Vištienos kari (curry)

IMGP9192_11

Žinot kar­tais, kai paklau­si savęs ką suval­gy­ti, pagal­vo­ji apie kaž­ką įdo­maus, nera­gau­to ir neįp­ras­to sko­nio. Taip ir vie­ną savait­ga­lį, kai norė­si kaž­ko. Tas kaž­kas buvo karis (cur­ry). Atvi­rai pri­si­pa­žin­siu, kad neži­no­jau kas yra karis. O karis pasi­ro­do yra bend­ras patie­ka­lų gru­pės pava­di­ni­mas. Karius (patie­ka­lus) jun­gia pana­šus prie­sko­ni­ni­mas (na tie­siog prie­sko­niai, kurie nau­do­ja­mi patie­ka­lui ruoš­ti) ir dar koko­sų pie­nas. Kariai popu­lia­rūs Indi­joj, Tai­lan­de ir kitur apie tą vie­tą. Tai­gi gaminsiu karį, viš­tie­nos karį.

Kariui paruoš­ti rei­kia to ste­buk­lin­go prie­sko­nių rin­ki­nio ir koko­sų pie­no. Su koko­sų pie­nu vis­kas papras­ta — nuei­ni į maxi­ma-iki-rimi ir nusi­per­ki. Tarp kita ko, koko­sų pie­nas tik­ras atra­di­mas!! Prie­sko­nių, kurie vadi­nas garam masa­la rei­kė­jo paieš­ko­ti. Tam rei­ka­lui yra prie­sko­nių par­duo­tu­vės, vie­no­je jų ir pir­kau. Papras­tas recep­tas ne papras­tu skoniu.

 • Viš­tie­nos kru­ti­nės (~500 gr);
 • 5 dide­li pomi­do­rai (arba pomi­da­rų tyrė);
 • 1 svo­gū­nas;
 • 5 a.š. garam masa­la prieskonių;
 • 500 gr koko­sų pieno;
 • cina­mo­no lazdelė;
 • ana­kar­džio riešutai;
 • drus­kos pagal skonį.

Kadan­gi namie buvo nami­nių pomi­do­rų, tai nau­do­jau juos, bet gali­ma nau­do­ti ir tyrę. Ruo­šiant pada­žą su pomi­do­rais rei­kia juos pir­miau­sia nulup­ti. Nusilu­pa paras­tai, nupli­kius pomi­do­rus su ver­dan­čiu van­de­niu. Tada pomi­do­rą supjaus­tom ir kiek įma­no­ma paša­li­nam skys­ty­mą su sėk­lom — pada­žas bus tirš­tes­nis ir nerei­kės ilgai jo kai­tin­ti. Kol pjaus­tom pomi­do­rus, pake­pam smul­kin­tą svo­gū­ną, sude­dam pomi­do­rus (arba tyrę), ide­dam cina­mo­no laz­de­lę, prie­sko­nius. Pakai­ti­nam ant vidu­ti­nės ugnies, kad pada­žas sutirš­tė­tų kaž­kiek (maž­daug 15 min).

IMGP9182_2 IMGP9183_3

IMGP9185_5 IMGP9186_6

Kol pada­žas troš­ki­nas, supjaus­to­me viš­tą — kube­liais, juos­te­lėm — nesvar­bu 🙂 Supjaus­ty­tą mėsą kar­tu su rie­šu­tais deda­me į pada­žą, užpi­la­me koko­sų pie­ną ir dar vis­ką pakai­ti­nam 15 min. Koko­sų pie­nas sutirš­tė­ja, ir gau­na­si labai ska­nus karis.

IMGP9189_8 IMGP9191_10

Val­go­me su ryžiais:)

Recep­tą įkvė­pė Žai­di­mų aikš­te­lė.

