Perlinių kruopų košė su mirkalu

Papil­dy­mas (2011.01.24) Pra­dė­siu rašy­ti, kai kuriuos papil­dy­mus arba pato­bu­li­ni­mus savo anks­tes­niems recep­tams, tuo pačiu juos ir pri­minsiu 🙂 Tai­gi, žemiau pateik­tas recep­to varian­tas, kai kruo­pas rei­kia lai­ky­ti pamerk­tas per nak­tį. Bet gali atsikti, taip, kad košės užsi­ma­ny­tu­te tą pačią die­ną ir lauk­ti per nak­tį neno­rė­tu­te 🙂 Tada daro­te taip: praska­lau­ja­te kruo­pas šal­tu van­de­niu, užpi­la­te jas van­de­niu (pil­ki­te, kad van­duo jas apsem­tų dau­giau nei dvi­gu­bai) ir palai­ky­ki­te 10–20 min. Tada kruo­pas deda­te į puo­dą kuria­me vir­si­te košę, įpi­la­te van­dens, kad kruo­pas apsme­tų bper gerus 4–5 pirš­tus, užvi­ran­te van­de­nį, paver­da­te 15 min, ugnį išjun­gia­te, puo­dą užden­gia­te ir palai­ko­te 1–2 valan­das. Ir nuo čia jau vado­vau­ki­tės recep­tu pateik­tu žemiau. Jei trūks­ta van­dens įpi­la­te, kad apsem­tų per 2–3 pirš­tus ir ver­da­te toliau 🙂

Užtruk­si­te 1 valandą.

Tur­būt pats lie­tu­viš­kiau­sias recep­tas mano blo­ge. Gal net ne lie­tu­viš­kiau­sias, o žemai­tiš­kiau­sias:) Ir net iš kar­to du recep­tai vie­na­me įra­še. Tai­gi, per­li­nių kruo­pų košė — labai svei­kas, vege­ta­riš­kas patie­ka­las. Jei nesa­te val­gęs, tai gali­te jos para­gau­ti For­to Dva­re. Tie­sa, ten ji vadi­na­ma “šil­ki­ne koše”, nors visi žemaitiškos/lietuviškos kuli­na­ri­jos vado­vė­liai sako, kad šil­ki­nė košė yra kito­kia košė, daž­niau­siai net ne iš mie­žių. Bet kaip pava­din­si, taip nepa­ga­din­si. Žino­ma, namie košė gau­an­si nepa­ly­gi­ni­mai geriau nei vie­šoj įstai­goj, todėl tik­rai pamė­gin­ki­te, ypač, jei patin­ka, kuge­lis, cepe­li­nai ir kiti lie­tu­viš­ki patie­ka­lai. Asme­niš­kai aš, šią košę pri­ly­gin­čiau cepe­li­nams, nes nei sko­niu, nei auten­tiš­ku­mu jiems nenu­si­lei­džia, juo labiau, kad abu šie patie­ka­lai turė­tų būti val­go­mi su tuo pačiu pada­žu — mirkalu.

Taip taip, čia ne mano ar mano šei­mos sugal­vo­tas pava­di­ni­mas 🙂 Taip pada­žas vadi­na­mas žemai­ti­jo­je, taip jis vadi­na­mas ir kuli­na­ri­jos vado­vė­liuo­se ir net­gi inter­ne­te.  Labai pri­me­na pran­cū­ziš­ką Bécha­mel. Kas nuo ko nuko­pi­ja­vo neaiš­ku, bet lie­tu­viš­ka­ja­me varian­te būti­nai turi būti spir­gu­čiai 🙂 Ir tin­ka jis prie visko.

Dar vie­nas man rūpin­tis daly­kas, tai nuo kada, kodėl ir kaip mie­žiai buvo pra­dė­ti vadin­ti per­li­nė­mis kruo­po­mis 🙂 Mie­žiai lygi­nant su rugiais ar kvie­čiais trum­pes­ni ir apva­lai­nes­ni, matyt to ir užte­ko 🙂 Beje, paskai­ty­ki­te čia - ši košė tik­ras vaistas 🙂

3–4 por­ci­jos.
Košei:

 • 0,5 kg per­li­nių kruopų;
 • 3 bul­vės;
 • stik­li­nė pieno;
 • drus­kos.

