Aštriai rūgščios traškios vištienos lazdelės

Užtruk­si­te ~30 min.

Senai bega­mi­nau užkan­dį, todėl nuspren­džiau kokį ir sumeis­trau­ti. Patin­ka man užkan­džiai prie alaus arba stip­res­nių gėri­mų. O šis užkan­dis kaip tik toks ir yra. Pui­kiai deran­tys pipi­rų, seza­mų alie­jaus ir žalių­jų citri­nų sko­niai (esat raga­vę Lays traš­ku­čius su pipi­rais ir žalią­ja citri­na? — pana­šus sko­nis 🙂 ). Jei dar netu­ri­te seza­mų alie­jaus, o kiniš­kus patie­ka­lus mėgsta­te — tai būti­nai įsi­gy­ki­te. Net keli laše­liai šio alie­jaus patie­ka­lui duo­da nuo­sta­bų sko­nį ir kva­pą. Ypač tin­ka kiniš­kų sriu­bų bei maka­ro­nų pagar­di­ni­mui. Šiam užkan­džiui šis alie­jus irgi labai tiko.

Svar­biau­sia darant šį patie­ka­lą susi­pjaus­ty­ti viš­tie­nos krū­ti­nė­lę kuo ilges­niais šiau­de­liais — taip ska­niau. Taip pat svar­bu kepant viš­tie­nos juos­te­les nesu­vers­ti į krū­vą, o kiek­vie­ną juos­te­lę atskir­ti ir mes­ti į karš­tą alie­jų. Gal ir tru­pu­tį užkni­san­tis rei­ka­las, bet eina­si grei­tai, o vėles­nis rezul­ta­tas vis­ką atperka.

Ir galiau­siai, atsar­giai su čili pipi­rais 🙂 Pir­ma, nepa­dau­gin­kit, ant­rą supjaus­tę čili, su ran­ko­mis nekrapš­ty­ki­te akių ar nosies. Aš nety­čia pasi­krapš­čiau, tai vėliau gerą valan­dą jau­čiau kaip degi­na:) Nors ran­kas po pjaus­ty­mo plo­viau su mui­lu, bet nepa­dė­jo. Kažin kas padeda? 🙂

 • 2 viš­tos krū­ti­nė­lės (dvi puselės);
 • 2 kaiu­ši­nių baltymai;
 • 2 v.š. krakmolo;
 • 1 v.š. seza­mų aliejaus;
 • 1,5 a.š. pipirų;
 • 1 a.š. druskos;
 • 1 a.š. sal­džios papri­kos miltelių;
 • 1 a.š. raudonėlio;
 • 1 čili pipi­riu­kas be sėklų;
 • 0,5 žalio­sios citrinos.

Kuo ilges­nėm juos­te­lėm supjaus­to­me krū­ti­nė­lę. Išpla­ka­me baltymus.

Į juos sude­da­me drus­ką, pipi­rus, krak­mo­lą, alie­jų, prie­sko­nius — vis­ką, išsky­rus čili ir citri­ną. Vis­ką gerai išmai­šo­me. Ten pat sude­da­me ir supjaus­to­me viš­tie­ną, vis­ką pama­ri­nuo­ja­me apie valandą.

Geriau­sia juos­te­les kep­ti kiniš­ko­je kep­tu­vė­je (wok), bet jei netu­ri — tiks papras­ta, bet rei­kės dau­giau alie­jaus. Alie­jaus turi būti tiek, kad apsemp­tų juos­te­lę ir jos nereik­tų versti.

Tai­gi, gerai įkai­ti­na­me alie­jų, ir deda­me po vie­ną juos­te­lę. Kepa­me dali­mis po 3–4 min. Man gavo­si trys kep­tu­vės. Iškep­tas juos­te­les deda­me ant ser­ve­tė­lės, kad alie­jus turė­tų kur susi­ger­ti. Iškep­tas juos­te­les sude­dam į dube­nį, ant vir­šaus užbe­riam grie­ži­nė­liais supjaus­ty­tą čili, bei plo­no­mis skil­te­lė­mis pjaus­ty­tą žalia­ją citri­ną. Ant dubens užde­dam lėkš­tę, ir vis­ką paėmę į ran­kas gerai pakratome.

Tai daro­me, kol juos­te­lės dar neat­vė­su­sios, taip leng­viau pasi­skirs­tys ir susi­mai­šys sko­niai. Tada juos­te­les sude­dam į lėkš­tę arba į stik­li­nę ir vaišinamės.
Skanaus

Komentarai

Atsakymų į “Aštriai rūgščios traškios vištienos lazdelės”: 15

 1. Nors ran­kas po pjaus­tymo plo­viau su mui­lu, bet nepa­dėjo. Kažin kas padeda? ”
  Pade­da tik pjaus­ty­mas su vien­kar­ti­nė­mis pirš­ti­nė­mis 😉 supjaus­čius čili aš dvi-tris die­nas nega­liu kon­tak­ti­nių lęšių įsi­dėt, nors atro­do po paros ir šim­to kar­tų plo­vi­mo, turė­tų ieko nelikti. 

