Be lukšto virti kiaušiniai — tabula rasa

Užtruk­si­te 5 min.

Skanaus

Pir­miau­sia visus svei­ki­nu su Nau­jai­siais metais 🙂 Lin­kiu visiems daug daug geres­nių ir švie­ses­nių metų. Ir aiš­ku skanesnių 🙂

O aš grįž­tu po neil­gų atso­to­gų su vir­tais kiau­ši­niais 🙂 Bet ne su bet kokiais, o vir­tais be lukš­to van­de­ny­je. Šis patie­ka­las labai tin­ka Nau­jų­jų metų pir­mie­siems pus­ry­čiams. Pus­ry­čiai atro­do labai pra­ban­giai, kara­liš­kai. O,  be to ir kiau­ši­nis labai tin­ka, nau­jai pra­džiai — tabu­la rasa.

Tai­gi, nori­te pus­ry­čių kaip aukš­čiau­sios kla­sės res­to­ra­ne? 🙂 Pra­šom. Pamo­kin­siu. Man šis ban­dy­mas buvo ant­ra­sis jau, nes per pir­mą­jį prieš kelis mėne­sius suga­di­nau 4 kiau­ši­nius, kuriuos visus teko išmes­ti, ir maniau, kad dau­giau tokiais žai­di­mais neuž­si­im­siu 🙂 Bet šįryt, kaž­kaip pamir­šau nesėk­min­gus ban­dy­mus ir nuta­riau paban­dyt iš nau­jo. Beje, šį kar­tą dar išmė­gi­nau ir kitą būdą kiau­ši­niams vir­ti, kuris pasi­ro­do labai leng­vas ir geras:) Tai­gi du meto­dai kaip kiau­ši­nius išvir­ti be lukšto.

 • kiau­ši­nių.

1 būdas. Šis būdas man atro­do sudė­tin­gas, nes kiau­ši­niai nebū­ti­nai gau­sis:) jam rei­kia kant­ry­bės ir sėkmės.

Kiaušiniai kiaušinis puodelyje verdame
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Paimam podi­dį puo­dą, kuria­me užvi­ri­nam van­de­nį. Įpi­lam kelis šaukš­tus acto. Kiau­ši­nį išku­lam į kavos puo­de­lį, svar­bu nesu­ga­din­ti try­nio 🙂 Van­duo turi būti ant viri­mo ribos, bet never­dan­tis. Pasie­kus tokią sta­di­ją van­de­nį rei­kia pra­dė­ti mai­šy­ti šaukš­tu taip, kad vidu­ry­je susi­da­ry­tų sūku­riu­kas. Kiau­ši­nį iš puo­de­lio pila­me atsar­giai tie­siai į tą sūku­riu­ką. Kiau­ši­nio bal­ty­mai turė­tų apsi­vy­ti try­nį, dalis jų liks plu­dū­riuo­ti van­dens pavir­šiu­je, tad nenu­steb­ki­te. Gali­ma šaukš­tu mėgin­ti dar pafor­muo­ti kiau­ši­nį, kad jis gau­tų­si gra­žes­nis. Ver­da­me 3 minu­tes, jei mėgs­ta­me minkš­tą kiau­ši­nį, 4–5 — vidutinį.

Minkštai virtas :)

Šį kar­tą, man kiau­ši­nis gavo­si, nors ne toks gra­žus:) šio būdo minu­sas, kad vie­nu metu išeis vir­ti tik vie­ną kiau­ši­nį (nors esu matęs, kad į vie­ną puo­dą supi­la ir kelis 🙂 ).
2 būdas. Šis būdas, labai papras­tas, ir man jis labai pati­ko 🙂 Tai­gi, paimam mais­ti­nės plė­ve­lės, klo­ja­me ją į puo­de­lį. Ant plė­ve­lės užla­ši­nam laše­lį alie­jaus ir pirš­tu ište­pa­me plėvelę.

susukam verdame
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Čia, tam, kad išvi­ręs kiau­ši­nis nepri­lip­tų prie plė­ve­lės ir būtų gra­žus ir lygus. Išku­la­me kiau­ši­nį ir plė­ve­lę užspau­džia­me. Deda­me į ver­dan­tį van­de­nį ir ver­da­me 3–4 minu­tes jei mėgs­ta­me minkš­tai ir 4–5 — vidu­ti­niš­kai. Į puo­dą vie­nu metu gali­ma dėti kiek tik nori­te kiau­ši­nių. Bai­gus vir­ti kiau­ši­nį išimam iš van­dens ir po to iš plėvelės. skanaus

Taip vir­tą kiau­ši­nį deda­me ant bal­tos duo­nos rie­kės ir val­go­me su majo­ne­zu. Ska­nių šven­ti­nių pusryčių.Skanaus!


