Skryliai

Užtruk­si­te ~30 min.

Dar vie­nas lie­tu­viš­kos vir­tu­vės patie­ka­las mano blo­ge. Labai mano mėgs­ta­mi mil­ti­niai skry­liai (beje, gal kada nors įdė­siu ir bul­vi­nių skry­lių recep­tą 🙂 ). Recep­tas papras­tas kaip 3 kap­ei­kos 🙂 Ilgai netruk­si­te, ska­niai, sočiai ir svei­kai paval­gy­si­te. Skry­liai gali būti val­go­mi su uogie­ne, su grie­ti­ne, su spir­gu­čiu pada­žu arba su mir­ka­lu. Man ska­niau­siai ir aš visa­dos val­gau būtent taip — su mir­ka­lu, taip pat siū­lau ir jums.

Kadan­gi skry­liai tokie papras­ti, kad dau­giau apie juos nela­bai ką ir para­šy­si, tai prie to pačio norė­čiau dar labai papa­sa­ko­ti apie TV rea­ly­bės šou “Mais­to revo­liu­ci­ja” su Jamie Oli­ve­riu. Tur­būt paste­bė­jo­te, kad rašy­da­mas apie skry­lius pami­nė­jau, kad paval­gy­si­te svei­kai 🙂 Tik­rai taip, net jei val­gy­tu­mė­te su grie­ti­nės-spir­gu­čių pada­žu. Tai­gi trum­pai papa­sas­ko­siu apie TV lai­dą. Jamie’is išsi­rin­ko vie­ną nedi­de­lį Ame­ri­kos mies­te­lį, kuria­me paban­dys žmo­nes pas­ka­tin­ti mai­tin­tis svei­kai. Rei­kia pami­nė­ti, kad mies­te­lis, pats nesvei­kiau­sias Ame­ri­ko­je — dau­giau­siai nutu­ku­siu, dia­be­tu ser­gan­čių žmo­nių. Nuo ko pra­dė­ti? Nuo vai­kų. Jamie’is pra­de­da ruoš­ti svei­ką ir švie­žią mais­tą vie­no­je pra­di­nių mokyk­lų, po to per­duo­da idė­ją kitoms mokyk­los, gyven­to­jams ir t.t. Svar­biau­sias tiks­las, kad mokyk­lo­se būtų atsi­sa­ky­ta šal­dy­to, grei­to mais­to. Ir tada jau pra­si­de­da visas įdo­mu­mas. Ar įsi­vaiz­duo­jat, kad viso­je kla­sė­je pir­mo­kų neat­si­ran­da nė vie­no vai­ko, kuris žino kaip atro­do bul­vė ar pomi­do­ras? Bet pui­kiai žino, kas yra ket­ču­pas ir fri bul­vy­tės 🙂 Ar žino­te, kad ame­ri­ko­je, pri­va­lo­ma vai­kams per pei­tus duo­ti tam tik­rą kie­kį dar­žo­vių. Nesku­bė­ki­te džiaug­tis 🙂 Mik­ro­ban­gė­je pašil­dy­tos fri bul­vy­tės pui­kiai tam tin­ka. Ar įsi­vaiz­duo­tu­mė­te, kad dau­gu­ma tevų savo vai­kams į prieš­pie­čių krep­še­lį deda ne sumuš­ti­nius, o bul­vių traš­ku­čius. Tai tik kele­tas links­my­bių apie mais­tą, tiks­liau apie visiš­ką mais­to nesu­pra­t­imą. Reko­men­duo­ju, kaip ir šian­die­ni­nius skrylius 🙂

3 por­ci­jos:

 • 1 kiau­ši­nis;
 • 1 stik­li­nė vandens;
 • ~3 stik­li­nės miltų;
 • mir­ka­las.

Išpla­ka­me kiaušinį.

Į pla­ki­nį pila­me van­dens, deda­me žiups­nį drus­kos, ir sude­dam mil­tus — pra­džio­je deda­me 2 stik­li­nes, o po to po tru­pu­tį deda­me mil­tus, kol teš­la nebe­lips prie ran­kų. Išmin­ko­me teš­lą. Gau­tą teš­lą pada­li­na­me į tris dalis.

