169 koldūnai

Skanaus

Aš labai mėgs­tu kol­dū­nus, ypač dary­tus mamos. Patin­ka ir kai kurie par­duo­tu­vi­niai 🙂 Taip pat patin­ka ir pasi­ga­min­ti namie. Pats kol­dū­nus pra­dė­jau dary­ti kai iš tėvų par­si­ve­žiau for­mą — seną tary­bi­nę, tur­būt daug kam maty­tą. Mama vis­tiek kol­dū­nus daro kitaip ir for­mos nenau­do­jo. Beje dar vie­ną for­mą pir­kau savo kole­gai Kal­va­ri­jų tur­gu­je. Apžiū­rint for­mą pri­ėjęs vyriš­kis pasa­kė, kad tokia for­mą būti­na turė­ti namie, jei mėgs­ti kol­dū­nus 🙂 taip pat dar pata­rė kol­dū­nus ne vir­ti van­de­nį, o ant garų. Ir iš tik­ro kol­dū­nai vir­ti ant garų gau­na­si visai kito­kie, negu kad vir­ti. Pabandykit.

Kal­bant apie kol­dū­nus dar svar­bu pami­nė­ti mai­rū­ną. Mai­rū­nas pag­rin­di­nis kol­dū­nų prie­sko­nis. Čia pana­šiai kaip bazi­li­kas tin­ka prie pomi­do­rų, taip mai­rū­nas prie kol­dū­nų. Aš mai­rū­no dedu ir į far­šą, ir į ver­dan­tį van­de­nį. Tik negai­lė­kit, sko­nio tik­rai nesugadinsit.

Forma

Tai­gi, for­ma, nors ir sena, bet savo dar­bą atlie­ką pui­kiai. Dabar­ti­nių for­mų tru­pu­tį ski­ria­si meta­las, bet kit­kas tas pats, gami­na­mos Bal­ta­ru­si­jo­je. Jei pirk­si­te, nenu­steb­ki­te, kad bus tepa­luo­ta, pajuo­dus 🙂 Jei mėgsta­te kol­dū­nus — būti­na turėti 🙂

Įda­rui:

 • 500 gr. faršo;
 • 3 v.š. pieno;
 • 3 v.š. mairūno;
 • drus­kos, pipirų

Teš­lai:

 • 2 maži ar 1 vie­nas dide­lis kiaušinis;
 • 200 ml. van­dens arba pieno;
 • ~500 gr. miltų.

Pasi­ruo­šiam įda­rą. Į far­šą sude­dam drus­ką, pipi­rus, mai­rū­ną, įpi­lam pie­ną. Vis­ką gerai išmai­šom ir palie­kam ramy­bėj, kol pasi­da­ry­sim tešlą.

Faršas Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Teš­lą dariau iš 2 labai mažų kiau­ši­nių, nes tokie mano kai­me 🙂 Jei jūsų kiau­ši­niai iš kai­mo dides­ni — imkit vie­ną. Įde­dam drus­kos — pagal sko­nį, bet šiaip dėkit žiups­nį ir nie­ka­da neap­si­rink­sit 🙂 Įpi­lam van­de­nį arba pie­ną, t.y. ką turi­te. Vis­ką gerai išmai­šom. Deda­mi po tru­pu­tį mil­tus ir mai­šom lope­tė­le. Kai teš­la pakan­ka­mai sukie­tė­ja imam į ran­kas ir toliau min­kom. Min­ky­ti kol teš­la nustos lip­ti prie ran­kų. Žino­ma mil­tų nereik padauginti 🙂

Kiaušiniai tešlai Tešla

Forma Kočėlas
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Imam dalį teš­los ir kočio­ja­me apva­lų bly­ną. Teš­lą kočio­ti plo­nai, bet kad nebū­tų per­ma­to­ma 🙂 deda­me iško­čio­tą bly­ną ant for­mos ir pra­de­dam mėsi­nė­ti 🙂 Pir­mi kar­tai gali būti sun­kus, bet po kiek lai­ko įgu­si­te ir mėsą sudė­si­te greitai.