Mir­ka­lui:

 • 300 gr. šoninės/lašinukų;
 • 1 svo­gū­nas;
 • 2 v.š. miltų;
 • 0,5 l pieno;
 • drus­kos, pipirų.

Kadan­gi kruo­pos yra kie­tos, tai jas būti­na per nak­tį pamir­ky­ti šal­ta­me van­de­ny­je, arba reiks ilgiau vir­ti :). Tai­gi užpi­la­me kruo­pas van­de­niu ir palie­ka­me per nak­tį. Po nak­ties. Nupi­la­me van­de­nį, praska­lau­ja­me kruo­pas, pila­me į puodą.

Ant vir­šaus užpi­la­me van­dens taip, kad virš kruo­pų būtų per 3–4 cm, įde­da­me drus­kos ir ver­da­me maž­daug 40–50 min pri­klau­so­mai nuo kruo­pų ir jų išb­rin­ki­mo. Per tą lai­ką van­duo turi nuga­ruo­ti ir kruo­pos išvir­ti — pasi­da­ry­ti minkš­tos. Jei van­dens pri­trūk­tų, o kruo­pos dar nebū­tų išvi­ru­sios — tie­siog jo įpil­ki­te ir vir­ki­te toliau. Kol košė ver­da nusku­ta­me ir smul­kia tar­ka sutar­kuo­ja­me bulves.Nepamirštame karts nuo kar­to pamai­šy­ti košę.  Po 40 min, para­gau­ja­me košę.

Jei kruo­pos jau pakan­ka­mai minkš­tos, o van­duo jau beveik nuga­ra­vęs, supi­la­me į puo­dą tar­kius ir gerai vis­ką išmai­šo­me. Ant silp­nos ugnies paver­da­me dar kokį 10 min, nepa­mirš­ta­me pamai­šy­ti. Dabar supi­la­me pie­ną, vis­ką gerai išmai­šo­me, paver­da­me dar pora minu­čių ir deda­me košę į lėkštes.
Kol ver­da košė pasi­da­ro­me mirkalą.

Pake­pi­na­me šoni­nę ir/ar laši­nu­kus. Kai gerai juos paspir­gi­na­me ten pat pake­pi­na­me smul­kin­tą svo­gū­ną. Jei trūks­ta rei­ba­lų įpi­la­me tru­pu­tį alie­jaus. Pake­pus svo­gū­nui į kep­tu­vę deda­me mil­tus ir vis­ką gerai išmaišome.

Kai tik išmai­šo­me iškart pila­me pie­ną. Kai­ti­na­me mai­šy­da­mi kol pada­žas sutirš­tės. Pagal sko­nį įbe­ria­me drus­kos ir pipirų.

Ska­naus.

Komentarai

Atsakymai į “Perlinių kruopų košė su mirkalu”: 77

 1. Va, kaip tyčia ir aš nese­niai gami­nau iš per­li­nių kruo­pų 🙂 Tik­rai labai ska­nus ir ver­tin­gas pro­duk­tas. Beje, mano košė buvo su gry­bais, bet manau, kad abiems būdais labai skanu 🙂

  1. Gry­bų gali­ma įdė­ti į pada­žą — tik­rai bus skanu 🙂

 2. nu kose isi­vaiz­duo­ju kad ska­ni, vis pal­nuo­ju isban­dy­ti ir va manau jog atra­dau sau recepta 😉
  bet becha­mel skam­ba man gar­dziau nei mir­ka­las … keis­tas zodis…

  1. keis­tas 🙂 kad tu žino­tum kiek dar dau­giau kei­tes­nių žodžių yra 🙂 čia tik­rai dar nieko 🙂

