Plovas

skanaus

Užruk­si­te 1,5 valandos.

Iš kar­to pasa­kau, kad žemiau pateik­tas plo­vo recep­tas nebū­ti­nai gali būti toks kokį žino­te jūs, ar koks yra “tik­ra­sis”.

Tai­gi, plo­vas — arti­mų­jų rytų patie­ka­las. Tur­būt labiau­siai žino­mas uzbe­kiš­kas plo­vas, gami­na­mas su avie­na arba ėrie­na. Bet rei­kia nepa­mirš­ti, kad ispa­niš­ka pael­la arba ita­liš­kas risotto irgi labai pri­me­na plo­vą. Tai kaip atskir­ti tik­rą plo­vą nuo ryžių košės su mėsa? Tai­gi, jei jūs gamin­da­mi plo­vą mėsą, mor­kas bei svo­gū­nus pake­pa­te, o po to dar troš­ki­na­te van­de­ny­je, ir ryžius ver­da­te tame pačia­me puo­de kaip ir mėsos-mor­kų-svo­gū­nų troš­ki­nys — reiš­kia jūs daro­te tik­rą (beveik tik­rą) plo­vą, o ne ryžių košę 🙂 Ir net jei jūsų plo­ve ryžiai bus suli­pę — nesi­jau­din­ki­te, su lai­ku išmok­si­te jų nesulipinti.

Plo­vas buvo mano pir­ma­sis patie­ka­las, kurį aš mokė­jau dary­ti atva­žia­vęs į Vil­nių. Tuo tar­pu, kai mano drau­gai sau vir­da­vo šal­dy­tus kol­dū­nus, maka­ro­nus ar mik­ro­ban­gė­je šil­dy­da­vo­si mamos gamin­tus kot­le­tus, aš vir­da­vau plo­vą 🙂 Kurį, lai­ką jis buvo mano fir­mi­niu patie­ka­lu 🙂 Beto būda­vo labai pato­gu, nes plo­vo gali­ma pri­si­vir­ti, bent trim die­nom, ir visą tą lai­ką jis būna skanus 🙂

Plo­vą gali­ma gamin­ti su bet kokia mėsa, nors man ska­niau­sias būna su kiau­lie­na arba jau­tie­na. Viš­tie­na yra per lie­sa ir sau­so, o avie­nos nemėgs­tu. Mėsa turė­tų būti rie­bes­nė. Mor­kos ir svo­gū­nai — pri­va­lo­mi 🙂 Svar­biau­sias plo­vo prie­sko­nis — kumi­nas (išvaiz­da pana­šus į kmy­ną, bet kito­kio sko­nio). Beje, kefy­ras tur­būt buvo išras­tas plovui 🙂

kuminassutrintas
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

 • 0,5 kg jau­tie­nos kum­pio (sul­tin­ges­nio);
 • 0,5 kg ryžių;
 • 0,5 kg morkų;
 • 0,5 kg svogūnų;
 • kumi­no, pipi­rų, druskos.

Šį kar­tą nau­do­jau jau­tie­ną. Nusi­pir­kau nuo­sta­bų kum­pio gabaliuką.

jautiena gražutė supjaustome
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Jau­tie­na bus ir minkš­tes­nė ir sul­tin­ges­nė, jei joje maty­sis rie­ba­lų ruo­že­liai (paste­bė­kit nuo­trau­ko­je). Mėsą supjaus­to­me kube­liais. Sutar­kuo­ja­me mor­kas (jei netin­gi­te, gali­te supjaus­ty­ti šiau­de­liais), pus­žie­džiais supjaus­to­me svogūną.

Plo­vui labiau­siai tin­ka kuo sto­res­nis puo­das. Špi­ži­nis, ar sto­ra­dug­nis plie­ni­nis bus pats tas. Kodėl? Todėl, kad geriau pasi­skirs­ty­tų karš­tis. Kuo jis geriau pasi­skirs­tys, tuo mažiau prie dug­no pri­keps ryžių, tuo vie­no­džiau virs ryžiais, dėl ko jie neper­virs ir nesu­lips. Mano nau­ja­sis špi­ži­nis dar­bą atli­ko puikiai 🙂


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Puo­de gerai įkai­ti­nam alie­jų (alie­jaus nepa­gai­lė­ki­te), ir sude­dam mėsą. Mėsą turi apskrus­ti iš visų pusių, per­kep­ti nerei­kia. Paskru­dus mėsai sude­dam svogūnus.

pakepam sudedam svogūnus
pakepam svogūnus sudedam morkas
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Kepa­me, kol svo­gū­nai pasi­da­ro švie­siai rudi (maž­daug 10–15 min). Po to sude­dam mor­kas, ir vėl kepa­me, kol jos sukris. Karts nuo kar­to pamai­šo­me. Kai mor­kos iške­pa į puo­dą pila­me van­dens tiek, kad vis­ką apsem­tų. Sude­dam prie­sko­nius, drus­ką, pipi­rus, čes­na­ką. Troš­ki­na­me ati­deng­ta­me puo­de maž­daug 30 min.

