Ką Suvalgyti?

Švediški mėsos kukuliai arba 22 kotletai
Publikuota 20. Vas, 2011, autorius - kategorija 30min, Apie viską, Jautiena, Kiauliena, Makaronai, Padažai, Pagrindinis patiekalas, Vakarienė

Užtruk­site 30 min

Paste­bė­jote, kad man patinka skai­čiai? 🙂 Bet apie tai gal kitą kartą. O dabar apie vieną nau­jieną. Su šiuo receptu pri­sta­ty­siu vieną žmogų, kuris padės man pil­dyti šį blogą, nes irgi mėgsta val­gyti ir gaminti 🙂 Tai bus mano pus­bro­lis Pau­lius, pagal kurio receptą jau yra paga­min­tas ir įdė­tas čia šoko­la­di­nis  pyra­gas. Bloge turėtų atsi­ra­sti dau­giau pyragų, kuriuos Pau­lius mėgsta gaminti. Žinoma aš nie­kur nedingstu ir toliau rašy­siu. Mūsų recep­tus bus galima atskirti pagal auto­riaus vardą.

Taigi, su šve­diš­kais kuku­liais pri­sta­tau Dani­joj gyve­nantį Pau­lių 🙂 Bučiau pada­ręs ką nors daniško, bet kad neži­nau nei vieno tokio recepto, todėl tikiuos kad arti­miau­siu metu Pau­lius suras ir pada­rys kokį nors labai danišką patie­kalą. O Šve­diški kuku­liai popu­lia­rūs visame pasau­lyje, kur bent kiek žinoma euro­pie­tiška  vir­tuvė. Šis patie­ka­las pana­šus į Vie­nos šni­celį ar vokiš­kas deš­re­les 🙂 Visi valgę klausė, kodėl šve­diški kot­le­tai ski­raisi nuo paprastu lie­tu­viškų 🙂 Pir­miau­sia tai dėl to, kad tai yra labiau jau­tie­nos kot­le­tai, antra — su duo­nos džiū­vė­siais, tre­čia — pri­va­lo­mas atri­bu­tas pada­žas, kuris čia gau­nasi nuo­sta­biai ypa­tin­gai ska­nus 🙂 Verta išmėginti.

 • 500 gr. lieso jau­tie­nos faršo;
 • 200 gr. lieso kiau­lie­nos faršo;
 • 1 svo­gūno;
 • 200 gr. duo­nos džiūvėsių;
 • 2 kiau­ši­nių;
 • 100 ml pieno;
 • 1 a.š. druskos;
 • 1 a.š. pipirų;
 • 5–6 v.š. sviesto kepimui.

Pada­žui

 • 5 v.š. sviesto;
 • 3 v.š. miltų;
 • ~500 ml jau­tie­nos sultinio;
 • 3 v.š. grietinės.

Pir­miau­sia, su buro­kine tarka sutar­kuo­jame (arba pei­liu smul­kiai supjaus­tom) svo­gūną. Jei tar­kuo­site, tai dary­kite grei­tai, nes kitaip nega­lė­site atmerkti akių 🙂

Svo­gūną pake­pi­nam kep­tu­vėje ant sviesto, kol pagels ir suminkš­tės. Palie­kame atvėsti. Imame dubenį ir sude­dam mėsą, džiū­vė­sius, kiau­ši­nius, pieną, druską, pipi­rus ir atvė­su­sius svo­gū­nus. Viską ranka sumai­šom ir pamin­kom. Pusė darbo padaryta 🙂

Į kep­tuvę (kuo didesnę) dedame 5–6 šaukš­tus sviesto ir dedame  kot­le­tus (dydis ~2 kąs­nių). Ugnis turėtų būti tokia, kad svies­tas nedengtų, bet kot­le­tai keptų 🙂 Kot­le­tus apskru­di­nam iš vie­nos pusės, tada ver­čiam ant kitos. Pil­nai kuku­lių iškepti nerei­kia, nes juos dar troš­kin­sime. Iškep­tus dedame į puodą ir kepame naujus.

