Amerikietiškas citrinų pyragas

Papil­dy­mas. Artė­jant vasa­rai šis recep­tas vėl tam­pa aktu­aliu. Pui­kiai tin­kan­tis atsi­gai­vin­ti karš­tą die­ną. O kas dar įdo­mu ir kuo noriu pasi­da­lin­ti, tai, kad šis pyra­gas ide­liai dera su bal­tu alu­mi (pvz. Švy­tu­rio Bal­tu arba kokiu kitu jūsų megs­ta­mu kvie­ti­niu alu­mi). Pui­kiai atsi­gai­vin­si­te karš­tą die­ną. Ju ola­biau, kad prie pyra­go nei kava nei arba­ta nela­bai tin­ka 🙂 Rekomenduoju.

IMGP5098

Užtruk­si­te 30 — 60 min.

Iš kar­to noriu para­šy­ti, kad pyra­guo­se aš nesi­s­pe­cia­li­zuo­ju, ir tai yra pir­ma­sis mano kep­tas pyragas 🙂
Ir vėl tęsiu kuli­na­ri­nes kelio­nes. Šį kar­tą tik­ras, tra­di­ci­nis amke­ri­kie­tiš­kas patie­ka­las. Ir ne koks mėsai­nis, o pyragas 🙂
Citri­ni­nis pyra­gas (key lime pie) yra tra­di­ci­nis ame­ri­kie­tiš­kas pyra­gas, kurio šak­nys Flo­ri­dos vals­ti­jo­je. Pag­rin­di­nis šio pyra­go ingrie­dien­tas — spe­cia­lios citri­nos, kurios auga Flo­ri­da Keys salo­se. Jos yra daug mažes­nės už mums įpras­tas citri­nas ir Lie­tu­voj jų tik­rai nerasime.

Kadan­gi pyra­gas kaž­ka­da gimė Flo­ri­doj, tai ir visi ingri­dien­tai yra labai logiš­ki. Pie­nas kon­den­suo­tas, nes Flo­ri­doj karš­ta, todėl švie­žio pie­no ilgai neiš­lai­ky­si. Citri­nų sul­tys vei­kia kaip kon­ser­van­tas. Beto citri­nų sul­tys sutrau­kia pie­no ir kiau­ši­nių try­nių miši­nį taip, kad net gali­ma pyra­go nebe­kep­ti, o tik gerai atšal­dy­ti. Taip iš pra­džių ir buvo daroma.

O iš kur aš suži­no­jau apie šį pyra­gą? 🙂 Kaip jau tur­būt žino­te, kad aš žiū­riu seria­lą Dexter, kurio veiks­mas vyks­ta ne kur kitur o Flo­ri­doj. Tai vie­no­je seri­jo­je buvo labai daug kal­ba­ma apie šį pyra­gą, ir Deks­te­ris jo ieš­ko­jo. Todėl man labai parū­po, kas ten toks per pyra­gas. Išban­džiau. Labai pati­ko. Labai gai­vus, sal­džiai rūgš­tus ir labai ska­nus 🙂 Pamėginkit.

Pag­rin­dui:

 • 1.5 pake­lio sau­sai­nių “Gai­de­lis” (ori­gi­na­le “Gra­ham crackers”);
 • 2 v.š. cukraus;
 • 100 gr. margarino;
  Vidu­riui:
 • 4 kiau­ši­nių tryniai;
 • 4–5 citri­nų sultys;
 • 2 citri­nų žievelė;
 • 1 ind. kon­den­suo­to pieno;
  Vir­šui:
 • 4 kiau­ši­nių baltymai;
 • 4 v.š. cuk­raus (kad būtu saldžiai).

Pag­rin­das
Susmul­ki­nam sau­sai­nius. Turi­me gau­ti tru­pi­nu­kus, kuriuos sumai­so­me su cuk­rum ir mar­ga­ri­nu. Gau­nam masę — teš­lą, kuria deda­me į skar­dą ir ran­ko­mis for­muo­jam bly­ną su aukš­tais kraštais.

trupiniai tešla blynas
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Kiša­me į orkai­tę ir kepa­me 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­roj ~10 minu­čių, kol gra­žiai paru­duos. Išimam, atvėsinam.
Vidu­rys
Su elekt­ri­niu mik­se­riu gerai išpla­ka­me kon­de­suo­tą pie­ną ir kiau­ši­nių try­nius. Kol miši­nys pla­ka­mas, išspau­džia­me citri­nų sul­tis, patar­kuo­ja­me žievelę.

