Ką Suvalgyti?

Amerikietiškas citrinų pyragas
Publikuota 03. Gru, 2009, autorius - kategorija 30min, Amerikietiški, Desertas, Pyragai, Vegetariška

Papil­dy­mas. Artė­jant vasa­rai šis recep­tas vėl tampa aktu­aliu. Pui­kiai tin­kan­tis atsi­gai­vinti karštą dieną. O kas dar įdomu ir kuo noriu pasi­da­linti, tai, kad šis pyra­gas ide­liai dera su baltu alumi (pvz. Švy­tu­rio Baltu arba kokiu kitu jūsų megs­tamu kvie­ti­niu alumi). Pui­kiai atsi­gai­vin­site karštą dieną. Ju ola­biau, kad prie pyrago nei kava nei arbata nela­bai tinka 🙂 Rekomenduoju.

IMGP5098

Užtruk­site 30 — 60 min.

Iš karto noriu para­šyti, kad pyra­guose aš nesi­s­pe­cia­li­zuoju, ir tai yra pir­ma­sis mano kep­tas pyra­gas 🙂
Ir vėl tęsiu kuli­na­ri­nes kelio­nes. Šį kartą tik­ras, tra­di­ci­nis amke­ri­kie­tiš­kas patie­ka­las. Ir ne koks mėsai­nis, o pyra­gas 🙂
Citri­ni­nis pyra­gas (key lime pie) yra tra­di­ci­nis ame­ri­kie­tiš­kas pyra­gas, kurio šak­nys Flo­ri­dos vals­ti­joje. Pag­rin­di­nis šio pyrago ingrie­dien­tas — spe­cia­lios citri­nos, kurios auga Flo­rida Keys salose. Jos yra daug mažes­nės už mums įpras­tas citri­nas ir Lie­tu­voj jų tik­rai nerasime.

Kadangi pyra­gas kaž­kada gimė Flo­ri­doj, tai ir visi ingri­dien­tai yra labai logiški. Pie­nas kon­den­suo­tas, nes Flo­ri­doj karšta, todėl švie­žio pieno ilgai neiš­lai­kysi. Citrinų sul­tys vei­kia kaip kon­ser­van­tas. Beto citrinų sul­tys sutrau­kia pieno ir kiau­ši­nių try­nių mišinį taip, kad net galima pyrago nebe­kepti, o tik gerai atšal­dyti. Taip iš pra­džių ir buvo daroma.

O iš kur aš suži­no­jau apie šį pyragą? 🙂 Kaip jau tur­būt žinote, kad aš žiū­riu serialą Dexter, kurio veiks­mas vyksta ne kur kitur o Flo­ri­doj. Tai vie­noje seri­joje buvo labai daug kal­bama apie šį pyragą, ir Deks­te­ris jo ieš­kojo. Todėl man labai parūpo, kas ten toks per pyra­gas. Išban­džiau. Labai patiko. Labai gai­vus, sal­džiai rūgš­tus ir labai ska­nus 🙂 Pamėginkit.

Pag­rin­dui:

 • 1.5 pake­lio sau­sai­nių “Gai­de­lis” (ori­gi­nale “Gra­ham crackers”);
 • 2 v.š. cukraus;
 • 100 gr. mar­ga­rino;
  Vidu­riui:
 • 4 kiau­ši­nių tryniai;
 • 4–5 citrinų sultys;
 • 2 citrinų žievelė;
 • 1 ind. kon­den­suoto pieno;
  Vir­šui:
 • 4 kiau­ši­nių baltymai;
 • 4 v.š. cuk­raus (kad būtu saldžiai).

Pag­rin­das
Susmul­ki­nam sau­sai­nius. Turime gauti tru­pi­nu­kus, kuriuos sumai­some su cuk­rum ir mar­ga­rinu. Gau­nam masę — tešlą, kuria dedame į skardą ir ran­ko­mis for­muo­jam blyną su aukš­tais kraštais.

trupiniai tešla blynas
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Kišame į orkaitę ir kepame 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­roj ~10 minu­čių, kol gra­žiai paru­duos. Išimam, atvė­si­nam.
Vidu­rys
Su elekt­ri­niu mik­se­riu gerai išpla­kame kon­de­suotą pieną ir kiau­ši­nių try­nius. Kol miši­nys pla­ka­mas, išspau­džiame citrinų sul­tis, patar­kuo­jame žievelę.