Bai­gus kepti kot­le­tus pažiū­rė­kite ar svies­tas kep­tu­vėje nėra sude­gęs (para­gau­kite ir paju­site). Jei vis­kas gerai į tą pačią kep­tuvę dedame dar tru­putį sviesto, ir sude­dam mil­tus. Mil­tus gerai sumai­šome su rie­ba­lais, neturi likti sausų miltų. Visą šia masę pakai­ti­name, kol mil­tai vos vos paru­duos ir taip pada­žas turės gra­žią rausvą spalvą. Tada į kep­tuvę po tru­putį pilame karštą sul­tinį ir gerai gerai mai­šome. Turime gauti tirštą vie­na­lytį padažą. Jį užpi­lame ant puode esan­čių kuku­lių, puodą dedame ant ugnies ir dar patroš­ki­name 12–15 min.

Bai­giant troš­kinti ant kuku­lių dedame grie­tinę ir gerai, bet atsar­giai ją išmai­šome. Val­gome su maka­ro­nais arba bul­vių koše.

Ska­naus

Žymos: , , , , , , , , , , , ,56 komentarai straipsniui “Švediški mėsos kukuliai arba 22 kotletai”

 1. Paulius2011.02.20.

  Pas mane darbe tokius “kuku­lius” dary­davo tik su svo­gūnu, kiau­ši­niu, pienu, druska ir pipi­rais.. Tur­būt ten daniški kuku­liai buvo 😀 Beje, šitiems kuku­lai­čiams labai patogu nau­dot kokį stan­des­nio plas­tiko mai­šelį (tin­kantį mais­tui) ir pra­kir­pus kampą išspausti po gaba­liuką faršo — labai pagrei­tina procesą..

 2. Serpent2011.02.20.

  Taigi čia daniškų daniš­kiau­sios fri­ka­de­lės! Mano kai­my­nas danas daž­nai tokias kep­davo. Patiek­davo su kara­me­li­zuo­tom bul­vėm ir rau­do­nais ser­bentų sul­tyse troš­kin­tais kopūs­tais. Niam!

 3. Audrius2011.02.21.

  tai čia matyt būtų galima pava­dinti šį receptą skan­di­na­viš­kais kukuliais 🙂

 4. Virga2011.02.22.

  o iš kur papešt tų duo­nos džiū­vė­sių? turiu juo­dos duo­nos džio­vin­tos, bet neįsi­vaiz­duoju kaip ją reiktų sutar­kuoti — akme­ninė…
  O jau­tie­nos sul­tinį gal kokį fir­minį turi nusi­žiū­rė­jęs? na nami­nis aišku geriau­sia, bet jo ne visad būna 🙂

  • Audrius2011.02.23.

   Tai čia gi paprasti bal­tos duo­nos džiū­vė­siai. ARba par­duo­tu­vėj galima pirkti, arba pač­ciam susi­tar­kuoti rie­kes džio­vinto batono su bul­vine tarka.
   O sul­ti­nys tai fir­mi­nis… iš kubelio 🙂

 5. Simona2011.02.22.

  Kokia gera idėja su mai­še­liu! ban­dy­sim būtinai 🙂

 6. Virga2011.02.23.

  Na aš tai šiaip ne taip susma­liau juo­dos duo­nos gabalą :), tai sko­nis tik­rai kitoks ir labai geras 🙂 abu vyrai vos nuo puodų atsi­traukė, vis dar ir dar rei­kėjo 🙂 o bul­jo­nas pas man dažo­vių buvo irgi gerai tiko

  • Živilė2011.02.24.

   Sudžiū­vu­sią duoną sumalu su vir­tu­vi­niu kom­bainu (kok­tei­liams daryti). Prieš tai, žinoma, rei­kėtų dide­lius gaba­lė­lius pasmul­kinti kad ir su “plak­tuku” mėsai mušti.

 7. Asta2011.02.23.

  Tikri šve­diški kuku­liai yra val­gomi ne tik su ruduoju padažu, bet ir su span­guo­lių uogiene. Beje kla­si­ki­nis ruda­sis pada­žas gami­na­mas šiek tiek kitaip nei čia aprašyta 😉

 8. Asta2011.02.23.

  Rudą spalvą duoda sojos pada­žas 🙂 O vie­toj grie­ti­nės pil­kite grie­ti­nėlę ir pagar­din­kite druska bei bal­tai­siais pipirais

 9. Asta2011.02.24.

  Gyvenu Šve­di­joje ir matau, kaip šve­dai gamina. Tik­rai sojos padažą šiais lai­kais pila. Kaž­kiek rudos spal­vos duoda ir kon­cen­truo­tas tirš­tas ver­šie­nos sultinys.

