Ką Suvalgyti?

Beveik tikra juoda naminė duona
Publikuota 01. Bir, 2010, autorius - kategorija Apie viską, duonkepė, Lietuviški, Miltiniai

Jau senai norė­jau para­šyti apie duoną, apie mil­tus ir dar kai ką. Bet Taip neti­kė­tai ir grei­tai atėjusi vasara sujaukė pla­nus — nebėra laiko nei rašy­mams, nei val­gio dary­mui. Todėl lau­kiu lie­tau, vėses­nio oro 🙂

Taigi, kolegų pri­spaus­tas papa­sa­ko­siu kaip išsi­kepti beveik tikrą juodą duoną. Beveik tikrą, nes ją darau be nami­nio raugo, bet būti­nai kada nors pamė­gin­siu ir su juo. Recep­tas pri­tai­ky­tas duon­ke­pei, bet jei gerai išmin­ky­site tešlą, pui­kiai tiks ir papras­tai skar­dai, bei orkai­tei. Tikrai.

Taigi rei­kia pra­dėti nuo miltų. Kvie­ti­niai. Kvie­ti­niai mil­tai, nie­kam ne paslap­tis, gau­nami iš kviečių.Jei paste­bė­site mūsų par­duo­tu­vėse kvie­ti­nių miltų yra daug ir įvai­rių, todėl net nenau­jo­kui vir­tu­vėje būna sunku išsi­rinkti. Kvie­ti­nius mil­tus nusako skai­čius (pvz. 405, 550,812) ir raidė (pvz. B, C, D). Šie du sim­bo­liai pasako viską apie mil­tus. Taigi pir­ma­sis skai­čius nurodo, kiek mil­tuose yra mine­ra­li­nių medžiagų. Kuo skai­čius dides­nis — tuo jų dau­giau, kuo jų dau­giau, tuo mil­tai pil­kesni, t.y. ne tokie balti, bet užtat mais­ti­niu požiū­riu nau­din­gesni. Aukš­čiau­sios koky­bės mil­tai yra tokie mil­tai, kurių skai­čius yra nedi­des­nis negu 550 (smar­kiai nesi­plės­da­mas para­šy­siu, kad grū­dus sudaro gema­las, endo­s­perma ir lukš­tas. Pri­klau­so­mai, nuo to kurios iš šių dalių yra suma­la­mos, gau­nami skir­tingi mil­tai — pilno grūdo, rupūs ir t.t. Taip, pat nuo to pri­klauso, kiek mil­tuose yra mine­ra­li­nių medžiagų.)

Ant­ra­sis sim­bo­lis yra raidė, kuri pasako, kiek mil­tuose yra bal­tymo gli­timo (gli­ti­mas tai toks van­de­nyje netir­pus bal­ty­mas, kuris teš­lai sutei­kia elas­tin­gumo, tam­prumo, vien­ti­sumo). Didesnį gli­timo kiekį turin­tys mil­tai žymimi raide esan­čia arčiau abė­cė­lės pra­džios (B mil­tai turi dau­giau gli­timo negu D). Kuo dau­giau gli­timo tuo tešla bus elas­tin­gesnė ir tam­p­resnė, todėl kil­dama tešla oro neiš­leis, o sulai­kys ji savyje (galima įsi­vaiz­duoti kaip balio­nus — jei tešla iš mažai gli­timo turin­čių miltų, tai rūgimo metu susi­da­riu­sios dujos teš­loje sudaro mažus balio­nė­lius, kurie sprogsta grei­čiau negu nau­do­jant mil­tus turin­čius dau­giau gli­timo ). Taigi žinant visa tai dabar jau galima ramiai rink­tis mil­tus. Visiems mie­li­niams kepi­niams, tame tarpe ir duo­nai, rei­kia rink­tis mil­tus su dau­giau gli­timo, pvz B (bet aš tokius esu pir­kęs tik kartą, nes dabar jų nie­kur nerandu, gal žinot kur rasti??). Jei jums nesvarbi kepi­nio spalvą, arba tiks­liau nebū­tina, kad kepi­nys būtų labai bal­tas, tai galite rink­tis bet kokio skai­čiaus mil­tus, pvz juo­dai duo­nai idea­liai tiks 812B (jei tik tokių rasite), kokiam mie­li­niam pyra­gui arba ban­de­lėms 405C (tokių yra pirkti, tai aš juos ir juo­dai duo­nai nau­doju. Mil­tai labai balti, todėl ir duona bus švie­senė). Tuo tarpu sau­sai­niams, bly­nams ir kt. gami­niams, kuriems nerei­kia purumo pil­nai užteks D miltų, o jei dar ir nerei­kia ypa­tin­gai bal­tos spal­vos drą­siai pir­kite 812D (pir­mos rūšies) mil­tus, dar ir sutaupysite.