Citrinos žievelės Citrinos
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Vis­ką supi­lam į miši­nį, toliau pla­ka­ma. Paste­bė­si­te, kaip miši­nys sutirš­tės. Šitą masę pila­me į iškep­tą bly­ną ir kiša­me į orkai­tę dar 10–12 minu­čių. Iške­pę atvėsinam.

Viską sudedam supilam sultis
dedame kepti Iškepėm
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Vir­šus

Šio pyra­go vir­šus yra moren­gi­nis ir sal­dus, todėl labai tin­ka kaip atsva­ra rūgš­čiam vidu­riui. Bal­ty­mus pala­ka­me 5–7 minu­tes kol pasi­da­rys bal­ti ir purūs.

Baltymai
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Po tru­pu­tį supi­lam cuk­rų ir gerai išpla­ka­me, kad cuk­rus ištirp­tų. Masę tepa­me ant vir­šaus ir vėl pake­pam 7–10 minu­čių, kol bal­ty­mo vir­šu­nės pra­dės ruduo­ti. Atvė­si­nam pyra­ga kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­roj, o po to šaldytuve.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Ska­naus 🙂

skanaus

Komentarai

Atsakymai į “Amerikietiškas citrinų pyragas”: 68

 1. Svei­ki­nu, kaip pir­ma­sis pyra­gas, jis tik­rai atro­do pui­kiai! ( ir ne kaip pir­ma­sis irgi ))

 2. Ne į temą: tęsiant kal­bą apie ava­ta­rus, regis sal­džių­jų kepi­nių kepė­ja Noli­ta labai jau pavy­di to pyrago 🙂

  Į temą, Key Lime Pie atro­do išties ska­niai, bet aš ir žinau, kad jis yra žiau­riai gar­dus 🙂 Tie­sa, spė­ju čia papras­to­sios žalio­sios citri­nos iš vie­ti­nio PC, ar ne? Ar Key lime’ai? 😀

  1. Ne tas žodis koks jis gar­dus 🙂 Citri­nos papras­tos ne key lime, iš vie­ti­nės par­duo­tu­vės. Kažin ar kur Euro­poj bent sul­čių gali­ma gau­ti 🙂 Įsi­vaiz­duo­ju, kad sko­nis turė­tų būti panašus.

 3. Gile

  Hmm.. vis dėl­to tam vir­šui rei­kia kiau­ši­nių bal­ty­mų, o ne try­nių…:) Apsi­ri­kot ten pradžioj..
  Bet šiaip turė­tų būti ska­nu. Bandysim…

  1. O tiks­liai, ačiū 🙂

 4. Keis­ta.. O koks rysys tarp key lime pie ir Lemon Morin­gue Pie? Kon­den­suo­tas pie­nas? Nes LMP tra­di­ci­skai nau­do­ja­mas krak­mo­las ir jokio KP.. 

  Siaip esu kepus ir ta ir ta (nors abu vadi­nu LMP, tik vie­na lai­kau supa­pras­tin­tu jo varian­tu) ir man asme­niskai labai prie sir­dies tra­di­ci­nis LMP su krak­mo­lu.. Nors kito pliu­sas tas, kad labai greit pasigamina.. 

  Oi dar nuziu­re­jau, kad pag­rin­das kitas.. Tad gal tai isties visai kitas pyra­gas.. Susi­ma­ka­la­vau pati dabar :))

  1. kon­de­suo­tas pie­nas čia svar­bu, nes be jo būtų per daug rūgštu 🙂

   1. Na tai nerei­kia, kad isi­mam kon­den­suo­ta pie­na ir visa kita palie­kam ten pat 😀 Stai pvz LMP: http://www.bbcgoodfood.com/recipes/3482/ultimate-lemon-meringue-pie

    1. na pana­šus turė­tų būti.
     Bet citri­nų sul­tys sutrau­kia kon­den­suo­tą pie­ną, jei jo nebū­tų, nebū­tų ką sutraukti 🙂

 5. Och, būti­nai gaminsiu šį pui­kų pyra­gą, nes mano namuo­se vie­nas ita­liš­kas citri­nų pyra­gas yra įvar­din­tas nr1nas iš visų eks­per­i­men­tų. Pui­ki idėja!