Iško­čio­ja­me vie­ną dalį. Teš­los sto­ris netu­ri būti nei plo­nas nei labai sto­ras, gal kokie 4–5 mm. Iško­čio­tą bly­ną supjaus­to­me rom­bukais. Grei­čiau­siai tai atlik­si­te su apva­liu picos pjaus­ty­mo įran­kiu 🙂 Skry­lius ver­da­me pasū­dy­ta­me van­de­ny­je ~7 min (pri­klau­sys kaip iško­čio­si­te teš­lą; skry­lius dėki­te į ver­dan­tį vandenį).

Val­go­me su mir­ka­lu arba kitais priedais.
Skanaus

Komentarai

Atsakymai į “Skryliai”: 55

 1. o ką, lie­tu­viš­ka “pasta” 🙂 jei ne mir­ka­las, o koks nors kitas lie­ses­nis pada­žas, beveik ita­liš­kas patie­ka­las būtų 😀

  1. o pada­žas tai beveik bešamelio 🙂

 2. rut

  o dar kaip ska­nu skry­lius kep­tu­vėj alie­ju­je išsikepti…:)~
  aiš­ku, tada nebe­si­gau­na svei­kas patiekalas 🙂

  1. reiks pamė­gin­ti 🙂

 3. mmm. neįti­kė­ti­na, bet nie­kad gyve­ni­me skry­lių nesu val­giu­si. o regi­si toks pui­kus ir tru­pu­tį kri­zi­nis (kri­ze­nan­tis) patie­ka­las. tik­rai, kaip ir Egi­di­ja sako, — lie­tu­viš­ka pasta.

  džei­mio lai­dą pra­dė­jau žiū­rė­ti vakar. suniam­nio­jau dvi seri­jas, tru­pu­tį šoki­ruo­jan­ti tiek dėl paties mais­to, tiek dėl visos jav sis­te­mos. tik man strin­ga tas rea­ly­bės show tra­giz­mas ir, regi­si, per­spau­di­mai. tum-tum-tum muzi­ka ir visas formatas.

  bet pas­ka­ti­no pasi­ieš­ko­ti tru­pu­tė­lį dau­giau medžia­gos apie visą tą sis­te­mą. įdo­mu ir bau­gu vie­nu metu. kaž­kaip džiau­giuo­si, kad mus mokyk­lo­je mai­ti­no mie­li­niais sklin­džiais su varš­ke, žemai­čių bly­nais ir pana­šiais daly­kais. gal­būt neati­ti­ko bal­ty­mų-rie­ba­lų-vita­mi­nų ar duo­nos-dar­žo­vių-pie­no pro­duk­tų nor­mų (kurio­mis, kaip paro­do toji lai­da, labai gra­žiai žai­džia­ma: bul­vy­tės fri — dvi dar­žo­vių por­ci­jos; sto­ra­pa­dė pica — dvi duo­nos por­ci­jos), bet bent jau nebu­vo gami­na­mi iš pota­to pearls ar kitų pro­duk­tų su neiš­ta­ria­mo­mis sudė­ti­mis. be to, ir pei­lius nuo pra­di­nių kla­sių galė­jo­me nau­do­ti. brrr.

  1. tei­sin­gai, dar norė­jau para­šy­ti apie pei­lius ir šaku­tes — vie­nas duris ketu­rios sky­lu­tės 🙂 Žino­ma, vie­tom per­spaus­ta, pvz sei­my­na, kur dvy­li­ka­me­tis sve­ria 150 kg, bet to rei­kia TV laidoms.
   Beje skry­lių gali­ma para­gau­ti For­to dva­re, kiek atsi­me­nu jie pri­klau­so žemai­čių paveldui 🙂

 4. Mėgs­ta­miau­sias patie­kas vai­kys­tė­je. Skry­liai galė­jau ir gyventi.. :))

 5. skry­liaiS :))

  1. aš irgi 🙂

 6. Eglė

  tik­rai 4–5 mm sto­rio? mano pri­si­mi­ni­muo­se (ir jūsų nuo­trau­ko­se) tesie­kia 1–2 mm..