Paskelbta

-

, , ,

sukūrė

Komentarai

Atsakymai į “Be lukšto virti kiaušiniai — tabula rasa”: 29

 1. agga

  Atro­do labai ska­niai! O ir pri­va­lu­mas koks — lup­ti nereikia 🙂

 2. Geras! Apie buda su ple­ve­le nezi­no­jau. Gra­zuo­liai gau­na­si. Zinau, ka ryt val­gy­sim pusryciams 😉

 3. Nety­čia šįryt čia užsu­kau ir taip užsi­no­re­jau šių kiau­ši­nių pus­ry­čiams!!! Būti­nai būti­niau­siai rei­kės išbandyti…manau taip pat vaka­rie­nei tiks idea­liai:))) O su ple­ve­le išvir­ti kiau­ši­niai atro­do žymiai gardžiau:)))

  1. Vaka­rie­nei gal nela­bai, bent man, nes po to koš­ma­rai sapnuojas 🙂

 4. išban­džiau viri­mą su plė­ve­le ir man labai pati­ko. visai kita kiau­ši­nio tekstū­ra gau­na­si. tik ner­vi­no vyras savo rep­li­kom apie plė­ve­lės viri­mo kenks­min­gu­mą ir panašiai…

  1. Mais­ti­nė plė­ve­lė nekenks­min­ga. Žino­ma visa­da gali­ma nau­do­ti tokia plė­ve­lę, kuri skir­ta kepi­mui orkai­tėj, ji pri­tai­ky­ta labai aukš­tai tem­pe­ra­tū­rai. Skanaus 🙂

 5. Name (required)

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…
  vat kaip tik pėdo­mis — po nau­jų bent porą kar­te­lių jau paga­min­ta. Atra­di­mą- išra­di­mą su ple­vė­le išban­dy­ti būti­na. Tik.. manau, jis pakei­čia ne tik išvaiz­dą, bet ir kaž­kiek skonį?

  1. aha, sko­nis kei­čia­si į gerą­ją pusę 🙂

 6. megs­tu tokias mandrybes.…as esu viru­si kiau­si­nius mar­ski­ne­liuo­se vis­tos sul­ti­nio, bal­to vyno ir citri­nos sul­cius misinyje…i mai­se­lius deti tik­rai nerei­kia, pakan­ka atsar­giai nuleist is kokio sam­cio kiau­si­ni ir viskas,…gaunasi gra­zu­tis apva­lu­tis. O patie­kiau ant skre­bu­cio su svo­gu­nu, vyno ir grie­ti­ne­les padazu…niam niam

  1. jau sei­lė tįsta 🙂

 7. man pri­im­ti­niau­siais ant­ras varian­tas, nes zinau, kad tik­rai pavyks 🙂 Labai ska­nu toks kiau­si­nis su bul­viu kose, ant vir­saus pie­vagry­biu pada­zas ir ant jo skys­tai vir­tas kiau­si­nis — skanumelis!

  1. vat dėl to ir man labiau patin­ka ant­ra­sis variantas 🙂

 8. Super ide­ja su kiau­si­niu mar­ski­ne­liuo­se ir bul­viu kose ! Reiks buti­nai isbandyt 😉

 9. Karma

  o tai ta plė­ve­lė neiš­tirp­ta nuo ver­dan­čio van­dens? vie­ną kar­tą kaž­ką kra­čiau į puo­dą ir mai­še­lio galas į van­de­nį įsimerkė,tai ir nutir­po tas mai­še­lio galas.…

 10. Ne, tik­rai neištirpsta:)

 11. astyte

  Vir­ti kiau­si­niai be luks­to man visa­da buvo kaz­koks stebuklas…O pasirodo,visai paprasta…Arteja Vely­kos-kiau­si­niu sventes,butinai reiks isbandyt.…

 12. va, tik­rai, pats tas Velykoms 🙂

 13. Andrius

  Reiks pame­gint. Radau pavyz­di kai i kep­tu­ve su for­me­lem deda­si. Nei mai­syt nerei­kia. Nei ple­ve­les. Kep­tu­ve­je aus­ku vanduo! 🙂
  Tik nesu­pran­tu kokia funk­ci­ja atlie­ka actas. Kas galit pasakyt?

