Ką Suvalgyti?

Skryliai
Publikuota 25. Bal, 2010, autorius - kategorija 30min, Apie viską, Lietuviški, Miltiniai, Padažai, Pagrindinis patiekalas, Vakarienė

Užtruk­site ~30 min.

Dar vie­nas lie­tu­viš­kos vir­tu­vės patie­ka­las mano bloge. Labai mano mėgs­tami mil­ti­niai skry­liai (beje, gal kada nors įdė­siu ir bul­vi­nių skry­lių receptą 🙂 ). Recep­tas papras­tas kaip 3 kap­ei­kos 🙂 Ilgai netruk­site, ska­niai, sočiai ir svei­kai paval­gy­site. Skry­liai gali būti val­gomi su uogiene, su grie­tine, su spir­gu­čiu padažu arba su mir­kalu. Man ska­niau­siai ir aš visa­dos val­gau būtent taip — su mir­kalu, taip pat siū­lau ir jums.

Kadangi skry­liai tokie paprasti, kad dau­giau apie juos nela­bai ką ir para­šysi, tai prie to pačio norė­čiau dar labai papa­sa­koti apie TV rea­ly­bės šou “Maisto revo­liu­cija” su Jamie Oli­ve­riu. Tur­būt paste­bė­jote, kad rašy­da­mas apie skry­lius pami­nė­jau, kad paval­gy­site svei­kai 🙂 Tik­rai taip, net jei val­gy­tu­mėte su grietinės-spirgučių padažu. Taigi trum­pai papa­sas­ko­siu apie TV laidą. Jamie’is išsi­rinko vieną nedi­delį Ame­ri­kos mies­telį, kuriame paban­dys žmo­nes pas­ka­tinti mai­tin­tis svei­kai. Rei­kia pami­nėti, kad mies­te­lis, pats nesvei­kiau­sias Ame­ri­koje — dau­giau­siai nutu­ku­siu, dia­betu ser­gan­čių žmo­nių. Nuo ko pra­dėti? Nuo vaikų. Jamie’is pra­deda ruošti sveiką ir švie­žią maistą vie­noje pra­di­nių mokyklų, po to per­duoda idėją kitoms mokyk­los, gyven­to­jams ir t.t. Svar­biau­sias tiks­las, kad mokyk­lose būtų atsi­sa­kyta šal­dyto, greito maisto. Ir tada jau pra­si­deda visas įdo­mu­mas. Ar įsi­vaiz­duo­jat, kad visoje kla­sėje pir­mokų neat­si­randa nė vieno vaiko, kuris žino kaip atrodo bulvė ar pomi­do­ras? Bet pui­kiai žino, kas yra ket­ču­pas ir fri bul­vy­tės 🙂 Ar žinote, kad ame­ri­koje, pri­va­loma vai­kams per pei­tus duoti tam tikrą kiekį dar­žo­vių. Nesku­bė­kite džiaug­tis 🙂 Mik­ro­ban­gėje pašil­dy­tos fri bul­vy­tės pui­kiai tam tinka. Ar įsi­vaiz­duo­tu­mėte, kad dau­guma tevų savo vai­kams į prieš­pie­čių krep­šelį deda ne sumuš­ti­nius, o bul­vių traš­ku­čius. Tai tik kele­tas links­my­bių apie maistą, tiks­liau apie visišką maisto nesu­pra­t­imą. Reko­men­duoju, kaip ir šian­die­ni­nius skrylius 🙂

3 por­ci­jos:

 • 1 kiau­ši­nis;
 • 1 stik­linė vandens;
 • ~3 stik­li­nės miltų;
 • mir­ka­las.

Išpla­kame kiaušinį.

Į pla­kinį pilame van­dens, dedame žiupsnį drus­kos, ir sude­dam mil­tus — pra­džioje dedame 2 stik­li­nes, o po to po tru­putį dedame mil­tus, kol tešla nebe­lips prie rankų. Išmin­kome tešlą. Gautą tešlą pada­li­name į tris dalis.

