Ką Suvalgyti?

Triušiena garstyčių padaže
Publikuota 29. Lap, 2010, autorius - kategorija 60min, Apie viską, Padažai, Pagrindinis patiekalas, Prancūziški, Triušiena, Troškinys, Vakarienė

Vakar rašiau, apie tai kaip rei­kia supjaus­tyti triušį prieš jį kepant ar troš­ki­nant. Šian­dien para­šy­siu, ką aš su juo dariau 🙂

Visada įsi­vaiz­da­vau, kad val­giai iš triu­šių yra labai lie­tu­viški, įprasti mūsų kraš­tui ir, kad rasiu pilna lie­tu­viškų receptų triu­šiui paruošti. Ir labai teko nusi­vilti, kai per­ver­tęs 3  kny­gas su seno­vi­niais lie­tu­viš­kais recep­tais, nera­dau nė vieno recepto su triu­šiena. Taigi recep­tas gavosi labiau tin­kan­tis pran­cū­ziš­kai vir­tu­vei, nei lietuviškai 🙂

 • 1 supjaus­ty­tas triu­šis;
 • 2 svo­gū­nai;
 • 3–5 čes­nako skiltelės;
 • 100 ml van­dens arba sultinio;
 • 150 ml balto vyno;
 • ~100 ml grū­dėtų gars­ty­čių padažo (jei labai ašt­rios arba nepa­tinka — dėkite mažiau);
 • 100 ml grietinės;
 • 2 a.š. džio­vinto čiobrelio;
 • pet­ra­žo­lių.

Susi­pjaus­tome triušį pagal inst­ruk­ciją.

Visus gaba­liu­kus pad­ru­ski­nam ir papi­ri­nam. Susmul­ki­nam čes­naką, pus­žie­džiais supjaus­tome svo­gūną.
Gerai įkai­ti­name kep­tuvę ir su tru­pu­čiu alie­jaus arba sviesto (tik tada ant mažes­nės ugnies) apke­pi­name visus mėsos gaba­liu­kus po 3–4 minu­tes iš abiejų pusių.

Mėsą kepame dali­mis, o iškeptą dedame į lėkštę. Šiuo etapu mėsą tik apkep­sime iš vir­šaus — gra­žiau atro­dys ir bus ska­niau val­gyti. Jei negalite/nemėgstate val­gyti kep­tos mėsos, šį žingsnį galite pra­leisti.
Tada toje pačioje kep­tu­vėje kepame svo­gū­nus. Juos kep­dami medi­niu šaukštu nuva­lome kep­tu­vės dugną. kur pri­kepė visi skanumai:).

Svo­gū­nus kepame ~15 minu­čių, kol gra­žiai paru­duos ir pra­dės labai ska­niai kve­pėti. Bai­giant juos kepti sude­dam čes­naką ir dar pake­pam pora minu­čių. Tada ant svo­gūnų pilame van­denį, vyną ir dedame gars­ty­čias, viską gerai pamai­šome, nugran­dome dar kartą kep­tu­vės dugną, suma­ži­name ugnį iki mini­mumo, sude­dame atgal mėsą, įde­dam čiob­re­lio, kep­tuvę užden­giame ir palie­kame troš­kin­tis ~50 min (prieš tai para­gau­kite padažą ar netrūksta drus­kos, pipirų). Per tiek laiko mėsa pui­kiai išsitroš­kins ir net pra­dės kri­sti nuo kaulų.

Bai­gus troš­kinti, mėsą išimam į lėkštę, o kep­tu­vėje esantį padažą užviriname.

Lei­džiame nuvirti maž­daug pusei skys­čio (~5 minu­tes). Tada į likusį padažą sude­dam grie­tinę ir smul­kin­tas pet­ra­žo­les, išmai­šome ir vėl sude­dam mėsą. Galima mėsą šakute nuimti nuo kaulų, vaiz­das nebe­bus toks ska­nus, bet užtai val­gyti bus pato­giau, ypač vai­kams. Mėsą apvo­lio­jome padaže ir .… vis­kas 🙂 Val­gome arba su bul­vių koše arba su švie­sia duona. Prie patie­kalo pui­kiai tiks bal­tas vynas arba kvie­ti­nis alus.

Ska­naus

Žymos: , , , , , , , , , , , , , ,35 komentarai straipsniui “Triušiena garstyčių padaže”

 1. Aurelija2011.10.10.

  AČIŪ, išban­džiau, žia­aau­riai skanu 🙂

 2. Zivile2012.01.15.

  Isban­dziau ir as, patiko 🙂

 3. astyte2012.01.15.