  1. Beje, labai leng­vai ir grei­tai pagaminamas 🙂

 6. O čia kokiu šal­ti­niu naudojais?

  1. visur key lime pie recep­tas toks pat 🙂 nes jei recep­tas kitoks, tai nebe key lime pie 🙂

   http://en.wikibooks.org/wiki/Cookbook:Key_Lime_Pie
   http://en.wikipedia.org/wiki/Key_lime_pie

 7. neringa

  tikiu , kad pyra­gas labai gar­dus ir tuo ne kiek neabe­jo­ju, bet papries­ta­rau­siu del kele­to dalyku
  1 cia tik­rai labiau pana­su kaip mine­jo “pik­tas vei­du­kas” 😀 i lemon merin­gue pie.. net iso­riskai labai pana­sus :)) bet pagal ingri­di­en­tus spren­dziu, jog cia hib­ri­das pasta­ro­jo ir key lime pyragu.
  tai­gi pyra­gas vadi­na­si key LIME !! tegu ir spe­cia­lus lai­mai bet vis­gi lai­mai eina i sude­ti , o ne citrinos.
  2 sau­sai­niai jie buti­nai turi buti kak­a­vi­niai sita­me pyra­ge. pati kal­be­jau su tik­ru flo­ri­die­ciu apie sita pyra­ga del to zinau ka sakau.beje turiu pagir­ti del pag­rin­do. tie­sa ori­gi­na­le nau­do­ja­mi gra­ham kre­ke­riai, kurie yra be pro­to sal­dus. del to mano jau mine­to flo­ri­die­cio pata­ri­mas gami­nant buvo toks kaip cia kad ir dare­te imti papras­tus sau­sai­nius ( bet soko­la­di­nius) ir dar ide­ti cuk­raus :))) sal­du turi but 😀

  1. čia yra citri­ni­nis pyra­gas, kurį dariau pagal key lime pie recep­tą. Tik­rai nepa­da­ry­siu tokio pat be rei­kia­mų produktų. 🙂

 8. Laura

  iški­lo klau­si­mas: ar kon­den­suo­tas pie­nas sal­dus turė­tų būti? 🙂

  1. Sal­dus kon­den­suo­tas pienas.

  2. Dovile

   Jei kep­si su nesal­dziu- ipilk cuk­raus. Gau­nas tas pats, jau ismeginta 😉 

   P.S. Vie­nas is ska­niau­siu kada kep­tu pyra­gu (bent kol kas). Ji nurun­gia nebent Sim­ta­la­pis. Na ir gal dar sluoks­niuo­ti pyra­gai­ciai su avietem… 🙂

 9. neringa

  as supran­tu, ir nesi­gin­cy­ju, kad neima­no­ma paga­mint patie­ka­lo be rei­kia­mu ingru­di­en­tu, bet manau ji ima­no­ma paga­mint bent jau labai pana­su. t.y. nau­do­ti lai­mus. o jau ten “key” ar ne “key” cia kitas daly­kas.. 😛 tie­siog mano many­mu keis­ti lai­mus citri­no­mis tas pats kas keis­ti juos pvz. obuo­liais.. juk lai­mu pas mus pil­na bet kokioj parduotuvej..

  1. kas sakė, kad key lime pagal sko­nį yra pana­šes­nis į mūsiš­ką lai­mą labiau negu į citriną?

 10. neringa

  o gi tas pats mine­ta­sis flo­ri­die­tis sake kad key lime yra tie patys musi­s­ki lai­mai , tik kito­kia rusies atmai­na. tai­gi man irgi atro­do logi­s­ka, kad lai­mas labiau pana­su i lai­ma , o ne i citri­na… zino­ma yra pas mus tokiu “enst­ei­nu”, kurie lai­mus zaliom citri­nom vadi­na. bet cia tas pats kas apel­si­na vadint oran­zi­ne citri­na… arba koki nors kiau­lie­nos tro­ski­ni vadint Kiau­lie­nos befst­ro­ge­nu 😉 pra­sau mano rep­li­ku nepri­im­ti blo­gai, tik­rai nie­ko blo­go neno­re­jau para­syt, tai tik pasta­be­les ‚kal­bant apie auten­ti­s­ka recep­ta, ingri­di­en­tus ir esa­mus pro­duk­tus . ir , kurios ‚mano many­mu, yra tik smulk­me­nos , nes tikiu , jog sitas pyra­gas isties gavo­si puikus 🙂

  1. Tuo tar­pu visas inter­ne­tas rašo kad key lime sko­nis ski­ria­si nuo papras­to lai­mo 🙂 Ski­rai­si ne tik sko­nis, bet ir dydis spal­va. Beje, visi šie trys vai­siai pri­klau­so tai pačiai šei­mai ir genčiai 🙂
   Pyra­gas iš ties pui­kus, beje jis buvo dary­tas iš tri­jų citri­nų ir dvie­jų laimų 🙂