Komentarai

Atsakymų į “Vištienos kari (curry)”: 16

 1. Svei­kas, Aud­riau, ka tik apti­kau tavo blo­ga, buvo ido­mu paskaityti! 

  Nore­jau vie­na pata­rima para­sy­ti, kad kai gami­ni kari, pir­miau­sia kelias minu­tes apke­pink sau­sus prie­sko­nius alie­ju­je (pvz. cina­mo­no laz­de­les, kar­da­mo­no anks­tis, gvaz­di­ke­lius, pipi­ru gru­de­lius ir t.t.), o pas­kui sudek svo­gu­nus, toliau eitu ces­na­kas, imbie­ras ir mal­ti prie­sko­niai, tada pomi­do­rai, galiau­siai mesa, siek tiek mal­tos garam masa­los gali­ma iber­ti ir pries pat bai­giant vir­ti — maz­daug toks eili­sku­mas, o ingre­dien­tai pri­klau­sys nuo recep­to. Tada prie­sko­niu sko­niai geriau atsi­sklei­dzia ir susimaiso. 

  Sek­mes!

  1. Ačiū už patarimą 🙂

 2. […] pati­ko, tirš­tas rie­bus, o ir kai­nuoja nedaug. Kariams kaip tik. Jau mano blo­ge yra vie­nas kario recep­tas. Šis papras­tes­nis, grei­tes­nis, labiau lie­tu­viš­kas — vie­nu žodžiu greitasis […]

 3. Ska­nu 🙂 Gurum masa­la įdė­jau vos 2,5 šaukš­te­lio — išsi­gan­dau aštru­mo. Kitą kar­tą gal dėčiau 3,5. Labai ska­nu, dėkui 🙂

  1. Ver­ta išban­dy­ti ir švel­nes­nį grei­tą varian­tą: http://kasuvalgyti.lt/2010/03/greitas-karis/ 🙂

 4. Bozena

  Pir­ma kar­ta dary­siu toki patiekala,kuriame nau­do­ma­jam koko­so pienas,del to noriu paklu­as­ti kur ji pir­ko­te ir kokia­me sky­riu­je jo gali­ma rasti,nes nie­ka­da nete­ko jo matyti:)

  1. būna dau­ge­ly­je par­duo­tu­vių, skar­di­nė­se arba tetra­p­akuo­se. Daž­niau­siai būna prie kiniš­kų, japo­niš­kų ir kt. vir­tu­vių prekių

 5. Jovita

  Tik­rai nese­niai, buda­ma Kana­do­je, pir­ma kar­ta para­ga­vau Kre­ve­ciu kari (na neskai­tant to, ka gali­ma ras­ti pas mus Lie­tu­ve­lej — yr kele­tas rytie­ti­sku kaba­ke­liu, apsi­me­tan­ciu mokant gamint kari). To sko­nio is tie­su nepa­mir­si. Tai­gi, nuspren­dziau paban­dy­ti pati, o sitas recep­tas is tie­su pir­mas zings­nis koky­bi­sko kario link. Pati gero­kai pato­bu­le­jau, kai salia Garam Masa­la dar ibe­riau kupi­na sauks­te­li ast­res­nio kario (par­duo­tu­ve­se Lie­tu­vo­je pirk­ti nema­ciau.…), imbie­ru (gali buti nedaug tar­kuo­to svie­zio arba sau­so puse a.s.) ir mal­tu kar­da­mo­nu 🙂 ir, zino­ma, nepa­mirsl­ti tai­lan­die­ti­sku / viet­na­mie­ti­sku dar­zo­viu rin­ki­nu­ko, kuri geriau­sia imes­ti i vistiena/krevetes/aviena, kai ji jau beveik issit­ro­ski­nu­si. pri­klau­so­mai nuo to, su kuo gami­na­te kari, gali skir­tis ir prie­sko­niu deri­nys.. O Aud­riui didziau­sias aciu uz sulferi 🙂