Iško­čio­jame vieną dalį. Teš­los sto­ris neturi būti nei plo­nas nei labai sto­ras, gal kokie 4–5 mm. Iško­čiotą blyną supjaus­tome rom­bukais. Grei­čiau­siai tai atlik­site su apva­liu picos pjaus­tymo įran­kiu 🙂 Skry­lius ver­dame pasū­dy­tame van­de­nyje ~7 min (pri­klau­sys kaip iško­čio­site tešlą; skry­lius dėkite į ver­dantį vandenį).

Val­gome su mir­kalu arba kitais prie­dais.
Skanaus

Žymos: , , , , , , ,55 komentarai straipsniui “Skryliai”

 1. egidija2010.04.25.

  o ką, lie­tu­viška “pasta” 🙂 jei ne mir­ka­las, o koks nors kitas lie­ses­nis pada­žas, beveik ita­liš­kas patie­ka­las būtų 😀

 2. rut2010.04.25.

  o dar kaip skanu skry­lius kep­tu­vėj alie­juje išsi­kepti…:)~
  aišku, tada nebe­si­gauna svei­kas patiekalas 🙂

 3. julė2010.04.25.

  mmm. neįti­kė­tina, bet nie­kad gyve­nime skry­lių nesu val­giusi. o regisi toks pui­kus ir tru­putį kri­zi­nis (kri­ze­nan­tis) patie­ka­las. tik­rai, kaip ir Egi­dija sako, — lie­tu­viška pasta.

  džei­mio laidą pra­dė­jau žiū­rėti vakar. suniam­nio­jau dvi seri­jas, tru­putį šoki­ruo­janti tiek dėl paties maisto, tiek dėl visos jav sis­te­mos. tik man stringa tas rea­ly­bės show tra­giz­mas ir, regisi, per­spau­di­mai. tum-tum-tum muzika ir visas formatas.

  bet pas­ka­tino pasi­ieš­koti tru­pu­tėlį dau­giau medžia­gos apie visą tą sis­temą. įdomu ir baugu vienu metu. kaž­kaip džiau­giuosi, kad mus mokyk­loje mai­tino mie­li­niais sklin­džiais su varške, žemai­čių bly­nais ir pana­šiais daly­kais. gal­būt neati­tiko baltymų-riebalų-vitaminų ar duonos-daržovių-pieno pro­duktų normų (kurio­mis, kaip parodo toji laida, labai gra­žiai žai­džiama: bul­vy­tės fri — dvi dar­žo­vių por­ci­jos; sto­ra­padė pica — dvi duo­nos por­ci­jos), bet bent jau nebuvo gami­nami iš potato pearls ar kitų pro­duktų su neiš­ta­ria­mo­mis sudė­ti­mis. be to, ir pei­lius nuo pra­di­nių kla­sių galė­jome nau­doti. brrr.

  • Audrius2010.04.25.

   tei­sin­gai, dar norė­jau para­šyti apie pei­lius ir šaku­tes — vie­nas duris ketu­rios sky­lu­tės 🙂 Žinoma, vie­tom per­spausta, pvz sei­myna, kur dvy­li­ka­me­tis sve­ria 150 kg, bet to rei­kia TV lai­doms.
   Beje skry­lių galima para­gauti Forto dvare, kiek atsi­menu jie pri­klauso žemai­čių paveldui 🙂

 4. Žiu2010.04.25.

  Mėgs­ta­miau­sias patie­kas vai­kys­tėje. Skry­liai galė­jau ir gyventi.. :))

 5. Žiu2010.04.25.

  skry­liaiS :))

 6. Eglė2010.04.26.

  tik­rai 4–5 mm sto­rio? mano pri­si­mi­ni­muose (ir jūsų nuo­trau­kose) tesie­kia 1–2 mm..

  • Audrius2010.04.26.

   Žinoma, kam kaip ska­niau, taip tas daro. Bet 1-2mm tik­rai per plo­nai, išvirę bus skysti ir sutežę, nebent virti trum­pai, bet tada bėda, nes kol visus sudėsi, pir­mieji jau bus išvirę 🙂
   Dar svar­bus daly­kas — skry­lių neper­vir­kite 🙂 Turi būti tokie al dante 🙂

 7. gintvile2010.04.26.

