Kepta kiaulienos nugarinė su spanguolių padažu

Skanaus

Užtruk­si­te 60 min. Pui­kus patie­ka­las Kalėdoms!!!

Ogi šian­dien kep­si­me kiau­lie­nos nuga­ri­nę dar kitaip žino­mą kaip kar­bo­na­dą (kodėl taip vadi­na­ma??? Undecided) Nuga­ri­nė — nuga­ros rau­muo. Mėsa lie­sa, nors ir minkš­ta turi mažai jun­gia­mo­jo audi­nio ir rie­ba­lų, todėl iškep­ta gali būti labai sau­sa. Kad šitaip neat­si­tik­tų rei­kia tin­ka­mi kep­ti ir neperkepti 🙂

Tai­gi apie kepi­mą. Kepant nepjaus­ty­tą nuga­ri­nės keps­nį svar­bu jį iš pra­džių apkep­ti iš visų pusių — taip mėsa tar­si pasi­dengs plė­ve­le ir vidu­je užda­rys visas sul­tis. Labai svar­bu nenau­do­ti šaku­tės var­tant ar keliant mėsos keps­nio. Apke­pu­sį keps­nį kep­ti orkai­tėj ir žino­ma jo neper­kep­ti. Neperk­ti padės ter­mo­met­ras. Mėsą kep­ti, kol jos vidu­je bus 68–70 laips­nių. Ir tre­čias daly­kas, iškep­tą mėsą “pail­sin­ti” 10–15 min. Per tiek lai­ko rau­me­nų skai­du­los atsi­lais­vins ir mėsos sul­tys neiš­bėgs, pra­pjo­vus keps­nį. Taip iške­pus mėsą ji bus labai sul­tin­ga ir minkš­ta. Tuo tar­pu jei žalią nuga­ri­nės gaba­lą papras­tai kep­si­te orkai­tėj, tai turė­si­te sau­są, spran­gų mėsgalį 🙂

Žino­ma, nuga­ri­nę gali­me kep­ti su majo­ne­zu, sūriu ar kitais prie­dais, kurie neleis mėsai išdžiū­ti. Čia yra vie­nas iš nepjaus­ty­tos nuga­ri­nės kepi­mo būdų, o apie kitus — vėliau 🙂

Beje span­guo­lės pasi­ro­do tin­ka, ne tik prie paukš­tie­nos, bet ir prie kiau­lie­nos. Prie šio keps­nio tiks bul­vės, paruoš­tos kaip čia.

 • 500 gr. kiau­lie­nos nugarinės;
 • 1 svo­gū­nas;
 • 2 čes­na­ko skiltelės;
 • 2 v.š. bal­za­mi­nio acto;
 • 3 v.š. span­guo­lių uogienės;
 • 200 gr. viš­tie­nos sultinio;
 • 50 gr. sviesto;
 • 1 v.š. smul­kin­to rozmarino.

Jei rei­kia apip­jaus­to­me mėsą. Mėsą trum­pai apke­pa­me iš visų pusių — užda­ro­me mėsos sultis 🙂

Nugarinė pabarstome druska pipirais... ...iš visų pusių
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Apkep­tą mėsą deda­me į skar­dą, kurią kiša­me į jau iki 180 laips­nių įkai­tin­tą orkaitę.

Apkepam mėsą

Nepa­mirš­tam mėsos ter­mo­met­ro, nes jis padės neper­kep­ti ir per mažai iškep­ti mėsą. Mėsą kep­si­me iki 68–70 laisp­nių. Pri­klau­so­mai nuo keps­nio dydžio, tai užims 30–45 min.

Kepam orkaitėj
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.
Bai­giant kep­ti mėsą pra­de­da­me dary­ti pada­žą. Toje pačio­je kep­tu­vė­je, kur kepė mėsa, pake­pi­nam svogūną,česnaką.

Pakepam svogūnus, česnaką Sudedam likusius ingridientus nugarinam pusę skysčio
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Sude­dam liku­sius ingri­di­en­tus, išsky­rus svies­tą, pakai­ti­nam, kol nuga­ruos maž­daug pusė skysčio.