  1. Žino­ma, kam kaip ska­niau, taip tas daro. Bet 1–2mm tik­rai per plo­nai, išvi­rę bus skys­ti ir sute­žę, nebent vir­ti trum­pai, bet tada bėda, nes kol visus sudė­si, pir­mie­ji jau bus išvirę 🙂
   Dar svar­bus daly­kas — skry­lių neper­vir­ki­te 🙂 Turi būti tokie al dante 🙂

 7. gintvile

  Mmmmmmmm.. kaip pasi­il­gau skry­lių. Net nepa­me­nu kada pas­ku­ti­nį kar­tą val­giau juos 🙂

  1. o kas truk­do pasidaryti? 🙂

 8. Gaby

  Hmmm… žemai­čių pavel­das? Dzū­kė močiu­tė labai sėk­min­gai juos virė ir žemai­tę mamą pamo­kė:) tik mes juos „ban­dukėm“ vadinom:)

  1. O žemai­ti­joj skryliai 🙂

 9. Inesa

  Ta teš­la labai uni­ver­sa­li ‑iš jos gali­ma ir švil­pu­kus arba ežiu­kus gamin­ti (tokie per atvirkš­čią tar­kos pusę per­leis­ti pasi­šiau­šę kle­c­kiu­kai), ir kol­dū­nus, ir vir­ti­nu­kus, ir nami­nius maka­ro­nus… Liuks.

  1. taip, teš­la tokia pati kaip kol­dū­nams. Bet pvz ori­ga­nu­lūs ežiu­kai gami­na­mi iš dar papras­tes­nės teš­los — van­dens ir mil­tų. Kiau­ši­nio jiems nereikia.

   1. Jūratė

    Į ežiu­kus būti­nai įdė­kit varš­kės. Bus minkš­tes­ni ir ska­nes­ni. Ir kiau­ši­nis netrukdo.

 10. astyte

  sil­ti vai­kys­tes prisiminimai.….mes juos vadin­da­vom lazankom…juokingai,bet buda­vo skanu.Aciu,kad pri­mi­nei-reiks vai­kiu­kus pradziugint…

 11. gintvile

  Va ir mes pasi­da­rė­me skry­lių 😉 iš tik­rų­jų pada­rė man 🙂 Labai skanu 😉
  Tik va iško­čio­jus teš­lą iški­lo prob­le­mė­lė su kuo juos supjaus­ty­ti, pasi­ro­do netu­ri­me tam skir­to peiliuko 😀

  1. Būti­nai daly­vauk sekan­čiam kon­kur­se, gal nety­čia toks ir pri­zas bus 🙂

 12. gintvile

  Būti­nai reiks sudalyvaut 😉

 13. Svei­ki, ar gali­ma recep­te kuo nors pakeis­ti kiau­ši­nį? Labai noriu skly­rių, oesu labai aler­giš­ka kiau­ši­niui. Ačiū.

  1. Tik­rai ne ką blo­ges­ni skry­liai gau­sis, jei kiau­ši­nio visai nedė­sit. Ežiu­kai taip ir daro­mi — mil­tai ir vanduo 🙂

   1. Audronė

    O mes į ežiu­kų teš­lą dar ir varš­kės deda­me… 😛 Gau­na­si purūs, bet reiks paban­dy­ti ir be varškės. 🙂

    1. Ežiu­kai su varš­ke — virtinukai 🙂

 14. astyte

  Kokia cia uzuo­mi­na apie konkursa?!Ar tik siaip leng­va intrigele.….

 15. astyte

  Mazie­siems mano labai patiko,valge su vani­li­niu padazu,net liku­sius šal­tus sušveite…O jau koks liuks mir­ka­las gavosi!Reiks daz­niau gamin­ti skrylius.….Ačiu

 16. Simona

  Vie­toj van­dens pyliau pie­ną. Suu­per gavo­si, ačiū, pui­kus recep­tas. Ir leng­va, ir skanu. (:

 17. svogerka

  Siva­kar paga­liau pasi­da­riau. Niam. tik tokie gra­ziai gel­to­ni nesi­ga­vo 🙁 kodel? gavos tokie kol­du­ni­niai. bet vis tiek niam. mir­ka­las, aisku, niamniausiais.

  1. matyt, dėl to kad kiau­ši­niai ne kai­miš­ki buvo.

 18. Marius

  Kaž­kur mačiau paža­dą apie bul­vi­nius skry­lius 🙂 bet įta­riu vis­kas pana­šiai, tik kad vir­tų bul­vių pri­dė­ti ar ne ?

  1. reiks pada­ry­ti 🙂

 19. rutalee

  sian­die­na pada­riau skry­lius ir mir­ka­la pagal sunaus pagei­da­vi­ma (jam 10 metu) kuris ati­ti­ko Aud­riaus receptura.Kolkas puo­de bres­ta bet tuoj nesiu i stala.Padazas ‚sorry,mirkalas jau ant stalo.Tuoj bus vakariene„„,

 20. Danute

  svei­ki, per­ziu­re­jau beveik visus recep­tus, nes labai noriu ska­niu vir­tu vars­ke­tu­ku. Deja nera­dau… Noretusi

  1. na rei­kės padaryti 🙂

 21. dalia

  Skry­liu­kai — jega. Esme paprastume.
  .