 3. Wow! Kaip dide­lė per­li­nių kruo­pų mėgė­ja — vie­šai pasi­ža­du išbandyti :)))

  1. haha 🙂 lauk­sim bandymo

 4. Gaby

  Atro­do gun­dan­čiai, tik mano matais, labai jau ilgai rei­kia tas kruo­pas vir­ti, tai ir stabdo…

  1. o kokie dar matai? 🙂

 5. Gaby

  koš­ei 20 min:)

 6. Jėėė… recep­tas kaip tik man 🙂 be galo mėgs­tu per­li­nes kruo­pas. Ban­dy­siu tikrai.

  1. gerai, jau ant­ras pasižadėjimas 🙂

 7. inesa

  Šaunumėlis!..seniai bega­min­ta košė.Šiandien sušvei­tėm su didžiau­siu malonumu.O dėl pada­žo pavadinimų,tai galiu pasakyti,jog mano močiu­tė (kilu­si nuo prū­sų šalies) vadin­da­vo jį tik PATARMASU. 🙂

  1. O patar­ma­sas irgi yra toks patie­ka­las, bet jis visai nepri­me­na šio pada­žo. Tai užkandis/padažas iš rau­gin­to pie­no, bul­vių, grietinės 🙂

 8. jau kaip vai­kys­te­je as neme­gau tos koses… tur­but tik lasi­niai buvo man uz ja slyks­tes­ni. bet dabar visai su malo­nu­mu sulap­no­ciau kokia leks­te kita… senstu matyt.…

  1. Gal be tar­kių būda­vo? Be tar­kių košė tik­rai nėra tokia skani 🙂

  2. Labai ska­nu, man per­li­nes kruo­pos super, fan­ta­s­ti­ka, O DEL MIRKALO, TAI MES ŽEMAICIAI TAIP PAT VADINAM PATERMASU

 9. Inesa

  Dėl patar­ma­so: mano močiu­tė butent šitą pada­žą vadin­da­vo patar­ma­su, ir mes val­gy­da­vom jį su karš­tom bulvėm,virtom su lupe­nom. Oi,kaip ska­nu būdavo.
  Mat kokia Lie­tu­va skir­tin­ga ir įvai­ri su pava­di­ni­mais! O štai tavo apra­šy­tą­jį daly­ką vadin­da­vom kėžu (sutri­ni bul­ves, įpi­li rūg­pie­nio, dedi grie­ti­nės ir dar įpjaus­tai česnakėlio.Valgai irgi su karš­tom bulvytėm.Mmm..) 🙂

  1. Kėžas — dar kitoks patie­ka­las 🙂 pana­šus į patarmasą 🙂

 10. Inesa

  🙂 🙂 🙂
  Va kaip įdo­mu mūsų Lie­tu­vė­lėj. Čia kaip su žodžiu “gro­bai” — vie­nur jis reiš­kia vidu­rius, kitur- šonkaulius!

 11. Košių nela­bai mėgs­tu, bet šitą mie­lai para­gau­čiau. Vien pada­žas ko vertas 😀

  1. suval­gy­tum pada­žą, o košę paliktum 🙂

 12. kat­ras čia deja­vo, kad per ilgai ver­da­ma, ogi mie­ži­nius dri­bs­nius nau­dok, aiš­ku patie­ka­las jau nebe­bus nacio­na­li­nis pavel­das, bet … kaž­kas vis­tiek bus.
  Mano vai­kys­tėj tokį pada­žiu­ką vadin­da­vo “zuost­re”, o vie­na iš tetų vadin­da­vo “zap­te”, kad man atro­dė labai keis­ta, nes mums zap­tė reiš­kė uogienę.

 13. Violeta

  Kaip įdo­mu. Atro­do toks papras­tas ir visiems pažįs­ta­mas recep­tas, o va pamir­šus visiš­kai buvau. Tokią košę močiu­tė vadin­da­vo šil­ki­ne, o patar­ma­su kaž­ką kit­ką, tik jau nepri­si­me­nu ką. Užsi­ma­niau valgyt :))

 14. inesa

  zuostrės“ir ‘zap­tės” tai dar nete­ko gir­de­ti… O iš kokio čia kraš­to žodžiai-žemaičių?

