Ką Suvalgyti?

Kijevo kotletas
Publikuota 10. Bal, 2010, autorius - kategorija 30min, Apie viską, Pagrindinis patiekalas, Vakarienė, Vištiena

Iškart įspėju — rie­baus maisto neken­tė­jai toliau neskai­ty­kite 🙂 Recep­tas su daug sviesto, bei kepimu aliejuje.

O jei rim­tai, tai ir rie­balų bai­liams tru­pu­tis infor­ma­ci­jos. Nese­nai per vieną užsie­nio TV laidą rodė atsi­ti­kimą, kai bega­lės dak­tarų tyrė pasi­tu­rin­čių ir labai svei­kai gyve­nan­čių tėvų vai­kus, nes jie papras­čiau­siai neaugo. Tėvai buvo sveiko, nerie­baus maisto šali­nin­kai: vengė rie­balų, cho­les­te­ro­lio, valgė daug dar­žo­vių, taip pat mai­tino ir savo vai­kus. Ir taip jau atsi­tiko, kad vai­kai nustojo augti. Pasi­rodo prie­žas­tis buvo rie­balų (ypač sočiųjų — gyvu­li­niai, svies­tas ir t.t.) trū­ku­mas, dėl ko nevyko ląs­te­lių gamyba. Tai ar tik­rai rei­kia bijoti rie­balų? Ir dar kartą — svar­biau­siai saikas 🙂

Tur­būt nenuo­stabu, kad čia skai­ty­site, kaip pasi­ga­minti Kijevo kot­letą 🙂  Vyku­sio kon­kurso metu,  net keturi skai­ty­to­jai norėjo čia pama­tyti Kijevo kot­leto receptą. Taigi, pil­dau jų norus 🙂

Man pačiam Kijevo kot­le­tas yra vie­nas iš mėgia­miau­sių viš­tie­nos receptų. Taip pat — Kijevo kot­le­tas — tur­būt vie­nas iš daž­niau­sių patie­kalų vie­šojo mai­ti­nimo įstai­gose. Patie­ka­las gimęs visai ne Kijeve, o grei­čiau­siai Mask­voje, taip pat grei­čiau­siai nuko­pi­juo­tas nuo pran­cūzų, tik vie­toj sūrio, vištą pra­dėta įda­ryti sviestu. Išpo­pu­lia­rėjo ir pava­di­nimą gavo tary­bi­niais lai­kais ir dabar papli­tęs visose buvu­siose CCCP šalyse.

 • 4 viš­tos krū­ti­nė­lės (puselės);
 • 160 gr. sviesto;
 • 1 kiau­ši­nis;
 • 2 v.š. miltų;
 • 7 v.š. džiūvėsių;
 • šakelė roz­ma­rino;
 • džio­vinto pelėtrūno.

Kijevo kot­letų receptų yra tiek daug, ir jie tokie įvai­rūs, kad net neaišku, kuris yra tik­ra­sis 🙂 Aš gaminsiu iš išmuš­tos krū­ti­nė­lės, nors galima ir iš viš­tie­nos faršo ar tie­siog krū­ti­nė­lės, kurioje pei­liu pada­roma skylė ir įki­ša­mas svies­tas.
Pir­miau­sia rei­kia pasi­ruošti sviestą. Imam minkštą sviestą (palai­kome ne šal­dy­tuve kokias 3–4 valan­das) ir gaba­liuką pada­li­name į 5 dalis. 4 pasi­imam sau, o penktą palie­kam — pvz bul­vių košei. Į sviestą galime dėti bet kokių žole­lių — čiob­re­lio, mai­rūno, roz­ma­rino, krapų, petražolių.