įpilam vandens, sudedam prieskonius, česnaką ...po 30 min
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Tada toly­giai paskirs­ty­da­mi supi­la­me ryžius. Jų sluoks­nį išly­gi­na­me ir ant vir­šaus pila­me van­de­nį. Van­dens pil­ti tiek, kad ryžius apsem­tų maž­daug per pirš­tus. Jokiu būdu nemai­šo­me. Užvi­ri­na­me ir lei­džia­me kele­tą minu­čių pavir­ti. Tada ugnį suma­ži­na­me iki minu­mu­mo, puo­dą užden­gia­me ir vis­ką pamirš­ta­me 45 minutėms.

vanduo semia ryžius per du pirštus
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­ki­te ant jų.

Jei puo­das sto­ra­dug­nis, gerai lai­kan­tis šilu­mą, tai ugnį po 45 min gali­ma ir visai išjung­ti. Dar palai­ko­me uždeng­tą 15 minu­čių. Plo­vas paga­min­tas 🙂 Nuo­sta­bus kva­pas, sko­nis ir spal­va. Ryžiai birūs ir nepervirę 🙂

plovas

Aš visą lai­ką puo­dą lai­kiau užda­ry­tą. Jei būtų per­daug van­dens, tai reik­tų vir­ti be dang­čio, kad dalis van­dens išgaruotų.

skanaus

Komentarai

Atsakymai į “Plovas”: 129

 1. A

  Labai ska­nu! Kas nera­ga­ve buti­nai para­gau­kit su kumi­nu. Duo­da ta “tik­ro­jo” plo­vo skoni 🙂
  Gai­la, kad tiek mazai is to didzio­jo puo­do teko paragauti 🙂

 2. Pui­kus ir būsian­tis išban­dy­tas recep­tas. Pasi­ge­dau pro­duk­tų sąra­še čes­na­ko. Kiek jo reko­men­duo­ja­ma pagal šį recep­tą dėti?

  1. kiek kas mėgs­ta. Aš dėjau 5 skil­te­les. Bet jei kas mėgs­ta čes­na­ką gali dėti visą gal­vą per­pjau­tą per pusę.

 3. Aš šią vasa­rą mokiau­si kry­me plo­vą gamin­tą ant lau­žo — sko­nis neap­sa­ko­mas. Tik jie kaž­kaip keis­tai ten kumi­ną vadi­na, bet para­ga­vęs atpa­ži­nau 🙂 Davė man tuo­met virė­jas jo, bėja jis dar dėjo kelias uoge­les bar­ba­riso. Neži­nau ar taip lie­tu­viš­kai vadinasi 🙂

  1. Lie­tu­viš­kai rau­gerš­kio 🙂 aš jo jau turiu, todėl kitą kar­tą dary­da­mas tik­rai įdėsiu

   1. Samanta

    O gal žino­te kur gali­ma gau­ti to bar­ba­riso? Visą lai­ką neži­no­jau kaip lie­tu­viš­kai vadi­na­si tai nenaudodavom…
    senais lai­kais kuo­met mama gamin­da­vo nau­do­da­vo par­si­ves­ta is tu kau­ka­zo krastu…

    1. Bar­ba­riso arba lie­tu­viš­kai rau­gerš­kio yra prie­sko­nių par­duo­tu­vė­se. Aš pir­kau iš http://www.delona.lt

 4. Viriau šitą plo­vą, tik be kumi­no (netu­rė­jau, kur jo gali­ma nusi­pirk­ti?). Labai pati­ko — papras­tas recep­tas, labai gar­dus rezul­ta­tas. Tik kitą kar­tą aš dėsiu ryžių dvi­gu­bai mažiau negu mėsos, o ne tiek pat, ir čes­na­ko dėsiu dau­giau — aš dedu nepjaus­ty­tas skil­te­les, jos tada tokios… na… per­sitroš­ki­nu­sios, nebe­ašt­rios, ska­nios-ska­nios. Ačiū,Audriau, labai ska­nius daly­kus vis primenate. 🙂

  1. Ačiū 🙂 O kumi­no tai dabar jau rasi­te prie­sko­nių par­duo­tu­vė­se. Aš irgi nau­do­ju nemal­tą — kai rei­kia susitrinu.