  Mmmmmmmm.. kaip pasi­il­gau skry­lių. Net nepa­menu kada pas­ku­tinį kartą val­giau juos 🙂

 8. Gaby2010.04.26.

  Hmmm… žemai­čių pavel­das? Dzūkė močiutė labai sėk­min­gai juos virė ir žemaitę mamą pamokė:) tik mes juos „ban­dukėm“ vadinom:)

 9. Inesa2010.04.26.

  Ta tešla labai uni­ver­sali –iš jos galima ir švil­pu­kus arba ežiu­kus gaminti (tokie per atvirkš­čią tar­kos pusę per­leisti pasi­šiaušę kle­c­kiu­kai), ir kol­dū­nus, ir vir­ti­nu­kus, ir nami­nius maka­ro­nus… Liuks.

  • Audrius2010.04.26.

   taip, tešla tokia pati kaip kol­dū­nams. Bet pvz ori­ga­nu­lūs ežiu­kai gami­nami iš dar papras­tes­nės teš­los — van­dens ir miltų. Kiau­ši­nio jiems nereikia.

   • Jūratė2011.07.26.

    Į ežiu­kus būti­nai įdė­kit varš­kės. Bus minkš­tesni ir ska­nesni. Ir kiau­ši­nis netrukdo.

 10. astyte2010.04.26.

  silti vai­kys­tes prisiminimai.….mes juos vadin­da­vom lazankom…juokingai,bet budavo skanu.Aciu,kad priminei-reiks vai­kiu­kus pradziugint…

 11. gintvile2010.04.28.

  Va ir mes pasi­da­rėme skry­lių 😉 iš tik­rųjų padarė man 🙂 Labai skanu 😉
  Tik va iško­čio­jus tešlą iškilo prob­le­mėlė su kuo juos supjaus­tyti, pasi­rodo netu­rime tam skirto peiliuko 😀

 12. gintvile2010.04.28.

  Būti­nai reiks sudalyvaut 😉

 13. Brone2010.04.28.

  Sveiki, ar galima recepte kuo nors pakeisti kiau­šinį? Labai noriu skly­rių, oesu labai aler­giška kiau­ši­niui. Ačiū.

  • Audrius2010.04.28.

   Tik­rai ne ką blo­gesni skry­liai gau­sis, jei kiau­ši­nio visai nedė­sit. Ežiu­kai taip ir daromi — mil­tai ir vanduo 🙂

   • Audronė2010.06.04.

    O mes į ežiukų tešlą dar ir varš­kės dedame… 😛 Gau­nasi purūs, bet reiks paban­dyti ir be varškės. 🙂

 14. astyte2010.04.29.

  Kokia cia uzuo­mina apie konkursa?!Ar tik siaip lengva intrigele.….

 15. astyte2010.05.04.

  Mazie­siems mano labai patiko,valge su vani­li­niu padazu,net liku­sius šal­tus sušveite…O jau koks liuks mir­ka­las gavosi!Reiks daz­niau gaminti skrylius.….Ačiu

 16. Simona2010.09.25.

  Vie­toj van­dens pyliau pieną. Suu­per gavosi, ačiū, pui­kus recep­tas. Ir lengva, ir skanu. (:

 17. svogerka2010.11.03.

  Siva­kar paga­liau pasi­da­riau. Niam. tik tokie gra­ziai gel­toni nesi­gavo 🙁 kodel? gavos tokie kol­du­ni­niai. bet vis tiek niam. mir­ka­las, aisku, niamniausiais.

 18. Marius2010.11.19.

  Kaž­kur mačiau pažadą apie bul­vi­nius skry­lius 🙂 bet įta­riu vis­kas pana­šiai, tik kad virtų bul­vių pri­dėti ar ne ?

 19. rutalee2011.01.18.

  sian­diena pada­riau skry­lius ir mir­kala pagal sunaus pagei­da­vima (jam 10 metu) kuris ati­tiko Aud­riaus receptura.Kolkas puode bresta bet tuoj nesiu i stala.Padazas ‚sorry,mirkalas jau ant stalo.Tuoj bus vakariene„„,

 20. Danute2011.01.26.

  sveiki, per­ziu­re­jau beveik visus recep­tus, nes labai noriu ska­niu virtu vars­ke­tuku. Deja nera­dau… Noretusi

 21. dalia2011.02.11.