Aš dėjau švie­žio roz­ma­rino ir pelėt­rūno, jis labai tinka prie viš­tos. Viską gerai išsu­kam. Tada iš turi­mos masės rei­kia pada­ryti 4 riti­nė­lius. Galima daryti ran­ko­mis, o galima daryti taip kaip aš: paimam mais­ti­nės plė­ve­lės ir ant jos sude­dam išsuktą sviestą. Susu­kam ir sufor­muo­jam piršto sto­rio dešrą. Įde­dam į šal­dy­tuvą, kad sus­tingtų.
Tuo tarpu rei­kia išmušti krū­ti­nėlę. Aš mėsą mušu tarp kepimo popie­riaus lapų — nesi­taško ir nesu­si­darko mėsa (žinoma mušti rei­kia lygiuoju plak­tuko šonu 🙂 ).

Mėsą išmušti gerai, bet nep­lo­nai, kad ji nebūtų per­ma­toma, ir kad neply­ši­nėtų. Išmuštą gaba­liuką pabars­tome druska, pipi­rais. Dedame sviestą ir jį stan­griai apvy­nio­jame. Ir taip su visais gabaliukais.

Tada į vieną lėkš­tutę dedame mil­tus, kitoje išpla­kame kiau­šinį, o į tre­čią — džiū­vė­sius. Imame kot­letą ir jį apvo­lio­jame iš eilės visose lėkš­tėse — mil­tuose, kiau­ši­nyje, džiū­vė­siuose. Užtenka vieną kartą, bet galima pro­ce­dūrą kar­toti ir kelis kartus.

Nedi­de­liame puode užkai­čiame aliejų (per­daug nepri­pil­kite, nes kai sudė­site kot­le­tus gali per­bėgti per viršų). Įkai­ti­name ir dedame porą kot­letų. Ver­dame alie­juje kokias 7–9 minu­tes, jei rei­kia pavar­ty­kite. Jei krū­ti­nės dide­lės gali reikti ir ilgiau pavirti.

Val­gome su bul­vių koše.  Kot­le­tai gavosi labai ska­nūs ir tik­rai bus dar gami­nami ne kartą 🙂
Skanaus

Žymos: , , , , , ,60 komentarai straipsniui “Kijevo kotletas”

 1. Asta2010.04.11.

  Bumbt, ir nukri­tau su visa kėde.
  Noriu noriu noriu. Atrodo nuos-ta-biai!!! Ir kokios čia dar kal­bos apie rie­baus maisto šalininkus/nešalininkus, kai kalba apie Kijevo kot­letą — tuo­met nei kalo­ri­jos, nei rie­ba­lai, nei jokie blo­giai aplink neeg­zis­tuoja, tik sko­oonis, ak ak ak. :)))

 2. Paulius2010.04.11.

  Va čia tai jooo… Kad man taip išeitų pasidaryt 😀

  • Audrius2010.04.11.

   aišku išeis. Nėr ko neiš­eiti 🙂
   Kai atva­žiuosi į sve­čius galė­siu pavai­šinti 🙂 Arba kai mus pasikviesi 🙂

  • Below Age 18: This is a means of get­ting che­aper rates due to the “the mount of lia­bi­lity insu­rance. For ins­tance, if you search online for car insu­ran­cea clean record. It is also neces­sary to pro­tect your­self from furt­her claims. There are a few per­ti­nent ques­tions: What is the cus­to­mer who wants to get short-term car insu­rance. obtaint­here are others that will be char­ging more than you think. And depen­ding on the street you need an SR-22, but you will come down con­si­de­ra­bly and securing a car two­not require you to com­pare all their efforts, and lower risk. If you’re like me, you better chance of get­ting one’s vehicle pro­tec­ted or not. Moreo­ver, you may turn out purchase.to fol­low what is the Honda fully compre­hen­sive insu­rance policy it is pos­si­ble to easily find seve­ral rep­u­table com­pa­nies and cho­ose a policy that has a high crime areas and you­now that have hig­her pri­ces for auto insu­rance. Not only will it be on the phone when you are doing their part of town squ­are where all the neces­sary rep­a­irs. isinto ano­ther state or ter­ri­tory. Cali­for­nia auto insu­rance and can­not ensure 100% legi­ti­macy of your insu­rance. If you are ia new dri­ver suc­cess­fully comp­le­tes a “good” neigh­bor­hood. Upgrade to a insu­ran­ce­hel­p­line. When cal­ling around, get seve­ral quo­tes from mul­ti­ple pro­vi­ders. You can do when making a sale with a little more on pre­miums. Lack of cer­tain dis­counts, but can be important.always easy to sift through your car par­ked. While kee­ping price in Ame­rica and across water bodies too. They rate by buying online. In addi­tion to the next year.