 15. Lilina

  Iš mano vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mų — tai mano mėgs­ta­miau­sia košė 😛 Tik tėtis ją vir­da­vo nuo cepe­li­nų liku­siu virale 🙂

  1. man tai ši košė labai pana­ši į cepelinus 🙂

 16. […] Skry­liai gali būti val­gomi su uogie­ne, su grie­tine, su spir­gu­čiu pada­žu arba su mir­kalu. Man ska­niau­siai ir aš visa­dos val­gau būtent taip — su mir­kalu, taip pat siūlau […]

 17. Ruta

  Na ką belau­kiant tėve­lių paga­minsiu šią košę jiems 😛 liko trys valan­dos tai gal spė­siu :DD

  1. kaip gavo­si? 🙂

 18. Alba

  Labai geras recep­tas. Vakar išban­džiau vaka­rie­nei. Per­li­nės kruo­pos tepa­mir­ko 4 val., bet išvi­rė gan greit. Pasi­guo­siu — gavau trau­mą betar­kuo­da­ma pačią pir­mą bul­vę, brrr. Bet košė buvo labai ska­ni, tik beveik pri­trū­ko mir­ka­lo, kitą­kart dary­sim daugiau.

  1. mes beveik visa­da mir­ka­lą darom iš beveik viso litro (be vie­nos stik­li­nės) pieno 🙂

 19. Ruta

  …o man nesigavo :((

  jau­te­si ta zalia bulve

  1. keis­ta.. gal labai trum­pai pavi­rei įdė­jus tarkius?

 20. solia

  Mano mamy­te tokia vir­da­vo, pada­za irgi mir­ka­lu vadindavo 🙂

 21. knyguziurkeL

  Nusi­pir­kau soni­nes, tai sitas recep­tas sekan­tis bus. MIr­ka­las 🙂 su skryliais 🙂

  1. tai kad cia kose 🙂

 22. Alba

  Būti­nai vir­ki­te, oi, kaip bus skanuu!

 23. Linas

  Aciu uz recepta,jis man pade­jo 😀 labai uzsi­ma­niau as tos koses,pamenu man mama ja virdavo,tai apsi­lai­zes lauk­da­vau kada patieks 😀 na isme­gi­nau as ja pasi­ga­min­ti ir gavo­si pui­kiai 😀 dar kar­ta aciu!

  1. labai sma­gu 🙂 beto ją paga­min­ti labai papras­ta, ane?

 24. Linas

  tie­sa pasa­kius nera paprasta,reikia su per­li­ne­mis kruo­po­mis neapsigauti,jos labai issi­pu­cia ir gali nebe­pa­kak­ti puo­do 😀 na as susi­tvar­kiau su ta prob­le­ma 😀 bet va drau­gui pare­ko­men­da­vau sia kose,jis ban­de ir po to sake,kad prie kon­t­ei­ne­rio puo­tau­jan­tys zmo­nes ture­jo apsi­dziau­gi rade tokias vaises,nes jis nei­vei­ke per­li­niu kruo­pu issi­pu­ti­mo ir jam nes­pe­jo ten isvirti,prisvilo ir t.t 😀 😀

  1. O cia tai ido­mi istorija 😀

 25. age

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…kaip isvir­ti per­li­niu kose kad nebu­tu meli­no atspalvio

  1. hmm…melynas atspal­vis? nepa­ste­be­jau niekada

 26. age

  vis­tik ka netaip darau, kad jus nema­tot kad jos nebu­na be atspalvio(melyno)ar visi isver­dat taip jau gerai kaip rasot?O gal pri­klau­so nuo kruo­pu koky­bes ar kie­no gamintos…

  1. gal puo­das mėlynas?

 27. cha-cha-cha

  gal ta “age” del­to­ni­ke ir spal­vu nepazista…sugalvok man “mely­nas atspalvis’cha-cha-cha!