Citrinos žievelės Citrinos
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Viską supi­lam į mišinį, toliau pla­kama. Paste­bė­site, kaip miši­nys sutirš­tės. Šitą masę pilame į iškeptą blyną ir kišame į orkaitę dar 10–12 minu­čių. Iškepę atvėsinam.

Viską sudedam supilam sultis
dedame kepti Iškepėm
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Vir­šus

Šio pyrago vir­šus yra moren­gi­nis ir sal­dus, todėl labai tinka kaip atsvara rūgš­čiam vidu­riui. Bal­ty­mus pala­kame 5–7 minu­tes kol pasi­da­rys balti ir purūs.

Baltymai
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Po tru­putį supi­lam cukrų ir gerai išpla­kame, kad cuk­rus ištirptų. Masę tepame ant vir­šaus ir vėl pake­pam 7–10 minu­čių, kol bal­tymo vir­šu­nės pra­dės ruduoti. Atvė­si­nam pyraga kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­roj, o po to šaldytuve.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Ska­naus 🙂

skanaus

Žymos: , , , , , , , , , ,68 komentarai straipsniui “Amerikietiškas citrinų pyragas”

 1. Nolita2009.12.04.

  Svei­kinu, kaip pir­ma­sis pyra­gas, jis tik­rai atrodo pui­kiai! ( ir ne kaip pir­ma­sis irgi ))

 2. Eglė2009.12.04.

  Ne į temą: tęsiant kalbą apie ava­ta­rus, regis sal­džiųjų kepi­nių kepėja Nolita labai jau pavydi to pyrago 🙂

  Į temą, Key Lime Pie atrodo išties ska­niai, bet aš ir žinau, kad jis yra žiau­riai gar­dus 🙂 Tiesa, spėju čia papras­to­sios žalio­sios citri­nos iš vie­ti­nio PC, ar ne? Ar Key lime’ai? 😀

  • Audrius2009.12.04.

   Ne tas žodis koks jis gar­dus 🙂 Citri­nos papras­tos ne key lime, iš vie­ti­nės par­duo­tu­vės. Kažin ar kur Euro­poj bent sul­čių galima gauti 🙂 Įsi­vaiz­duoju, kad sko­nis turėtų būti panašus.

 3. Gile2009.12.04.

  Hmm.. vis dėlto tam vir­šui rei­kia kiau­ši­nių bal­tymų, o ne try­nių…:) Apsi­ri­kot ten pra­džioj..
  Bet šiaip turėtų būti skanu. Bandysim…

 4. Piktas veidukas2009.12.04.

  Keista.. O koks rysys tarp key lime pie ir Lemon Morin­gue Pie? Kon­den­suo­tas pie­nas? Nes LMP tra­di­ci­skai nau­do­ja­mas krak­mo­las ir jokio KP..

  Siaip esu kepus ir ta ir ta (nors abu vadinu LMP, tik viena lai­kau supa­pras­tintu jo variantu) ir man asme­niskai labai prie sir­dies tra­di­ci­nis LMP su krak­molu.. Nors kito pliu­sas tas, kad labai greit pasigamina..

  Oi dar nuziu­re­jau, kad pag­rin­das kitas.. Tad gal tai isties visai kitas pyra­gas.. Susi­ma­ka­la­vau pati dabar :))

 5. Sparnuotis2009.12.04.

  Och, būti­nai gaminsiu šį puikų pyragą, nes mano namuose vie­nas ita­liš­kas citrinų pyra­gas yra įvar­din­tas nr1nas iš visų eks­per­i­mentų. Puiki idėja!

 6. duonosirzaidimu2009.12.04.

  O čia kokiu šal­ti­niu naudojais?