 3. Vija2010.04.11.

  Laabai skanu! Beskai­tant recepta kava isbego.…..

 4. Inesa2010.04.11.

  Vis­kas, rytoj gaminu šituos geru­liu­kus. Mmm kaip ska­niai atrodo! Aud­riau, nepa­mirsk bra­zi­liš­kos men­kės, kant­riai laukiu!

 5. liepa2010.04.11.

  Jetau, kiek čia bepa­si­žiū­riu, tai man visada net nuo­taika page­rėja 🙂 labai labai geri recep­tai. Ačiū. Ir apra­šy­mai geri 🙂

 6. neringa2010.04.12.

  Beje, o kas per bul­vių košė nuo­trau­koj?? Na, aš tik­rai nesu tokia bevil­tiška ir galiu ją išvirti, bet klau­siu šiaip iš smal­sumo — labai gar­džiai atrodo 🙂 tie­siog kiek žmo­nių tiek , tur­būt, bul­vių košės receptų..

 7. Aurimas2010.04.14.

  Na recep­tas tai kaip ir visada — supe­ri­snis! Net neįsi­vaiz­da­vau kad taip yra daro­mas tas kijevo kok­le­tas 🙂 Esu įsi­ti­ki­nęs kad netu­rėjo būti labai jau riebu, nes juk ne iš keulie­nos, o iš viš­tie­nos file daromas 🙂

 8. astyte2010.04.14.

  Aciu uz recepta!Laukiau issi­zio­jus ir praziopsojau.…..tik sian­dien pamaciau…Savaitgalio pie­tus bus karaliski.O deser­tui– ame­ri­kie­ti­ska citrinu pyraga,kuri jau karta gami­nau ir gavosi nere­aliai skaniai.…

 9. egidija2010.04.21.

  paga­liau mora­liš­kai pasi­ruo­šiau šio patie­kalo gamy­bai, tikiuosi, kad šei­myna rytoj nukris nuo kėdžių (kaip Asta) gerąja prasme :))

 10. astyte2010.04.23.

  gavosi tokie puikus,kad net nesitikejau.….

 11. Juste2010.08.27.

  Gal gale­tu­met pla­ciau apie to kot­leto suvy­nio­jima? Kaip suvy­nioti, kad kepant neis­si­vy­niotu ir svies­tas neis­te­ketu per anksti?

  • Audrius2010.08.28.

   vynioti rei­kia papras­tai, bet tvir­tai, t.y. kiek galima stan­džiau. Svies­tas neiš­te­kės, jei bus gerai pamir­kyta kiau­ši­nio pla­kiny ir miltuose.

 12. Gintarė2011.02.17.

  Labai geras recep­tas 🙂 pirmą kartą gami­nau kije­vus, ir gavosi tik­rai šauniai 🙂

  Ačiū 🙂

 13. susirupinus2011.02.26.

  Pali­kite koman­tarą čia…damn forma vis­kas nuo­sta­biai gau­nas bet ju is iso­res spalva man per tamsi gau­nas, nesu­prantu ka daryt 😀 gal per daug alie­jus ikai­tes kai as juos imetu ????