  Skry­liu­kai — jega. Esme papras­tume.
  .

 22. Marius2011.07.01.

  nu jooo… 5mm sto­rio tai jau ilgai keps geriau kokiu 2-3mm sto­rio butu..

 23. as2012.08.24.

  Mano skry­liai geriasi.…
  Metu issuki.

 24. Nėja2013.02.24.

  Nemėgstu aš kuis­tis po vir­tuvę, bet su šiais skry­liais pada­ry­siu išimtį ir pasi­ga­minsiu. Atrodo, papras­tas recep­tas ir mano suge­bė­ji­mams įmanomas. 🙂

  Mir­kalo nesi­da­ry­siu, nes nekaip man atrodo, su grie­tine suniam­nio­siu, manau, bus labai skanu.

  Dėkui už receptą 🙂

 25. Dominyka2013.06.07.

  Odie­vu­liau, ir man pavyko!!!!!!!
  GREITAI! Ska­niai! Papras­tai! 😀
  Ir netgi mir­kala suor­ga­ni­za­vau (nors teko gaminti be svo­gunu)!
  O sakes saku­tes, kaip skanu! Kokia vaikyste! 🙂

  Ikve­pete pasi­ti­keti savimi ir ban­dyti dar kazka, kur rei­ka­linga kocioti tesla:):)
  Aciu labai:) Viena por­cija nugule i sal­dymo kamera:)

 26. Mamukynas2013.11.04.

  Ska­nu­mė­lis.. Ačiū, kad pri­mi­nėte, rytoj pas mus bus skryliai 😉

 27. Megė2014.01.08.

  Nors ir pra­si­kei­kiau dary­dama tešlą (mano 3 turimų stik­li­nių miltų neuž­teko, tai vis teko berti, berti ir berti, kol galiau­siai nebe­lipo prie rankų), bet val­gant visi var­gai atsi­pirko. Labai skanu. Mir­kalą dariau su paprastu karšto rūkymo kum­piu, išėjo nepa­pras­tai skaniai. 🙂

 28. regina2014.05.12.

  Tai tik­rai skanu, dariau jau ne vieną kartą.

 29. s.2015.01.03.

  Dary­davo skry­lius mama, žmona. O padažą pada­ry­davo iš laši­nukų ar šoni­nės plius svo­gu­niu­kas, grie­ti­nės ir pirš­tus apsi­lai­žy­sit, dar gali būti sviesto-grietinės pada­žiu­kas, man dar patinka varš­kės pada­žas — ištrinta varškė pra­skie­džiama pienu, tru­puti drus­kos ir mir­kome skry­lius taip pat taip val­gyti mėgstu mil­ti­nius ar tar­kuotų bul­vių bly­nus. Aišku skry­lius galima val­gyti ir su uogienę ar tie­siog užsi­bars­tyti cuk­raus. Čia toks patie­ka­las jog pri­klauso nuo šei­mi­nin­kės išmo­nės ir val­gy­tojų skonių.

 30. Ru2015.01.04.

  Ka tik pri­val­gem visa Šeima siu skry­liu! mir­ka­lAs su rukY­tais lasi­nu­kais, grie­tine ir T.t.
  Vyras teŠla uŽmaišė, nes tik­rai paprasta, o as jau iskok­cio­jau ir supjaus­ciau.
  vai­kams sakiau, kad vai­kys­tej tokius val­gy­da­vau, jiems buvo smagu ir skanu. 🙂
  Ačiu uz pri­minta vai­kys­tes patiekala 🙂

 31. Andzelika2015.01.20.

  paaiš­kin­kit man neiš­ma­nė­lei — kas tas mir­ka­las? Ar TAIP VADINATE PADAŽĄ SU SPIRGUČIAIS? aČIŪ.

  • Laima2015.01.26.

   Taip,tai padazas,tiksli recep­tura apra­syta prie per­li­niu kruopu koses,as irgi is pra­dziu neradau:)

 32. Andzelika2015.01.27.

  Ačiū, Laima, jau suradau 🙂

 33. Remigija2016.04.23.

  Eik tu sau kaip skanu :d

Palikti komentarą

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+