Dedam pirmą blyną Po to mėsą Užkočiojam antrą blyną
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Mėsos nerei­kia dėti per­daug, taip pat žiū­rė­ti, kad ant kraš­tų jos nebū­tų. Geriau­siai mėsą dėti su šaukš­tu­ku, tru­pu­tį ją paspau­džiant. Kai užpil­dėm visas sky­les, kočio­jam nau­ją bly­ną, deda­me ant vir­šaus. Dabar įdo­miau­sia dalis 🙂 Imam kočė­lą ir paka­čio­jam su juo vir­šu­ti­nį bly­ną ant for­mos. Kočio­jam tiek, kad kol­dū­nų kraš­tai atsi­skir­tų, t.y. maty­tų­si meta­las.  Nuimam šoni­nę teš­lą — ją nau­do­si­me sekan­tiems bly­nams. Apver­čiam for­mą ir papur­tom. Iškris dalis kol­dū­nų, o liku­sius išstu­miam pirštais.

Koldūnai šaldymui Koldūnai šaldymui
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Kadan­gi kol­dū­nų dary­si­me daug, tai dalį šal­dy­sim. Lėkš­tę pabars­tom mil­tais ir sude­da­me kol­dū­nus. Pri­pil­dę lėkš­tę kiša­me į kame­rą. Kitus ver­da­me, valgome 🙂

Skanaus

Komentarai

Atsakymai į “169 koldūnai”: 54

 1. Geras! Nesu nei macius, nei gir­de­jus apie tokias tech­no­lo­gi­jas. Bet­gi super! Mie­lai pri­glaus­ciau, jei ture­ciau mil­zi­nis­ka vir­tu­ve.. 🙂 Kol­du­nai yra gerai :))

  1. Apa­ra­tas nedi­des­nis negu lėkš­tė, tik­rai tilps pas bet ką 🙂

 2. O paveiks­liu­kas tai bai­suok­li­skas.. Ido­mu uz kokias nuo­de­mes cia..? 🙂

  1. matyt yra tokių 🙂
   o bet tačiau, visa­da gali­ma pasikeisti 🙂

   1. Na bet ten regist­ruo­tis reikia..

    Bet rim­tai pvz Egles gra­zus paveiks­liu­kas, kitu irgi.. Mano pats bai­siau­sias, pra­som pasiai­skin­ti, kodel 🙂

    1. tai ten labai grei­tai, ir gali­ma bus visur nau­do­ti. Juos paren­ka atsi­tik­ti­nai, tru­pu­tį atsi­žvel­gia į var­do rai­des 🙂 ZD tokios kie­tos raidės 🙂

 3. Nepri­si­me­nu, kada pas­ku­ti­nį kar­tą val­giau kol­dū­nus… Pama­čiau ir supra­tau, kad visai norėčiau 🙂
  O tokią for­mą nuo senes­nių nei senų lai­kų turi­me ir mes spin­te­lė­je kaž­kur užkrautą 🙂

  (įdo­mu, koks bus mano paveiks­liu­kas, nagi nagi? 😀 )

 4. Logiš­ka… :DDD
  Apsi­kvai­lint kar­tais irgi sveika 😀

 5. O jojo­oj kokie kol­dū­nai. Kaip gerai dabar būtų tokie su varš­ke ir pelet­rū­nais. Kaip nooriu.
  Tie­sa, for­mą tokią esu mačiu­si pirk­ti ir Senu­kuo­se, ir Kal­va­ri­jų tur­guj, ir net­gi Maxej (ne plast­ma­si­nę, o tik­rą, meta­li­nę), tik pati kol kas neįsi­gi­ju, nes vir­tu­vė ir taip vis­kuo užvers­ta, o turiu tokią plast­ma­si­nę (ir dar nepi­giai atsi­ėju­sią) for­mą ravio­liams, kad ją kur vel­nias kokia nie­kam tikus. dau­giau nie­ka­da jokios plast­ma­sės namie.

  ŽD, kas čia per pavy­do sce­nos? 🙂 Aš tau galiu savo paveisliu­ką per­leist, man ir pik­tas pagal cha­rak­te­rį tiks 😉

  1. Kal­va­ri­ju tur­guj tok daik­tas kai­nuo­ja 10 litu 🙂 yra net for­ma dides­niems kol­du­nams daryt.

 6. Pavy­do sce­nos :))) 😛 Tai kad ten nepik­tas tas vei­du­kas, o kaz­koks bai­suok­li­skas.. O va tavo toks rozi­nis ir apsi­pa­ten­ki­nes.. Mamaa!! :))

 7. hmmm, mano mama irgi tokią for­mą nau­do­da­vo. reiks pasi­sko­lin­ti kada ir pačiai pasi­ga­min­ti. labai ska­niai foto atrodo.

