Braziliškas žuvies sriuba — Moqueca

Užtruk­si­te ~30 min, neat­si­džiauk­si­te visą dieną 🙂

Ski­riu, mano blo­gą skai­tan­tiems vege­ta­rams 🙂 bei visiems žuvies mėgė­jams ir visiems likusiems 🙂

Tai­gi, galiu pasa­ky­ti, kad IKI su savo akci­ja pri­pra­ti­no prie žuvies val­gy­mo 🙂 Nors akci­ja bai­gė­si, bet žuvies nori­si. Todėl šian­dien papa­sa­ko­siu apie ska­nią žuvie­nę arba žuvies troš­ki­nį — bra­zi­liš­ką Moqu­eca (taria­si mo’­ke­ka). Tuo pačiu ir vėl gau­sis kuli­na­ri­nė kelio­nė. Man labai patin­ka gamin­ti kitų šalių nacio­na­li­nius patie­ka­lus. Na tokius, kurie yra stip­riai nacio­na­li­niai, pvz. kaip chat­ča­pu­ri — Gru­zi­jo­je, quesa­dil­la — Mek­si­ko­je, ar moqu­eca — Bra­zi­li­jo­je. Po kiek lai­ko rei­kės pažiū­rė­ti, kiek šalių taip pavyks aplan­ky­ti 🙂 Džiu­gu, kad ir Vil­niu­je yra nema­žai vie­tų, kur gali­ma para­gau­ti kitų nacio­na­li­nių vir­tu­vių (beje, moqu­eca’os tik­rai galė­si­te para­gau­ti Grill Bra­zil, pats nera­ga­vau, bet esu matęs, kad ten yra :). Jei kas raga­vo­te, para­šy­ki­te įspūdžius)

Moqu­eca’os pag­rin­di­nai ingri­dien­tai — žuvis, koko­sų pie­nas, dar­žo­vės (pomi­do­rai, papri­kos, svo­gū­nas).  Bet kokios žuvies filė turė­tų tik­ti šiai sriu­bai. Aš nau­do­jau švie­žios men­kės filė. Beje dar vie­nas džiu­gus daly­kas Vil­niu­je 🙂 Ūki­nin­kų tur­ge­liuo­se jau gali­ma nusi­pirk­ti švie­žios men­kės, kurią veža iš Klai­pė­dos. Nors aiš­ku, Klai­pė­doj ji bus visa­da skanesnė 🙂

Bra­zi­liš­ka sriuba:

 • 2 men­kės filė (~300 gr.);
 • 1 svo­gū­nas;
 • pusė žalios paprikos;
 • pusė rau­do­nos paprikos;
 • 2–3 pomi­do­rai;
 • 0,5 citri­nos sulčių;
 • 400 ml koko­sų pieno;
 • 2 a.š. sal­džios papri­kos miltelių.

Supjaus­to­me apy­di­džiais gaba­lais filė, ją pad­ru­ski­nam, papi­ri­nam, paš­laks­to­me citri­nos sul­ti­mis (keliais laše­liais kiek­vie­ną gaba­liu­ką). Taip žuvį palie­ka­me, kol ruo­ši­me kitką.

Supjaus­to­me svo­gū­ną, papri­ką, pomi­do­rus. Svo­gū­ną kitą kar­tą pjaus­ty­siu pus­žie­džiais, o jūs — kaip jums patin­ka. Ir vis­ką pakep­sim — pir­miau­sia pake­pam svo­gū­ną, po to sude­dam papri­kas ir dar vėliau pomidorus.

Vis­ką patroš­ki­nam maž­daug 10 min. Tada pusę dar­žo­vių išimam, liku­sias toly­giai paskirs­to­me, ant vir­šaus sude­dam žuvies gaba­liu­kus, o ant jos vir­šaus — liku­sias daržoves.

Supi­lam koko­sų pie­ną, sude­dam papri­kos mil­te­lius. Vis­ką užvi­ri­nam, o po to suma­ži­nam ugnį, užden­gia­me ir palie­ka­me troškintis.

