Labai šokoladinis pyragas

Nuste­bot? 🙂 esu ne kar­tą rašęs, kad pyra­guo­se ir deser­tuo­se aš nesi­s­pe­cia­li­zuo­juo­si. Nebent pyra­gas labai labai ska­nus, toks kaip ame­ri­kie­tiš­kas citri­ni­nis. Tai­gi šį kar­tą ant­ra­sis pyra­go recep­tas — labai ska­nus, labai sal­dus ir rie­bus — labai šoko­la­di­nis pyra­gas, kuris ori­gi­na­liai vadi­na­si — “Bel­giš­kas šoko­la­di­nis pyra­gas”. Tikiu, kad dau­ge­lis tokį ar labai pana­šų pyra­gą esa­te kepę ar bent raga­vę, o aš pir­mą kart jį para­ga­vau prieš gerą mėne­sį. Recep­tu pasi­da­li­nu pus­bro­lis, kuris šiuos pyra­gus kiek­vie­ną die­ną kepa vie­na­me Kopen­ha­gos res­to­ra­nų (ane, Pau­liau? 🙂 ). Pyra­gas ne tik ska­nus, bet ir labai papras­tai iške­pa­mas. Bet toks vyru­kas tokį be prob­le­mų pada­rys, net ran­kų nerei­kės susitepti 🙂

Beje, labai sun­kiai sekė­si nusi­pirk­ti juo­do šoko­la­do (kur kak­a­vos dau­giau nei 70 proc.). Pasi­se­kė ras­ti tik ket­vir­to­je par­duo­tu­vė­je. Nesu­pran­tu, kodėl jo nieks nebe­tu­ri? Todėl, kai radau šoko­la­dą su 85 proc. kak­a­vos, iškart nusi­pir­kau 1 kg 🙂

 • 300 gr. juo­do šoko­la­do (kuo dau­giau kakavos);
 • 300 gr. sviesto;
 • 300 gr. cukraus;
 • 1 v.š. miltų;
 • 6 kiau­ši­niai.

Imam dube­nį ir į jį sude­da­me svies­tą ir šoko­la­dą. Dube­nį deda­me ant ver­dan­čio van­dens ir mai­šy­da­mi tirp­do­me. Kol tirps šoko­la­das su svies­tu atski­ria­me kiau­ši­nių try­nius nuo baltymų.


Į try­nius deda­me mil­tus ir gerai išmai­šo­me. Jau ištir­po svies­tas su šoko­la­du. Deda­me į masę cuk­rų ir mai­šo­me, kol cuk­rus ištirps (o gal gali­ma cuk­rų tir­pin­ti kar­tu su svies­tu iš šoko­la­du???). Kol mai­šy­si­me cuk­rų išpla­ki­me bal­ty­mus. Bal­ty­mus rei­kia plak­ti, kol jie pasi­da­rys stan­dūs ir purūs.

Į šoko­la­do masę sude­da­me išmai­šy­tus su mil­tais try­nius. Išmai­šo­me. Sude­da­me išplak­tus bal­ty­mus ir vėl vis­ką gerai išmai­šo­me. (SVARBU. Pilant try­nius ir bal­ty­mus į šoko­la­do masę įsi­ti­kin­kit, kad masė nėra karš­ta). Vis­ką sude­dam į kepi­mo for­mą, ištep­tą svies­tu, ir deda­me į iki 150 laips­nių įkai­tin­tą orkai­tę ir kepa­me apie 1 valan­dą. Atvė­si­na­me ir atšal­do­me šaldytuve.

Ypa­tin­gai ska­nu su ledų kokteiliu.

Ska­naus.


Paskelbta

-

,

sukūrė

Komentarai

Atsakymai į “Labai šokoladinis pyragas”: 53

 1. Paulius

  Cuk­rus tir­pi­na­mas kar­tu su svies­tu ir šoko­la­du — apa­čioj svies­tas, tada šoko­la­das ir vir­šuj cuk­rus, kad neprisvil­tų dugnas.

