Kavos?

IMGP6739

Svei­ki mie­li skaitytojai,

Šįkart įra­šas tru­pu­tį kitoks nei visa­da. Šįkart nie­ko apie alų 🙂 Ir beveik nie­ko apie mais­tą, tik apie gėri­mą, gal ir mažiau tau­rų nei vis­kis, bet vis­tiek labai gerą — kavą. Kodėl apie kavą? Nes gavau dova­nų dide­lį mai­šą kavos pupe­lių iš Kavos Drau­gų.

IMGP6696 IMGP6688 IMGP6687

Sutik­da­mas pri­im­ti dova­ną sakiau, kad rašy­siu tei­sy­bę, ir jei nepa­tiks kava — vis­tiek taip ir para­šy­siu 🙂 Tad vis­ką, ką žemiau skai­ty­si­te, para­šiau nuo­šir­džiai, nie­ko nei pri­dė­da­mas nei priimdamas.

 IMGP6684  IMGP6700 IMGP6719

Kavos drau­gus aš jau buvau atra­dęs prieš porą metų, kai tik jie atsi­ra­do, tad jie man nebu­vo nau­jie­na. Iš jų karts nuo kar­to užsa­kau kavos tėvams. Kodėl iš jų? — nes atve­ža nemo­ka­mai, o ir kai­na mane labai ten­ki­nan­ti, koky­bė irgi. Šį kar­tą jie para­šė man ir pasiū­lė išban­dy­ti geros kavos. Aiš­ku, gera kava man patin­ka, tad, pagal­vo­jau, atsi­sa­ky­ti tokio pasiū­ly­mo butų kvai­la. Po kelių die­nų į namus gavau nei daug nei mažai 1kg “Bela Roma” kavos pupe­lių. Beli­ko tik susi­mal­ti, para­gau­ti ir papa­sa­ko­ti jums. Bet dar prieš tai tru­pu­tį apie save ir kavą 🙂

IMGP6702 IMGP6718

Aš tik­rą kavą atra­dau tik po kelio­nės į Ita­li­ją. Viso­se vie­to­se, kurio­se buvo­me apsi­sto­ję būda­vo ir mažų ita­liš­kų kavi­nu­kų esp­res­so kavai. Paban­džiau — ir pati­ko. O kur dar Ita­liš­kos kavi­nės siū­lan­čios bega­lę viso­kių kavų. Pus­ry­čiai su ban­de­le ir kava. Dega­li­nė­je, ita­lai vai­ruo­to­jai susto­jan­tys išger­ti puo­de­lį esp­res­so, kuri supi­la­ma į minia­tiū­ri­nį puo­de­lį. Ita­li­joj išgė­riau savo pir­mą esp­res­so puo­de­lį — ir man pati­ko. Grį­žus ita­liš­kas kavi­nu­kas atsi­ra­do namuo­se, kar­tu su juo atsi­ra­do ir mal­ta kava. Nuo tada apskri­tai gyve­ni­me atsi­ra­do kava. Nors jos aš daug nege­riu, bet karts nuo kar­tu mėgs­tu, ypač jei ji būna ne rūgš­ti ir ne per kar­ti. Kaip tik tokią švel­nią, labai kvapnią gavau dovanų.

Pora recep­tų, taip kaip kavą darau aš 🙂

Mano capuc­ci­no

 • ~50 ml pieno;
 • esp­res­so kavos;
 • kokio nors sirupo.

IMGP6722 IMGP6724

Šią kavą namie darau daž­niau­siai. Užkai­čiu ita­liš­ką kavi­nu­ką. Kol virs kava mik­ro­ban­gėj pakai­ti­nu pie­ną iki kokių 50–70 laips­nių. Tada pie­no pla­kik­liu jį gerai išpla­ku. Pla­ki­te šil­tą pie­ną ir būti­nai pla­ki­mas turi vyk­ti pie­no pavir­šiu­je, kad pla­kant kuo dau­giau oro susi­mai­šy­tų su pie­nu. Net ir su papras­čiau­siu pla­kik­liu gali­te suplak­ti labai stan­džią pie­no putą 🙂 Į puo­de­lį įpil­ki­te siru­po, supil­ki­te kavą ir užpil­ki­te suplak­tą pieną.

IMGP6726 IMGP6732

Ska­naus!

Kava su burbuliukais

 • spri­te;
 • esp­res­so;
 • ledu­kų.

IMGP6737 IMGP6738 IMGP6739

Į stik­li­nę įdė­ki­te ledu­kų, įpil­ki­te Spri­te’o, ant vir­šaus įpil­ki­te kavos. Pui­kiai atsigaivinsite 🙂

IMGP6744 IMGP6743

Va dabar jau 22 valan­da vaka­ro, kol čia vis­ką nufo­to­gra­fa­vau išgė­riau 3 puo­de­lius kavos — žiū­rė­siu kada nuei­siu miegot 🙂

 


Paskelbta

-

, , ,

sukūrė

Komentarai

Atsakymai į “Kavos?”: 4

 1. Kava su bur­bu­liu­kais .. liuks 😉

 2. sUPER 😉 o kur gau­ti tokį pie­no plakiklį?.. 🙂

  1. ebay.com arba kokioj maxi­moj dides­nėj tik­rai bus

 3. Siū­ly­čiau taip pat para­gau­ti AIRIŠKOS KAVOS: http://ledireceptai.lt/receptai/airiska-kava/27

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.