  Labai norė­čiau triušienos,gaminčiau su didžiau­siu malo­numu pagal šį receptą.…Bet tik viena smulkmena-nėra pirkt triušių.…

 4. Aura2012.01.17.

  Pra­ėjusį savait­galį mačiau triu­šių kal­va­rijų tur­guje, prašė po 30 Lt/kg. Maxi­moje mačiau šal­dytų triu­šiukų po 20 Lt/kg. Paieš­ko­jus galima pas ūki­nin­kus surasti triu­šių po 30 Lt už vie­netą, tačiau tada rei­kės pačiai važiuoti atsivežti.

 5. Audrius2012.01.17.

  Triu­šie­nos yra ir maxi­moj ir tur­guose būna.

 6. Gabrielė2012.04.03.

  ką tik susmul­ki­nau 2,2 kg triušį ir gal­voju išban­dyti šį receptą, tikiuos bus skanu ;}

 7. astyte2012.04.13.

  Lie­tu­voje tai galima rasti triušiukų.…Bet.kad gyvenu Norvegijoje,o čia nei turgaus,nei ūkininkų,parduodančių triu­šiu­kus nėr.…..

 8. Rita2012.09.13.

  Dekoju uz puiku recepta. Isban­dziau, dra­siai reko­men­duoju kitiems.
  Kas iesko triu­sie­nos, tai Arvi kala­kutu fir­mi­nes par­duo­tu­ves pra­dejo pre­kiauti lie­tu­vis­kais triu­siais. Pir­kom, gami­nim, skanu:)
  Dar karta aciu uz recepta.

 9. Aurelija2012.09.23.

  Turiu triu­sie­nos, ir nezi­no­jau ka cia ska­naus galima pada­ryti. Kadangi anks­ciau esu gami­nusi tik mazam vai­kui sriu­by­tes, triu­siena man kazkaip nekele dide­lio susi­za­ve­jimo. Taciau gavus po blata triu­sie­nos norisi ja kazkaip ska­niai visai sei­mai paruost… 🙂 Auto­riaus nuo­trau­kos atrodo labai vilio­jan­ciai, todel si recep­tuka tal­pinu i “favo­ri­tes” skilti ir begu pirkti gru­detu garstyciu. 😉

 10. Zinga2012.11.18.

  Gami­nau šį patie­kalą gal jau dešimt kartų, tačiau dar neat­si­bodo 🙂 Neįti­kė­ti­nai ska­nus pada­žas gau­nasi. Gar­ny­rui visada verdu ryžius, kurie su pada­žiuku nerealūs 🙂

 11. Seimininke2012.12.28.

  Katik paga­mi­nau, gal­vo­jau, kad bus labai labai ypa­tin­gai kazkaip, bet val­gyt nega­liu, nu taip neskanu, dau­giau ne uz ka nega­min­ciau, triu­siena geriau papras­tai kaip vis­tiena ist­ro­skint su grie­tine… Nu nusi­vy­liau, nuo gars­ty­ciu padazo kvapo gami­nant, tie­siog pykinti pradejo…

 12. spanguole2013.01.11.

  Recep­tas nere­aliai geras. Tik kad ciob­re­liu negaunu. Bet ir be ju labai skanu. Ir visi­skai nesu­de­tinga. Nors gars­ty­ciu nemegstu, taciau cia jos labai dera. Ir aciu uz juros lie­zuvi, kad paro­det, kaip dari­neti. Ban­dy­siu taip pat pasigamint.

 13. Vaida2013.02.07.

  Pui­kus recep­tas. Dariau kartą, savait­galį dary­siu ir antrą. Tik toks klau­si­mas auto­riui, ar jūs bend­ra­dar­bia­vote su “Moters savait­ga­liu”? Nes jų lei­di­nuke “Lie­tu­viški val­giai” šian­dien nuste­bau radus šį receptą vos ne tip top žodis žodin nura­šytą, tik nuo­trauka kita (ir, po tei­sy­bei, net sube­jo­čiau, ar šio patiekalo)… :

  • Audrius2013.02.09.