 8. Ajej, kol­dū­nai 🙂 For­mos mačius nesu, man­ding, nors vis­ko gali būti, kad kur nors tėvų san­dė­liu­ke tūno pasi­slė­pus, bais seniai nami­nius kol­dū­nus kas gamino…

 9. Turiu tokį pat įren­gi­nį dary­ti kol­du­nams. Karts nuo kar­to pasi­da­rau. Labai skanu 🙂

  1. Rei­kė­jo dar pami­nė­ti, kad aš tau tą for­mą ir nupirkau 🙂

 10. Paulina

  Ačiū už for­mos reko­men­dan­ci­ją, tokią radau dru­ski­nin­kų tur­ge­ly 😀 šian­dien ban­dy­siu, tik ban­dy­siu “kon­di­te­ri­nius kol­dū­nus” . žiūrėsim,kas gausis

  1. Ir kaip sekėsi? 🙂

 11. blogasis blogų komentatorius

  kodėl tams­ta lie­tu­vių kal­bos nemokate?
  nė vie­no įra­šo be klai­dų nėra.

  1. Kal­bos redak­to­rė ato­sto­gų išėjo 🙂

 12. Super! Drau­gas vis zyzia kada bus kol­dū­nai nami­niai (nes aš zyziau, kad labai rei­kia for­mos, tai ją nupir­kom), o vat šian­dien jau žinau kas bus pietums 🙂

  1. Sėk­mės 🙂 nepa­mirš­kit mairūno

 13. Netu­rė­jom mai­rū­no, arti­miau­sioj par­duo­tu­vėj jo taip pat nebu­vo, bet prob­le­mą vis­tiek išspren­dėm 🙂 Ir drau­gas liko paten­kin­tas, ir aš išmo­kau kaž­ko naujo 🙂 

  Ačiū už idė­ją, pastū­mė­ji­mą ir recep­tą! Čia lan­kau­si ne pas­ku­ti­nį kartą… 🙂

  1. Ačiū 🙂 Man smagu 🙂

 14. Violeta

  Pir­ma kar­ta uzsu­kau, bet uzsuk­siu daz­niau. Tie­siog paziu­re­ti i tokiu paciu patie­ka­lu vyri­skas ver­si­jas :)) O kol­du­nams tes­la rei­kia “subran­din­ti”, t.y. ismin­kius palik­ti bent valan­dai pasto­ve­ti, tada ji tam­pa tik­rai vie­na­ly­te ir labai gerai kocio­ja­si, bei lim­pa. Paslap­tis — isb­rinks­ta miltai.

 15. arunas

  O taip! Kol­dū­nai-fan­ta­s­ti­ka! Meta­li­nę for­mą irgi tokią turė­jom, bet kažin kur pasi­vaikš­čiot išėjo ir negrį­žo :)) Dabar darom kol­dū­nus tik ran­ko­mis, t.y. sulanks­to­me ir užspau­džia­me tik pirš­čiu­kais, o mai­rū­no tik­rai nerei­kia gai­lėt, ‑tai pag­rin­di­nis kol­dū­nų indi­g­rien­tas. Užpy­lus mir­ka­lu dar smul­kiai tar­kuo­to fer­men­ti­nio sūrio ant vir­šaus užbėrus,-liežuvis nespė­ja vyniotis!

 16. arunas

  Tie­sa, į far­šą dedam smul­kiai pjaus­ty­tą, pake­pin­tą svo­gū­no gal­vą. Pri­duo­da mėsy­tei pikan­tiš­kes­nio sko­nio. Ačiū Aud­riui už recep­tą ir pri­min­tą nuo­sta­bų kol­dū­nų skonį:))

  1. Ačiū.
   Ir iš paban­dy­siu į far­šą dėti pake­pin­tus svo­gū­nus. Turė­tų būti ska­nu 🙂 Beje, dar ska­niau kol­dū­nai, kai jie yra ver­da­mi ne van­de­ny­je, o ant garų. Vat tada tai būna skanumėlis 🙂