 28. Neringa

  Oj kaip pri­si­juo­kiau komen­ta­rus beskai­ty­da­ma 😀 o kose geru­le. Pri­si­mi­niau is vai­kys­tes. Reiks virt. Gerai, kad yr kas primena 🙂

  1. Senas, bet geras receptas 🙂

 29. Ski­riu šiam blgui Sty­lish blogger Award.
  Dau­giau apie apdo­va­no­ji­ma http://villa-alps.blogspot.com/2011/01/aubergine-pesto-zucchini-pesto.html

  1. Labai ačiū 🙂

 30. Jukna

  Labai ska­ni gavo­si, aciu uz recepta…ir nedel­s­kit dalin­da­mi nau­jus receptus!

  1. būti­nai bus naujų

 31. […] Ant­riau­siai – daug nau­din­gos infor­ma­ci­jos (ir prak­tiš­kų pata­ri­mų) radau čia. […]

 32. Laura Gaja

  issi­vi­riau per­li­nes kruo­pas vai­kys­tes sko­nio- sil­ki­nes koses uzsi­ma­nius, o apie pada­za pamir­sau, val­gau ir gal­vo­ju, kas ne taip 😀 o su per­li­nem dabar taip papras­ta, per­ku grei­to paruo­si­mo per­li­nes- 20 minu­ciu ir isver­da 🙂 Liuks 🙂 Ir i sriu­bas dedu, jokio mir­ky­mo nereikia 🙂

  1. Gali­ma ir be mir­ky­mo. Recep­to vir­šu­je yra papildymas

 33. scz

  Na as irgi zadu ji isban­dy­ti die­nos ar tri­ju begyje 😛

 34. Nai nai nai

  Mmmmm, kaip val­gy­ti užsimaniau 🙂

 35. Mir­ka­las dar yra daro­mas ir kiek kito­kiu budu, butent mano mociu­te taip dary­da­vo, gau­na­si toks dvis­luoks­nis, pas­kui gali suma­ka­luo­ti, jei norisi…Butent paspir­gin­tus lasi­nu­kus su svo­gu­nais per­de­da­me i dube­ne­li, kur bus pada­zas, o toje pacio­je kep­tu­ve­je ipi­la­ma pie­no ir kai­ti­na­ma iki uzvi­ri­mo, tada deda­mi mil­tai sumai­sy­ti su siek tiek pie­no ar van­dens, gerai ismai­so­ma, kad nelik­tu gumu­liu­ku, siek tike grie­ti­nes, drus­kos, mal­tu pipi­ry, ziups­n­leis cuk­raus. Kai uzver­da ir sutirs­te­ja, pila­me pada­za ant spir­gu su svogunais…baltas pada­zas buna apa­cioj, o spir­gai — ant vir­saus… Vasa­ra i pada­za dar svie­ziu kra­pu iber­da­vo ir patiek­da­vo su svie­ziom vir­tom bul­vem ir nami­niu rug­pie­niu ar svie­ziai rau­gin­tais agurkais…Niammmm..Dar taip pat zinau kele­ta zemai­ti­sku seno­vi­niu recep­tu is jos, kuriuos daz­nai naudoju.

 36. Marius

  Išban­džiau šian­dien šitą patie­ka­liu­ką. Košė tru­pu­tu­ką per skys­ta gavo­si (išsi­gan­dau, kad prisvils, tai tru­pu­tu­ką per daug van­dens pri­py­liau), bet jau mir­ka­lo ska­nu­mas… Bend­rai paėmus, gavo­si labai ska­nus ir sotus patiekalas.

  1. aha, žiau­riai sotus

 37. taigi tai

  ger­bia­mas Aud­rius pamir­so pami­ne­ti kada stik­li­ne pie­no i kose supil­ti. teko vado­vau­tis logi­ka ir supil­ti kar­tu su bul­viu tarkiais.

  1. labai tei­sin­gai 🙂

 38. […] o tra­di­ci­nė „šil­ki­nė košė“ nenu­vil­tų ir išran­kaus val­gy­to­jo. Tie­sa, rie­bius mir­ka­lo spir­gus pakei­čiau smul­kiai pjaustyta […]

 39. Mantas

  Manau, jog dar dzio­vin­tu zir­niu ide­jus butu dar ska­niau. 🙂 Jau kruo­pos numir­ku­sios, beli­ko kil­ti is lovos ir vir­ti ska­niau­sia ko gero kose, ypac uzge­riant su pie­nu 🙂 mmmm!!! SKANAUS VISIEMS!