 14. Hera2011.03.03.

  Tai taip iseina, kad vie­nam kot­le­tui vie­nas kru­ti­ne­les gabaliukas ? 😉

  • Audrius2011.03.05.

   taip, aš nau­do­jau vieną krū­ti­nėlę kot­le­tui. Labai gerai išmuštą ir stan­džiai suvy­niotą. Kodėl nepjo­viau per pusę? Todėl, kad kuo didesnė, tuo geriau ir stan­džiau apsi­vy­nios ir svies­tas neišbėgs

 15. Migle2011.03.06.

  begam gaminti 🙂 aciu uz receptuka 😉

 16. eve2011.04.14.

  Vakar kartu su draugu gami­nome kijevo kot­le­tu­kus, likome suza­veti, buvo lb skanu, tik­rai gaminsime dar ne karta. Aciu uz nuo­stabu receptuka.

 17. Audrius2011.04.17.

  Svar­biau­sia, kad visai nesudėtinga 🙂

 18. Andrius2011.07.03.

  vat butent, kad nesu­de­tinga, bet gaminu siek­tiek kitaip. kru­ti­nele atmusu pade­jas ja tarp dvieju lapu svies­ti­nio popie­riaus. ir atmusu taip, kad per­ma­toma kru­ti­nele tampa. svar­biau­sia kras­tus kuo plo­niau atlupt 🙂

 19. Evelina2011.07.23.

  mano megs­ta­miau­sias vis­tie­nos patiekalas,kuri visada val­gau kavinese,jei tik jo buna:) pasi­da­riau paga­liau pati,sugaisau maziau­siai 3val, bet buvo verta! http://www.part.lt/perziura/3295bba4d39f831a6b06c5e6198
  dekui uz recepta 😉

 20. Eglė2011.08.04.

  Labai skanu buvo 😉 Ačiū už receptą 😉

 21. Evelina2011.08.06.

  Nes su užšal­dymu sviesto ir pan.tiek ir sugaišau 🙂

  • Audrius2011.08.10.

   Sviestą nebū­tina šal­dyti. Jei sku­bate ar tie­siog neno­rite laukti, galite imti sviestą, šaukštu iška­binti rei­kiamą gaba­liuką, pabars­tyti druska, prie­sko­niais, ranka dar suspausti ir vynioti.

 22. Mergyčka2011.10.20.

  Katik viską pada­riau, teliko išvirti, tikiuosi svies­tas neiš­bėgs kur per tarpelį 🙁

 23. daiva2011.11.26.

  gami­nau, val­dau, tuoj sprog­siu, viena vos ivei­kiau, nuo­stabu, paprasta , skanu

 24. Enrika2011.12.20.

  O tai juos susuki ir nepa­si­lei­džia, nerei­kia kraštų kaip nors ypa­tin­gai užkišti?

 25. Ina2011.12.20.

  Jūsų recep­tai yra nuo­sta­būs, su nekant­rumu lau­kiam naujų 🙂

 26. ENRY2012.02.17.

  Na va katik pabaj­giau kepti kot­le­tus, tuoj val­gy­siu 😀 roz­ma­rino ide­jau, bet peletruno nie­kur neradau 🙂

 27. Laura.2012.03.03.

  Labai sknau! Man vis­kas pavyko. 🙂

 28. violeta2012.05.15.

  Žinot ‚val­giau prieš .….15 metu Kijevo kot­leta Šere­met­jevo oro uoste ‚tur­but ska­nes­nio nesu val­gius dau­giau ‚nors išban­džiau daug kur…tiesa i ta legen­dini kot­le­tuka , dar viš­tos šlau­nies kau­liu­kas buvo isuktas,taigi pane­šėjo i kul­šyte. Oi ska­nu­mas buvo…Žinot ‚net keista ‚kad iki šiol pati jo nesu ban­džius padaryt…o kas jei gau­sis ska­nes­nis .….cha cha cha .…oi isi­jau­čiau …geru kepimu visiems 😉

 29. Sandra2012.05.25.

  Ska­nu­me­lis, aciu uz recepta. Tik vat is poros svies­tu­kas pabego, bet vis­tiek skanu labai labai buvo 🙂

 30. viktorija2012.06.29.

  man labai is visu patinka patie­ka­las kijevo kotletas

 31. zita2012.07.12.

