Gruziniška duona khatchapuri

skanaus

Tęsia­me kuli­na­ri­nes kelio­nes. Į dar vie­ną šalį, kurią norė­čiau aplankyti.

Nesu buvęs Gru­zi­joj, todėl nega­lė­čiau pasa­ky­ti, ar ši duo­na tokia pat kaip Gru­zi­joj. Bet esu ją val­gęs čia Lie­tu­voj, tai galiu pasa­ky­ti, kad labai pana­ši net ir ska­nes­nė 🙂 Labai soti, tin­ka vaka­rie­nei arba kaip karš­tas užkan­dis prie alaus ar vyno 🙂 Labai ilgai gal­vo­jau ir ieš­ko­jau kuom pakeis­ti gru­zi­niš­ką sūrį sulu­gu­ni. Kadan­gi tai yra sūrus bal­tas kar­vės pie­no sūris, tai gal­vo­ju, kad jį tiks pakeis­ti moza­rel­la ir ricotta miši­niu. Dar jau­čiu tik­tų į šį rin­ki­nį ir feta, bet aš jo nedėjau.

Tai­gi gavo­si pui­kiai, nors ir nega­liu pasa­ky­ti, kiek pana­šu­mo į tik­rą gru­zi­niš­ką khat­cha­pu­ri 🙂

Teš­lai:

 • 1 kiau­ši­nis;
 • 250 ml. kefyro;
 • 50 gr. sviesto;
 • 500–600 gr. miltų;
 • kepi­mo miltelių;
 • drus­kos;

Įda­rui:

 • 1 kiau­ši­nis;
 • 50 gr. sviesto;
 • 200 gr. riko­tos sūrio;
 • 200 gr. moca­re­los sūrio;
 • 3 v.š. čiobrelio;
 • drus­kos.

Ištir­pi­nam svies­tą iš sumai­šo­me jį su kiau­ši­niu, kefy­ru, drus­ka ir kepi­mo mil­te­liais (arba actu ir soda). Išpla­kam. Deda­me mil­tus ir min­ko­me tešlą.

Sumaišome išplakame
dedame miltus tešla turi būti minkšta
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Aš teš­lą min­kiau tik su men­te­le, nes ji vis­tiek būtų lipus prie ran­kų. Teš­la turi būti minkš­ta, lip­ni, todėl nepa­dau­gin­ki­te mil­tų 🙂 Išmai­šy­tą teš­lą palie­ka­me pastovėti.
Per tą lai­ką pasi­da­ro­me įda­rą. Išpla­ka­me kiau­ši­nį, sutar­kuo­ja­me moca­re­lą ir vis­ką sumai­šo­me. Gau­na­me sūrio košę.

Įdaras Sūrio košė
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Ir dabar svar­biau­sia dalis 🙂 ant sta­lo pabars­to­me mil­tų, bet taip gerai, kad teš­la nepri­lip­tų. Ant mil­tų deda­me teš­lą ir ant jos vėl užbars­to­me mil­tų. Ran­ka iš teš­los pada­ro­me bly­ną maž­daug  2cm sto­rio. Žiū­ri­me, kad ant sta­lo būtų mil­tų, kad teš­la nepriliptų.

Pabarstome miltų Padarom blyną dedam įdarą
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Į pada­ry­to bly­no vidu­rį deda­me sūrio masę ir suim­da­mi teš­lą už kraš­tų užden­gia­me sūrį. Šį daik­tą deda­me į blie­ką su kepi­mo popierium.

