Ką Suvalgyti?

Perlinių kruopų košė su mirkalu
Publikuota 15. Kov, 2010, autorius - kategorija 60min, Lietuviški, Padažai, Pagrindinis patiekalas, Pamokymai, Vakarienė, Vegetariška

Papil­dy­mas (2011.01.24) Pra­dė­siu rašyti, kai kuriuos papil­dy­mus arba pato­bu­li­ni­mus savo anks­tes­niems recep­tams, tuo pačiu juos ir pri­minsiu 🙂 Taigi, žemiau pateik­tas recepto varian­tas, kai kruo­pas rei­kia lai­kyti pamerk­tas per naktį. Bet gali atsikti, taip, kad košės užsi­ma­ny­tute tą pačią dieną ir laukti per naktį neno­rė­tute 🙂 Tada darote taip: praska­lau­jate kruo­pas šaltu van­de­niu, užpi­late jas van­de­niu (pil­kite, kad van­duo jas apsemtų dau­giau nei dvi­gu­bai) ir palai­ky­kite 10–20 min. Tada kruo­pas dedate į puodą kuriame vir­site košę, įpi­late van­dens, kad kruo­pas apsmetų bper gerus 4–5 pirš­tus, užvi­rante van­denį, paver­date 15 min, ugnį išjun­giate, puodą užden­giate ir palai­kote 1–2 valan­das. Ir nuo čia jau vado­vau­ki­tės receptu pateiktu žemiau. Jei trūksta van­dens įpi­late, kad apsemtų per 2–3 pirš­tus ir ver­date toliau 🙂

Užtruk­site 1 valandą.

Tur­būt pats lie­tu­viš­kiau­sias recep­tas mano bloge. Gal net ne lie­tu­viš­kiau­sias, o žemai­tiš­kiau­sias:) Ir net iš karto du recep­tai vie­name įraše. Taigi, per­li­nių kruopų košė — labai svei­kas, vege­ta­riš­kas patie­ka­las. Jei nesate val­gęs, tai galite jos para­gauti Forto Dvare. Tiesa, ten ji vadi­nama “šil­kine koše”, nors visi žemaitiškos/lietuviškos kuli­na­ri­jos vado­vė­liai sako, kad šil­kinė košė yra kito­kia košė, daž­niau­siai net ne iš mie­žių. Bet kaip pava­dinsi, taip nepa­ga­dinsi. Žinoma, namie košė gau­ansi nepa­ly­gi­ni­mai geriau nei vie­šoj įstai­goj, todėl tik­rai pamė­gin­kite, ypač, jei patinka, kuge­lis, cepe­li­nai ir kiti lie­tu­viški patie­ka­lai. Asme­niš­kai aš, šią košę pri­ly­gin­čiau cepe­li­nams, nes nei sko­niu, nei auten­tiš­kumu jiems nenu­si­lei­džia, juo labiau, kad abu šie patie­ka­lai turėtų būti val­gomi su tuo pačiu padažu — mirkalu.

Taip taip, čia ne mano ar mano šei­mos sugal­vo­tas pava­di­ni­mas 🙂 Taip pada­žas vadi­na­mas žemai­ti­joje, taip jis vadi­na­mas ir kuli­na­ri­jos vado­vė­liuose ir netgi inter­nete.  Labai pri­mena pran­cū­zišką Bécha­mel. Kas nuo ko nuko­pi­javo neaišku, bet lie­tu­viš­ka­jame variante būti­nai turi būti spir­gu­čiai 🙂 Ir tinka jis prie visko.

Dar vie­nas man rūpin­tis daly­kas, tai nuo kada, kodėl ir kaip mie­žiai buvo pra­dėti vadinti per­li­nė­mis kruo­po­mis 🙂 Mie­žiai lygi­nant su rugiais ar kvie­čiais trum­pesni ir apva­lai­nesni, matyt to ir užteko 🙂 Beje, paskai­ty­kite čia - ši košė tik­ras vaistas 🙂

3–4 por­ci­jos.
Košei:

 • 0,5 kg per­li­nių kruopų;
 • 3 bul­vės;
 • stik­linė pieno;
 • drus­kos.

Mir­ka­lui:

 • 300 gr. šoninės/lašinukų;
 • 1 svo­gū­nas;
 • 2 v.š. miltų;
 • 0,5 l pieno;
 • drus­kos, pipirų.

Kadangi kruo­pos yra kie­tos, tai jas būtina per naktį pamir­kyti šal­tame van­de­nyje, arba reiks ilgiau virti :). Taigi užpi­lame kruo­pas van­de­niu ir palie­kame per naktį. Po nak­ties. Nupi­lame van­denį, praska­lau­jame kruo­pas, pilame į puodą.