 22. Marius

  nu jooo… 5mm sto­rio tai jau ilgai keps geriau kokiu 2–3mm sto­rio butu..

  1. kiek­vie­nam pagal skonį

 23. as

  Mano skry­liai geriasi.…
  Metu issuki.

 24. Nemėgs­tu aš kuis­tis po vir­tu­vę, bet su šiais skry­liais pada­ry­siu išim­tį ir pasi­ga­minsiu. Atro­do, papras­tas recep­tas ir mano suge­bė­ji­mams įmanomas. 🙂

  Mir­ka­lo nesi­da­ry­siu, nes nekaip man atro­do, su grie­ti­ne suniam­nio­siu, manau, bus labai skanu. 

  Dėkui už receptą 🙂

 25. Odie­vu­liau, ir man pavyko!!!!!!!
  GREITAI! Ska­niai! Paprastai! 😀
  Ir net­gi mir­ka­la suor­ga­ni­za­vau (nors teko gamin­ti be svogunu)!
  O sakes saku­tes, kaip ska­nu! Kokia vaikyste! 🙂

  Ikve­pe­te pasi­ti­ke­ti savi­mi ir ban­dy­ti dar kaz­ka, kur rei­ka­lin­ga kocio­ti tesla:):)
  Aciu labai:) Vie­na por­ci­ja nugu­le i sal­dy­mo kamera:)

 26. Ska­nu­mė­lis.. Ačiū, kad pri­mi­nė­te, rytoj pas mus bus skryliai 😉

 27. Nors ir pra­si­kei­kiau dary­da­ma teš­lą (mano 3 turi­mų stik­li­nių mil­tų neuž­te­ko, tai vis teko ber­ti, ber­ti ir ber­ti, kol galiau­siai nebe­li­po prie ran­kų), bet val­gant visi var­gai atsi­pir­ko. Labai ska­nu. Mir­ka­lą dariau su papras­tu karš­to rūky­mo kum­piu, išėjo nepa­pras­tai skaniai. 🙂

 28. Tai tik­rai ska­nu, dariau jau ne vie­ną kartą.

 29. Dary­da­vo skry­lius mama, žmo­na. O pada­žą pada­ry­da­vo iš laši­nu­kų ar šoni­nės plius svo­gu­niu­kas, grie­ti­nės ir pirš­tus apsi­lai­žy­sit, dar gali būti svies­to-grie­ti­nės pada­žiu­kas, man dar patin­ka varš­kės pada­žas — ištrin­ta varš­kė pra­skie­džia­ma pie­nu, tru­pu­ti drus­kos ir mir­ko­me skry­lius taip pat taip val­gy­ti mėgs­tu mil­ti­nius ar tar­kuo­tų bul­vių bly­nus. Aiš­ku skry­lius gali­ma val­gy­ti ir su uogie­nę ar tie­siog užsi­bars­ty­ti cuk­raus. Čia toks patie­ka­las jog pri­klau­so nuo šei­mi­nin­kės išmo­nės ir val­gy­to­jų skonių.

 30. Ka tik pri­val­gem visa Šei­ma siu skry­liu! mir­ka­lAs su rukY­tais lasi­nu­kais, grie­ti­ne ir T.t.
  Vyras teŠ­la uŽmai­šė, nes tik­rai papras­ta, o as jau iskok­cio­jau ir supjausciau.
  vai­kams sakiau, kad vai­kys­tej tokius val­gy­da­vau, jiems buvo sma­gu ir skanu. 🙂
  Ačiu uz pri­min­ta vai­kys­tes patiekala 🙂

 31. paaiš­kin­kit man neiš­ma­nė­lei — kas tas mir­ka­las? Ar TAIP VADINATE PADAŽĄ SU SPIRGUČIAIS? aČIŪ.

  1. Taip,tai padazas,tiksli recep­tu­ra apra­sy­ta prie per­li­niu kruo­pu koses,as irgi is pra­dziu neradau:)

 32. Ačiū, Lai­ma, jau suradau 🙂

 33. Eik tu sau kaip ska­nu :d

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.