   1. Tik­rai paban­dy­kit su kumi­nu, man tas kumi­nas labiau­siai ir patin­ka plo­ve, tas jo sals­te­le­jes sko­nis ir ait­rus kva­pas.. Kaip tik siuo metu gami­nu si plo­va 🙂 dar koks 30 min ir bus gali­ma isjung­ti kaitra 🙂

 5. Lai­ma, kumi­no turė­tum ras­ti bet kurio­je prie­sko­nių par­duo­tu­vė­lė­je. Tik būna mal­tas ir nemal­tas kumi­nas. Tai nemal­tas yra geriau (iš mano asme­ni­nės prak­ti­kos, dau­giau kur panaudojamas)

  O aš dar norė­jau paklaut, kokie ryžiai yra ska­nūs? Kaž­kaip galin­tos nei vie­ni man nepa­ti­ko, o atra­dau tik bama­ti ryžius (IKI, pran­cū­ziš­ki) kuriuos ne visuoe patie­ka­luoe gerai naudoti 🙂

  1. Tur­būt nuskam­bės juo­kin­gai, bet aš nau­do­ju visur, ir man patys ska­niau­si yra pli­ky­ti auk­si­niai ar tai auk­se­lis. Par­duo­da­mi maxi­moj, maišelyje.

   1. O vat aš ir nee­su ban­dęs ply­ki­tų ryžių 🙂 Reiks paban­dyt vadinasi 🙂

    P.S. Išban­džiau savait­ga­lį šio plo­vo pateik­tas pro­por­ci­jas, tai man irgi pasi­ro­dė per daug ryžių.

    1. ply­ki­ti, bent man patys geriausi 🙂
     O dėl pro­por­ci­jų, tai matyt aš pra­tęs prie tokių pro­por­ci­jų, nes man kaip tik 🙂 Svar­biau­sia, kad būtų skanu.

     1. Tai dėl ska­nu­mo, tai žino­ma — ska­nu 🙂 Be kumi­no, beje, plo­vas neten­ka viso savo žave­sio (čia Lai­mai jei ką 🙂

 6. žave­sio — gal­būt, bet ska­nu­mo — tik­rai ne :p

 7. Kristina

  O kumi­na deda­te nemalta?

  1. taip mal­tą

   1. O aš dedu nemal­tą 🙂 Bent jau tada, kai mokiau­si ir virė­jas dėjo nemaltą.

 8. pasi­ga­mi­nau plo­vą! Suži­no­jau ryžių viri­mo paslap­tį. superb! Tie­sa, man su tuo kumi­nu neaiš­ku, kiek ten jo dėti?
  Bet šiaip super, ryžiai birūs. Tie­sa, dar vie­nu G.Vilpišausko pata­ri­mu pasi­nau­do­jau (ką dary­ti jei ryžiai dar traš­ka, o van­dens nebėra) 🙂
  Thumbs up!

  1. Kumi­no as dedu gerą arba­ti­nį šaukš­tą (su kau­pu). Bet vis­ką rei­kia pasi­re­gu­liuo­ti pagal sko­nį 🙂 O tai jei ryžiai dar traš­ka, tai tur­būt van­dens rei­kia dar įpilti?

   1. na taip, logiš­kas ir taip žings­nis atro­do, bet Gied­rius triu­kų visa­da paruo­šęs turi 😀 senas vil­kas juk.
    Žiau­riai ska­nu buvo. nu tik­rai. pati savim neatsistebiu 😀 😀

 9. Tomas

  kaip tik dabar gami­nu plo­va pagal si recep­ta, liko 7m ir ryzius desiu…laukiu nesu­lau­kiu kada pasi­ga­mins 😛 O nie­ko jei­gu ant dug­no keli svo­gu­niu­kai pasvilo?

  1. ne, tik­rai nebeda 🙂

 10. Svei­ki, katik pasi­ga­mi­nau plo­vą, ska­nu buvo. Ačiū už recep­tu­ką. Tačiau mano šei­ma mėgs­ta aštriau, mėgs­ta jog prie­sko­nių dau­giau būtų. Tad pasi­ga­mi­nu­si plo­vą į lėkš­tę įdė­jau šaukš­te­lį pomi­do­rų pada­žo, tada plo­vas pasi­da­rė dar skanesnis.

