Žyma: Alus

 • Keptas starkis su krekeriais

  Keptas starkis su krekeriais

  Įdo­mus patie­ka­lo pava­di­ni­mas, ar ne (kaip tik­ras klai­pė­die­tis turė­čiau vie­toj „ar ne“ rašy­ti „ane“, bet ne žemai­čiai gali nesuprasti 🙂 ). Star­kis – vie­na ska­niau­sių ir ver­tin­giau­sių žuvų gyve­nan­čių Bal­ti­jos jūro­je. Kaž­kuom pri­me­na men­kę, taip pat bal­ta, nela­bai rie­bi, tvir­ta, ska­ni. Taip pat turi mažai aša­kų, todėl labai leng­va išda­ri­nė­ti. Kaip ir men­kę (ir beje, dau­ge­lį kitų…

 • 20 statinių alus

  20 statinių alus

  Gal jau gir­dė­jo­te, o gal dar ne, kad Švy­tu­rys pri­sta­tė nau­ją alų “20 sta­ti­nių”. Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį buvo šio pui­kaus alaus pri­sta­ty­mas, į kurį buvau pakvies­tas ir aš. Pri­sta­ty­mas vykęs. Gerai parink­ta vie­ta — vis­kio baras „King & Mou­se“ (mėgs­tu šią vie­tą), kaip visa­da labai ska­nūs ir pui­kiai deran­tys Dona­to Dobro­vol­skio užkan­džiai prie alaus, var­di­nės tau­rės…

 • Apie dovanas ir Adler Bock alų

  Apie dovanas ir Adler Bock alų

  Šįkart ne recep­tas, o tik įra­šas susi­jęs su maistu…ir alu­mi 🙂 Beje, už šį įra­šą, aš iš nie­ko negau­siu, nė cen­to, tad papir­ki­mu manęs irgi nega­lė­si­te apkal­tin­ti 🙂 Beje, karts nuo kar­to aš gau­nu dova­nų, tai kokią kny­gą, tai kokių nors mais­to pro­duk­tų, bet, kaip supran­ta­te, apie tai para­šau ne visa­da. O rašau tik tada,…

 • Aš ir alus

  Aš ir alus

  Kas skai­to mano įra­šus arba kas mane pažįs­ta tas nenu­stebs, kad aš mėgs­tu alų. Mėgs­tu viso­kį, vie­ną­kart vie­ną, kitą­kart kitą, pri­klau­so­mai, nuo vie­tos, lai­ko, aplin­kos. Pasi­tai­kė pro­ga suda­ly­vau­ti Švy­tu­rio alaus daryk­los orga­ni­zuo­ja­ma­ja­me pro­jek­te apie alaus ir mais­to deri­ni­mą, ir žino­ma aš suti­kau. Šio pro­jek­to esmė ir pag­rin­di­nė idė­ja pasa­ko­ti žmo­nėms apie tai, kad alus nėra…