Fondant au chocolat

IMGP5007

Deser­tas — Fon­dant au cho­co­lat, kurį reko­men­duo­siu pir­miau­sia prie tam­saus alaus (pvz. Švy­tu­rio Bal­ti­jos arba pana­šių — tam­sių, sod­rių, kiek sal­do­kų) ir tik po to prie kavos, arba­tos ar ledų.

Jei skai­to­te mano blo­gą, tai esa­te paste­bė­ję, kad aš deser­tų beveik nega­mi­nu, nebent tai būtų, kaž­kas ypa­tin­go bei­gi papras­tai paga­mi­na­mo. Šį kar­tą, be to, kad šis deser­tas ypa­tin­gas, labai leng­vai ir grei­tai paga­mi­na­mas, jis dar pui­kiai tin­ka prie tam­sio­jo alaus. Šoko­la­do sal­du­mas labai dera prie kara­me­li­nio salyk­lo, o šoko­la­di­nis kar­tu­mas – prie alaus apy­nių kar­tu­mo.  Būti­nai išmė­gin­ki­te – nustebsi­te 🙂 Tad tam­sus alus ne tik tin­ka prie tam­sios mėsos patie­ka­lų, bet ir prie šoko­la­di­nių arba kara­me­li­nių desertų.

Ačiū pus­bro­liui Pau­liui, dir­ban­čiam res­to­ra­ne, kad pasi­da­li­no recep­tu ir for­me­lė­mis 🙂 Tikiuos palik­si jas man?? 🙂

 • 100 gr. juo­do juo­do šoko­la­do (pvz. su 85% kakavos)
 • 100 gr. sviesto
 • 2 dides­nių kiaušinių
 • 3–5 v.š. cuk­raus pudros
 • 2 v.š. miltų
 • Kak­a­vos

Virš ver­dan­čio van­dens puo­de ištir­pin­ki­te šoko­la­dą su svies­tu. Tir­pin­ki­te kol vis­kas ištirps.

 IMGP4955 IMGP4959 IMGP4961

Kol lėtai tirps­ta šoko­la­das su svies­tu, išpla­ki­te kiau­ši­nių bal­ty­mus. Plak­ti rei­kia kol visa masė bus stan­di, bet dar ne tokia, kokios rei­kia moren­gų gami­ni­mui. Į išplak­tus bal­ty­mus sudė­ki­te cuk­raus pud­rą bei try­nius ir vėl vis­ką gerai išpla­ki­te. Turi gau­tis stan­di tirš­ta švie­siai gels­va masė.

IMGP4965 IMGP4968

IMGP4969 IMGP4970

Įsi­ti­ki­nę, kad ištir­pin­tas šoko­la­das dar nesus­tin­gęs ir, kad ši masė ne per karš­ta, supi­ki­te suplak­tus kiau­ši­nius ir sudė­ki­te mil­tus. Nei indas su šoko­la­du, nei pati šoko­la­do masė netu­ri būti karš­ta, kitu atve­ju gau­si­te kiau­ši­nie­nę su šoko­la­du, ir ar ji derės prie alaus – nega­liu pasa­ky­ti :). Tai­gi, vis­ką atsar­giai sumai­šy­ki­te. Mai­šy­ki­te ran­ka, ne pla­kik­liu (mik­se­riu) ir neper­sisten­ki­te, nes masė turi gau­tis tokia stan­di bet kar­tu ir spy­ruok­liuo­jan­ti (nera­dau kito­kio žodžio 🙂 ).

IMGP4958 IMGP4973

IMGP4972 IMGP4981

Šią masę sudė­ki­te į moli­nius, sili­ko­ni­nius ar dar kokius nors inde­lius. Nepri­dė­ki­te iki pat vir­šaus – pali­ki­te vie­tos, nes masė pakils. Dalį pyra­gė­lių gali­te užšal­dy­ti šal­dy­tu­vo kameroje.

