Traški apelsininė vištiena

skanaus

Užtruk­si­te 30 min

Ar atsi­me­nat lai­kus, kai apel­si­nai ir man­da­ri­nai atsi­ra­s­da­vo tik gruo­dį ir būda­vo tik kele­tą mėne­sių, po to vėl ding­da­vo beveik metams? 🙂 Tais lai­kais, apel­si­nus neš­da­vo dova­nų ir Seniai Šal­čiai. Kai kas apel­si­nus arba man­da­ri­nus kabin­da­vo ant eglu­čių. Ir sko­nis jų buvo visai kitoks nei dabar.. Dar atsi­me­nu ieš­ko­da­vau man­da­ri­nų ar apel­si­nų su juo­dais mažiu­kais lip­du­kais “Maroc” 🙂

Tuo tar­pu mūsų sene­liams, gyve­nu­siems tar­pu­ka­rio Lie­tu­voj, apel­si­nai buvo dar dides­nė pra­ban­ga. Nese­nai Vers­lo kla­sė­je buvo straips­nis kaip tik apie tai. Apel­si­nai, buvo vie­na iš labiau­siai kont­ra­ban­di­nin­kų mėgia­mų pre­kių po spi­ri­to ir cuk­raus 🙂 Apel­si­nams galio­jo didžiu­liai mui­tai, dėl ko lega­liai įvež­ti vai­siais Lie­tu­voj buvo labai bran­gūs. Todėl žmo­nės visaip mėgin­da­vo juos nele­ga­liai įvež­ti į Lie­tu­vą. Ir par­duo­da­mi jie buvo vie­ne­tais, nes kilo­gra­mas jų nieks nepirk­da­vo — neįpirkdavo:)

O dabar mes apel­si­nų turi­me išti­sus metus, val­go­me kiek nori­me ir kaip nori­me. Net sumas­tom dėti į patie­ka­lus 🙂 Žemiau apra­šy­tas labai ska­nus ir užtik­rin­tai galiu pasa­ky­ti, kad ska­niau­sias šios gru­pės patiekalas 🙂

 • 0,5 kg viš­tie­nos krūtinės;
 • 2 v.š. sojos padažo;
 • 1 kiau­ši­nis;
 • 4 v.š. miltų;
 • 4 v.š. krakmolo;
 • 1 v.š. aliejaus;
  Pada­žui
 • sau­ja smul­kin­tų svo­gū­no laiškų;
 • 3 skil­te­lės česnako;
 • 1 a.š. tar­kuo­to imbiero;
 • 2 apel­si­nų sultys;
 • 1 apel­si­no žievelė;
 • 100 gr. vandens;
 • 1 v.š. krakmolo;
 • 5 v.š. rudo­jo cukraus;
 • 5 v.š. sojos padažo;
 • 5 v.š. ryžių acto.

Atkreip­kit dėme­sį šį kar­tą pasi­klau­sęs pata­ri­mo nau­do­ju rudą­jį cuk­rų 🙂

Supjaus­to­me viš­tą. Supla­kam kiau­ši­nį, sude­dam viš­tie­ną, mil­tus, krak­mo­lą, įpi­lam sojos, alie­jaus. Vis­ką išmai­šo­me. Jei nori­si traš­kiau, arba mato­si, kad viš­tie­na labai suli­pu­si įde­dam dar krak­mo­lo. Kep­tu­vė­je alie­jaus negai­li­me, dali­mis paskru­di­nam viš­tie­ną. Iške­pu­sius gaba­liu­kus deda­me į lėkš­tę su popie­ri­ne ser­ve­tė­le, kad suger­tų riebalus.

sumaišom vištą :) pakepam nusausinam
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Keliuo­se laše­liuo­se alie­jaus pake­pam čes­na­ką, ir sude­dam visus liku­sius ingri­di­en­tus (krak­mo­lą sumai­šy­ki­te su šal­tu van­de­niu ir tik po to pil­ki­te į keptuvę).

imbieras žievelės
Svogūniukai supjaustom
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Palau­kia­me kol pada­žas sutirš­tės. Jei per pada­žas būtų per tirš­tas, tai įpil­ki­te tru­pu­tį vandens.

pakepam padažas sudedam vištieną
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Į pada­žą sude­da­me viš­tie­ną, svo­gū­nų laiš­kus, vis­ką gerai sumai­šo­me ir deda­me į lėkštes.