  1. visa­da prašom 🙂

 11. alba

  Ska­nu, gra­žu. Mėsy­tė (kiau­lie­na) tir­po bur­no­je, ryžiai tir­krai birūs. Tik kumi­no netu­rė­jau, tai tur­būt nekve­pė­jo ypa­tin­gai. Vie­nin­te­lė bėda — prisvi­lo prie puo­do dug­no. Plo­vui vir­ti susi­ra­dau san­dė­liu­ke tik­rą ketaus puo­dą, dar svei­kas, nepa­rū­di­jęs, nors nau­do­tas buvo gan seniai. Vidus toks pat ema­liuo­tas kaip ir Aud­riaus puo­do. Kodėl prisvi­lo? Nera­mu buvo palik­ti uždeng­tą puo­dą 45 minu­tėms. Pabai­goj jau pas­kli­do svi­lė­sių kvapelis…

  1. Gal per stip­ri ugnis buvo? beto, supy­lus ryžius, puo­do nerei­kia mai­šy­ti, kad mėsa ir rie­ba­lai lik­tų puo­do apa­čio­je. Tokiu atve­ju svil­ti neturėtų

 12. astyte

  Gami­nau papras­tam puode,gavosi tie­siog idea­liau­sias patiekalas.…niekas neprisvilo,ryžiai birūs,jautiena minkštutė.…..šeimyna val­gė apsilaižydama.….

 13. Ieva

  Svei­ki,

  Ar galit kas patiks­lin­ti per kelis pirš­tus turi van­duo apsem­ti ryžius? 🙂 o gal gali­ma cm (nes pirš­tas pirš­tui nelygus)?

  Iš anks­to ačiū ir ska­naus jei kas valgot 🙂

  1. Na maž­daug 3–4 cm.

 14. astyte

  Aš van­dens pilu maž­daug per du pirštus,gal kokius tris-ketu­ris cm.O kiek rei­kia ištikrųjų,tai nežinau.….Manau ir nuo nau­do­ja­mų ryžių priklauso,nes nevi­si vie­no­dai van­de­nį sugeria.…

  1. tei­sin­gai, van­dens kie­kis yra tik apy­tiks­lis, bet daž­niau­siai tin­kan­tis. Vis­kas pri­klau­so ir nuo ryžių, ir nuo ugnies stip­ru­mo ir t.t. Bet “2 pirš­tai” daž­niau­siai nepaveda 🙂

 15. Alba

  Aud­riau, ačiū už nau­din­gus pata­ri­mus, lau­kiam nau­jų recep­tu­kų! Ko nors ska­naus, bet seniai pamiršto.

 16. Išban­džiau ir aš šian­dien pie­tums. Liuks! Labai ska­niai gavo­si ir ryžiai birūs, tik­rai geras recep­tu­kas. Tik pasi­skai­čiu­si komen­ta­rus ryžių dėjau mažiau — 400 gr, o mėsos 700 gr. Ačiū!

  1. Beje,plovas ant­ra die­na dar skanesnis 🙂

   1. Turė­sim ryt pro­gą tuo įsi­tin­kin­ti — pusė puo­do liko 🙂

 17. astyte

  Vakar plo­vo die­na buvo?.…..Aš ir gaminau.Kaip visad gavos puikiai.…Dar šian­dien galė­sim ver­tint ant­ros die­nos plo­vo skonį.…

 18. svogerka

  tik nesu­pra­tau, kiek van­dens rei­kia ant ryziu zupil­ti “Maz­daug per pirstus” ??

 19. svogerka

  atro­do, radau, lyg ir 2 pirs­tus, ane?

 20. svogerka

  gavos liuks liuks. labai skanu!

 21. Lolita

  Labai ska­nus plovas,jau ant­ra kar­ta gami­nu ir tik vis­ka padvi­gu­bi­nau nes labai greit sei­my­na suvalgo,ACIU uz nuo­sta­bu recepta

 22. Monika

  Gavau užduo­tį namiš­kiams paruoš­ti viš­tą, bet labai užsi­ma­niau šian­dien plo­vo. Kadan­gi maniš­kis nuo­lat sulip­da­vo (nors aš jo nie­kad nemai­šy­da­vau). Ir šian­dien mane aplan­kė sėk­mė, nes beieš­ko­da­ma recep­to atra­dau šį blo­gą. Pui­kus recep­tas ir kaž­kaip plo­vas nesu­li­po. Nuostabu. 🙂

  1. Sma­gu girdėti 🙂

 23. tomas

  darem su kumi­nu pir­ma ir pas­ku­ti­ni kar­ta. labai nepa­ti­ko ir man ir zmo­nai :(. neima­no­ma val­gy­ti. galu gale pri­de­jom pipi­ru pagal savo sko­ni ir aky­se prasviesejo 🙂

  1. kumi­nas yra gan spe­ci­fi­nis prie­sko­nis, todėl žino­ma rei­kia prieš tai jį para­gau­ti ir tik po to dėti.