 11. neringa

  nuke­liu kepu­re vien jau pries Tams­tos pastan­gas iskep­ti si pui­ku pyra­ga ir zno­ma komp­ro­mi­so paieskas tarp pro­duk­tu. ka jau kal­bet, kad rei­kia pir­ma paciai sita rei­ka­la iskept , o tik tada kuda­kuot 😀 taip kad pir­miau­sia ir giriu uz rezul­ta­ta, kad jis apskri­tai pavy­ko ir dar net­gi buvo val­go­mas. saunu 🙂

 12. aš irgi dexte­rio ger­bė­ja, bežiū­rint tą seri­ją man taip pat kilo noras iškep­ti šį pyra­gą, beje, jei žiū­ri ori­gi­na­lo kal­ba, tuo­met ten aiš­kiai gir­di­si lime cake, tai pri­ta­riu Nerin­gai, o kas dėl sko­nio skir­tu­mu, tai manau, jog visi žino, kad Afri­koj bana­nai ska­nes­ni nei Lie­tu­voj, vis­tik bana­nas yra bana­nas ir blablabla.
  Gal kep­ti jį kalėdoms?

  1. O man gir­dė­jo­si key lime pie 🙂 Kalė­doms jis pats tas. Po viso­kių miš­rai­nių labai tiks atsi­gai­vin­ti ir leng­vai užkąs­ti desertu 🙂

 13. Ilarija

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…Sveiki nore­jau paklausti,o padas tor­to turi buti kie­tas nes man gavo­si kietas.

  1. aha, pakan­ka­mai kie­tas ir tra­pus. Žino­ma, ne toks kie­tas, kad būtų sun­ku įkasti 🙂

 14. Jurga

  Tai va, val­gau as dabar savo iskep­ta citri­ni­ni pyra­ga ir turiu pasta­bu:) Siaip labai labai ska­nus, ir pakan­ka­mai leng­vai paga­mi­ma­nas, tik vie­nas netiks­lu­mas! Man neati­ti­ko nuro­dy­tas kepi­mo lai­kas. Vidu­ri­ny­sis sluoks­nis liko neiske­pes… Teko kep­ti dar papil­do­mai 15 min, ir aisku nuo to nuken­te­jo pyra­go isvaiz­da. Dejau i 30 cm skar­da, sluoks­nis gavo­si nep­lo­nas, tad many­ciau vis­kas dar pri­klau­so nuo indu kuriuo­se gami­na­me. Jei buciau supy­lu­si i 50 cm skar­da, net neabe­jo­ju, jog butu iske­pes per 10–12 min.

  1. Gal sto­ras sluoks­nis buvo. Nes pas mane gana plo­nas buvo. Beto nera ten kam ir kep­ti — sau­sai­niai jau buna iskepti:)

   1. Pri­dir­bau.. Kepiau pagal nuro­dy­mus, gal­vo­jau, kad vidus turi būt toks “Jigg­ly”. Nu ir ką? Suga­di­nau visą pyra­gą. 😀 Pra­pjo­vus ište­kė­jo neiš­ke­pęs vidus..
    o gal dėl kokių nors kito­kių prie­žas­čių tai galė­jo nutikti?

 15. Astyte

  Gal ir nesi­ga­vo tas tikrasis,bet buvo laaaaaaaabai skanu!Aciu uz receptuka.

 16. astyte

  Vel susi­ruo­siau gamint pyraga.Tik man iski­lo klau­sy­mu­kas del citri­nu sul­ciu kiekio.Visos sitri­nos ir lai­mai buna skir­tin­go dydzio,tai ir sul­ciu issi­spau­dzia skir­tin­gas kiekis…Kiek gi vis­tik mililitrais,saukstais ar dar kuom nors reik­tu matuo­ti ju kieki,reikalinga pyragui?aciu

  1. visa­da rei­kia ragau­ti 🙂 Ne tik citri­nos būna skir­tin­gos, bet ir sko­nio recep­to­riai. Net ir šiam pyra­gui, man rūgš­tu­mas buvo labai tin­ka­mas, kitiems per rūgštus 🙂

 17. astyte

  OK!aciu,ragausiu,nors gamin­da­ma beveik nie­ka­da neragauju.…Gal kada prie pro­gos ir ame­ri­kie­ti­s­ka obuo­liu ar surio pyra­ga paga­minsi ir pasiulysi?.….Butu labai saunu.…