  O viš­tie­na atro­do pasa­kiš­kai ska­niai. Paban­dy­sim kada prie progos

 2. Paulius

  Nebū­ti­nos pirš­ti­nės, pjaus­tant čili. Ta ait­rio­ji medžia­ga netir­pi van­de­ny­je, todėl plo­vi­mas van­de­niu, mui­lu ir pan. nepa­de­da — rei­kia nau­do­ti alie­jų. Tik bai­gus pjaus­tyt, paš­laks­tyt papras­tu alie­jum ran­kas, gerai patrint ir tada jau nuplaut. Alie­jus tin­ka ir per atsar­gu­mą nede­gin­toms vie­toms “pagy­dy­ti” — aš buvau lūpas nusi­de­gi­nęs, tai tie­siog išmo­zo­jau alie­jum, palai­kiau kele­tą minu­čių ir sudir­gi­mas praėjo 🙂

  1. As dar pie­ne ban­dziau plau­ti- nepadejo 🙂

 3. Paulius

  Pie­ne čili netirps­ta, bet pienas/kefyras/jogurtas nau­do­ja­mas nura­mint ir atgai­vint sko­nio recep­to­rius. (daž­niau­siai nuo labai labai aštraus mais­to, kai net pra­kai­tas pilt pra­de­da :DD )

  1. Kaž­kur skai­čiau kad tirpsta 🙂
   bet reiks mėgint su aliejum

 4. Giedre

  cia jau visas patie­ka­las, ne koks uzkan­dis 🙂 o uzkan­dziui prie alaus, kai nori­si ala kinie­ti­skai, gami­nu salo­tas su kiau­liu ausi­mis. Siau­de­liais sutar­kuo­ju daug svie­ziu mor­ku, ilga agur­ka (be sek­lu), papri­ka, ruky­tas kiau­liu ausis supjaus­tau plo­no­mis juos­te­le­mis ir kau­nu kars­ta­me van­de­ny­je ismir­ky­tus sojos maka­ro­nus. Uzpi­la ruo­siu is sojos pada­zo, seza­mo aliejaus(skrudintas ska­nes­nis), keliu ces­na­ko skil­te­liu, imbie­ro ir cili pipi­ro. Kiek paga­min­ciau, tiek stai­giai nie­ko nelie­ka, rekomenduoju 🙂

 5. Sarune

  Raga­vau sita geri 🙂 buvo labai ska­nu 🙂 aisku butu buve geriau­siai jei buciau geru­si alu, ir man dar nore­jo­si kaz­kur imerk­ti ta juos­te­le 🙂 i koki pada­ziu­ka 😉 bet siaip vis­tie­na buvo labai minks­ta ir su siek tiek ast­ru­mo, zodziu uzskai­tom :)Aciu Audriui 🙂

 6. Į recep­tą papil­džiau add-in’u — švie­žių metų šake­lė­mis. Sumixa­vus su čili ir lime­tom, gavo­si gai­ves­nis ir sub­ti­les­nis skonis.
  Pys!

  1. Kitą kart atnešk para­gau­ti 🙂 užgė­ri­mu, galė­siu ir aš pasi­rū­pin­ti :0

 7. Simona

  gied­re, išban­džiau salo­tas. Tik mes kiau­lių ausų ney­pa­tin­gi mėgė­jai, tai super nesu­ža­vė­jo, bet šiaip skanu 🙂

 8. Zivile

  Šita viš­tie­na bran­gu­čio buvo laaaabai šil­tai sutik­ta ir stai­giai suvar­to­ta 🙂 Recep­tą dedam į favoritus.

  1. Šau­niai:-)

 9. ruta:)

  kam “tai­sy­ti cili pasek­mes” jei gali­ma ju isvenk­ti.. nau­din­gas patik­rin­tas pata­ri­mas: pries pjaus­tant cili pipi­ra ran­kas siek tiek patep­ti alie­ju­mi:)) pasek­miu nebu­ta.. PS ska­niu eks­per­i­men­tu ir dar ska­nes­niu metu:)

  1. ačiū už pata­ri­mą ir už palinkėjimą 🙂

 10. Dar vie­nas nuo­sta­bus recep­tas, aciu­u­uu! Tik man gal siek tiek tru­ko tras­ku­mo, nors tiks­liai dariau, kaip nuro­dy­ta. Kita kar­ta deti dau­giau krakmolo?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.