 17. astyte

  O dar kol­du­niu­kus gali­ma kep­ti-labai nepras­tas skonis.….O dar gali­ma vie­toj mesy­tes ide­ti spi­na­tu ar gry­bu idaro.Tikrai laaabai skanu/aisku,cia tiems,kam patin­ka tokie dalykeliai/

 18. Gunda

  O man ska­niau­si kol­dū­nai su varš­ke ir mėtomis 🙂

 19. Alba

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…
  Gra­žu skai­ty­ti, ska­nu žiū­rė­ti į tokius mie­lus koldūnus…

 20. Nusi­pir­ko­me ir mes sia for­ma! Nors Toron­te nebu­vo papras­ta ja surasti.…Aciu uz recep­ta, kuri maciau jau seniai ir labai nore­jau pasi­da­ry­ti tokiu kol­du­nu, sian­dien darysiu!

  1. Būčiau neti­kė­jęs, kad tokių for­mų gali­ma ras­ti taip tol­li nuo čia 🙂 Tikiuos, kad kol­dū­nai pavyko 🙂

 21. Gytis 🙂

  mmm.…. kaip vei­ka ta “FORMA” ?

  1. vis­kas nuotraukose 🙂

 22. Name (required)

  Na pui­ku taui tokia For­ma gali­ma i tuks­tan­cius paga­min­ti. Tik noriu paklaus­ti gal kas zino­te kaip ta for­ma isi­gy­ti? Jei­gu gali­ma tai para­sy­ki­te e_pasta ar inter­ne­ti­ni puslapi?

  Labai buciau dekinga

  1. Kal­va­ri­ju tur­guj. Dar esu mates Maximoj

 23. Dar labai ska­nu kol­dū­nai su varš­ke ir lašinukais 🙂

 24. Vida

  Ačiū už recep­tą. Labai labai skanu 🙂

 25. Kipras

  Labai pasi­il­gau kal­du­nu 🙂 nusi­pir­kau for­me­le kol­du­nams per­skai­tes ir ban­dy­siu dary­tis 🙂 tik va klau­si­me­lis kaip ten su tuo viri­mu ant garu? cia rei­kia puo­do specialaus?

  1. Norint virt ant garų rei­kia garų puo­do. Toks puo­das su daug sky­lu­čių dug­ne, jis deda­si ant kito puo­do su vandeniu.

  2. Dmitrij

   Arba buna puo­du komp­lekte kiaurasamtis,kur tin­ka ant puo­do uzdet.

 26. Dmitrij

  Aciu,labai ska­nu. Dar dariau su bul­ve­mis (bul­viu kose,kepti svogunai,kepta sonine)

 27. MI

  snd nupir­kau for­ma, db ilin­dau i neta radau si pui­kiai apra­sy­ta dar­ba!!!!! ban­dy­siu kai tik atsi­ras lais­vo lai­ko. dide­lis ACIU!!!

 28. Rokiene

  MI, kur pir­ko­te for­mą? Bėg­sim su vyru ieš­ko­ti iš pas­kos ir mes 🙂

  1. maxi­ma, rimi, turgūs 🙂

 29. Rokiene

  Dėko­ju, for­me­lė nusi­pirk­ta ir kol­dū­nų jau buvo pri­ga­min­ta ir suval­gy­ta. Vyras alpo net 😀

   1. Tikiuo­si ir mano šian­dien alps, nes gaminsiu tuoj 🙂

 30. gieske

  kaip fai­nai ir grei­tai =) ir tokie dailus

 31. Esta

  Gyve­nu Londone,ziurejau si blo­go ira­sa ir sei­le varvinau,galvoju is kur man tokia for­ma nurauti,nei mama turi,nei mociute…ir mano giliam nuste­bi­mui radau ebay,siuncia is Ukrai­nos. Su siun­ti­mu sumo­ke­jau apie 52 litus,bet verta.Koldunai die­vis­ko skonio…Aciu uz recepta.:)

 32. Lina

  Gami­nau ir as pagal sita recep­ta, nors kol­du­nus dariau plo­ny­ciai isko­cio­jus tes­la taciau jie man kie­ti gavo­si, neaisku kodel:(

 33. visa­da gami­nau ran­ko­mis, nes nezi­no­jau kaip for­me­le nau­do­tis, dabar jau galiu pirk­ti. Aciu

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.