   Ne, nesu su jais bend­ra­dar­bia­ves. Tur­but nusi­ko­pi­javo ir tiek. Reiks pavar­tyt maximoj 🙂

 14. Kestas2013.07.14.

  Pui­kus receptas..as ji ban­dau jau koki penkta-ketvirta karta ir vis neatsivalgau..aciu.

 15. Silvija2013.09.10.

  Paga­mi­nau ir Buvo labai skanu 🙂 Tik aš dar pri­dė­jau pie­vagry­bių, kaž­kaip pagal­vo­jau, kad jie tiktų ir labai tiko 🙂
  Ir apskri­tai šitas pus­la­pis ste­buk­lin­gas mano pra­ėju­sios savai­tės atra­di­mas. Tie­siog vis­kas mūsų su vyru sko­niui 🙂 ačiū

 16. viktorija2013.10.05.

  Ačiū, buvo skanu. Neįp­ras­tas ir įdo­mus sko­nis. Triu­šie­nos daug netu­rė­jau, tad dėl apim­ties dėjau grybų. gar­ny­rui pui­kiai tiko buro­kė­liai su grietine.

 17. Jelena2013.10.09.

  Ačiū už receptą. Gami­nau jau keletą kartų, labai labai skanu:)

 18. Migle2014.02.19.

  Nuo­sta­bus recep­tas, labai skani triu­siena, aciu uz puiku recepta:)

 19. Julija2014.02.21.

  Kadangi daž­nai gau­name švie­žios triu­šie­nos, vis ban­dau viso­kiau­sius recep­tus. Išban­džiau ir šį, kuris mano manymu yra neblo­gas, bet ir ne pats geriau­sias iš mano ban­dytų 🙂 Pas­ku­tinį kartą dariau triušį pagal seno­vinį ita­lišką receptą, buvo išties labai gardu 🙂

  • Inga2014.02.26.

   Julija, o gal recep­tuka galite man pame­teti? O sian­dien gaminsiu pagal si recepta

 20. paulineht602019.06.27.

  Hot sexy porn pro­jects, daily upda­tes
  http://powerbiweb.sexbibijones.instasexyblog.com/?abigale

  free mob­lie porn sites best japa­nese porn free porn hub with fat old woman jade indian porn fairly odd parent cartoon porn

 21. juliejx162019.07.05.

  Sexy photo gal­le­ries, daily upda­ted pics
  http://acupsbra.bloglag.com/?patricia

  free videos of nuns porn mac­king a porn stre­aming porn sear­ches ipod mp4 porn free porn of nurse

 22. kaseyrm602019.07.15.

  New hot pro­ject gal­le­ries, daily upda­tes
  http://lesbian.fuck.allproblog.com/?alanis

  sick vomit porn oice ska­ting porn north scho­ol­girl porn high qua­lity inter­net porn free maid stream porn

 23. charliegr602019.07.20.

  Hard­core Gal­le­ries with hot Hard­core pho­tos
  http://emo.lesbians.fetlifeblog.com/?marcella

  free she­male porn with fuc­king girls porn star juliet ander­son free stre­am­ming anime porn free stre­aming video porn sex anita blond free mobile porn

 24. stacyxq12019.08.17.

  Big Ass Pho­tos — Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
  http://hotestnudegirls.fetlifeblog.com/?melanie

  rus­sian lez porn life webcam porn milf fuck for money porn fuck that cunt fre ama­teur porn free mobile porn madthumbs

 25. pegged2021.11.17.

  Cartoon 14 Feat Daniel Levi On On https://platform.downhilltravel.co.uk/40.html Billy Vaughn 20 Gol­den Hits The Gol­den Sound Of Billy Vaughn

 26. authorise2021.11.20.

  Jon Gin­dick Great Ame­ri­can Har­mo­nica Music Made Easy For Your Hoh­ner C Harp https://pbs.spgltd.co.uk/53.html Noli­mits Swing

 27. Stedateptensaive2022.03.05.

  Plus, not all the sing­les lis­ted are inte­res­ted in a casual relationship.|

  expe­rience

 28. moulin.lt2022.03.28.

  Gavau nami­nės triu­šie­nos ir nar­šau per visus recep­tus, nes norisi paga­minti tik­rai ska­niai. Mūsų šei­moje tai nėra įpras­tas mais­tas, tad teks sugun­dyti audi­to­riją. Aš žinoma labiau­siai mėgstu vieno puodo patie­ka­lus, kad gami­ni­mas ir indų plo­vi­mas būtų kuo mažiau varginantis

Leave a Reply to Jelena

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+