Ant vir­šaus užpi­lame van­dens taip, kad virš kruopų būtų per 3–4 cm, įde­dame drus­kos ir ver­dame maž­daug 40–50 min pri­klau­so­mai nuo kruopų ir jų išb­rin­kimo. Per tą laiką van­duo turi nuga­ruoti ir kruo­pos išvirti — pasi­da­ryti minkš­tos. Jei van­dens pri­trūktų, o kruo­pos dar nebūtų išvi­ru­sios — tie­siog jo įpil­kite ir vir­kite toliau. Kol košė verda nusku­tame ir smul­kia tarka sutar­kuo­jame bulves.Nepamirštame karts nuo karto pamai­šyti košę.  Po 40 min, para­gau­jame košę.

Jei kruo­pos jau pakan­ka­mai minkš­tos, o van­duo jau beveik nuga­ra­vęs, supi­lame į puodą tar­kius ir gerai viską išmai­šome. Ant silp­nos ugnies paver­dame dar kokį 10 min, nepa­mirš­tame pamai­šyti. Dabar supi­lame pieną, viską gerai išmai­šome, paver­dame dar pora minu­čių ir dedame košę į lėkš­tes.
Kol verda košė pasi­da­rome mirkalą.

Pake­pi­name šoninę ir/ar laši­nu­kus. Kai gerai juos paspir­gi­name ten pat pake­pi­name smul­kintą svo­gūną. Jei trūksta rei­balų įpi­lame tru­putį alie­jaus. Pake­pus svo­gū­nui į kep­tuvę dedame mil­tus ir viską gerai išmaišome.

Kai tik išmai­šome iškart pilame pieną. Kai­ti­name mai­šy­dami kol pada­žas sutirš­tės. Pagal skonį įbe­riame drus­kos ir pipirų.

Ska­naus.

Žymos: , , , , , , , ,77 komentarai straipsniui “Perlinių kruopų košė su mirkalu”

 1. Žalia Varna2010.03.15.

  Va, kaip tyčia ir aš nese­niai gami­nau iš per­li­nių kruopų 🙂 Tik­rai labai ska­nus ir ver­tin­gas pro­duk­tas. Beje, mano košė buvo su gry­bais, bet manau, kad abiems būdais labai skanu 🙂

 2. aguonele2010.03.15.

  nu kose isi­vaiz­duoju kad skani, vis pal­nuoju isban­dyti ir va manau jog atra­dau sau recepta 😉
  bet becha­mel skamba man gar­dziau nei mir­ka­las … keis­tas zodis…

  • Audrius2010.03.16.

   keis­tas 🙂 kad tu žino­tum kiek dar dau­giau kei­tes­nių žodžių yra 🙂 čia tik­rai dar nieko 🙂

 3. Žiu2010.03.16.

  Wow! Kaip didelė per­li­nių kruopų mėgėja — vie­šai pasi­žadu išbandyti :)))

 4. Gaby2010.03.16.

  Atrodo gun­dan­čiai, tik mano matais, labai jau ilgai rei­kia tas kruo­pas virti, tai ir stabdo…

 5. Gaby2010.03.16.

  košei 20 min:)

 6. Jurga2010.03.16.

  Jėėė… recep­tas kaip tik man 🙂 be galo mėgstu per­li­nes kruo­pas. Ban­dy­siu tikrai.

 7. inesa2010.03.16.

  Šaunumėlis!..seniai bega­minta košė.Šiandien sušvei­tėm su didžiau­siu malonumu.O dėl padažo pavadinimų,tai galiu pasakyti,jog mano močiutė (kilusi nuo prūsų šalies) vadin­davo jį tik PATARMASU. 🙂

  • Audrius2010.03.16.

   O patar­ma­sas irgi yra toks patie­ka­las, bet jis visai nepri­mena šio padažo. Tai užkandis/padažas iš rau­ginto pieno, bul­vių, grietinės 🙂

 8. egidija2010.03.16.

  jau kaip vai­kys­teje as neme­gau tos koses… tur­but tik lasi­niai buvo man uz ja slyks­tesni. bet dabar visai su malo­numu sulap­no­ciau kokia lekste kita… senstu matyt.…

  • Audrius2010.03.16.

   Gal be tar­kių būdavo? Be tar­kių košė tik­rai nėra tokia skani 🙂

  • Dalija2020.01.24.