 7. neringa2009.12.05.

  tikiu , kad pyra­gas labai gar­dus ir tuo ne kiek neabe­joju, bet papries­ta­rau­siu del keleto dalyku
  1 cia tik­rai labiau panasu kaip minejo “pik­tas vei­du­kas” 😀 i lemon merin­gue pie.. net iso­riskai labai pana­sus :)) bet pagal ingri­di­en­tus spren­dziu, jog cia hib­ri­das pasta­rojo ir key lime pyragu.
  taigi pyra­gas vadi­nasi key LIME !! tegu ir spe­cia­lus lai­mai bet visgi lai­mai eina i sudeti , o ne citri­nos.
  2 sau­sai­niai jie buti­nai turi buti kak­a­vi­niai sitame pyrage. pati kal­be­jau su tikru flo­ri­die­ciu apie sita pyraga del to zinau ka sakau.beje turiu pagirti del pag­rindo. tiesa ori­gi­nale nau­do­jami gra­ham kre­ke­riai, kurie yra be proto sal­dus. del to mano jau mineto flo­ri­die­cio pata­ri­mas gami­nant buvo toks kaip cia kad ir darete imti papras­tus sau­sai­nius ( bet soko­la­di­nius) ir dar ideti cuk­raus :))) saldu turi but 😀

  • Audrius2009.12.06.

   čia yra citri­ni­nis pyra­gas, kurį dariau pagal key lime pie receptą. Tik­rai nepa­da­ry­siu tokio pat be rei­kiamų produktų. 🙂

 8. Laura2009.12.06.

  iškilo klau­si­mas: ar kon­den­suo­tas pie­nas sal­dus turėtų būti? 🙂

  • Audrius2009.12.06.

   Sal­dus kon­den­suo­tas pienas.

  • Dovile2009.12.16.

   Jei kepsi su nesal­dziu– ipilk cuk­raus. Gau­nas tas pats, jau ismeginta 😉

   P.S. Vie­nas is ska­niau­siu kada keptu pyragu (bent kol kas). Ji nurun­gia nebent Sim­ta­la­pis. Na ir gal dar sluoks­niuoti pyra­gai­ciai su avietem… 🙂

 9. neringa2009.12.06.

  as suprantu, ir nesi­gin­cyju, kad neima­noma paga­mint patie­kalo be rei­kiamu ingru­di­entu, bet manau ji ima­noma paga­mint bent jau labai panasu. t.y. nau­doti lai­mus. o jau ten “key” ar ne “key” cia kitas daly­kas.. 😛 tie­siog mano manymu keisti lai­mus citri­no­mis tas pats kas keisti juos pvz. obuo­liais.. juk laimu pas mus pilna bet kokioj parduotuvej..

  • Audrius2009.12.06.

   kas sakė, kad key lime pagal skonį yra pana­šes­nis į mūsišką laimą labiau negu į citriną?

 10. neringa2009.12.06.

  o gi tas pats mine­ta­sis flo­ri­die­tis sake kad key lime yra tie patys musi­ski lai­mai , tik kito­kia rusies atmaina. taigi man irgi atrodo logi­ska, kad lai­mas labiau panasu i laima , o ne i citrina… zinoma yra pas mus tokiu “enst­einu”, kurie lai­mus zaliom citri­nom vadina. bet cia tas pats kas apel­sina vadint oran­zine citrina… arba koki nors kiau­lie­nos tro­skini vadint Kiau­lie­nos befst­ro­genu 😉 pra­sau mano rep­liku nepri­imti blo­gai, tik­rai nieko blogo neno­re­jau para­syt, tai tik pasta­be­les ‚kal­bant apie auten­ti­ska recepta, ingri­di­en­tus ir esa­mus pro­duk­tus . ir , kurios ‚mano manymu, yra tik smulk­me­nos , nes tikiu , jog sitas pyra­gas isties gavosi puikus 🙂

  • Audrius2009.12.06.

   Tuo tarpu visas inter­ne­tas rašo kad key lime sko­nis ski­riasi nuo paprasto laimo 🙂 Ski­raisi ne tik sko­nis, bet ir dydis spalva. Beje, visi šie trys vai­siai pri­klauso tai pačiai šei­mai ir gen­čiai 🙂
   Pyra­gas iš ties pui­kus, beje jis buvo dary­tas iš trijų citrinų ir dviejų laimų 🙂

 11. neringa2009.12.07.