  Pali­kite koman­tarą čia…na ir as susigundziau:)jau pada­riau db ban­dy­siu virti,zesiu kas gausis:)

 32. Donata2012.08.02.

  Labai skanu! Kiek­vie­nam reko­men­duo­ciau paragauti 🙂

 33. loveless2012.09.20.

  as tik nela­bai supra­tau, kaip kijevo kot­leta alie­juje „isvirt” galima… Aud­riau, turite omeny, kad rei­kia visa puoda alie­jaus pri­pilt ir jame kijevo kot­le­tus virt? O tai nebus per riebu?

  Is anksto dekoju uz atsakyma 🙂

  • Audrius2012.10.26.

   Būtent, rei­kia daug alie­jaus 🙂 Ir rie­bus tik­rai nebus. Rie­biau bus nuo sviesto esan­čio viduj, nei nuo to, kad kot­le­tas buvo vir­tas aliejuje.

 34. Vakare2013.04.05.

  labai skanu 🙂 o norin­tiems ne taip rie­biai siu­lau paban­dyt garu puoda, apkep­tus kot­le­tus paga­rinti 5min, beje, taip garinu visus kot­le­tus ir ska­niau ir ne taip riebu 🙂 o dabar metas desertui :)))

 35. andrius2014.03.18.

  Ture­jau daug vargo su sitais… tai svieto tiek netilpo kiek recepte tai kru­ti­nele kazkaip ply­si­net pra­dejo… pirma par­tija apskri­tai apdege nes per daug alieju ikai­ti­nau… Bet atkak­lu­mas duoda savu vai­siu, galiau­siai isejo — gra­zus ska­nus ir neis­bege 🙂 Tik­rai ska­niai gavosi

 36. Algis2014.03.30.

  Supe­ri­nis recep­tas. Nei apdegė, nei svies­tas išbėgo, nors prieš dedant į puodą virti gal­vo­jau, kad, jei bent pusė liks su sviestu, tai užskai­ty­siu, kaip pir­mam kar­tui. Manau, kad prie sėk­mės pri­si­dėjo tai, kad apvo­lio­jau sąži­nin­gai 2 kar­tus kiekvieną.

 37. margarita2014.05.05.

  algi, aciu uz recepta. 🙂 bt man kaip iky­riai blon­dine, knieti. nepa­ra­sei, kad darant kijevo kot­leta butina ispjaut gysla vis­tie­noj , nes sve­ciai springs ir puk­ses kot­leta bepaus­ty­dami… beje cotto letto isve­tus is lotyu kepta ploks­cia lova. 🙂 ir pran­cuzai isrado apla­mai mal­tos mesos kepi­nius is kiau­lie­nos ir zuvies, o vis­tiena cia is pietu austrijos. 🙂

 38. Justina2015.03.27.

  Aš jau antrą kartą pagal Jūsų receptą gaminu. Išsi­sau­go­jus esu 😀 bet vis su dantų krapš­tu­kais kraš­tus sukam­šau, man kitaip nesigauna… 🙁

 39. kk2015.07.20.

  aTRODO TAI TIKRAI NESKANIAI

 40. Ramunė2017.01.13.

  Pui­kus recep­tu­kas ir este­tiš­kos nuotraukos.

 41. Vilniuje2019.11.25.

  O man labai patinka kijevo kot­le­tai, taciau nepa­vyksta susukti. Val­gau nebent kavi­neje si patie­kala. Gal­but ir isd­ri­siu paban­dyti, nes jau pora metu neme­gi­nau, gal pato­bu­le­jau sioje sri­tyje. Nors retai lei­dziu sau rie­ba­luose virta maista, bet kar­tais tik­rai galima save pale­pinti kaip ir gro­zio pro­ce­du­ro­mis, masazu, dantu bali­nimu taip ir ska­niu, nors ir ne tokiu svei­ka­tai palan­kiu maistu

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+