Ska­naus

skanaus

Komentarai

Atsakymai į “Traški apelsininė vištiena”: 45

 1. Gaby

  Atro­do fan­ta­s­tiš­kai iki nega­lė­ji­mo, net kva­pą jaučiu:)
  o kuo gali­ma pakeis­ti ryžių actą?

  1. citri­nų sul­tim arba mažes­niu kie­kiu vyno acto, arba dar mažes­niu kie­kiu papras­to acto 🙂

 2. Ragavusi

  Ne tik atro­do, bet ir ska­nu fan­ta­s­ti­skai 🙂 Noriu dar!!!

 3. sigita

  vilioja.Atrodo nuostabiai,savaitgali isban­dy­siu si patiekala

 4. Niam niam niam 🙂

 5. gera pra­dzia

 6. anzelika

  zia­aaaaaaaaau­riai skanu :))))))))))))

 7. pradedantysis

  Pri­var­gau, nesi­ga­vo, gavos tokia lip­ni tirs­ta mase nela­bai noriai lim­pan­ti prie vis­tie­nos gaba­liu­ku, ka blo­gai dariau?

  1. Gal per daug mil­tų? ar vis­ką kar­tu maišei?

 8. Simona

  Ska­nu­mė­lis 🙂 Tik mano viš­ta buvo su mandarinais 🙂

 9. Guru

  Recep­tas tik­rai pasa­ki­skas, nie­ko nesi­ski­ria nuo kinu res­to­ra­no tra­skios vis­tie­nos, tik vis­tie­nos gaba­liu­kus atski­rai daziau i pirk­ti­ni sal­dzi­a­rugs­ti padaza.
  Dariau is vie­no nukau­lin­to vis­tos ket­vir­cio, dejau 2.5 sauks­to krak­mo­lo bei 1.5 sauks­to mil­tu, liuks!

 10. aj

  Nuo­sta­bi tik­rai viš­tie­na 🙂 Ačiū už idėją.

 11. astyte

  Liuks vištytė!Skaniai gavo­si laaaaaaabai.…..

 12. Daiva

  O gali­ma pada­zui vie­toj cuk­raus, krak­mo­lo nau­dot medu, o vie­toj acto citri­nos sultis?
  + o kam vis­tie­nai reik ir mil­tu ir krakmolo?

  1. vie­toj cuk­raus medus labai gerai, bet krak­mo­lo vis­tiek reiks, kad pada­žas būtų tirš­tes­nis. Vie­toj acto — citri­na — irgi labai gerai. Viš­tie­nai mil­tai ir krak­mo­las, kad ji būtų traš­ki. Be jų, viš­tie­na bus tie­siog vištiena 🙂

 13. Roneta

  Buvo labai labai ska­nu 😉 pati­ko visiem. Tik­rai dar ne kar­ta dary­siu ;D

 14. Giedre

  Mums taip pat labai pati­ko ! Jau ne vie­na kar­ta dare­mes 🙂 Labai Aciu uz nuo­sta­bu recepta;)

  1. Isme­gin­kit ir kitus 🙂

 15. Giedre

  Buti­nai ! 🙂 nese­nai atra­dau jusu sai­ta ir labai tuom dziu­giuo­si 🙂 Megin­siu viska 🙂

  1. vis­ką viska? 🙂

 16. Tomas

  Vie­nas is ska­niau­siu patie­ka­lu, val­gy­tu siais metais 🙂 dekui uz recepta!