  nuke­liu kepure vien jau pries Tams­tos pastan­gas iskepti si puiku pyraga ir znoma komp­ro­miso paieskas tarp pro­duktu. ka jau kal­bet, kad rei­kia pirma paciai sita rei­kala iskept , o tik tada kuda­kuot 😀 taip kad pir­miau­sia ir giriu uz rezul­tata, kad jis apskri­tai pavyko ir dar netgi buvo val­go­mas. saunu 🙂

 12. rozmarinas2009.12.22.

  aš irgi dexte­rio ger­bėja, bežiū­rint tą seriją man taip pat kilo noras iškepti šį pyragą, beje, jei žiūri ori­gi­nalo kalba, tuo­met ten aiš­kiai gir­disi lime cake, tai pri­ta­riu Nerin­gai, o kas dėl sko­nio skir­tumu, tai manau, jog visi žino, kad Afri­koj bana­nai ska­nesni nei Lie­tu­voj, vis­tik bana­nas yra bana­nas ir blablabla.
  Gal kepti jį kalėdoms?

  • Audrius2009.12.23.

   O man gir­dė­josi key lime pie 🙂 Kalė­doms jis pats tas. Po viso­kių miš­rai­nių labai tiks atsi­gai­vinti ir leng­vai užkąsti desertu 🙂

 13. Ilarija2010.01.24.

  Pali­kite koman­tarą čia…Sveiki nore­jau paklausti,o padas torto turi buti kie­tas nes man gavosi kietas.

  • Audrius2010.01.24.

   aha, pakan­ka­mai kie­tas ir tra­pus. Žinoma, ne toks kie­tas, kad būtų sunku įkasti 🙂

 14. Jurga2010.02.16.

  Tai va, val­gau as dabar savo iskepta citri­nini pyraga ir turiu pastabu:) Siaip labai labai ska­nus, ir pakan­ka­mai leng­vai paga­mi­ma­nas, tik vie­nas netiks­lu­mas! Man neati­tiko nuro­dy­tas kepimo lai­kas. Vidu­ri­ny­sis sluoks­nis liko neiske­pes… Teko kepti dar papil­do­mai 15 min, ir aisku nuo to nuken­tejo pyrago isvaizda. Dejau i 30 cm skarda, sluoks­nis gavosi nep­lo­nas, tad many­ciau vis­kas dar pri­klauso nuo indu kuriuose gami­name. Jei buciau supy­lusi i 50 cm skarda, net neabe­joju, jog butu iske­pes per 10–12 min.

  • Audrius2010.02.17.

   Gal sto­ras sluoks­nis buvo. Nes pas mane gana plo­nas buvo. Beto nera ten kam ir kepti — sau­sai­niai jau buna iskepti:)

   • Martis2013.11.09.

    Pri­dir­bau.. Kepiau pagal nuro­dy­mus, gal­vo­jau, kad vidus turi būt toks “Jiggly”. Nu ir ką? Suga­di­nau visą pyragą. 😀 Pra­pjo­vus ište­kėjo neiš­ke­pęs vidus..
    o gal dėl kokių nors kito­kių prie­žas­čių tai galėjo nutikti?

 15. Astyte2010.03.29.

  Gal ir nesi­gavo tas tikrasis,bet buvo laaaaaaaabai skanu!Aciu uz receptuka.

 16. astyte2010.06.21.

  Vel susi­ruo­siau gamint pyraga.Tik man iskilo klau­sy­mu­kas del citrinu sul­ciu kiekio.Visos sitri­nos ir lai­mai buna skir­tingo dydzio,tai ir sul­ciu issi­spau­dzia skir­tin­gas kiekis…Kiek gi vis­tik mililitrais,saukstais ar dar kuom nors reiktu matuoti ju kieki,reikalinga pyragui?aciu

  • Audrius2010.06.21.

   visada rei­kia ragauti 🙂 Ne tik citri­nos būna skir­tin­gos, bet ir sko­nio recep­to­riai. Net ir šiam pyra­gui, man rūgš­tu­mas buvo labai tin­ka­mas, kitiems per rūgštus 🙂

 17. astyte2010.06.21.

  OK!aciu,ragausiu,nors gamin­dama beveik nie­kada neragauju.…Gal kada prie pro­gos ir ame­ri­kie­ti­ska obuo­liu ar surio pyraga paga­minsi ir pasiulysi?.….Butu labai saunu.…

 18. astyte2010.06.22.