  2. uzbe­kiš­ką plo­vą gami­nu jau kelis dešimt­me­čius, bet be kumi­no, nes jis man sie­ja­si su ara­biš­kos (Mag­re­bo) vir­tu­vės kus­ku­su, tadži­nu ar pila­vu. visos medi­nos juo prakvipusios.
   Norin­tiems aštru­mo, siū­ly­čiau be juo­dų­jų pipi­rų įdė­ti ait­rio­sios paprikos.
   Kai van­duo su ryžiais užkun­ku­liuo­ja, paba­dau sky­lių, kad zer­va­kas geriau pas­klis­tų po ryžius, nes puo­do nedengiu.

 24. aivaras

  ale užvi­ro skran­dis skai­ty­ti jus 🙂 lekiu į par­dę ir eisiu virt! para­šy­siu, kaip sekės 😉

  1. labai įdo­mu kaip sekės 🙂

   1. aivaras

    Vis­kas super! išmo­kau vir­ti plo­vą 🙂 Kadan­gi vis­ką puo­liau dary­ti pas­ku­ti­nę minu­tę, tai kumy­no nega­vau, bet nusi­pirk­siu jo vėliau. Man svar­biau buvo išmok­ti “KAIP”. Vis­kas pagal apra­šą ėjo­si sklan­džiai, tik pas­ku­ti­nia­me eta­pe supa­ni­ka­vau: užpy­liau ryžiais troš­ki­nį, ant jo van­dens per tris pirš­tus ir turė­jau palik­ti 45 minu­tėm. Bet po kiek lai­ko norė­jau pažiū­rėt, kas daros. Na gi va, van­dens nebė­ra!! Išsi­gan­dau ir vėl užden­giau, po to ati­den­giau. Pasi­blaš­kiau, bet ska­nu­mė­lis gavos. Svo­gū­nai, čes­na­kai ir mor­kos din­go 😀 liko tik jau­tie­na ir ryžiai. Mėsa minkš­ta, o ryžiai drėg­no­ki. Rei­kės dar pava­ri­juo­tin su puo­dais, skys­čiu kie­kiais ir prie­sko­niais. Ačiū 🙂

 25. Ingrida

  Pažiū­rė­jau — dar nebu­vau pagy­rom api­py­lus, tai šitai darau dabar, kadan­gi ir genia­liai papras­tas recep­tas labai pui­kus, ir šiaip vyriš­ka logi­ka atgai­vi­na, kadan­gi mote­riš­ki val­gy­mų blo­gai bai­siau­siai este­ti­zuo­ti ir mis­ti­fi­kuo­ti [ar suta­p­i­mas, ar dar vie­nas gera­sis “akmuo į vyrų dar­žą”, bet būtent tėvas buvo tas žmo­gus, kuris man įka­lė aler­gi­ją viso­kiems keču­pams plove].
  Tai­gi tatai­gi, taip ir toliau — ska­niai ir aiš­kiai. Ar aiš­kiai skaniai… :))

  1. Dide­lis ačiū 🙂 Ir labai pri­ta­riu jums 🙂

 26. asta

  Svei­ki, nore­jau paklaust, o jei vie­toj jau­tie­nos desi kiau­lie­nos soni­ne, kazin nesu­ga­din­siu skonio? 🙂

  1. žino­ma, kad nesugadins 🙂

 27. asta

  plo­vas ise­jo nuostabus !!!

 28. tomas

  aciu buvo labai skanu 🙂
  p.s. ide­jau dar bar­ba­riso niammmm 🙂

 29. ryza

  o as spe­cia­liai pilu dau­giau van­dens, kad plo­vas nebu­tu birus. Mano sei­my­nai taip labiau “eina”…

  1. bet tada jau gau­na­si ne plo­vas o ryziu kose su mesa 😉

 30. Sandra

  Ka tik pasi­ga­mi­nau ir pavalgiau…ka as galiu pasa­ky­ti — super!!!

 31. erika

  o man kaip tik patin­ka tik birus plo­vas kaip daro mama,o man gau­na­si košė,bet rytoj vėl ban­dy­siu gal pavyks

  1. plo­vas ir turi būti birus 🙂

 32. briedis

  o ryzius nevir­tus ar jau isvir­tus ber­ti ant tos koses kur pasi­da­rom patroskinam:)

  1. nevir­tus, tik pamir­ky­tus vandeny

 33. vidas

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…gal kas zino­te kaip kumi­nas vadi­na­si angliskai?