  1. meti­nis receptas 🙂

 17. Giedre

  Na ban­dy­siu vis­ka, gal tik kiau­lie­na praleisiu,nes nela­bai valgau…
  Nore­ciau labai pasi­ga­min­ti triu­si, tik gyve­nu Dani­joj ir nie­kas nezi­no kur jo gau­ti 🙂 na ‚bet as pasi­ry­zu­si ji rasti 🙂

 18. Vakar gami­nau. Ska­nu. Tačiau tokia traš­ki kaip kinie­čių res­to­ra­nuo­se man nesi­gau­na. Beje vie­toj acto nau­do­jau citri­nos sul­tis ir į pada­žą įdė­jau šiau­de­liais pjaus­ty­tą mor­ką bei žalių špa­ra­gi­nių pupe­lių. Vyras pasa­kė “GOOD” 🙂

 19. Vilma

  Nu kaip ska­niai atro­do, nebu­tu dabar desim­ta vaka­ro, tai tik­rai lek­ciau i par­de uzsi­pirk­ti vis­ko ko reik 😀 lau­kiam lau­kiam rytojaus…:DD

 20. Vanessa

  Sian­dien gami­nau si patie­ka­la, tai mano bosui labai pati­ko. Bosas labai ino­rin­gas mais­tui, visa gyve­ni­ma val­ges tik geriau­siuo­se res­to­ra­nuo­se. O dabar yra amziu­je, bet ska­nius ir gerai atro­dan­cius patie­ka­lus tebe­megs­ta. O as nesu ypa­tin­gai gera kuli­na­re. Labai dziau­giuo­si sura­du­si si pus­la­pi. Savi­nin­kui labai aciu. Vis­kas ais­kiai, smul­kiai apra­sy­ta ir ide­tos foto gami­ni­mo patie­ka­lu eta­pai, kaip ture­tu atro­dy­ti — tai labai paleng­vi­na patie­ka­lu gami­ni­ma tokioms kaip as. Dar kar­ta deko­ju savi­nin­kui, patie­ka­las supe­ri­nis gavosi.

  1. Labai sma­gu, ir ačiū jums 🙂

 21. Alina

  Ban­dy­siu gamin­ti, o vis­tie­nai jokiu prie­sko­niu nenau­do­jat? Rudo cuk­raus netu­riu, megin­siu pakeis­ti ji medumi.

  1. Alina

   Gavo­si ska­niai, bet labiau nore­tus tokio tasaus pada­zo, kaip kinie­ciuo­se, kazin kaip toki isgaut? Nau­do­jau medu vie­toj rudo­jo cuk­raus, ir gal kiek ryziu actas per daug jauciasi

   1. mėgint reik­tų su cuk­ru­mi ir ilgiau jį paga­rin­ti. Nepa­mirš­kit ir krakmolo 🙂

 22. karolina

  nela­bai supra­tau, 2 APELSINU SULTYS? tai cia rei­kia dvie­ju apelsinu?

  1. na taip 🙂

 23. Ireful

  o ka dary­ti su 1 apel­si­no zievele?

 24. As

  Vis­kas pui­ku, issky­rus ta apel­si­no zievele…sugadino ji visa reikala…astrumas labai jautesi…

 25. Daiva

  Dėkui labai už recep­tu­ką, tik­rai pui­kus. Pada­žas gavo­si nuo­sta­bus, tik šiek tiek pri­tru­ko sal­du­mo, nes bijo­jau per­duo­zot rudo­jo cuk­raus, bet tirš­tu­mas tobu­las. dide­lis ačiū

 26. Lina

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…jeigu dary­ciau is kala­ku­tie­nos ar labai sko­nis pasikeistu?

 27. O aš vie­to­je apel­si­nų nau­do­jau kon­ser­vuo­tus ana­na­sus. Žino­kit man net dar ska­niau nei su apelsinais 🙂

 28. Man taip pat labai pati­ko šis recep­tas:) bet kita kar­ta nau­do­čiau tik ryžiu aCta, nes nau­do­jau vyno acta ir dvie­ju sauks­tu buvo per daug 🙂

 29. nemegs­tu gamin­ti val­gy­ti, nesu gera kuli­na­rė, bet šitas recep­tas nuo­sta­bus 🙂 gavo­si laaaabai ska­niai:) ačiū!!!!

 30. Na sitiek isgir­ta recep­ta nori-neno­ri rei­kia eiti ir pra­de­ti gaminti! 🙂

 31. Eina sau kaip fan­ta­s­tiš­kai atro­do, šian­dien būti­nai gaminsiu vaka­rie­nei. Ačiū už receptą

 32. Pui­kus receptai!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.