   Labai skanu, man per­li­nes kruo­pos super, fan­ta­s­tika, O DEL MIRKALO, TAI MES ŽEMAICIAI TAIP PAT VADINAM PATERMASU

 9. Inesa2010.03.16.

  Dėl patar­maso: mano močiutė butent šitą padažą vadin­davo patar­masu, ir mes val­gy­da­vom jį su karš­tom bulvėm,virtom su lupe­nom. Oi,kaip skanu būdavo.
  Mat kokia Lie­tuva skir­tinga ir įvairi su pava­di­ni­mais! O štai tavo apra­šy­tąjį dalyką vadin­da­vom kėžu (sutrini bul­ves, įpili rūg­pie­nio, dedi grie­ti­nės ir dar įpjaus­tai česnakėlio.Valgai irgi su karš­tom bulvytėm.Mmm..) 🙂

 10. Inesa2010.03.17.

  🙂 🙂 🙂
  Va kaip įdomu mūsų Lie­tu­vė­lėj. Čia kaip su žodžiu “gro­bai” — vie­nur jis reiš­kia vidu­rius, kitur– šonkaulius!

 11. Aurimas2010.03.17.

  Košių nela­bai mėgstu, bet šitą mie­lai para­gau­čiau. Vien pada­žas ko vertas 😀

 12. Dalia2010.03.17.

  kat­ras čia dejavo, kad per ilgai ver­dama, ogi mie­ži­nius dri­bs­nius nau­dok, aišku patie­ka­las jau nebe­bus nacio­na­li­nis pavel­das, bet … kaž­kas vis­tiek bus.
  Mano vai­kys­tėj tokį pada­žiuką vadin­davo “zuostre”, o viena iš tetų vadin­davo “zapte”, kad man atrodė labai keista, nes mums zaptė reiškė uogienę.

 13. Violeta2010.03.17.

  Kaip įdomu. Atrodo toks papras­tas ir visiems pažįs­ta­mas recep­tas, o va pamir­šus visiš­kai buvau. Tokią košę močiutė vadin­davo šil­kine, o patar­masu kažką kitką, tik jau nepri­si­menu ką. Užsi­ma­niau valgyt :))

 14. inesa2010.03.17.

  zuostrės“ir ‘zap­tės” tai dar neteko gir­deti… O iš kokio čia krašto žodžiai-žemaičių?

 15. Lilina2010.03.21.

  Iš mano vai­kys­tės pri­si­mi­nimų — tai mano mėgs­ta­miau­sia košė 😛 Tik tėtis ją vir­davo nuo cepe­linų liku­siu virale 🙂

 16. […] Skry­liai gali būti val­gomi su uogiene, su grie­tine, su spir­gu­čiu padažu arba su mir­kalu. Man ska­niau­siai ir aš visa­dos val­gau būtent taip — su mir­kalu, taip pat siūlau […]

 17. Ruta2010.06.14.

  Na ką belau­kiant tėve­lių paga­minsiu šią košę jiems 😛 liko trys valan­dos tai gal spė­siu :DD

 18. Alba2010.07.08.

  Labai geras recep­tas. Vakar išban­džiau vaka­rie­nei. Per­li­nės kruo­pos tepa­mirko 4 val., bet išvirė gan greit. Pasi­guo­siu — gavau traumą betar­kuo­dama pačią pirmą bulvę, brrr. Bet košė buvo labai skani, tik beveik pri­trūko mir­kalo, kitą­kart dary­sim daugiau.

  • Audrius2010.07.08.

   mes beveik visada mir­kalą darom iš beveik viso litro (be vie­nos stik­li­nės) pieno 🙂

 19. Ruta2010.07.08.

  …o man nesigavo :((

  jau­tesi ta zalia bulve

 20. solia2010.07.13.

  Mano mamyte tokia vir­davo, padaza irgi mir­kalu vadindavo 🙂

 21. knyguziurkeL2010.09.17.

  Nusi­pir­kau soni­nes, tai sitas recep­tas sekan­tis bus. MIr­ka­las 🙂 su skryliais 🙂

 22. Alba2010.09.17.

  Būti­nai vir­kite, oi, kaip bus skanuu!

 23. Linas2010.10.11.

  Aciu uz recepta,jis man padejo 😀 labai uzsi­ma­niau as tos koses,pamenu man mama ja virdavo,tai apsi­lai­zes lauk­da­vau kada patieks 😀 na isme­gi­nau as ja pasi­ga­minti ir gavosi pui­kiai 😀 dar karta aciu!