Iškeptą mėsą pailsinam ilsinam :) po 10 - 15 min supjaustome
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Mėsa jau iške­pė, bet ją užden­gia­me foli­ja ir ilsi­nam. Į bai­gia­mą dary­ti pada­žą įde­da­me šal­tą svies­tą, ugnį suma­ži­na­me iki mini­mu­mo ir mai­šo­me kol svies­tas ištirps.

įdedam sviestą Gero tirštumo padažas
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Pada­žas turi būti tokio tirš­tu­mo, kad pra­sklei­dus su men­te­le iškart nesusiskleistų:).
Pjaus­to­me, mėsą, užsi­pi­lam pada­žu ir skanaus 🙂

Skanaus

Labai ska­nu 🙂


Paskelbta

-

sukūrė

Komentarai

Atsakymų į “Kepta kiaulienos nugarinė su spanguolių padažu”: 15

 1. Ragavusi:)

  Zodziais nenu­sa­ko­mo sko­nio padazas!!!Mesyte irgi labai minks­ta ir ska­ni. Dar dabar jau­ciu bur­noj skoni…Garantuotai vie­nas is top3 patiekalu 🙂

 2. Nors tokio tipo patie­ka­lų nela­bai val­gau, bee­et… jei kas pakiš­tų lėkš­tę, lap­no­čiau neat­si­kal­bi­nė­da­ma 😀 Labai vilio­jan­čiai atrodo! 🙂

 3. Jurga

  Tai buvo mano Nau­ja­me­ti­nio sta­lo kuli­mi­na­ci­ja! Ačiū už tokį aiš­kų ir ska­nų recep­tą 🙂 Pada­žiu­kas super!
  Bėje, šian­dien darau pakartojimą 😉

  1. Ačiū 🙂
   Labai džiau­giuos, kad patiko 🙂

 4. Labai nema­lo­nu, kad šį recep­tą kaž­kur patrau­kei ir dabar sko­nių blo­ge rašo error. čia tas pats kaip ir su tais, kurie palie­ka erro­rus 52 savai­tė­se. užkni­san­ti nepa­gar­ba kitiems. kam tada išvis tuos recep­tus dedat?

  1. patvar­ky­ta

 5. […] įdo­maus. Nuo ita­liš­ko ryžių pyra­go kepi­mo liko span­guo­lių, todėl buvo nuspręs­ta išsi­kep­ti kiau­lie­nos nuga­ri­nę su span­guo­lių pada­žu, o gar­ny­rui “pota­to­es au […]

 6. Laima

  Ban­dy­siu daryti…bet nepa­ra­sy­ta ar ta mesy­te nerei­kia kokiais prie­sko­niais itrin­ti ir palik­ti kuriam tai lai­kui isimarinuoti?

  1. Drus­ka, pipi­rai. Lai­ky­ti nebutina

 7. Nerijus

  Nere­aliai, sko­nis die­viš­kas. Sko­nis suba­lan­suo­tas ir nere­alus. Pir­mą kar­tą kepiau dide­lį mėsos gaba­lą, o gavo­si nere­aliai, nesu val­gęs tokios ska­nios kiau­lie­nos. Dide­lis ačiū už receptą 🙂

  1. labai sma­gu 🙂

 8. EGLE

  Laba die­na, Jusu recep­tas man ir mano vyrui labai pati­ko, ypac pada­zas :). Taciau mesa gavos kie­to­ka. Mesos sul­tys iste­ke­jo, kai mata­vau tem­pe­ra­tu­ra ( i mesa kisau ter­mo­met­ra). Gal gale­tu­met pasi­da­lin­ti savo patir­ti­mi, kaip Jus matuo­ja­te mesos temperatura?

 9. O man pada­žas nesigavo.…pasibjaurėtinas sko­nis, gal netei­sin­gai supra­tau ir nerei­kė­jo į jį dėti rozmarino?

  1. Jei nepa­tin­ka roz­ma­ri­nas, tai nerei­kė­jo jo dėti. O jei patin­ka, jis sko­nio nega­lė­jo sugadinti.

 10. Man gau­na­si pui­kiai, o darau ne su span­guo­lė­mis, o su bruk­nė­mis šal­dy­to­mis padažą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.