Troškinta jautienos krūtininė

IMGP5135

Tur­būt įsi­vaiz­duo­ja­te, kas yra jau­tie­nos krū­ti­ni­nė (ang­liš­kai brisket). Tai jau­čio mėsa nuo krū­ti­nės – tarp prie­ki­nių kojų ir men­čių, daž­niau­siai par­duo­da­ma be krū­tin­kau­lio. Ypa­tin­go sko­nio jau­tie­nos pjaus­nys. Ne kar­tą esu rašęs, kad kuo rau­muo tvir­tes­nis, tuo jame dau­giau sko­nio, o jei dar yra tru­pu­tis rie­ba­lų, tai mėsa bus dar aro­ma­tin­ges­nė. Krū­ti­ni­nė kaip tik ir yra tokia mėsa – tvir­ta, dėl to labai aro­ma­tin­ga, su tru­pu­čiu rie­ba­lų – dėl to sul­tin­ga. Žino­ma, ji pakan­ka­mai kie­ta. Neuž­teks krū­ti­ni­nės keps­nio kele­tą minu­čių pakep­ti ant kep­tu­vės, kaip kad daro­me su išpjo­va, bet ją patroš­ki­nus, ji bus daug ska­nes­nė už patį minkš­čiau­sią išpjo­vos kepsnį.

Pats patie­ka­las yra labai papras­tas ir tra­di­ci­nis. Ilgai troš­kin­tas jau­tie­nos šmo­tas su daug daug svo­gū­nų, bet jūs gali­te paįvai­rin­ti dar­žo­ves ir be mor­kų įdė­ti buro­kė­lių, bul­vių. Vie­toj jau­tie­nos sul­ti­nio gali­te panau­do­ti tą patį tam­sų­jį Švy­tu­rio Bal­ti­jos alų ir mėsą troš­kin­ti alu­je. Žodžiu – pil­na lais­vė jūsų fantazijai.

 • ~1 kg jau­tie­nos krū­ti­ni­nės (tur­guj tik­rai gausite)
 • 4 svo­gū­nų
 • 4–5 čes­na­ko skiltelių
 • 3 mor­kų
 • 400 ml jau­tie­nos sultinio
 • Lau­ro lapų, čiob­re­lių, rozmarinų

Krū­ti­ni­nė grei­čiau­siai bus su kaž­kiek rie­ba­lų, bet jūs jų neiš­si­gą­s­ki­te. Pačius didžiau­sius ir stam­biau­sius nupjaus­ty­ki­te, nes jie troš­ki­nant neiš­tirps, tuo tar­pu plo­nes­ni rie­ba­lai išsi­ly­dys. Taip pat paša­lin­ki­te visas stam­bes­nes saus­gy­sles, jei tokių bus.

IMGP5100 IMGP5101

Iškart atkreip­ki­te dėme­sį kaip eina rau­me­nų skai­du­los ir nepa­mirš­ki­te, kad kai iškeps mėsą BŪTINAI rei­kės pjaus­ty­ti sker­sai šioms skai­du­loms. Mėsą nusau­sin­ki­te, pabars­ty­ki­te drus­ka ir pipi­rais ir dėki­te kep­ti į puo­dą, kuria­me mėsą vėliau troš­kin­si­me.  Mėsos gaba­lą apke­p­ki­te iš vie­nos pusės apie 2–3 min (arba iki kol gra­žiai paru­duos) ir tiek pat iš kitos. Apkep­tą mėsos gaba­lą deda­me į lėkš­tę, o į tą patį puo­dą deda­me žie­dais ar pus­žie­džiais  supjaus­ty­tus svo­gū­nus. Jei rei­kia įpil­ki­te dar alie­jaus. Svo­gū­nus kepa­me tol kol jie pagels ir suminkš­tės, sude­da­me smul­kin­tą čes­na­ką ir dar pake­pi­na­me vis­ką 2–3 min.