Uždengiame sūrį padarom blyną
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Tada iš turi­mo daik­to 🙂 pada­ro­me vėl bly­ną, spaus­da­mi toly­giai teš­lą iš vidu­rio link kraš­tų. Svar­bu neper­spaus­ti, kad teš­la neplyš­tų. Duo­ną apte­pam kiau­ši­nio try­niu ir kiša­me į orkai­tę, kuri jau turi būti įkai­tin­ta iki 200 laips­nių. Kepa­me ~20 min, kol duo­ną bus gra­žiai auksinė 🙂


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Duo­na ketu­riems — tik­rai nepasigailėsit 🙂

Skanaus

Komentarai

Atsakymų į “Gruziniška duona khatchapuri”: 30

 1. Belka

  As tai siek tiek ces­na­kiu­ko dedu i idara…mmm.…pabandykite kita karta 😉

 2. Rima

  Mane zavi jusu recep­tu deta­lus apra­sy­mas su nuo­trau­kom! Buti­nai dary­siu si recep­ta nes aisku ir kaip, ir ka dary­ti ir, kas turi gautis.

  1. sten­giuos 🙂

 3. astyte

  paklaust noriu‑o kepi­mo mil­te­liu kiek?tokiam nema­zam kie­kiui mil­tu gal kokio arba­ti­nio sauks­te­lio reikia,ar daugiau?

  1. aš dėjau arba­ti­nį šaukš­te­lį su kaupu

 4. astyte

  Nezi­nau ar gavo­si tokia,kokia ir ture­tu gautis,bet tik­rai ska­ni duona…Kita kar­ta gal ban­dy­siu deti kokio kito surio,pvz.ozkos…ir gal sures­ne gale­jo buti…bet tik­rai skanu,rekomenduoju kepti.O tau,Audriau,dekui uz recepta.

  1. aciu Asta 🙂

 5. Marius

  Aciu uz recep­ta. Pas Jus gavo­si zymiai geriau 🙂 Taciau pagal sko­ni, manau, gal ir taip pat. Esu buves Gru­zi­jo­je ir val­ges keliu rusiu cha­ca­pu­ri. Taai bene pats man gar­dziau­sias patie­ka­las is vis­ko ka esu ten raga­ves. Gai­la, bet sis recep­tas dar tobu­lin­ti­nas. Gru­zi­nai ji daro labai plo­na — gal kokiu 1.5 cm mak­si­mum (cia jau iskep­tas sloks­niuo­tis). Vars­kes sluoks­nis bene sto­riau­sias yra. Beval­gy­da­mas nie­kaip nega­le­jau supras­ti kaip jis konk­re­ciai ruo­sia­mas — nie­kur nema­ciau jokiu tes­los “siuliu”.Varske pati labiau pana­ses­ne i gru­de­ta­ja pagal struk­tu­ra. Die­vis­kai ska­nu. IR sko­nis prie­sko­niu labai ido­mus, i ciob­re­lius nela­bai pana­su, nors gal ju ten ir yra. Gal butu ima­no­ma cha­cia­pu­ri dary­ti is dvie­ju atski­ru bly­nu (kaip tor­ta darant) ju kras­tus kazkaip sulip­dant, nes man dabar nie­kaip nepa­vy­ko labai plo­nos tes­los isko­cio­ti ir sude­jus ja ant vir­saus gavo­si per­ne­lyg neproporcingai.

  Bet nuo­sir­dziai aciu uz recepta 🙂

 6. marius

  Labai ido­mi kal­nu gen­ciu cha­ca­pu­ri gamy­bos budas. Recep­to nezi­nau, bet esme tokia: is tes­los pada­ro­mas kokiu 1.5 cm sto­rio lai­ve­lis (val­te­le). I jos vidu ide­da­mas ida­ras — vars­ke su svies­tu (tik tiek man gale­jo neku­li­na­rai gru­zi­nai papa­sa­ko­ti 🙂 ). Vis­kas kepa­ma orkai­te­je. Iske­pus ant vars­kes vir­saus ismu­sa­mas kiau­si­nis ir patei­ka­ma val­gy­ti. Val­gan­ty­sis turi su saku­te ar pei­liu ismai­sy­ti kiau­si­ni su iskep­ta vars­ke ir is vidaus nuo “val­ties” dug­no ir sonu su ta pacia saku­te ar pei­liu nugremz­ti minks­ta­ja josios dali, tuo­met lauz­ti liku­sio lai­ve­lio kras­tus ir paka­bin­ti sufor­muo­tos koses.
  Sek­mes ir dar kar­ta aciu uz recepta 🙂