Tiek apie mil­tus, tikiuos kam nors pra­vers. O aš, jau pjaus­ty­da­mas karštą duoną pri­si­mi­niau savo vai­kystę, kai su sene­liais važiuo­da­vome į kaimą. Sene­lis grįž­da­mas iš nak­ti­nės pamai­nos duo­nos kom­bi­nate par­neš­davo dar karš­tos Klai­pė­dos duo­nos kepalą, iš garažo pasi­im­davo žigu­liuką ir važiuo­da­vome. Tada, už 15 km nuo Klai­pė­dos susto­da­vome auto­st­ra­doj, prie Mini­jos, pasi­klo­da­vome ką nors ant žolės ir val­gy­davo dar šiltą duoną su sviestu.. Duo­nos pluta dar būdavo kieta ir traški ir būdavo žiau­riai skanu.

1 kg duonos:

 • 360 ml šilto vandens;
 • 1,5 a.š. druskos;
 • 1 v.š. cukraus;
 • šla­ke­lio sau­lė­grąžų aliejaus;
 • 3 v.š. slyvų arba obuo­lių uogienės
 • 350 gr. kvie­ti­nių miltų;
 • 150 gr. rugi­nių miltų;
 • 2 v.š. salyklo;
 • 2 v.š. kmynų;
 • 1,5 a.š. sausų mielių.

Jei kep­site duoną su duon­kepe, tai viską sudė­kite ir pasi­rin­kite papras­čiau­sią duo­nos programą.

Jei kep­site papras­tai, tai viską sumai­šy­kite išmin­ky­kite. Kil­din­kite tešlą 40 min, tada vėl pamin­ky­kite ir dar pakil­din­kite 20–30 min. Kep­kite 180 laips­niu temperat8roje kol iškeps 🙂 (~40 min)

Iškeptą duoną apklo­kite rankšluosčiu.

Ska­naus

Žymos: , , , , , ,41 komentarai straipsniui “Beveik tikra juoda naminė duona”

 1. Ausra2010.06.02.

  Kazkaip nie­kur akys neuzk­liuvo uz salyklo, kur jo butu galima gauti? Aciu

 2. inesa2010.06.07.

  O be salyklo galima kepti? Ir dar– kaip ilgai tokia duona lai­kosi nesudžiūvus?

  • Audrius2010.06.07.

   Galima be salyklo. Dar geriau būtų su natū­ra­liu raugu. Lai­kosi gana ilgai, savaitę tik­rai, visada suval­gom 🙂 Lai­kant šal­dy­tuve lai­ky­sis dar ilgiau

 3. inesa2010.06.08.

  pažiū­rė­jau tavo nuro­dytą tink­lapį delona.lt, radau keletą duo­nos receptų ir nuta­riau pir­miau­sia išmė­ginti jegas kep­dama Niu­jorko duoną be minkymo.Vakar užsi­mai­šiau tešlą ir dabar jau netru­kus kepsiu.Žiauriai įdomu, kas gau­sis. O ta Niu­jorko duona, matyt, popu­liari pasau­lyje, nes You­tube daug fil­muku, mokan­čių, kaip tą duoną kepti. Papras­tumo vir­šūnė, bet koks skonis-parašysiu vėliau.

 4. inesa2010.06.09.

  Žino­kit, duona gavosi supe­rinė. Labai panašu į mūsų baltą pli­kytą duoną, tik daug puresnė ir su traš­kia plutele.Pati apstul­bau, kad iške­piau tokią duoną! Pirmą kepalą suval­gėm aki­mirks­niu, dabar jau eilės lau­kia ant­ra­sis. Šįkart į mil­tus dar įmai­šiau kmynų, nes juos labai mėgstu.
  Viską dariau kaip paro­dyta http://www.delona.lt fil­muke (Niu­jorko duona), tai neįti­kė­ti­nai paprasta ir labai skanu.Pamėginkit, jei bus ūpo.

 5. Danute2010.07.23.

  Noriu paban­dyti išsi­kepti duoną.Turiu nami­nio raugo 3 šaukš­tus. Iškilo klau­si­mas ‚jeigu dedu raugą tai ar rei­kia dėti mie­les ir salykla.

  • Audrius2010.07.26.

   kepant su raugu, mie­liu jau nebe­rei­kia. O salykla galima deti visada, jis nau­do­ja­mas spal­vai ir skoniui.

 6. Danute2010.07.27.

  Jeigu salyk­las duoda skonį, tai ten yra E621? Okoks E… duoda spalvą?

 7. Rūta2010.09.27.

  Vil­niuje 812 C miltų radau Nor­foje (toje dide­lėje, Šiau­rės miestelyje).

 8. Ridu2010.10.15.

  O ar galima duona su raugu kepti duonkepeje?

  • Audrius2010.10.16.

   taip, galima

   • Ridu2010.10.16.