 24. Linas2010.10.17.

  tiesa pasa­kius nera paprasta,reikia su per­li­ne­mis kruo­po­mis neapsigauti,jos labai issi­pu­cia ir gali nebe­pa­kakti puodo 😀 na as susi­tvar­kiau su ta prob­lema 😀 bet va drau­gui pare­ko­men­da­vau sia kose,jis bande ir po to sake,kad prie kon­t­ei­ne­rio puo­tau­jan­tys zmo­nes turejo apsi­dziaugi rade tokias vaises,nes jis nei­veike per­li­niu kruopu issi­pu­timo ir jam nes­pejo ten isvirti,prisvilo ir t.t 😀 😀

 25. age2010.11.12.

  Pali­kite koman­tarą čia…kaip isvirti per­li­niu kose kad nebutu melino atspalvio

 26. age2010.11.29.

  vis­tik ka netaip darau, kad jus nema­tot kad jos nebuna be atspalvio(melyno)ar visi isver­dat taip jau gerai kaip rasot?O gal pri­klauso nuo kruopu koky­bes ar kieno gamintos…

 27. cha-cha-cha2011.01.14.

  gal ta “age” del­to­nike ir spalvu nepazista…sugalvok man “mely­nas atspalvis’cha-cha-cha!

 28. Neringa2011.01.20.

  Oj kaip pri­si­juo­kiau komen­ta­rus beskai­ty­dama 😀 o kose gerule. Pri­si­mi­niau is vai­kys­tes. Reiks virt. Gerai, kad yr kas primena 🙂

 29. Asta2011.01.25.

  Ski­riu šiam blgui Sty­lish blogger Award.
  Dau­giau apie apdo­va­no­jima http://villa-alps.blogspot.com/2011/01/aubergine-pesto-zucchini-pesto.html

 30. Jukna2011.01.26.

  Labai skani gavosi, aciu uz recepta…ir nedel­s­kit dalin­dami nau­jus receptus!

 31. […] Ant­riau­siai – daug nau­din­gos infor­ma­ci­jos (ir prak­tiškų pata­rimų) radau čia. […]

 32. Laura Gaja2011.04.15.

  issi­vi­riau per­li­nes kruo­pas vai­kys­tes sko­nio– sil­ki­nes koses uzsi­ma­nius, o apie padaza pamir­sau, val­gau ir gal­voju, kas ne taip 😀 o su per­li­nem dabar taip paprasta, perku greito paruo­simo per­li­nes– 20 minu­ciu ir isverda 🙂 Liuks 🙂 Ir i sriu­bas dedu, jokio mir­kymo nereikia 🙂

 33. scz2011.05.04.

  Na as irgi zadu ji isban­dyti die­nos ar triju begyje 😛

 34. Nai nai nai2011.05.06.

  Mmmmm, kaip val­gyti užsimaniau 🙂

 35. Neringa2011.07.01.

  Mir­ka­las dar yra daro­mas ir kiek kito­kiu budu, butent mano mociute taip dary­davo, gau­nasi toks dvis­luoks­nis, pas­kui gali suma­ka­luoti, jei norisi…Butent paspir­gin­tus lasi­nu­kus su svo­gu­nais per­de­dame i dube­neli, kur bus pada­zas, o toje pacioje kep­tu­veje ipi­lama pieno ir kai­ti­nama iki uzvi­rimo, tada dedami mil­tai sumai­syti su siek tiek pieno ar van­dens, gerai ismai­soma, kad neliktu gumu­liuku, siek tike grie­ti­nes, drus­kos, maltu pipiry, ziups­n­leis cuk­raus. Kai uzverda ir sutirs­teja, pilame padaza ant spirgu su svogunais…baltas pada­zas buna apa­cioj, o spir­gai — ant vir­saus… Vasara i padaza dar svie­ziu krapu iber­davo ir patiek­davo su svie­ziom vir­tom bul­vem ir nami­niu rug­pie­niu ar svie­ziai rau­gin­tais agurkais…Niammmm..Dar taip pat zinau keleta zemai­ti­sku seno­vi­niu receptu is jos, kuriuos daz­nai naudoju.

 36. Marius2011.08.23.

  Išban­džiau šian­dien šitą patie­ka­liuką. Košė tru­pu­tuką per skysta gavosi (išsi­gan­dau, kad prisvils, tai tru­pu­tuką per daug van­dens pri­py­liau), bet jau mir­kalo ska­nu­mas… Bend­rai paėmus, gavosi labai ska­nus ir sotus patiekalas.

