Antrekotas

Užtruk­si­te 30 min.

Pir­miau­sia žino­ma rei­kia pra­dė­ti nuo to, kas tai yra ant­re­ko­tas 🙂 Ant­re­ko­tas — tai mėsos šmo­tas iš jaučio/karvės nuga­ros, daž­niau­siai su kau­lu, bet jei ji išpjau­ni — be kau­lo 🙂 Jei ras­ti gerą, jau­no gyvu­lio tai bus pakan­ka­mai minkš­tas ir sul­tin­gas. Labai tin­ka keps­niams tiek ant gro­te­lių tiek kep­tu­vėj. Žino­ma ras­ti gerą sun­ku, bet įma­no­ma 🙂 Ren­kan­tis jau­tie­ną labiau­siai rei­kia atkrep­ti dėme­sį į rie­ba­lus. Jei rie­ba­lai stam­būs, gel­to­ni — gyvu­lys senas, jei bal­ti — jau­nas. Tai­gi, jei mato­te gaba­liu­ką jau­tie­nos, kuria­me yra rie­ba­li­nių rie­vių (neži­nau, kaip pava­din­ti kitaip 🙂 ), patys rie­ba­lai bal­ti, tai gali­te imti tokį mės­ga­lį ir ban­dy­ti paruoš­ti ką nors skanaus 🙂

 • 2 ant­re­ko­tai;
 • 1 svo­gū­nas;
 • 100 ml rau­do­no vyno;
 • 100 ml sultinio;
 • 50 gr. sviesto;
 • drus­kos, pipirų.

Nuo mėsos nupjau­ti plė­ves, rie­ba­lus. Gali­ma išpjau­ti kau­lą (aš vie­na­me keps­ny­je išpjo­viau, kita­me pali­kau). Pad­ru­ski­nam, papi­ri­nam ir kepa­me labai labai gerai įkai­tin­to­je keptuvėje.

Kepa­me iš abie­jų pusių po 3–4 minu­tes. Aš mėsą ver­čiu ant kitos pusės po minu­tės nuo to, kai vir­šu­je pasi­ro­do rau­do­nos sul­tys. Gali­ma nau­do­ti ter­mo­met­rą arba pirš­tų meto­dą, bet apie tai kitą kartą 🙂
Gerai pake­pa­me svo­gū­ną. Ten pat pila­me vyną, ir lei­džia­me jam beveik visam nuga­ruo­ti. Iškep­tą mėsą pri­den­gia­me ir ilsiname.

Tuo tar­pu kep­tu­vė­je, kurio­je kepė mėsą pakai­ti­nam sul­ti­nį (jei nėra degė­sių!!! kitu atve­ju sul­ti­nį pila­me į kep­tu­vę kur kepa svo­gū­nai). Pag­ran­do­me prie­ke­pus ir vis­ką supi­la­me į kep­tu­vę, kur yra svo­gū­nai. Pakai­ti­nam kol nuga­ruos maž­daug pusė sul­ti­nio. Ugnį išjun­gia­me ir į pada­žą deda­me šal­tą svies­tą. Mai­šy­da­mi jį ištirp­do­me, kol pada­žas sutirš­tės. Val­go­me su bul­vių koše 🙂
Skanaus.

Komentarai

Atsakymų į “Antrekotas”: 11

 1. seniai beval­giau gero ant­re­ko­to… jau­čiuo­si sugundyta 🙂

  1. hehe 🙂 suviliota 🙂

 2. yo!

  Hey!, Svies­tas į šį pada­žą, po vis­ko (ir neper­kai­tin­tas) — cool.
  Šito dar buvau neban­dęs. Thanks — įsi­trau­kiu į mažų gud­ry­bių sąrašą.

  1. Būti­nai svies­tas turi būti šal­tas, iš šaldytuvo 🙂

 3. neringa

  hm.. o jei panau­do­ciau šitam rei­ka­lui ver­šie­ną, būtų labai blo­gai? nese­niai gavau nema­žą kie­kį iš kai­mo, tai gal­vo­ju kaip man ją geriau paruo­šus 🙂 inter­ne­to pla­ty­bė­se, kaž­kaip mažo­ka ver­šie­nos receptu..

  1. ver­šie­na dar geriau. ver­šie­na bus daug minkš­tes­nė už jau­tie­ną, todėl keps­niui labai tiks.

 4. tai jau­tie­na tik 3,4 minu­tes kept ir vis­kas ir ji bus iske­pu­si per tiek laiko

  1. ji bus vidu­ti­niš­kai iške­pus. Jei nori pil­nai iškep­ti, rei­kia kep­ti po minu­tę ilgiau.

 5. ban­dom sen­den gamint ziu­re­sim kas gausis

 6. LABAI SKANIAI pasa­ko­ji ir apra­šai gami­ni­mo pro­ce­są; sma­gu skai­ty­ti tokius recep­tus, o dar sma­giau išbandyti 😉

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.