  1. ką nors sumąstysiu 🙂

 18. astyte

  Pagaminau!Dariau tik is laimų,gavosi superinis.…Pusė pyra­go buvo suval­gy­ta iš karto.…

 19. Inga

  Pla­kiau as ta kon­den­cuo­ta pie­na su tryniais,sultim ir zie­ve­le ir nie­kas man ten nesu­tirs­te­jo, o pla­kiau apie 20 min. jei nedau­giau. Kaip van­de­ne­li supy­liau ant to pado. Ziu­re­siu kas cia gau­sis, kai ist­rauk­siu is sal­dy­tu­vo. Bet jau­ciu, kad reiks vis­ka sveist lauk 🙁

  1. labai keis­ta.

 20. […] deser­tuose aš nesi­s­pe­cia­li­zuo­juosi. Nebent pyra­gas labai labai ska­nus, toks kaip ame­ri­kie­tiš­kas citri­ni­nis. Tai­gi šį kar­tą ant­ra­sis pyra­go recep­tas — labai ska­nus, labai sal­dus ir riebus — […]

 21. ieva

  svei­ki:}}
  ban­džiau kep­ti, bet toji vidu­ri­nė citri­nų dalis man kaž­ko­dėl nesu­tirš­tė­jo, nors dariau vis­ką pagal tai,kaip čia yra para­šy­ta. įdo­mu kodėl taip galė­jo nutik­ti, gal turi­te kokių pata­ri­mų kaip to išveng­ti kitą kartą?;/

  1. Tik­rai nega­liu atsa­ky­ti. Vis­gi, gal bent kiek sutirštėjo?

 22. ieva

  deja ne, ir iškep­ti nor­ma­liai neiš­ke­pė — pra­pjau­ni ir teeeka.

  1. am-liv

   sveiki,man irgi nesutirštėjo,nors pro­duk­tai kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros ir kokybiški.…galvoju gal buvo per daug citri­nų sul­čių? vis­gi vidu­ri­nę dalį pake­piau gero­kai ilgiau,kokį pus­va­lan­dį ir nie­kas nete­kė­jo 😉 beje kai kuriuo­se recep­tuo­se į vidu­ri­nia­ją dalį deda ne try­nius bet visą kiaušinį.

   1. Pame­gin­ki­te dar 🙂 o nesu­tirs­tet gale­jo del dau­ge­lio priezasciu..

 23. Nie­kas nete­ka — jei nau­do­ji geros koky­bės pro­duk­tus, o visi vidu­ri­nio sluoks­nio ingre­dien­tai kam­ba­rio temperatūros

 24. selli

  Gavo­si liux, o vidu­ri­nis sluoks­nis buvo gana skys­tas kol šil­tas, atša­lęs tapo toks leng­vai purus.

 25. […] gra­žūs siru­po laše­liai — žodžiu, kaž­kas keis­to). Bet idė­ja man pati­ko (ją užti­kau Aud­riaus blo­ge su labai gra­žio­mis nuo­trau­ko­mis ir iliust­ruo­tais žings­ne­liais). O tiko todėl, kad radau, kur […]

 26. Die­vis­kai ska­nus pyra­gas! Pra­ei­ta savait­ga­li kepiau tai visa sei­my­ne­le buvo malo­niai nuste­bin­ta. Aciu uz sau­nu recepta! =)

 27. disappointed

  atro­do pui­kiai, bet sko­nis tai jau atsi­pra­sau (puke) nezi­nau kokio sko­nio jis ture­tu buti, bet man gavo­si tie­sog pasi­bai­se­ti­nas, teko ismes­ti nes nie­kas neval­ge, pabre­ziu kad atro­de tik­rai ispu­din­gai.. mane vien tas kiau­si­nio sko­nis ir kva­pas nuzu­de.. gai­la, labai gai­la, kad koky­be neati­tin­ka pyra­go isvaiz­dos.. (nema­nau kad as kaz­ka blo­gai pada­riau, nes pyra­gus kepu pakan­ka­mai daz­nai, grei­ciau­siai tas sko­nis toks ir turi buti, deja…)

  1. gal kiau­ši­niai jau tik išmuš­ti smir­dė­jo? 🙂 Nesu­pran­tu, kaip gali smir­dė­ti geras kiau­ši­nis? Gal reik­tų švie­žius pra­dė­ti naudoti? 😀