Po ~15 min para­gau­ja­me, įspau­džia­me dar citri­nos sul­čių, įde­dam drus­kos — vis­ko pagal sko­nį, nei rūgš­tu nei sūru netu­ri būti. Val­go­me su ryžiais arba bal­ta duona.

Komentarai

Atsakymai į “Braziliškas žuvies sriuba — Moqueca”: 48

 1. Vege­ta­rai neval­go mėsos, paukš­tie­nos ir žuvies (jokio gyvo pada­ro), todėl įra­šas skir­tas labiau žuvies mėgė­jams, nei vege­ta­rams 😉 Beje, labai ape­ti­tiš­kos nuotraukos 🙂

  1. pri­si­pa­žin­siu — neži­no­jau. Buvau įsi­ti­ki­nęs, kad vege­ta­rai žuvį valgo 🙂

 2. Jūratė

  jau matau kas bus vaka­rie­nei, pui­kus recep­tu­kas, dėkuij 🙂

  1. para­šyk kaip sekėsi 🙂

 3. Erika

  Dri­s­tu teig­ti, kad vege­ta­riz­mo yra kele­tas rūšių, vega­nai neval­go jokio gyvo pada­ro mėsos, ir jų “produkcijos”,tik auga­li­nės kil­mes produktus,o vegetarai(pescovegetarizmas) įtrau­kia į savo die­ta žuvį, kiau­ši­nius, pie­no pro­duk­tus ir t.t.

 4. Inesa

  Super! Ačiū,Audriau! Einu ištraukt men­kę iš šal­dik­lio (pirk­ta iš Klai­pe­dos žve­jų, pas mus jie irgi atve­ža į turgelį).Beje, kokį koko­so pie­ną patar­tum pirk­ti- esu mačiu­si par­duo­tu­vėj skar­di­nes, bet nie­kad nemė­gi­nau pirk­ti, nes nežinojau,kam jį panau­do­ti galėčiau.

  1. taip daž­niau­siai būna skar­di­nė­se. Tikiuos patiks 🙂

 5. Vaida

  Laaaabai ska­nu, jau isban­dy­ta 🙂 Aciu 😉

 6. astyte

  Gaminu…bet ture­jau tik lasisos,raudonos papri­kos ir laimo/visa kita,kaip recepturoj/.Tikiuosi,bus skanu.…

 7. astyte

  Buvo tik­rai laaaaabai skanu.….si sriu­by­te-tro­ski­nu­kas bus daz­nas patie­ka­las musu namuose.Aciu.

  1. sma­gu 🙂

 8. inesa

  🙁 Nera­dau koko­so pie­no… O gal gali­ma nau­do­ti papras­ta pie­na arba grietinele?

  1. koko­sų pie­nas čia svar­bus daly­kas. Žino­ma, ska­niai turė­tų būti ir su grie­ti­nė­le (tik­rai ne su pie­nu), bet ne tas 🙂

 9. astyte

  koko­so pie­nas ir pri­duo­da ta sko­nio subtiluma…bet jei­gu nemegstat sio riesuto,tai tada gai­ma ir grietinele.…bet,kaip Aud­rius sako,tikrai bus netas.…

 10. Inesa

  Ačiū už pata­ri­mus. Ką gi, teks palū­kė­ti ir paieš­ko­ti šito pienuko.Nes jei jau dary­ti patie­ka­lą, tai tik taip,kaip pridera.

 11. […] tik­rai sočius patie­ka­liu­kus. Pra­dė­jom nuo bra­zi­liš­kos žuvies sriu­bos – Moqueca‘os. Šiaip keis­tas, bet ska­nus deri­nu­kas yra men­kė, koko­sų pie­nas, pipi­rai ir kiti […]

 12. Inesa

  Nusi­pir­kau koko­so pie­no skar­di­nę, atidarau‑o ten tokia kie­ta mase.Ar taip ir turi buti?

  1. ne, tik­rai netu­ri b8ti kie­ta masė. Tirš­ta kaip grie­ti­nė­lė turi būti. Gal supla­kit. Gali būti, kad rie­ba­lai tik nusistovėjo.