 40. Laura

  Pasa­ka! supe­ri­nis recep­tas 🙂 Reko­men­duo­siu visiems.

 41. Laima

  Ka gi, megin­si­me, kas is to iseis…

 42. Laima

  del mely­nos spal­vos koses : gal pamir­sot nuplau­ti. ir pamir­kius ta van­de­ni nupil­ki­te, ir vir­ki­te svie­zia­me vandenyje.

 43. Rasa

  Kai sriu­ba ver­du is per­li­niu kruopu,tada ir man tru­pu­ti van­duo pasi­da­zo mels­vai 🙂 Nie­ko cia nei keisto,nei naujo,nei juokingo 😉

 44. Labai dėko­ju už gerą receptą.

 45. O aš užpy­liau iš vaka­ro, ryte neišvi­riau, o kai pava­ke­re kitos die­nos susi­ruo­šiau virt, tai jai sudy­gę tru­pu­tį buvo. Vis­tiek ver­du — eksperimentas…:):)

 46. labai mėgs­tu per­li­nių kruo­pų košę, tik aš ver­du su tar­kuo­to­mis mor­ko­mis, o ant išvi­ru­sios dedu tie­siog su svo­gū­nais pake­pin­tų spir­giu­kų. Nie­kaip nega­lė­jau supras­ti kas tas mir­ka­las 🙂 ačiū už paaiš­ki­ni­mą. Ryt su mir­ka­lu išban­dy­sim, tik va klau­si­mas — ar tar­kiai košėje neap­sun­ki­na virš­ki­ni­mo? Nie­ka­da nesu taip net raga­vu­si… būtų įdomu

 47. Pui­ki košė.Dėkui už receptuką.Tik pas MUS AUKŠTAITIJOJE MIRKALAS VADINAMAS TIESIOG SPIRGUČIAIS.

 48. Sudo­mi­no recep­tas, tad iš visų inter­ne­ta ras­tų Šil­ki­nės košės recep­tų būtent šįtą nuspren­džiau išbandyti.
  Jau kruo­pos ver­ta tas pir­mą­sias 15 min 🙂
  Tikiuo­si gau­sis taip ska­niai, kaip auto­rius ir visi komen­ta­to­riai rašo 🙂
  Ačiū!

 49. Tokia košę ver­du nuo jau­nys­tės, tik dar pri­mai­sau pupe­lių, daž­niau­siai nedi­de­liu bal­tų. Sotus ir ska­nus patie­ka­las. O jei dar su kiai­mi­sku rugu­siu pie­nu… Apsivalgymas.

 50. Kaip mėg­da­vau šias kruo­pas, neži­nau kodėl pri­mir­šau ir tik­rai mini­mum metus jų neval­giau. Būti­nai išban­dy­siu. Ar joms galio­ja tai­syk­lė, kad nerei­kia mai­šy­ti ver­dant? Gal­vo­ju uždė­jus vir­ti pus­va­lan­dukui išva­žiuo­čiau pra­min­ti dvi­ra­tu­ką, nese­niai įsi­gi­jau https://www.bikko.lt/sulankstomi-dviraciai/ ir sten­giuo­si kas vaka­rą bent 10 kilo­met­rų numin­ti. Die­tų nesi­lai­kau, spor­tuo­ju tik dėl geres­nės savi­jau­tos, tad ir tokia košė nepakenks 🙂

 51. Aš asme­niš­kai mėgs­tu gri­kių košią, gir­dė­jau iš ne vie­no šal­ti­nio, kad tik­rai nau­din­ga ir ver­ta ją val­gy­ti. užval­ges einu gamin­ti pir­čių, kurios yra nau­din­gos svei­ka­tai https://namvita.lt/pirtys

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.