  P.S. Norint gra­žiai atpjau­ti šį pyra­gą rei­kia nau­do­ti karš­tą pei­lį — tada kraš­te­liai bus lygūs 🙂

  1. nu bet šiaip ar gerai gavos? 🙂

 2. ech.. seniai ką su šoko­la­du beke­piau… reiks išban­dy­ti šį receptuką 🙂

 3. vis­ka ati­duo­ciau jei man kas dabar sio soko­la­dai­nio gaba­liu­ka atnestu … (:

 4. egle

  Labai labai ska­niai atro­do! Para­sy­kit soko­la­do pava­di­ni­ma ir kurio­je par­duo­tu­ve­je radot?

  1. Radau IKI. O kaip vadi­na­si nepa­me­nu, bet pran­cuzi­skas ir dide­li ska­ciai nupies­ti “85”

  2. Milda

   Iki par­dej Lai­mos soko­la­das 70% 😉

 5. astyte

  Reiks būti­nai kepti!Šokoladas-jėga,o šoko­la­di­nis pyra­gas-geriau­sias deser­tas prie karštos,stiprios kavos puodelio.…

 6. egle

  aciu uz atsa­ky­ma 🙂 buti­nai savait­ga­li kepsiu 😉

 7. savait­ga­liui labai geras pyragas 🙂

 8. astyte

  Tie­siog laaaaaabai šoko­la­di­nis pyragas.…Nors nau­do­jau mažiau kak­a­vos turintį,bet skir­tą deser­tams ir kepi­niams, šokoladą,gavos puikiai!

 9. Jurgita

  As kepu “piges­ni’ pyra­ga su 4 kiau­si­niais ir smul­kin­tais mig­do­lais 🙂 Ir soko­la­da su svies­tu tir­pi­nu sto­ra­dug­nia­me puo­de ant nedi­de­les ugnies.

 10. astyte

  patarkit!Jau ant­rą kar­tą kepu šitą ska­nu­tė­lį pyra­gą ir ant­rą kar­tą man jis sukrenta,viršutinė plu­te­lė sulūžinėja.…..ką ne taip darau?.….

 11. Rosee

  Die­viš­kai ska­nus šis labai šoko­la­di­nis pyra­gas. Ačiū už receptą!

 12. […] Tai bus mano pus­bro­lis Pau­lius, pagal kurio recep­tą jau yra paga­min­tas ir įdė­tas čia šoko­la­di­nis  pyra­gas. Blo­ge turė­tų atsi­ra­sti dau­giau pyra­gų, kuriuos Pau­lius mėgs­ta gamin­ti. Žino­ma aš […]

 13. Jurga

  Nu, vai­ki­nai, su tuo pyra­gu pas mane kaz­kas nege­rai… Kepa jau ant­ra valan­da. Vidu­rys jau nebek­liurksi. .. Mil­tu 1 v.s. tai cia ture­jot ome­ny vir­tu­vi­nis sauks­tas? Kaz­ko jis netirs­te­ja:) Na, bent jau namai ska­niai soko­la­du kvepia:)))

  1. jun­kit lauk ir lei­s­kit atves­ti, o po to i saldytuva 🙂

   1. Jurga

    Pavy­ko! Ir labai soko­la­di­nis. Po trem­ties bal­ko­ne, kur buvo ‑10 jis labai ska­niai sustingo.

 14. vasara

  Šoko­la­dai­nis — tai gėris, greit neli­ko 🙂 Ačiū už receptą!

  1. aha, jo greit nelieka

 15. Dovile

  Kovo 11-osios pro­ga nuspren­dziau sei­my­na nuste­bin­ti ir paga­min­ti kaz­ka is sal­dziu­ju skanestu…Drauge buvo mine­ju­si apie apie soko­la­di­ni pyra­ga, tad panar­siau ir apti­kau si Aud­riaus “Labai soko­la­di­ni pyra­ga”. Iske­pe kuo pukiau­siai per 30 min. ir istie­su labai ska­nus! Prob­le­ma tame kad labai kalo­rin­gas, tad tiks tik ypa­tin­goms pro­goms, bet tik­rai ver­tas deme­sio desertas!!
  Aciu Aud­riau uz recepta 🙂

  1. Kovo 11-ąjai šis pyra­gas labai tin­ka­mas 🙂 sma­gu, kad patiko

 16. kristiana

  na man tai keis­tai gavosi,ispradziu issi­pu­te kaip arbuzas,o kaip ise­miau is skar­dos supliu­s­ko ir pasi­da­re dvie­ju pirs­tu storio.naudojau 90 poc.kakavos sokolada,bet man jo vis­tiek truko,manau per­daug kiau­si­niu dedasi…ir seip jau jei ide­da recepta,butu neblo­gai zino­ti kokio­je skers­mens skar­do­je kepti.is lie­tu­vio sma­gu gau­ti toki recep­ta, nes tik­rai kaz­kas idomesnio,bet nepa­sa­ky­ciau kad be pro­ti­skai skanus,esu val­giu­si ir skanesiu.