 28. pirmokas

  nesu­pra­nu, darau šį pyra­gą, bet ant­ras sluoks­nis ipi­lus citri­nų sul­čių netirštėjo?…kas gali būti? dėtas sutirš­tin­tas kond. pie­nas sal­din­tas, kiau­ši­nių try­niai ir sul­tys, natū­ra­liai spaustos?gal kepi­mo metu page­rės kažkas.…
  labai labai rei­kia pagalbossss

 29. Cook.

  Na taip su tuo vidu­ri­niuo­ju sluoks­niu ir man netirs­te­jo, bet kepiau ilgiau apie 30 min, moren­gai uzsi­de­jo, apke­pe, tiks­liau, gal apdziu­vo ir tai ne 10–15 min, apie 20–30…Ziuresiu kas gausis.…
  Mane sudo­mi­no leng­vu­mas, pro­duk­tu papras­tu­mas ir prieinamumas.…
  Taciau vis­gi spren­dziu, gal citri­nos netu­ri kaz­ko­kios tokios rugs­ties , kaip lai­mas?… Todel vien is citri­nu ir netirsteja???

 30. Cook.

  Na ne kas, skys­tas gavos, moren­gi­nis lyg ir labai pui­kiai, bet tas citrusinis.….ne ne ne…Mesiu lauk. Kiek as atsi­me­nu, i tokius ju ( ame­ri­kie­ciu) “pie” atro­do dar krak­mo­las eina…Kuris manes neve­za visai…O cia gun­dziaus isban­dyt, vien todel, kad jo nera ir , kaip min­be­jau, pro­duk­tai pri­ei­na­mi… Taciau, rezul­ta­tas gra­zus, bet ka pavalgyt ?.…

 31. Labai keis­ta, kodėl netirš­tė­ja. Nes tirš­ti­na, tai rūgš­tis, o jos yra tiek lai­me, tiek citrinoj.

 32. […] iš kas­su­val­gy­ti,  reda­ga­vau, atsi­žvel­ga­ma į komen­tuo­to­jų nesek­mes. Imiau pro­duk­tus reda­ma­si savo patir­ti­mi ir […]

 33. Giedre

  tik­rai nesu­dė­tin­gas paruo­ši­mas, išėjo labai pui­kiai, nors ir pla­kant kon­den­suo­tą pie­ną su citri­na, jis nesu­tirš­tė­jo, tačiau iške­pus prob­le­mų nebu­vo 🙂 labai citriniška

 34. kepiau gan senai ir man nesu­tirš­te­jo citri­nų sluoksnis

 35. Pui­kus pyra­gas, kepiau ne kar­tą ir visa­da pui­kiai pavyk­da­vo 😉 esu ban­džiu­si ir recep­tą be kon­den­suo­to, su krak­mo­lu, tai nesutirštėjo.
  Tie­sa, sau­sai­nius ėmiau Sel­ga ir nedė­jau papil­do­mai cuk­raus, sko­nis labai geras 🙂

 36. O kokį mar­ga­ri­ną nau­do­ti? Papras­tą ar skir­tą kepiniams?

 37. Visa­da kep­da­mas nau­do­ju svies­tą vie­toj mar­ga­ri­no ir nede­du citri­nų — tik laimus.
  Gau­na­si pui­kiai ir labai skaniai…
  Ypa­tin­gai ska­nu prie bal­to alaus 🙂

 38. Ska­nus pyra­gas tik nezi­nau ar tokia sal­di dalis , gel­to­no­ji, turi gau­tis- Gavo­si ir sal­di, ir rugs­ti. Man pasirode,kad per sal­dus tas vidu­riu­kas. o siaip liuks. tik vie­toj 4–5 citri­nu nau­do­jau 1,5 dideles.

  1. tai dėl to ir gavo­si per sal­dus, kad mažo­kai citrinų

 39. sunau­do­jau 4 citri­nas. gavo­si siau­bin­gai rūgš­tu 🙁 gal tik­rai rei­kė­jo alum užgerti 😉

 40. Svei­ki,
  o kokios kon­sisten­ci­jos turė­tų gau­tis moren­gas? Kepant tik 10 minučių…
  Mano tur­būt gau­sis lip­nus.. Ryt ragau­siu. Ar kaž­kur sukly­dau pla­kant, ar čia taip turi būti?

 41. 150ml. ciri­nos sul­ciu visi­skai pakanka…ie net labai gerai jau­cia­mas citri­nu rugs­tu­mas.. o tai yra apie 2 citrinos!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.