 34. svei­ki, ieš­kau tokio puo­do kaip jūsų, gal pasi­da­lin­tu­mė­te, kur įsi­gi­jo­te, labai ačiū!

 35. Vaida:)

  Labai aciu, nuo­sta­bus sko­nis. Pir­ma kar­ta savo ber­niu­kui gami­nau plo­va ir man pui­kiai pavy­ko. Tikuo­si rasiu dar ne vie­na pui­ku recep­ta, dar tiek daug turiu ismokti:)

 36. meile

  Recep­tas tik­rai pui­kus! Sian­dien gaminsiu plo­va… Tik beda- netu­riu KUMINO! Net nezi­nau, kas tai yra…

  1. Na, ir be kumi­no bus gerai 🙂

 37. Oksik

  ..Labai nuo­sir­dziai deko­ju uz si recep­ta. jis nuostabus.…gamint visiems=)))…pirma kar­ta gami­nau plo­va ir gavo­si supper

 38. Irena

  Paban­dy­ki­te su kala­ku­to slau­ne­liu mesa, man plo­vui tobu­liau­sia mesa 🙂

 39. O kur pomi­do­ru padazas?

  1. o kam to padažo?

 40. Geras receptas,aciukas:)birus ryziai man svar­biau­sia ir man Pavyko;)

  1. ir be pomi­do­rų padažo? 🙂

 41. gibraltar

  na nejau­gi nie­kas lie­tu­vo­je neisver­te kumi­no? kmy­nai tai, kmynai.. 🙂

  1. kmy­nai tai yra tie, kurie auga pas močiu­tę kai­me. O čia yra kuminas.

 42. Nyte

  And­riau, tu nuo­sta­bus! 🙂 Dar tik nese­niai pame­gau gamin­ti, ir kek­vie­na die­na vis darau nau­ja patie­ka­la. Na, netu­re­jau tokio puo­do, tai teko kep­tu­vej tro­skin­ti, bet gavo­si bur­no­je tirps­tan­tis su pui­kiu sko­nio balan­su plo­vas! Pagar­di­nau mari­nuo­tais agur­ke­liais ir uzger­ti kefy­ro pri­de­jau- pasa­ka! Aciu! 🙂

  1. ačiū ačiū 🙂

  2. o taip, kefy­ras čia labai labai tinka 🙂

 43. Nyte

  Be pada­zo irgi ska­nu, bet, mano aplin­kos zmo­nems ir man taip pat ska­niau su ymai­sy­tu pomi­do­ru pada­zu 🙂 Taip pir­pra­tin­ti seno­liu esa­me ir mum ska­nu, bet esu val­gius ir be jo ir taip ir taip ska­nu! 🙂 Pada­zas tru­pu­ty dau­giau rugs­tu­mo, sal­du­mo, ast­ru­mo pri­de­da, be pada­zo svel­nes­nis sko­nis 🙂 Ska­naus visiem, isban­dy­ti gali­ma visaip, svar­bu ska­nu butu! 😉

 44. Dovile Dive

  No.1 recep­tas! 🙂

 45. Andri

  Tie­siog smal­su: recep­tu­ko pabai­go­je kefy­ras pami­nė­tas, tai koks jo vaid­muo šiam ska­niam reikale?

  1. Uzsi­ger­ti 🙂

 46. Santa

  Gal blo­gai įsi­skai­čiau, bet man neaiš­ku kaip su ryžiais. Ar juos dėti jau išvir­tus, ar žalius? kada išmai­šy­ti visą patiekalą?
  Kadan­gi ryžius turiu jau išvir­tus, tikiuo­si reik dėt tokius į puodą :)?

 47. Rūta

  Ką tik išvi­riau plo­vą pagal šį recep­tą su labai nežy­miais nukry­pi­mais dėl prie­sko­nių, bet kumi­ną dėjau. Ir žino­te ką? Labai pasi­gai­lė­jau.…., kad neval­gau mėsos:))) Val­giu­sių nuo­mo­ne gavo­si tobu­lai ska­nus. Ačiū autoriui!

  1. visa­da gali­ma per­si­gal­vo­ti dėl mėsos nevalgymo 🙂

 48. Sandra

  Labai geras receptas! :))))

 49. Andzelika

  Na, jau plo­vas beveik paga­min­tas. 🙂 pir­ma kart gami­nu plo­va, ziu­re­sim kaip cia bus. 😀

 50. Plo­vas nere­alaus skanumo.Tobulo grozio 😉

  1. visiš­kai sutinku!