  1. Dėl sko­nio, kaip ir dėl dar kelių daly­kų — nesiginčijama 🙂

  2. Simona

   Dariau maž­daug 23–25cm skers­mens skar­do­je ir dėjau tik 5 kiau­ši­nius. Gavo­si labai skaniai!!

 17. Vasara

  Taip, dėl sko­nio nesi­gin­čy­ja­ma 🙂 Aš daž­nai pale­pi­nu drau­gus savo gamin­tais deser­tais, kepi­niais, o šis šoko­la­dai­nis sulau­kė ypač daug pagy­rų, visiems pati­ko ir visi pra­šė recepto 🙂

 18. oho, tik 1 šaukš­tas miltų…

 19. Laurynas

  kepa kepa 🙂 Jau­ciu kad bus gerai :))) jau 25min orkai­tei, issi­pu­te gerai, kiek supran­tu poto suses 🙂

 20. Laurynas

  Issi­ke­piau dabar val­gau bet gal­vo­ju ar taip ture­jo gau­tis. Vir­sus gerai iske­pes tra­pus, sau­sas, o apa­cia dreg­na toks jaus­mas kad neiske­pus ar cia taip ir turi but?

  1. taip. Pyra­gas yra šla­pias. Nuo­trau­koj matosi 🙂

 21. Putulis

  Aš vis mai­šau ir mai­šau tą šoko­la­dą su svies­tu, o cuk­rus jame kaip netirps­ta, taip netirps­ta. Ištrau­kus šaukš­tą ant jo likę dar cuk­raus kruo­pe­lių ir pabel­dus į dug­ną cak­si. O gal čia taip ir turi būti? Ar cuk­raus par daug įdė­jau? Ir dar, kokio šil­tu­mo šoko­la­do masė nėra karš­ta? Čia prieš pilant try­nius ir bal­ty­mus. Ar ją visiš­kai ataušinti?

  1. cuk­rų rei­kia ilgai mai­šy­ti 🙂 visiš­kai atau­šin­ti nerei­kia, gali būti dar liku­si šil­ta, kad pirš­tui nebū­tų labai karšta

 22. Justina

  Labai soko­la­di­nis ir labai ska­nus, tokio soko­la­di­nio dar kazi ar esu ragavusi :).
  Cuk­rus man irgi neis­tir­po, bet kai iske­pe — jo jau nesijaute,viskas buvo ciki :D.

 23. Birute

  Labai šoko­la­di­nis ir labai ska­nus pyra­gas. Tie­sa, man taip pat gavo­si toks plo­nas, tačiau su vani­li­niais ledais — tik­ras gėris 🙂

 24. beatrice

  kokio dydžio kepi­mo for­mą naudojote?

 25. DIANA

  taip.labai ska­nus pyra­gas net labai ska­niai atrodo.mes su drau­ge ban­dem dary­ti ir mums ise­jo. visiems siu­lom su drau­ge suval­gy­ti sita patrau­ku pyra­ga. SKANAUS;

 26. Giedre

  nee­su pyra­gų kepė­ja, ir šį recep­tą pasi­rin­kau dėl jo nesu­dė­tin­go ruo­ši­mo… Yum­mie! labai šoko­la­di­nis, šla­pias, kraš­te­liai ska­niai kie­to­ki, pagar­di­nau plak­ta grie­ti­nė­le su vani­le.. kitą­kart jam­siu citri­ni­nį pyragą 🙂

 27. ledine

  As gami­nau soko­la­di­ni pyra­ga pagal si recep­ta ir po to dar kepiau pagal kita, kuri radau facebook’e
  http://www.uk…yte.com/2012/10/sokoladinis-pyragas.html. Tai man anas siek tiek labiau pati­ko, nes gal maziau kar­tu­mo is pacio soko­la­do, siek tiek saldesnis.