IMGP5102 IMGP5103 IMGP5104

Iškep­tus svo­gū­nus paskirs­ty­ki­te į puo­do kraš­tus, o į puo­do vidu­rį įdė­ki­te mėsą. Supil­ki­te sul­ti­nį, sudė­ki­te prie­sko­nius ir pakai­tin­ki­te kol vis­kas užvirs. Užvi­rus, puo­dą užden­ki­te dang­čiu ir įdė­ki­te į iki 150 laips­nių įkai­tin­tą orkai­tę. Dabar mėsą ten kep­si­me apie 4 valan­das 🙂 Kas valan­dą mėsą apver­s­ki­te, o po tri­jų valan­dų viri­mo sudė­ki­te morkas.

IMGP5107 IMGP5108 IMGP5110

Po 4 valan­dų mėsa bus labai minkš­ta, palie­tus su šaku­te turė­tų griū­ti 🙂 Mėsą išim­ki­te, užden­ki­te foli­ja ir pali­ki­te šil­tai. Iš puo­do išim­ki­te mor­kas ir dalį svo­gū­nų, lau­ro lapus išme­s­ki­te,  o liku­sius svo­gū­nus ir tai kas liko po mėsos troš­ki­ni­mo (sul­ti­nys, rie­ba­lai, mėsos gaba­liu­kai) sutri­na­me su trin­tu­vu (blen­de­riu) – tai bus padažas.

IMGP5112 IMGP5135

Dabar jau gali­te pjaus­ty­ti mėsą (sker­sai rau­me­nų skai­du­loms!!!), patie­ki­te su troš­kin­tom mor­ko­mis, svo­gū­nais, vir­tom ar kep­tom bul­vėm ir tam­siuo­ju Švy­tu­rio Bal­ti­jos alumi.

IMGP5128

Ska­naus!

Komentarai

Atsakymai į “Troškinta jautienos krūtininė”: 5

 1. Pui­kus recep­tas! Suža­di­no apetitą! 🙂

 2. Super recep­tas. Gami­nau jau porą­kart. Tik mor­kų su svo­gū­nais netry­niau į pada­žą. Man jie, ypač mor­kos, labai ska­nu ir taip papras­tai patiek­ti prie mėsos.
  Tik deja krū­ti­ni­nės mėsos ne taip leng­va gau­ti.. pra­ei­tą kar­tą gami­nau iš spran­di­nės ar men­tės, tiks­liai nepa­me­nu. Bet skai­čiau, kad krū­ti­ni­nę gali­ma šio­mis jau­tie­nos dali­mis pakeis­ti, tai tik­rai gavo­si pui­kiai. Gaminsi­me grei­tu metu ir vėl. Ačiū už pui­kų receptą!

  1. BEt juk mor­kų ir NErei­kia trinti 🤔

 3. Man kaip ir Sand­rai mor­kos patin­ka gaba­liu­kais, tad as ju dejau dar dau­giau ir dali try­niau, liku­sias pali­kau kaip prie­da, nes ir mazo­ji labai megs­ta, ne vel­tu triu­siu­ko metais gimu­si. Patin­ka man tokie patie­ka­lai, kai gali is anks­to suruos­ti, uzsi­im­ti kaz­kuo ido­maus su sei­ma, padeng­ti sta­la ir visiems kar­tu pie­tau­ti. Cia toks pava­din­ciau sek­ma­die­nio patie­ka­las. Ir dar pliu­sas orkai­te­je gami­na­mu patie­ka­lu yra tas, kad viryk­le neuz­si­ta­s­ko, tvar­ka vir­tu­ve­je https://www.leojar.lt/89-virtuves-baldai islie­ka ir jau suse­dus valgyti

 4. Labai mėgs­tu jau­tie­ną. O troš­ki­ni­mas šiai mėsai kone geriau­sias pasi­rin­ki­mas. Orkai­tės patie­ka­lai yra tik­ras išsi­gel­bė­ji­mas gyve­nant moti­nys­tės apka­suo­se. Gera visiems susės­ti aplink sta­lą https://www.patoguspirkimas.lt/lt/apvalus-ar-ovalus-stalai.html ir ska­niai, nesku­bant papietauti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.