 13. Inesa

  Suplak­ti nepa­vy­ko, bet visą skar­di­nės turi­nį iškrapš­čiau į puo­dą, pašil­džiau ir tuoj išsi­ly­dė į tirš­tą pie­ną. Sriu­ba gavo­si super. Iš tie­sų tai iš pra­džių visi labai atsar­giai para­ga­vom, nes kaž­kaip tie pro­duk­tai su koko­su atro­dė įtartinai.Bet nuo pir­mo sriūbs­nio visa šei­ma susižavėjusi
  ėmėm kab­liuo­ti šaukš­tais ir nutarėm,kad už Aud­riaus recep­tus nie­ko nėr geriau.Valio! Ačiū!
  dabar eilės lau­kia Kije­vo kot­le­tai ir karš­tos salo­tos su vištiena.Bet čia jau bus mano gim­ta­die­niui. (Taip pat tam numa­ty­tas citri­ni­nis pyragas).
  Kaip gerai, kad tau,Audriau, kilo min­tis tokia savo sve­tai­nę sukur­ti. matia,kiek žmo­nių įkve­pi! Sėkmės.

  1. Labai malo­nu tokius komen­ta­rus skai­tyt 🙂 Nors žino­ma, sko­nis yra labai sub­jek­ty­vus daly­kas, bet mano sko­niai jums tinkai 🙂

 14. Kęstutis

  Paban­džiau.….

  Toks įdo­mus sko­nis gavo­si, saky­čiau. Tikė­jau­si kaž­ko pana­šaus į tai­lan­die­tiš­kos vir­tu­vės sriu­bas, jie ten turi tokių pana­šių su jūros gėry­bė­mis. Sko­nis tik­rai nenu­vy­lė, tačiau per daug ir nenu­ste­bi­no (matyt per daug jau vis­ko pri­si­ra­gau­ju bekeliaudamas 🙂 ). 

  Trum­pai drū­tai — SKANU, PAPRASTA IR GREITA (ir nerei­ka­lau­ja daug “ter­lio­ji­mo­si”)

  Šią sriu­bą “užskai­tau”, ji tik­rai karts nuo kar­to atsi­ras ant mūsų pie­tų stalo.

  1. ačiū 🙂 man irgi ši sriu­ba patin­ka, ne tik dėl to kad ji ska­ni, bet ir dėl­to, kad labai papras­tai pagaminama 🙂

 15. Gunda

  Suint­ri­ga­vo ir mane pasigaminti…tik neži­nia, kaip mano sko­nio recep­to­riai surea­guos į koko­sų pie­ną tokia­me derinyje 🙂

  1. surea­guos labai gerai, žino­ma, jei pats koko­sas yra skanus 🙂

 16. Inesa

  pas mus šitas troš­ki­nu­kas-sriu­by­tė beveik kas savai­te ant stalo.Pamėgom nepaprastai.
  Ant koko­sų pie­no skar­di­nės buvo receptas,kad taip tik­tų ir viš­tie­nos gaba­lė­lius patroš­kin­ti. Keti­nu išmėginti.Gal kas jau darėte?

 17. Ine­sa, pas mane jau yra troš­ki­nių su viš­tie­na ir koko­sų pienų 🙂
  http://kasuvalgyti.lt/?s=karis&submit.x=0&submit.y=0
  Visi kariai daro­mi su koko­sų pie­nų, pamėginkite 🙂

 18. Inesa

  O,ačiū už nuorodą.Būtinai išmėginsiu

 19. ačiū už recep­tą, rytoj ban­dy­siu paruoš­ti, o pigiau­sias koko­sų pie­nas Vil­niu­je yra tetra­p­akuo­se Prismo­je, Oze — dvi­gu­biai pigiau nei skardinėse

  1. Taip taip. Ir as ten pir­kau. Pigus, bet geras.

 20. Aistė

  Šį troš­ki­nį raga­vau sve­čiuo­se pas bra­zi­les, bepro­tiš­kai pati­ko, vis pla­nuo­ju pati pasi­ban­dy­ti, tad labai džiu­gu maty­ti recep­tą lie­tu­viš­kai. Beje, gal esi ką mėgi­nęs dau­giau iš braziliškos/portugališkos virtuvės?