   IMGP4993 IMGP5003

Kepi­mas. Jei kepa­te iškart, įkai­tin­ki­te orkai­tę iki 180 laips­nių ir sudė­ki­te inde­lius tik į gerai įkai­tu­sią orkai­tę. Kep­ki­te ~7–8 min. Jei kep­si­te užšal­dy­tus – ati­tir­pin­ti nebū­ti­na, terei­kia kep­ti ilgiau 2–3 min.

Ska­naus!

IMGP5004

Komentarai

Atsakymų į “Fondant au chocolat”: 12

 1. Nuo­sta­biai papras­tai-nepras­tas deser­tas, tik­ras šedev­ras gau­na­si ir atgai­va sie­lai! 🙂 Deja, paten­ka į nuo­dė­min­gų gyve­ni­me daly­kų sąra­šą (tarp amo­ra­lių, nele­ga­lių, ir storinančių) 😀

 2. haha 🙂 galė­tų vadin­tis — žiau­riai nuo­dė­min­gu desertu 🙂

 3. reko­men­duo­kit kas nors, kur gali­ma gau­ti tokių sili­ko­ni­nių for­me­lių, nes iš moli­nių man pyra­gė­lių iškrapš­ty­ti nepa­vyks­ta, kad ir kiek svies­to ten pritepčiau…

 4. kaip tik tokias ir dar neb­ran­giai mačiau IKEA’joj

 5. Povilas

  Nepa­ra­sy­ta kur ir kada kak­a­va deti, nors ji recep­te pamineta 🙂

  1. Kak­a­va tik šiaip — pabarstymui 🙂

 6. Sma­gu, kad paga­liau atra­dom jog alus dera su šoka­la­di­nai­si deser­tais. o tai Lie­tu­vo­je į mane žiū­rė­da­vo kaip į nesvei­ką, kai užsi­sa­ky­da­vau tam­saus alaus su šoko­la­di­niu deser­tu. Myliu šį deri­nį, bet su labai aukš­tos koky­bės šok­lo­la­du. Tai kad šis deser­tas mane labai pra­džiu­gi­no 🙂 Įta­riu, kad jis iš Bel­gi­jos atke­lia­vo??? Nes labai tin­ka prie bel­giš­ko tam­saus alaus 🙂 Gal paga­liau mada užeis Lie­tu­vo­je ger­ti alų su šoko­la­di­niais deser­tais, pas mus juk nie­kas nie­ko neda­ro be madų 😀 Ir beje, kar­tais pus­bro­lis nepa­žei­džia res­to­ra­no kuria­me dir­ba tei­sių? Juk savus recep­tus res­to­ra­nai daž­niau­siai sau­go­ja nuo konkurentų 🙁

 7. Aud­riau!!!!!! didžiau­sias atra­di­mas šis ska­nės­tas!!!!! ir šiaip, imu į vir­tu­vę jus daž­nai ;d

 8. You’re the one with the brains here. I’m wahinctg for your posts.

 9. O kaip juos gra­žiai išim­ti iš for­me­lių, nesu­si­dras­ko, neišyra?

 10. Tik­rai nau­jas, neat­ras­tas sko­nis! Tie­sa, su nuo­ty­kiais. bepla­kant mik­se­ris bai­ge savo die­nas, o taip papras­tai atsi­sa­ky­ti juk nega­le­jau. Top­te­le­jo min­tis panau­do­ti dar­bi­nius iran­kius, t.y. suk­tu­ka — tokio tipo https://www.elremta.lt/lt/shop/akumuliatoriniai-suktuvai kiek neipras­tam dar­bui . Ir galiu pasa­ky­ti tiek, jog isei­tis visuo­met yra, terei­kia paziu­re­ti kury­bi­skai 🙂 Deser­tas ir alus mano meniu buvo pir­ma kar­ta gyve­ni­me — tik­rai kaz­kas wow!

 11. Fan­ta­s­tiš­kas recep­tas! Dar klau­si­mė­lis — gal žino­tu­mėt recep­tą ir pyra­go (labiau man tor­tas) kaip čia: https://www.soulkitchen.lt/produkto-kategorija/tortai/ ? Kar­tą raga­vau — suža­vė­jo, tik recep­to visur ieš­kau ir nerandu 🙁

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.