 51. Kristina

  Labai ačiū už recep­tą, tik­rai papras­ta ir sko­nis nepaprastas;-)!!!

 52. Daiva

  Ką tik paga­mi­nau, tobu­la 🙂 kadan­gi mėgs­tam aštriau, įdė­jau čili pipi­riu­ką. Džiau­giuos atra­dus šį tink­la­pį, išban­dy­siu dar ne vie­ną receptą 😉

 53. egiduokas

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…

 54. egiduokas

  Pali­ki­te koman­ta­rą čia…svarbus ryziu ir vandens 

  isas­me­ni­nes praktikos

  santykis1:2i r gami­ni­mo lai­kas 3min stip­ri ugnis, 7min. viduriniska,8 min silpna.….ant puo­do uzmes­ti ranks­luos­ti ir20min palai­kyt neatidengent,

 55. Vita

  Ryžiai ver­da­mi 45 min???? Išprotėjimas 🙂

 56. NA KA paBAN­DOM NEKOX IS MANES KULINARAS TAI MANAU NEPAVYX 🙂 PARASYSIU KAIP SEKES

  1. na gavos ryziu kose su mesa bet ska­nu kita kar­ta tusin­siu adi­da­res puo­da ir maziau alie­jaus pil­siu ir kas labiau­siai pati­ko kad mesa gavos minks­ta ir lb ska­ni dekui uz recep­ta ir kita kart pame­gin­siu pasi­mo­kyt is klaidu 🙂

   1. Būti­nai dar mėgink 🙂

 57. PIRMO KARTO PAVYKO PASIDARYTI, NORS IR PIRMĄ KARTĄ GAMINAU :)! Labai džiau­giuo­si, jog radau šį pus­la­pį! SKONIS BUVO TOBULAS! MMM

 58. tobu­las plovas:)

 59. jau tre­čią kar­tą gami­nu pagal šį recep­tą ir kas­kart pui­kiai gau­na­si 🙂 Ačiū labai

 60. o kiek alie­jaus pilti?

 61. Bet koks gro­zis. Taip Uzbe­ki­ja pri­me­na… ir toks paprastas

 62. katik viriau, labai ska­niai gavosi

 63. kru­tas plo­vas gavosi

 64. zino­te jus esa­te bai­ge vire­ju kokius kursu?cia recep­tas nebent tiems kurie ant tiek zali gyvenime,plovas net­ro­ski­na­mas 45m is jo bus tada ne plo­vas o kose,ir nerei­kia rasy­ti nesa­mo­nes as nesu bai­gu­si bet visad pasi­da­ry­da­vau plo­va ska­nu vyras pirs­te­liu su sunu­mi aplaizo.pabanciau jusu taj kose gavo­si be sko­nio meta­mas lauk ir mesa ir ryziai.

  1. nerei­kia kur­su baig­ti, kad suprast kas para­šy­ta ir pagal tai dary­ti. Dau­gu­mai, o ir man, ir ne kar­tą vis­kas gau­na­si 🙂 tai kas tada kaltas?

  2. Gerb. Lina, tik­ras plo­vas kaza­ne ant atvi­ros ugnies ver­da­mas apie 3 val. (įskai­tant visas pro­ce­dū­ras). Aud­riaus (pagar­ba jam) pateik­tas plo­vo recep­tas labai arti­mas tik­ro plo­vo gamy­bai bui­ti­nė­mis (ne lau­ko) sąly­go­mis. Sekmės

 65. Haha… sakot kose gau­sis? nifi­ga nesi­gau­na ta kose… gali­ma ir valan­da tro­sint ir tai nera prob­le­mu… o tai ka jus vadi­nat plo­vu kuri pasi­da­rot per 30 minu­ciu, geriau­siu atve­ju tik ryziu kose su mesa, o ne tik­ra­sis plovas.

 66. LABaI Pati­ko! Iš prie­sko­nių dėjau kario šiek tiek tai labai tiko. gaminsiu dar ne kartą 🙂

 67. DAUG AUDRIAUS RECEPTŲ IŠBANDŽIAU, VISI PUIKŪS. o PONIA LINA YRA ŠIAIP JAU PIKTAS ŽMOGUS, DĖL TO IR PATIEKALAI NEPAVYKSTA.
  sĖK­MĖS, AUDRIAU, GAMINK IR DALINKIS, LAUKAIM NAUJŲ PATIEKALŲ NAUJŲ IDĖJŲ.