  1. actas nelei­džia bal­ty­mams suskys­ti ir išsi­taš­ky­ti po visur 🙂

 14. […] Šal­ti­nis: Ką suval­gy­ti? Sha­re this:TwitterFacebookPatinka:LikeBūkite pir­mi kuriem tai patin­ka . This ent­ry was pos­ted in Pusryčiai.Bookmark the per­ma­link. Para­šy­ki­te komentarą […]

 15. Name (required)

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…paprasciausias budas,jokiu pleveliu:nedideliam puo­de pasu­dy­ti van­de­ni parugs­tin­ti truputi,uzvirti,kiausini imus­ti puodeliukan,imti samti,i ji paleis­ti kiau­si­ni ir nuleis­ti i vandeni,kad tru­pu­ti apsem­tu kiausini,virti kol aptrauks baltima,po to gali­ma sam­ti atrem­ti dugnan,2–3 min.ir ist­rauk­ti samti,nupilti van­dens likuti.

  1. O, ačiū. Tik­rai gi gali­ma su sam­čiu. Būti­nai pamėginsiu.

 16. Aurelija

  Pati­ko labai idė­ja, pasi­ga­mi­nau… Ska­nu 🙂 Ačiū 🙂

 17. Paban­džiau abu siū­ly­tus variantus(maisto plė­ve­lei ir “Sam­čio” būdą) ir abu pui­kiai pavy­ko, ir išvaiz­dos skir­tu­mas labai nedi­de­lis buvo. Manau, kad šis kiau­ši­nių patie­ki­mo būdas taps daž­nas pas mus. 🙂

 18. […] išban­dy­ti kaž­ką nau­jo ir pus­ry­čiams paruoš­ti kiau­ši­nius, vir­tus be lukš­to. Pasi­rin­kau šį varian­tą. Čia labai aiš­kiai ir vaiz­džiai vis­kas paaiš­kin­ta. Išban­džiau abu būdus, bet […]

 19. tai Dabar jau buna ir didzio­sio­se par­duo­tu­ve­se pirkt be luks­to kiau­si­niu ir net ar 6rusiu,bet musu ukmer­ges mies­te kol­kas vis dar nesimato.BUNA TOKIU KIAu­si­niu pirkt tik vil­niuj ir kaune,bet ture­tu pasi­ro­dyt ir viso­se parduotuvese.jei atsi­rastu pirkciau,dar zino­ma kaip gali­ma isvirt be luks­to kiau­si­nius piene.Bet ten jie supla­ka­mi ir tada pila­ma i pra­de­dan­ti uzvirt piena.megstu kiausiukus,skanu,ypac ska­nus put­pe­liu kiausiukai,juos kar­tais val­go­me ir zalius su lukstais,bet gal yra gali­my­be tada susirgt kokia liga,numates augint putpeles,reikia tik narvu,osiaip vis­tu­kiu augint jau nera kaip deja,nes nak­ti­mis ispjau­na seskai ir kiau­nes jas

 20. Gaki­ma ir kitaip,reikia uzvi­rin­ti pienuka,kai jau tuoj uzvirs grei­tai imus­ti kelis zalius kiausiukus.uzdengus kiek ilge­liau dar palaukt.ir kiau­siu­kai isvir­ti buna jau pienuke,taip ir beveik virin­ta pie­nu­ka gali­ma gert.stebet tik rei­kia kad pie­nu­kas pries beveik uzver­dant nesok­tu is puodo

 21. gediminas

  gali­ma ir piene,skaniau yra vir­ti be baltymo,tik tryniukai.Bet tada yra pas­kui­la­bai daug ir daz­nai per­da­ma ir bezdama.O tai ir gerai,juk rei­kia per­det ir bezdet

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.