    O gal galima butu gauti issamu paai­ski­nima kaip 🙂 Raugo turiu kadangi duona kepu orkaiteje.

    • Renata2014.12.13.

     Laba diena, matau, kad turit raugo. Ar dar vis turit. Mano vai­kai per apsi­ri­kima ismete 🙁 is kokio jus miesto ir ar galima butu jusu pra­syti pasi­da­linti ar par­duoti raugo. su nekant­rumu lauk­siu atsakymo 🙂

 9. MARTI2011.03.26.

  mman nepatiko,visaiiiiiiiiiiiiiiii

 10. Egidijus2011.05.19.

  Man patiko, o širsta tik tie kurie nieko nebando 🙂

 11. Roma2011.05.28.

  Pali­kite koman­tarą čia
  Sveiki, gal galit para­syt, kaip kepti duona su raugu duon­ke­peje, nes ban­dziau ir man nepa­vyko. Kokia prog­rama rei­kia pasi­rinkti ir kokia eiga, kiek kil­dinti ir kiek laiko kepti? Aciu

  • Audrius2011.05.31.

   As nesu ban­des kepti su raugu, tai nela­bai galiu pasa­kyti. Kepant su raugu reiktu tesla tik ilgiau kil­dinti„ negu kad kil­dina duonkepe.

 12. Roma2011.06.01.

  Sveiki, kepiau duona pagal si recepta, gavosi labai skani ir suval­gyta buvo stai­giai :). Aisku netu­re­jau dzemo, tai vie­toj to ide­jau dau­giau cukro.

 13. Idalija2011.07.15.

  Nie­kur Kaune negaunu salyklo. O kaip jį būtų galima pačiai pasigaminti?

  • Vaida2011.09.07.

   Salyklo galima rasti malūne Alek­sote (Kal­va­ri­jos 10). Ir kaina puiki, ir miltų pasi­rin­ki­mas ten nema­žas, ir dėdė malū­ni­nin­kas labai šne­kus ir daug gali papasakoti 🙂

 14. micredas2011.07.17.

  Pali­kite koman­tarą čia…Idalija.Atsidaryk DeLo­nos tink­la­lapį ir ten matysi,kad galima par­si­siųsti priedų duo­nos kepimui.Yra ir receptų.Aš jau seniai kepu juodą ir baltą duo­nas duonkepėje.Receptus pri­si­tai­kiau pagal savo skonį.Jeigu sudominau,parašyk į epaštą.

 15. bite2011.12.03.

  duona kepama su raugu, o ne su mie­lem. Su mie­lem jus kepat siuo­lai­ki­nius pyra­gus, o ne duona. Svei­ka­tai rei­kia tik­ros duo­nos su raugu

 16. Lina2012.02.02.

  Laba, su raugu kepti — tai jau yra ka veikt… Rau­gas ne per viena para pada­ro­mas. o su mie­lem, aisku papras­ciau 🙂 Visi tie, kas pyksta, kad nepa­vyko ar neska­niai gavosi, tai netin­ge­kit ir ban­dy­kit dar karta, be to galite gar­dinti ir savais budais: juk ir drus­kos, ir medaus, ir kitus prie­dus galima det pagal savo skoni. Man ne is pirmo karto gavosi, bet dabar jau kepu ir pirk­ti­nes duo­nos nebevalgau 🙂

 17. Vaida2012.02.02.

  Su raugu irgi vis­kas ele­men­taru ir paprasta. Taip, pirmą kartą daran­tis raugą, užtrunka, bet vėliau, vis atsi­de­dant jo kitam kar­tui, prob­lemų jokių. Mana­jam rau­gui jau 1,5 mete­lių, pirk­ti­nės duo­nos irgi seno­kai nebe­per­kam. Na nebent labai netin­ka­mai aplin­ky­bės susi­klosto. Vie­nin­te­lis užtrun­kan­tis daly­kas, kepant be mie­lių — lai­kas. Duo­ne­lei bent 12 valandų rei­kia, kad įrūgtų tin­ka­mai. Bet šiaip tai tik­rai nesudėtinga.

 18. Lina2012.02.10.

  Sian­dien ryte kepiau sia duo­nele. Nuo­stabi gavosi, visiems rekomenduoju,

 19. Jurgita2012.03.08.

  O to salyklo — pačius mil­te­lius reik dėti, ar jį kaip nors nupli­kinti ir tą skys­timą supilti? Nes girai salyk­las būna skys­tas, o malūne — miltai 🙂

 20. Laima2015.08.31.

  O BE uogie­nes galima?

 21. Laima2015.09.12.

  Man iskilo dar vie­nas klau­si­me­lis, kadangi gyvenu ne lie­tu­voje, salyklo gaut beveik neimano, gavau tik salyklo ekst­rakto, jis toks kaip medus, labai tirs­tas, ar galiu ji naudoti?

Leave a Reply to Audrius

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+