  1. ačiū, kad nepa­tin­gė­jot ir tiek papa­sa­ko­jot apie cha­ca­pu­ri. Kazin ar Lie­tu­voj įma­no­ma pasi­ga­min­ti bet kaž­kiek pana­šų į tai ką gali­ma para­gau­ti Gru­zi­jo­je, bet ban­dy­ti, aiš­ku, gali­ma. Ačiū 🙂

  2. Mariau, šitas tavo pami­nė­tas recep­tas vadi­na­si Cha­ča­pu­ri adža­ru­li. Jis gami­na­mas adža­ri­jos regio­ne. Man pats ska­niau­sias 🙂 Rytoj darysiu 🙂

 7. Georgij

  Va,sia savai­te kepsiu.tik nore­jau paklaust o buti­nai moca­re­los ir riko­tos suris turi but?Ar gali­ma vien fetos det?

  1. Aš manau, kad tik­rai gali­ma, gal ir ska­niau bus 🙂

 8. Giedrius

  o gali­ma fer­men­ti­nio surio idet?

  1. manau, kad gali­ma, bet nema­nau, kad bus ska­nu, nebent kol duo­na karš­ta. Atvė­sęs fer­men­ti­nis bus kaip guma.

 9. Vilma

  Duo­na nepa­va­din­ciau, nes gru­zi­nai val­go ji kaip vie­na is patiekalu.

  1. kaip pava­din­si, taip nepagadinsi 🙂

   1. Vilma

    Pava­di­ni­mas ita­kos sko­niui netu­ri. Jie dar pana­su patie­ka­la daro su pupe­lem, jas kazkaip suma­la su kaz­kuom, zodziu irgi ska­nu. As ten tiek vis­ko pri­si­ra­ga­vau, bet recep­tu nepaklasiau 🙂

 10. Jūratė

  Labai ska­nu, nors mano įda­ras šiek tiek kitoks 🙂 varš­kė.. šiek tiek lydy­to sūrio ir patar­kuo­to fer­men­ti­nio 😀 bet duo­na tik­rai labai skani 🙂

 11. Zina

  Aš tik įsi­vaiz­duo­ju, kad bus ska­nu. Recep­tas pui­kiai papa­sa­ko­tas, dar ir pavaiz­duo­tas. Tik­rai paban­dy­siu ir tikiuo­si, kad patiks.

 12. Kristina

  Reik­tu per vidu­ri sky­le su pirs­tu padaryti,kad garai iseitu.Aciu uz recepta.Man sis cha­cia­pu­ri pavyko!

 13. Kristina

  Aciu Aud­riau uz pui­ku recepta!Labai vyku­si tesla.As dar i ida­ra imai­sau svie­so ir ispau­dziu daug cesnako.Super!

 14. aciu uz gera RECEPTA 🙂

 15. o gru­zi­niš­kas khat­cha­pu­ri gami­na­mas ne su mie­lė­mis? Jūs rašo­te, kad kepi­mo mil­te­liai… su mie­li­ne teš­la gau­na­si labai ska­nu, gerai ir plo­nai kočio­ja­si, o iškep­tas tie­siog tirps­ta burnoje

 16. daro­mas pana­šiai kaip kin­ka­lis , pas­kui ta uode­gė­lė nug­ny­bia­ma ir suspau­džia­ma­as bly­nas, pada­ro­ma sky­ly­tė viršuje…

 17. Su mie­lė­mis daromas

 18. aciu uz pui­ku recepta,kepiau jau dau­gy­be kar­tu ir kas­kart “tie­siog sprogs­ta ore“taip sako mano seima

  1. džiu­gu 🙂

 19. GeRAI, kai maxi­ma šalia ‑cha­ča­pu­ri kepa mmm kokius 🙂 gali­ma nevargti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.