  1. Dėl sko­nio nesi­gin­čy­ja­ma. Kas kaip nori tas taip daro 🙂

 28. Simona

  Dėjau tik pen­kis kiau­ši­nius, o nau­do­jau maž­daug 57% kak­a­vos šoko­la­dą. Taip pat pasi­da­riau tirš­tą glais­tą iš pie­niš­ko šoko­la­do, kuris per nak­tį ska­niai sus­tin­go ir pyra­gas įga­vo tra­pu­mo. Liuks receptas :)!!

 29. Mi

  Kepiau šį pyra­gą ne kar­tą, labai ska­nus, bet nesu­pran­tu kodėl kepant man jis smar­kiai paky­la, o bai­gus kep­ti stai­giai susmun­ka, vir­šus lie­ka sus­kel­dė­jęs. Žinau, kad netu­ri būti stai­gios tem­pe­ra­tū­rų kai­tos, bet jis vis­tiek susmun­ka ir sus­kel­dė­ja. Ką aš nege­rai darau??

  1. jis purus nesi­gaus. pas mane nuo­trau­ko­se irgi mato­si, kad jis toks tan­kus ir šlapias.

 30. Paulius

  Gali būti bėda dėl orkai­tės — mums jis irgi išsi­pūs­da­vo, bet labai sau­soj kon­vek­ci­nėj kros­ny­je vir­šus pyra­go pasi­da­ro traš­kus. Ir dar kepant ta plu­te­lė įlūž­ta vidu­ry­je ir pyra­go vir­šus tam­pa sriu­bi­nės lėkš­tės for­mos. Būtent ta plu­te­lė ir lai­ko visą pyra­gą, jį pada­ro kiek pures­nį. Man pačiam ne kas­kart gau­na­si namų orkaitėje.

 31. sVEI­KI, Kepiau ir as si tor­ciu­ka. Pada­riau kaip nuro­dy­ta vis­kas, bet po valan­dos kepi­mo ir pasto­ve­ji­mo sal­dy­tu­me, pas mane vis­vien liko kose, tik vir­sus kie­tes­nis… Kodel?

  Spe­ju del dide­lio kie­kio svies­to? O klau­si­mas iski­lo, kam tiek daug to svies­to reikia?

 32. Mėgin­siu ir aš šį pyra­gą. Kadan­gi orkai­tė nevei­kia, tai kep­siu kon­vek­ci­nė­je kros­ne­lė­je… Ačiū už receptą 🙂

 33. as raga­vau pyra­ga ne svies­to ide­jau o mar­ga­ri­no labai skanu

 34. Pui­kiai pavy­ko! Kol kas bene geriau­sias mano deser­to recep­tas; su šiuo labai šoko­la­di­niu pyra­gu gali kon­ku­ruo­ti nebent moren­gi­niai sausainiai. 🙂

 35. gavo­si!!!!!!! dar įdė­jau smul­kin­tų mig­do­lų ir dalį juo­do šoko­la­do trū­ku­mo pui­kiai kom­pen­sa­vo kon­di­te­ri­nės kak­a­vos mil­te­liai. su plak­ta grie­ti­nė­le.… ačiū labai už receptą;)

 36. nepa­ta­riu mėgin­ti ištir­pin­ti cukraus:D Jis man nie­kaip netir­po. Po gero pus­va­lan­džio mai­šy­mo neiš­t­vė­ręs suma­niau išsi­jo­ti kri­sta­lus ir ištir­pin­ti atski­rai. gal­vo­jau, — nejau­gi žmo­nės val­gys pyra­gą su cuk­raus gaba­liu­kais?? — visiš­kas ištir­pi­mas atro­dė gan logiš­kas spren­di­mas. Mano džiaugs­mui, liku­sį cuk­rų supy­lus į ver­dan­ti van­de­nį mai­šant, cuk­rus kaip man ištir­po, bet nuga­ri­nus van­de­nį ir supy­lus atgal į miši­nį bele­kaip susikristalizavo…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.