  1. pra­šom 🙂

 6. Egle

  O garam masa­la gali­ma pasi­ga­min­ti paciam:
  4 valg. š. kalend­ros sėklų
  4 valg. š. kumino
  4 valg. š. kardamono
  4 valg. š. juo­dų­jų pipirų
  5 lau­ro lapelių
  3 laz­de­lių cinamono
  2 arbat. š. tar­kuo­to muska­to riešuto
  2 arbat. š. gvazdikėlių
  Kep­tu­vė­je sto­ru dug­nu pake­pin­ki­te kelias minu­tes kalend­ros sėk­las, kumi­ną, kar­da­mo­ną, juo­duo­sius pipi­rus, cina­mo­ną bei gvaz­di­kė­lius. Vis pamai­šy­ki­te, kad prie­sko­niai toly­giai apkep­tų, jau po kelio­li­kos sekun­džių paju­si­te nepa­kar­to­ja­ma aro­ma­tą. Apkep­tus prie­sko­nius per­dė­ki­te į lėkš­tę, o kai atvės sudė­ki­te į kava­ma­lę, įdė­ki­te smul­kin­tus lau­ro lape­lius, tar­kuo­tą muska­to rie­šu­tą ir sumalkite.

  Jei mėgsta­te aštriau gali­te idė­ti gaba­lė­lį čili pipiriuko.

  Prie­sko­nių miši­nį sudė­ki­te į san­da­rius indelius.

  Jei netu­ri­te kava­ma­lės, prie­sko­nius gali­te paruoš­ti trintuveje.

  Paruoš­tą prie­sko­nių miši­nį lai­ky­ki­te san­da­ria­me inde­ly­je apie 4–6 mėnesius.

 7. netu­rim vistienos

 8. Eva

  ačiū už recep­tu­ką 🙂 pir­mą­kart gami­nau kaž­ką pana­šaus, tad ieš­ko­jau, kad būtų kuo papras­čiau ir leng­viau 🙂 tik svo­gū­nų nedė­jau, kadan­gi jie man labai jau ne prie šir­dies, bet juos pakei­čiau čes­na­kais, nema­nau, kad sko­nis nuo to labai nupras­tė­jo 🙂 beje pasi­nau­do­jau Jura­tes pata­ri­mu, kad pir­miau reik pake­pint cina­mo­ną, čes­na­ką, prie­sko­nius, tik tada dėt pomi­do­rus. Gavo­si tik­rai super!

 9. pas mane koko­su pie­nas matyt kaz­koks skys­tas buvo kad nela­bai ir sutirs­te­jo. Bet tik­rai ska­niai gavosi 🙂

  1. Gali­ma įdė­ti šaukš­te­lį kuku­rū­zų krak­mo­lo, mačiau vie­nam grei­to kario recep­te tai­lan­die­čiai darė. Jei jau visai visai sriu­ba gau­na­si – sko­nio netu­rė­tų pagadinti 😉

 10. Labai ska­nus karis gavo­si. Pir­mą kar­tą gami­nau karį pati ir taip nuo­sta­biai vis­kas susitroš­ki­no, viš­tie­na gavo­si minkš­tu­tė minkš­tu­tė­lė. Nuo­sta­biai papras­tas, bet tuo pačiu ir nepa­pras­tas recep­tu­kas. Išei­goj gavo­si tiek daug, kad dvie­se dvi die­nas kir­tom, bet nepa­bo­do nei kiek.

 11. Pra­dzioj kai jau sude­jau vis­tie­na i prie­sko­nius ir uzpy­liau koko­su pie­nu, maniau kad karis bus skys­tes­nis, nes vis lau­kiau kada sutirs­tes, bet is tik­ru­ju kai isjun­gi viryk­le ir vis­kas pasto­vi kelias minu­tes, pra­de­da pada­zas tirs­te­ti ir sko­nis tik­rai labai geras! pir­ma kar­ta gami­nau vis­tie­nos kari ir net nesi­ti­ke­jau kad taip ska­niai gau­sis! aciu uz recepta!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.