  Galė­siu kokios seno­vi­nės receptų kny­gos paieš­koti ir pažiū­rė­siu, ką ten rašo. Inter­nete nėra kito­kio varianto nei su kinie­tiška soja 🙂

 10. giminaite2011.02.24.

  Nu ido­miai cia Jus kal­bat.… 🙂 …
  Kam ja tar­kuot su bul­vine jeigu galima ja sumalti su mesos malimo masi­nele? ir daug papras­ciau ir ran­kos svei­kos — nenutarkuotos.… 🙂

  • Audrius2011.02.24.

   nevisi turi siais lai­kais mesos malimo masineles 🙂

   • Asta2012.06.29.

    Oi kaip nore­ciau isi­gyt ran­kine mes­male, bet cia (JK) tokiu nepar­duoda, nebent kvai­las plast­ma­si­nes… O siaip sie kuku­liu­kai labai popu­lia­rus ir JK, tik val­gomi su ast­riu pomi­doru padazu. Sek­mes autoriams!

 11. Virga2011.02.24.

  Man bato­nas ir duona skir­tingi daly­kai, tai papras­tai rei­kėtų ir rašyti rei­kia džiū­vė­sių ir tiek

 12. astyte2011.02.24.

  Nor­ve­gi­joje irgi tokius gamina-„švediškus kukuliukus„…O dėl padažo tai per­daug gal­vos nesuka-parduotuvėje nusi­perka paruoštą mišinį,sumaišo su pienu,pakaitina-štai ir viskas.….Aš gaminu naminį padažą,nes jis skaniau.…

 13. Name (required)2011.02.28.

  nu kaip nevisi turi mesos malimo masi­nele? Tai tipo visada per­kat farsa o ne gabala mesos?

 14. Asta2011.03.01.

  Ir aš 🙂 Bet par­duo­tu­vėje per­kant gabalą mėsos visada galima papra­šyti jį sumalti 🙂

 15. SIMONA2011.03.15.

  Gami­nau pagal ori­gi­nalų Pau­liaus receptą be jokių ten sojų. Nu labi labi skanu, tik­rai dar kartosim 🙂

 16. Lina2011.07.13.

  Cia kaip 8 rase — kuku­liai svdi­ski, bet padazo recep­tas ski­riasi. Jis nera vadi­na­mas sve­disku padazu, o ruduoju pdazu. Ruda spalva duoda sojos pada­zas. Kött­bul­lar med brun­sås vadi­nasi. Ir zinoma nepa­mir­s­kite span­guo­liu uogie­nes isi­deti ji tik­rai sve­dis­kai norite 🙂 🙂 🙂 visai skanu 🙂 Ir val­goma vis del to su bul­viu kose, o ne makaronais.

 17. Ruta2011.07.26.

  Labai ska­niai gavosi,puikumėlis 🙂

 18. momo2011.11.30.

  Dariau iš ver­šie­nos ir be pieno, pui­kūs kotle­čiu­kai, ačiū už receptą 🙂
  Beje, svo­gūną visada smul­kinu blen­de­ryje (maniš­kis turi tokį kei­čiamą indelį su pei­liu­kais), super, jokių ašarų 🙂

 19. agne2011.12.22.

  man dar tik 14m bet gavos tai labai skane gami­nau sen­diena nu pasaka isejo :*

 20. LinaO2011.12.24.

  Kaip tik rytoj gaminsiu kuku­liu­kus pagal si recepta — vyro namuose buvo tokia tra­di­cija Kaledu diena pie­tums val­gyti sve­dis­kus kuku­lius. Gerai, kad radau sita tinklapi 🙂

 21. LinaO2011.12.25.

  Ka gi — pui­kiai pavyko! Labai skanu, o svar­biau­sia, kad uztenka dide­lei seimynai.

 22. Dmitrij2012.01.20.

  Aciu.Labai skanu!!!!!!!!

 23. mindaugas2012.03.12.

  super

 24. Karina2012.06.13.

  Šve­di­joj jų beveik nega­mina (na, nebent kas labai mėgsta gaminti), juos ten gata­vus perka 😀 Jie jau kepti būna — juos užtenka tik šiek tiek apsi­kepti kep­tu­vėje, o galima ir taip val­gyt.
  padažų būna kelių rūšių, kaž­kada gami­nau, tai grie­ti­nė­lės padažą dariau. O šiaip, kaip kaž­kas minėjo, tai tik­rai šve­dai jie tra­di­ciš­kai val­gomi su bul­vių koše ar bul­vėm, ne su makaronais.

