Vienos Šnicelis

Užtruk­si­te — grei­tai 🙂  20 min

Dar vie­nas tra­di­ci­nis, žino­mas,  ne vie­no ragau­tas ir mėgs­ta­mas, tik­ras Vie­nos šni­ce­lis. Kas yra tik­ras Vie­nos šni­ce­lis? Tik­ras jis bus tada, kad bus paga­min­tas iš ver­šie­nos, kuri muša­ma skam­bant Mocarto muzi­kai, bei užge­ria­mas Zip­fer alu­mi. Juo­kau­ju juo­kau­ju 🙂 Užten­ka tik vie­no vie­nin­te­lio punk­te­lio, t.y. mėsa turi būti veršiena.

Ver­šie­na — lie­sa, ska­ni, leng­vai virš­ki­na­ma mėsa. Ver­šiu­k­ai būna mai­ti­na­mi tik pie­nu, todėl ir pati mėsa kve­pia pie­nu. Ji yra labai švie­si (pana­šiai kaip kiau­lie­na). Rie­ba­lų beveik nėra. Ver­šie­na nere­ko­men­duo­ja­ma tik kūdi­kiams, nes gali kil­ti aler­gi­ja dėl kar­vies pie­no. Ir aiš­ku pir­ki­te tur­guj — gau­si­te ir švie­žes­nę, o svar­biau­sia, galė­si­te rink­tis 🙂 Šni­ce­liui labai tiks ver­šie­nos kumpis.

Recep­tas ypa­tin­gai leng­vas ir nerei­ka­lau­jan­tis dide­lių pastan­gų. Siū­lau visiems paban­dyt ir tik­rai nustebsi­te, kaip leng­va paruoš­ti Vie­nos šni­ce­lį, lygiai tokį patį kaip duo­da geriau­siuo­se Vie­nos restoranuose 🙂

 • ~0,5 kg veršienos;
 • 2 nedi­de­li kiaušiniai;
 • ~50 gr. miltų;
 • ~100 gr.  duo­nos džiūvėsių;
 • drus­kos, pipirų;
 • kelios citri­nos skiltelės;
 • pet­ra­žo­lių, svo­gū­no laiš­kų, svies­to, pie­no bul­vių košei.

Mėsą supo­jaus­to­me maž­daug 1,5–2 cm sto­rio keps­ne­liais. Juos išmu­ša­me. Mėsą muš­ki­te mėsos plak­tu­ku, bet lygią­ja puse (nemuš­ki­te ta puse, kur yra dan­tu­kai). Mėsą muš­ki­te vie­no­do sto­rio, pra­dė­ki­te nuo cent­ro ir eiki­te link kraš­tų. Nepersistenkite 🙂

Išmuš­tus keps­ne­lius pabars­to­me drus­ka ir pipi­rais. Į atski­ras lėkš­tes sube­ria­ma mil­tus, džiū­vė­sius, išplak­tą kiau­ši­nį. Ir dabar jau kiek­vie­ną keps­ne­lį mir­ko­me kiau­ši­nio pla­ki­ny­je, tada mil­tuo­se ir galiau­siai džiūvėsiuose.

Deda­me keps­niu­ką į įkai­tin­tą kep­tu­vę su svies­tu ir tru­pu­čiu alie­jaus. Kepa­me kol gra­žiai paru­duo­ja (3–4 min iš kiek­vie­nos pusės) ant vidu­ti­nės ugnies. Iškep­tus keps­ne­lius deda­me į lėkš­tę, užden­gia­me foli­ja ir kepa­me kitus.

Val­go­me su bul­vių ir žalu­my­nų koše. Išver­da­me bul­ves, nusun­kia­me, sude­da­me pjaus­ty­tas pet­ra­žo­les, svo­gū­no laiš­kus, deda­me šaukš­tą svies­to ir sugrūdame.

Pila­me pie­no, dar pamai­šo­me ir valgome 🙂

Ska­naus

Komentarai

Atsakymų į “Vienos Šnicelis”: 17

 1. astyte

  Vis­kas genialu,kas paprasta…Kaip tik toks receptukas.…Ačiū Aud­riui ir ska­naus visiems,kas gamins.….

  1. Aha, papras­ta, grei­ta ir skanu 🙂

 2. Va, kaip tik­ras Vie­nos šni­ce­lis turi atrodyti:
  http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo‑s/01/32/5d/c0/figlmuller-schnitzel.jpg

  Jis toks dide­lis, kad salo­tas atne­ša ant kitos lėkštės 😀

  Labai ska­nu ir verta 🙂

  1. Va butent 😀 tik­ra­sis Vie­nos sni­ce­liu­kas per visa dide­le lekste..

 3. Labai ska­niai atro­do, kaip tik šią savai­tę ruo­šiau­si kepti.

 4. SIMONA

  Savit­ga­lį išban­dy­ta, tik­rai skanu 🙂

 5. Neringa

  Man jis geriau nei su citri­na, ska­niau­sia val­go­si su bruk­niu uogiene.

 6. Labai ska­niai atrodo 🙂

 7. c

  Žiau­ru žudy­ti ver­šiu­ką. Žvėrys.

 8. Šiaip jau kiek mačiau šni­ce­lio recep­tų, tai jis iš mal­tos mėsos… O čia labiau pana­šu į ver­šie­nos muštinį…

 9. Rėmiau­si Jūsų recep­tu norė­da­ma išgau­ti švie­sų, gana sto­rą keps­nių “apval­ka­liu­ką”. Anks­čiau papras­čiau­siai mir­ky­da­vau kiau­ši­ny­je, o po to išvo­lio­da­vau džiū­vė­sė­liuo­se. Esu ban­džiu­si ir kiau­ši­ny­je / mil­tuo­se (nela­bai pati­ko toks varian­tas). Tačiau šį kar­tą nepa­vy­ko, nes išvo­lio­jus mil­tuo­se džiū­vė­sė­liai nebe­lip­da­vo. Gal galė­tu­mė­te patar­ti, ką galė­jau blo­gai pada­ry­ti? (per mažai kiau­ši­nio, per daug miltų?)

  1. pamė­gin­kit tada dar į kiau­ši­nį ir į džiuvėsius

   1. Pamė­gi­nau ir esu labai patenkinta!

  2. Eiliš­ku­mas toks: mil­tai, PLAKTAS kiau­ši­nis, gau­siai džiu­vė­sė­lių ir vir­ti aliejuje

 10. tik­ras Vie­nos sni­ce­lis turi buti labai plo­nai ismu­sa­mas, nera­si­te Vie­no­je ori­gi­na­laus Vie­nos sni­ce­lio 2 cm sto­rio, ji rei­kia atsar­giai iki 3mm sto­rio ismus­ti, butent tas plo­nu­mas ir yra svar­bu. Ir dar vie­nas paste­be­ji­mas: pir­miau­siai rei­kia i mil­tuo­se apvo­lio­ti tada i kiau­si­nius ir tik tada i dziu­ve­se­lius ir jokiu budu dziu­ve­se­liu nega­li­ma pri­spaus­ti prie mesos. kep­ti rei­kia kars­to­je kep­tu­ve­je su daug alie­jaus arba kiau­liu tau­kuo­se ir sni­ce­lis turi tau­kuo­se “plau­kio­ti”.

 11. Šau­nu, tik­ro šni­ce­lio recep­tas, nes daž­niau­sias inter­ne­te sovie­ti­nio pail­go kot­le­to recep­tai iš valgyklos 😉

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.