 68. Visa­da plo­vą gami­nu pagal šitą recep­tą. tOBU­LAS SKONIS!

 69. Dar būti­nai deda­mas toma­tas kai u=pilama van­de­niu ir čes­na­ko skil­te­lių kar­tu kai kepa­mas svog8nas su mor­ko­mis, sutei­kia nuo­sta­bų skonį.

 70. į tik­rą plo­vą įpil­tas toma­tas (keču­pas) tai tas pats, kas į gerą vyną įpil­ta coca-cola. Gal kam taip ir patinka…

 71. Turiu tokią prob­le­mą: vis­kas eina­si kuo pui­kiau­siai, kol neuž­pi­lu ryžių ir van­dens. Tada iš kar­to pra­de­da svil­ti. Gal pil­ti van­de­nį taip, kad nubėg­tų į dug­ną? O gal prob­le­ma ta, kad ver­du ant kait­len­tės ir nie­kaip nega­liu sure­gu­liuo­ti karš­čio? Nesu­pran­tu, kur klaida.

 72. Pasi­da­lin­siu savo patir­ti­mi gami­nant plo­vą. Tik­ra­ja­me plo­ve nau­do­ja­mas ne alie­jus, o rie­ba­lai (daž­niau­siai — iš avies pauo­de­gio). Čes­na­kas deda­mas nelup­tas, pora gal­vų dide­liam puo­dui, išvi­rus plo­vui — išima­mi, ska­nūs val­gy­ti atski­rai :). DĖl košės ir ne košės. Esmė plo­vo paruo­ši­me, kad ryžiai plo­ve ne ver­da­mi, o jiems duo­da­ma apdeg­ti rie­ba­luo­se, van­de­niui lei­džian­tis žemyn, rie­ba­lai apde­gi­na ryžius, dėl to nesi­gau­na košė. Van­de­nį rei­kia regu­liuO­ti cik­liš­kai: van­duo nusi­lei­džia, rie­ba­lai apde­gi­na ryžius, vėl papil­do­ma van­dens. Ir taip kar­to­jant kelis kar­tus, tik­rai košės neišvirsite.

 73. O gal gali išduot paslap­tį kur pir­kai tą ste­buk­lin­gą­jį špi­ži­nį puodą?

 74. Labai ska­nu!!! ir lai­ko daug nerei­kia. dariau su kiau­lie­nos spran­di­ne. ačiū!

 75. Puo­das pirk­tas iš inter­ne­ti­nio pus­la­pio, anks­tes­niuo­se komen­ta­ruo­se aiš­kiai para­šy­ta — netin­gė­kit paieš­ko­ti :] Aud­riau, Ačiū už recep­tą, kaip tik dabar mano tos 45min eina 😀 bijau ir pagal­vo­ti, jei kaž­kas nepa­vyks. Bet bent kva­pas tai nuostabus. 😀

 76. Sma­gu, kad beveik 7 metai dar vis kaž­kas gami­na pagal jūsų recep­tą 🙂 ir aš išban­džiau, turė­čiau porą paste­bė­ji­mų: aš irgi dėčiau mažiau ryžių ir man norė­tų­si nupil­ti nuo mėsos troš­ki­ni­mo­si susi­da­riu­sį van­de­nį. Arba gal ją pakep­ti ir pavir­ti atski­ra­me puo­de, neži­nau.. bet kokiu atve­ju, ačiū, buvo nuo­sta­bi vaka­rie­nė, anks­čiau tik­rai tik ryžių košę su mėsa darydavau 😀

 77. Vei­ki, sian­dien ir as keti­nu gamin­ti plo­va pagal si recep­ta. tik… apsi­ziop­li­nu­si isi­gi­jau kera­mi­ki­ni inda skir­ta labaiu orkai­te­je gamin­ti. Ar recep­tas del sito lai­ko skir­to tro­ski­ni­mui, skiriasi?

 78. Labai ska­nus, tik aš kepiau orkaitėje.AČIŪ RECEPTĄ

 79. Aud­riau, pagal jusu recep­ta gami­nu plo­va jau 5 metai. Ste­bi­nu juo netik savo drau­gus, bet ir vie­ti­nius kai­my­nus (gyve­nu loty­nu ame­ri­ko­je) . Plo­vas visuo­met gau­na­si supe­ri­nis .Ir tos 45 minu­tes daro stebuklus
  Aciu jums !.

 80. LABAI labai gar­dus plo­vas pavy­ko, ačiū už receptą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.