 37. taigi tai2011.10.02.

  ger­bia­mas Aud­rius pamirso pami­neti kada stik­line pieno i kose supilti. teko vado­vau­tis logika ir supilti kartu su bul­viu tarkiais.

 38. […] o tra­di­cinė „šil­kinė košė“ nenu­viltų ir išran­kaus val­gy­tojo. Tiesa, rie­bius mir­kalo spir­gus pakei­čiau smul­kiai pjaustyta […]

 39. Mantas2013.01.20.

  Manau, jog dar dzio­vintu zir­niu ide­jus butu dar ska­niau. 🙂 Jau kruo­pos numir­ku­sios, beliko kilti is lovos ir virti ska­niau­sia ko gero kose, ypac uzge­riant su pienu 🙂 mmmm!!! SKANAUS VISIEMS!

 40. Laura2013.02.08.

  Pasaka! supe­ri­nis recep­tas 🙂 Reko­men­duo­siu visiems.

 41. Laima2013.03.19.

  Ka gi, megin­sime, kas is to iseis…

 42. Laima2013.04.18.

  del mely­nos spal­vos koses : gal pamir­sot nuplauti. ir pamir­kius ta van­deni nupil­kite, ir vir­kite svie­ziame vandenyje.

 43. Rasa2013.06.19.

  Kai sriuba verdu is per­li­niu kruopu,tada ir man tru­puti van­duo pasi­dazo mels­vai 🙂 Nieko cia nei keisto,nei naujo,nei juokingo 😉

 44. Jonas2014.04.24.

  Labai dėkoju už gerą receptą.

 45. Mintautas2015.01.19.

  O aš užpy­liau iš vakaro, ryte neišvi­riau, o kai pava­kere kitos die­nos susi­ruo­šiau virt, tai jai sudygę tru­putį buvo. Vis­tiek verdu — eksperimentas…:):)

 46. Andzelika2015.01.27.

  labai mėgstu per­li­nių kruopų košę, tik aš verdu su tar­kuo­to­mis mor­ko­mis, o ant išvi­ru­sios dedu tie­siog su svo­gū­nais pake­pintų spir­giukų. Nie­kaip nega­lė­jau suprasti kas tas mir­ka­las 🙂 ačiū už paaiš­ki­nimą. Ryt su mir­kalu išban­dy­sim, tik va klau­si­mas — ar tar­kiai košėje neap­sun­kina virš­ki­nimo? Nie­kada nesu taip net raga­vusi… būtų įdomu

 47. lISITEJA2018.11.22.

  Puiki košė.Dėkui už receptuką.Tik pas MUS AUKŠTAITIJOJE MIRKALAS VADINAMAS TIESIOG SPIRGUČIAIS.

 48. Aurelija2018.12.01.

  Sudo­mino recep­tas, tad iš visų inter­neta rastų Šil­ki­nės košės receptų būtent šįtą nuspren­džiau išban­dyti.
  Jau kruo­pos verta tas pir­mą­sias 15 min 🙂
  Tikiuosi gau­sis taip ska­niai, kaip auto­rius ir visi komen­ta­to­riai rašo 🙂
  Ačiū!

 49. Vardas (būtina)2019.06.25.

  Tokia košę verdu nuo jau­nys­tės, tik dar pri­mai­sau pupe­lių, daž­niau­siai nedi­de­liu baltų. Sotus ir ska­nus patie­ka­las. O jei dar su kiai­mi­sku rugu­siu pienu… Apsivalgymas.

 50. Airina2019.06.29.

  Kaip mėg­da­vau šias kruo­pas, neži­nau kodėl pri­mir­šau ir tik­rai mini­mum metus jų neval­giau. Būti­nai išban­dy­siu. Ar joms galioja tai­syklė, kad nerei­kia mai­šyti ver­dant? Gal­voju uždė­jus virti pus­va­lan­dukui išva­žiuo­čiau pra­minti dvi­ra­tuką, nese­niai įsi­gi­jau https://www.bikko.lt/sulankstomi-dviraciai/ ir sten­giuosi kas vakarą bent 10 kilo­metrų numinti. Dietų nesi­lai­kau, spor­tuoju tik dėl geres­nės savi­jau­tos, tad ir tokia košė nepakenks 🙂

 51. Juozapas2023.04.22.

  Aš asme­niš­kai mėgstu gri­kių košią, gir­dė­jau iš ne vieno šal­ti­nio, kad tik­rai nau­dinga ir verta ją val­gyti. užval­ges einu gaminti pir­čių, kurios yra nau­din­gos svei­ka­tai https://namvita.lt/pirtys

Palikti komentarą

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+