  Pagaminau!Dariau tik is laimų,gavosi superinis.…Pusė pyrago buvo suval­gyta iš karto.…

 19. Inga2010.08.20.

  Pla­kiau as ta kon­den­cuota piena su tryniais,sultim ir zie­vele ir nie­kas man ten nesu­tirs­tejo, o pla­kiau apie 20 min. jei nedau­giau. Kaip van­de­neli supy­liau ant to pado. Ziu­re­siu kas cia gau­sis, kai ist­rauk­siu is sal­dy­tuvo. Bet jau­ciu, kad reiks viska sveist lauk 🙁

 20. […] deser­tuose aš nesi­s­pe­cia­li­zuo­juosi. Nebent pyra­gas labai labai ska­nus, toks kaip ame­ri­kie­tiš­kas citri­ni­nis. Taigi šį kartą ant­ra­sis pyrago recep­tas — labai ska­nus, labai sal­dus ir riebus — […]

 21. ieva2010.09.17.

  sveiki:}}
  ban­džiau kepti, bet toji vidu­rinė citrinų dalis man kaž­ko­dėl nesu­tirš­tėjo, nors dariau viską pagal tai,kaip čia yra para­šyta. įdomu kodėl taip galėjo nutikti, gal turite kokių pata­rimų kaip to išvengti kitą kartą?;/

 22. ieva2010.09.19.

  deja ne, ir iškepti nor­ma­liai neiš­kepė — pra­pjauni ir teeeka.

  • am-liv2011.05.29.

   sveiki,man irgi nesutirštėjo,nors pro­duk­tai kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros ir kokybiški.…galvoju gal buvo per daug citrinų sul­čių? visgi vidu­rinę dalį pake­piau gero­kai ilgiau,kokį pus­va­landį ir nie­kas nete­kėjo 😉 beje kai kuriuose recep­tuose į vidu­ri­niają dalį deda ne try­nius bet visą kiaušinį.

 23. Indre2010.09.26.

  Nie­kas neteka — jei nau­doji geros koky­bės pro­duk­tus, o visi vidu­ri­nio sluoks­nio ingre­dien­tai kam­ba­rio temperatūros

 24. selli2010.10.05.

  Gavosi liux, o vidu­ri­nis sluoks­nis buvo gana skys­tas kol šil­tas, atša­lęs tapo toks leng­vai purus.

 25. […] gra­žūs sirupo laše­liai — žodžiu, kaž­kas keisto). Bet idėja man patiko (ją užti­kau Aud­riaus bloge su labai gra­žio­mis nuo­trau­ko­mis ir iliust­ruo­tais žings­ne­liais). O tiko todėl, kad radau, kur […]

 26. Mili2011.07.08.

  Die­vis­kai ska­nus pyra­gas! Pra­eita savait­gali kepiau tai visa sei­my­nele buvo malo­niai nuste­binta. Aciu uz saunu recepta! =)

 27. disappointed2012.02.11.

  atrodo pui­kiai, bet sko­nis tai jau atsi­pra­sau (puke) nezi­nau kokio sko­nio jis turetu buti, bet man gavosi tie­sog pasi­bai­se­ti­nas, teko ismesti nes nie­kas nevalge, pabre­ziu kad atrode tik­rai ispu­din­gai.. mane vien tas kiau­si­nio sko­nis ir kva­pas nuzude.. gaila, labai gaila, kad kokybe neati­tinka pyrago isvaiz­dos.. (nema­nau kad as kazka blo­gai pada­riau, nes pyra­gus kepu pakan­ka­mai daz­nai, grei­ciau­siai tas sko­nis toks ir turi buti, deja…)

  • Audrius2012.02.12.

   gal kiau­ši­niai jau tik išmušti smir­dėjo? 🙂 Nesu­prantu, kaip gali smir­dėti geras kiau­ši­nis? Gal reiktų švie­žius pra­dėti naudoti? 😀

 28. pirmokas2012.02.28.

  nesu­pranu, darau šį pyragą, bet ant­ras sluoks­nis ipi­lus citrinų sul­čių netirštėjo?…kas gali būti? dėtas sutirš­tin­tas kond. pie­nas sal­din­tas, kiau­ši­nių try­niai ir sul­tys, natū­ra­liai spaustos?gal kepimo metu page­rės kaž­kas.…
  labai labai rei­kia pagalbossss