 25. Liuda2012.06.22.

  Super! Labai skanu .

 26. Liuda2012.06.22.

  Dariau su tikra euro­pie­tiška bul­vių koše — pasaka gavosi 🙂 Manau tik­rai daug geriau nei su maka­ro­nais, nors čia jau sko­nio reikalas 🙂

 27. Sandra2012.08.08.

  Dariau, labai patiko. Tik trū­ku­mas toks: kadangi jų liko ant­rai die­nai, tai tie pašil­dyti kuku­liu­kai apsi­mo­zoję tuo padažu kaž­kaip nela­bai este­tiš­kai atrodė 🙂 gal kažką ne tai dariau? nors sko­niui tai netrukdė 🙂

 28. Daiko2012.08.26.

  Labai skanu , tik sulipo labai ant rytojaus.

 29. Inga2012.08.31.

  Šotbu­lia­rai… Kaip tik turiu šal­dy­tuve dar par­si­ve­žusi iš Šve­di­jos jau paga­mintų, tik­ras ska­nu­mė­lis, rei­kės ir pačiai jų paga­minti 🙂 Maniš­kiai yra išvis mini, su sūriu ir kum­piu dar, net šalti man jie skanu… 🙂

 30. jurgacili2012.10.11.

  supe­ri­niai kot­le­tu­kai. aciu už šį receptą

 31. gaminantis vyras2013.01.25.

  pui­kus recep­tas. labai ska­niai gau­nasi. aciu !

 32. Daiva2013.01.31.

  Ir šitas recep­tas nenu­vylė, skanu! 🙂

 33. Neringa2013.08.14.

  sve­dai megsta tas kotbu­lar nau­dot ir sumus­ti­niams su juoda duona ir buro­ke­liu salo­tom . Juoda duona apdeda buro­ke­liu misrsine(paprastai pjaus­tyti burok­liai su majo­nezu daz­niau­sai ar su siek tiek rau­ginto agurko imai­syto), ant vir­saus tu kuku­liuku ir dar salo­tos lapa su apel­sino skil­tele ant vir­saus zvar­vo­lina. Ska­niai susivalgo 🙂

 34. Kotryna2013.08.22.

  Nere­alus patie­ka­las 🙂 tika gami­nau tobu­lai gavos o sko­nis pasa­ki­skas. 10 balu 🙂

 35. Beatrice2013.08.27.

  Nu viska snd paga­mi­nau, grizta vyras ir i vir­tuve — klau­sia, ar nerei­kia para­gauti (as mat gaminu mie­liau nei val­gau), nes labai jau jam ten kve­pejo. Para­gavo viena. Isi­dejo dar tris, pas­kui dar du, ir dar viena… O as tik gero­kai veliau paste­be­jau, kad grie­tine nei­de­jau! Ale man tai gavosi kokie 47 kuku­liu­kai cia, tai butu buve keblu ismai­syti ta grietine!

 36. Mamukynas2013.11.04.

  Labai ska­niai atrodo.. mmm

 37. Julija2014.02.21.

  Dariau šiuos kot­le­tu­kus — tik­rai ver­tas dėme­sio recep­tas, labai reko­men­duoju. Tik vie­nas paste­bė­ji­mas iš mano pusės — paėmiau rie­besnį kiau­lie­nos faršą, kurį mai­šiau su liesu jau­tie­nos faršu. Ir mano manymu buvo idealu, nes jei kiau­lieną būtų lie­sesnė, kot­le­tu­kai būtų buvę sausoki.

 38. Donatas2014.06.01.

  Ačiū labai už nuo­stabų receptą labai ska­niai gavosi!

 39. asta2015.01.22.

  Uzskai­tau, labai ska­nus ir leng­vai paga­mi­na­mas patie­ka­las. Farsa nau­do­jau versienos/kiaulienos, tro­ski­nant ime­ciau pie­vagry­biu nes buti­nai rei­kejo juos sunau­dot, vie­toj grie­ti­nes pyliau grie­ti­nele bet isejo super.

 40. […] Iden­tiškų receptų pil­nas inter­ne­tas, bet mano atra­dimų pra­džia buvo kasuvalgyti.lt […]

Leave a Reply to Virga

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+