  1. kol kas tai vie­nin­te­lis šios vir­tu­vės atsto­vas. Bet reiks paieš­kot dar ko nors 🙂

 21. Laima

  Eisiu ir as gamin­ti sia sriu­by­te:)) Niam niam, jau matau kaip ska­nu kaip gar­du bus:)) Bet man iski­li klau­si­mas ar nerei­kia pil­ti dar van­dens i sia sriuba?

  1. Aistė

   Nerei­kia, koko­sų pie­no visiš­kai užten­ka. Be to, ji ir turi būti gana tirš­ta, aš net labiau tai skys­tu troš­ki­niu vadinčiau.

   1. na taip, čia lyg sriu­ba lyg troš­ki­nys, kaip kam pato­giau vadinti 🙂

 22. eglute skarota

  vis­kas ska­nu kas yra tro­ski­na­ma koko­su pie­ne :D…

  1. gali būti 🙂

 23. Vanessa

  Sian­dien viriau sia sriu­ba — gavo­si super super super. Ture­jom sve­ciu — visiems labai labai pati­ko. As gyve­nu Graiki­jo­je — tai, supran­tat, kaip svar­bu graikams paga­min­ti ska­nu patie­ka­la. Visi graikai deko­je sios sve­tai­nes sei­mi­nin­kui ir lin­ki sekmes,sekmes, sekmes !!!!!!!!!!!!!!!

 24. Oho :). Jei graikams pati­ko šis recep­tas, tai labai pui­ku 🙂 Nebū­čiau net patikėjęs 🙂

 25. Teko pra­ei­tą savai­tę para­gau­ti šį patie­ka­lą — malo­niai nuste­bi­no. Tre­čia­die­nį mąs­tau kaž­ką pana­šaus paga­min­ti 25 žmo­nėms. Kokias pro­por­ci­jas reko­men­duo­tum? Kiek koko­sų pie­no rei­kė­tų ant 7–8 lit­rų sriubos?

  1. o jei… 25 žmo­nės 🙂 nu vis­ką dau­gink iš 5 arba iš 6 ir turė­tų užtekti 🙂

   1. Tadas

    Ačiū 🙂

    Šian­dien buvo įdo­mus eks­per­i­men­tas — viš­tie­na su koko­sais. Visiems labai pati­ko 🙂 Pakep­ti svo­gū­nai ir porai, viš­tie­nos file, šiek tiek aštraus pada­žo, koko­sai, čes­na­kas ir lai­mas. Gar­ny­ras kus­ku­sas su svo­gū­nais, mor­ko­mis ir cuk­i­ni­ja 🙂 SUPER 🙂 Koko­sas — man tik­ras atra­di­mas 🙂 Ačiū Die­vui už kokosus 🙂

 26. mindaugas

  vakar virem

  net vai­kui patiko:))

 27. li

  .….l ska­nu, tik puse svo­gu­nu pakei­ciau porais, ibe­riau dz apel­si­nu zie­ve­les ir rupu­ti cili pipiriuko..VISIEMS PATIKO 🙂 aciu uz recepta.ypac sal­tais lap­kri­cio vakarais.

  1. 🙂 sma­gu

 28. JS

  Labai ska­ni Sriu­ba. As dar papil­do­mai prie men­kes ide­jau kre­ve­ciu. Ta pati vaka­ra vis­ka suval­gem. Labai aciu uz recep­ta. Dar vir­siu daug kartu.

 29. Labai negir­dė­ta sriu­ba :), ačiū už recep­tą. Teli­ko išbandyti

 30. Labai nuo­sta­biai gavo­si, visai kaip Bra­zi­li­jo­je kad raga­vau :). Ir pati dar tik­rai gaminsiu, ir kitiems reko­men­duo­ju! Tik dar labai siū­lau ant troš­ki­nio pabars­ty­ti švie­žios kalend­ros lape­lių, tik­rai ji čia tinka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.