 29. Cook.2012.05.29.

  Na taip su tuo vidu­ri­niuoju sluoks­niu ir man netirs­tejo, bet kepiau ilgiau apie 30 min, moren­gai uzsi­dejo, apkepe, tiks­liau, gal apdziuvo ir tai ne 10–15 min, apie 20–30…Ziuresiu kas gau­sis.…
  Mane sudo­mino leng­vu­mas, pro­duktu papras­tu­mas ir pri­ei­na­mu­mas.…
  Taciau visgi spren­dziu, gal citri­nos neturi kaz­ko­kios tokios rugs­ties , kaip lai­mas?… Todel vien is citrinu ir netirsteja???

 30. Cook.2012.05.29.

  Na ne kas, skys­tas gavos, moren­gi­nis lyg ir labai pui­kiai, bet tas citrusinis.….ne ne ne…Mesiu lauk. Kiek as atsi­menu, i tokius ju ( ame­ri­kie­ciu) “pie” atrodo dar krak­mo­las eina…Kuris manes neveza visai…O cia gun­dziaus isban­dyt, vien todel, kad jo nera ir , kaip min­be­jau, pro­duk­tai pri­ei­nami… Taciau, rezul­ta­tas gra­zus, bet ka pavalgyt ?.…

 31. Audrius2012.06.01.

  Labai keista, kodėl netirš­tėja. Nes tirš­tina, tai rūgš­tis, o jos yra tiek laime, tiek citrinoj.

 32. […] iš kas­su­val­gyti,  reda­ga­vau, atsi­žvel­gama į komen­tuo­tojų nesek­mes. Imiau pro­duk­tus reda­masi savo patir­timi ir […]

 33. Giedre2012.09.09.

  tik­rai nesu­dė­tin­gas paruo­ši­mas, išėjo labai pui­kiai, nors ir pla­kant kon­den­suotą pieną su citrina, jis nesu­tirš­tėjo, tačiau iške­pus prob­lemų nebuvo 🙂 labai citriniška

 34. cezas2013.07.24.

  kepiau gan senai ir man nesu­tirš­tejo citrinų sluoksnis

 35. mo2013.10.08.

  Pui­kus pyra­gas, kepiau ne kartą ir visada pui­kiai pavyk­davo 😉 esu ban­džiusi ir receptą be kon­den­suoto, su krak­molu, tai nesu­tirš­tėjo.
  Tiesa, sau­sai­nius ėmiau Selga ir nedė­jau papil­do­mai cuk­raus, sko­nis labai geras 🙂

 36. Andrius2014.12.14.

  O kokį mar­ga­riną nau­doti? Paprastą ar skirtą kepiniams?

 37. PO2015.04.23.

  Visada kep­da­mas nau­doju sviestą vie­toj mar­ga­rino ir nededu citrinų — tik lai­mus.
  Gau­nasi pui­kiai ir labai ska­niai…
  Ypa­tin­gai skanu prie balto alaus 🙂

 38. Vilma2015.08.16.

  Ska­nus pyra­gas tik nezi­nau ar tokia saldi dalis , gel­to­noji, turi gau­tis– Gavosi ir saldi, ir rugsti. Man pasirode,kad per sal­dus tas vidu­riu­kas. o siaip liuks. tik vie­toj 4–5 citrinu nau­do­jau 1,5 dideles.

 39. Kristina2015.12.14.

  sunau­do­jau 4 citri­nas. gavosi siau­bin­gai rūgštu 🙁 gal tik­rai rei­kėjo alum užgerti 😉

 40. Justina2016.03.10.

  Sveiki,
  o kokios kon­sisten­ci­jos turėtų gau­tis moren­gas? Kepant tik 10 minu­čių…
  Mano tur­būt gau­sis lip­nus.. Ryt ragau­siu. Ar kaž­kur sukly­dau pla­kant, ar čia taip turi būti?

 41. silvija2018.12.02.

  150ml. ciri­nos sul­ciu visi­skai pakanka…ie net labai gerai jau­cia­mas citrinu rugs­tu­mas.. o tai yra apie 2 citrinos!

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+