Triušiena

Per­spė­ju, kad vege­ta­rai, mėsos neval­gy­to­jai, toliau neskai­ty­ki­te, nes gali būti nema­lo­nių vaiz­dų jūsų akiai.

Pri­si­pa­žin­siu, kad triu­šie­ną pir­kau ir pjaus­čiau pir­mą kar­tą, bet gavo­si vis­kas gerai, taip kaip reikia 🙂

Tai­gi, triu­šie­na, labai lie­sa, svei­ka mėsa. Labai tin­kan­ti vai­kams ir pagy­ve­nu­siems žmo­nėms, nes netu­ri daug rie­ba­lų, visai netu­ri cho­les­te­ro­lio, mėso­je nesi­lai­ko che­mi­nės medžia­gos ir sun­kie­ji meta­lai, beto mėso­je labai daug bal­ty­mų, dau­giau nei avie­noj ar jau­tie­noj. Taip pat labai leng­vai virš­ki­na­ma mėsa. Mėsa pri­me­na paukš­tie­ną (gal labiau­siai kala­ku­tą), ji yra švie­si, nekieta.

Triu­šie­na pui­kiai tin­ka troš­ki­ni­mui arba kepi­mui. Bet jei sugal­vo­si­te triu­šie­ną kep­ti, o ne troš­kin­ti, tai prieš tai reik­tų ją pama­ri­nuo­ti, kad mėsa būtų sul­tin­ga. O jei jau sugal­vo­si­te troš­kin­ti, tai mari­nuo­ti nereikia.

Tai­gi, jei kur pama­ty­si­te par­duo­dant triu­šie­ną — būti­nai pamė­gin­ki­te. Taip pat, triu­šiai par­duo­da­mi nepjaus­ty­ti, todėl arba rei­kės susi­pjaus­ty­ti patiems arba pra­šy­ti mėsi­nin­ko, kad tai pada­ry­tų už jus. Jei nusprę­si­te pjaus­ty­ti patys, tai ši inst­ruk­ci­ja jums bus naudinga.

Triu­šiai nebū­na dide­li (tas nuo­trau­ko­je sve­ria 1.3 kg). Pjaus­ty­ti nėra sun­ku, bet vie­no aštraus ir sun­kaus pei­lio rei­kės. Tai­gi rei­kia pra­dė­ti nuo plė­vių, dide­lių rei­ba­lų nupjaus­ty­mo. Pas maniš­kį jų daug nebu­vo, tai šitas žings­nis ilgai netru­ko. Jau gali­ma pra­dė­ti pjaus­ty­ti. Pra­de­dam nuo prie­ki­nių kojų. Jos prie kūno tvir­ti­na­si saus­gys­lėm, tai­gi pjau­ti kau­lo nereiks.

Paimam vie­na ran­ka prie­ki­nę koją ir kita ran­ka nupjau­na­me palei kūną. Nusi­pjaus papras­tai, nupjo­vus prie­ki­nę koją, nuo jos nupo­jau­na­me irgi mato­mas plė­ves ar dides­nius rei­ba­lus. Tą patį daro­me su kita prie­ki­ne koja.

Toliau ima­mes užpa­ka­li­nių. Užpa­ka­li­nės kojos yra mėsin­giau­sia ir ska­niau­sia triu­šio vie­ta — ver­tin­giau­sia mėsa. Praskė­čia­me užpa­ka­li­nes kojas ir pjau­na­me ten kur mato­si šlau­nies ir kūno riba.

Užpa­ka­li­nės kojos prie kūno jun­gia­si kau­lais, todėl pjau­ki­te iki sana­rio sujun­gi­mo (pama­ty­si­te bal­tą sana­rį), apip­jau­ki­te mėsą aplink sąna­rį ir tada nesun­kiai ran­ko­mis atskir­si­te koją nuo kūno, pjau­ti kau­lo nerei­kės, o ir pati šlau­nis atro­dys ska­niau, be atsi­ki­šu­sių kaulų.

Dabar turi­me turi­te 4 kojas ir kūną. Dabar imsi­mės krū­ti­nė­lės ir pil­vo. Ima­me vie­nos pusės pilvą/krūtinę ir pjau­na­me nuo apa­čios link vir­šaus iki šon­kau­lių palei vie­tą ši vie­ta jun­gia­si su nuga­ro raumenimis.

Vir­šu­je nupjau­na­me palei šon­kau­lius. Tą patį daro­me iš kitos pusės.

Per­pjau­na­me pei­liu krū­ti­nę ir iš vidaus iš abie­jų pusių pei­liu arba žirk­lė­mis nupjau­na­me šon­kau­lius, su mėsa liku­sia ant jų.

Mėsos ant šon­kau­lių nėra daug, todėl kepi­mui jų nau­do­ti never­ta, bet labai tiks sriu­bai arba troš­ki­ni­mui, bet prieš val­gant juos reik­tų išimti.

Beli­ko nuga­ra, su triu­šie­nos nuga­ri­ne ir išpjo­va. Dabar jau ima­me aštriau­sia pei­lį arba kir­vu­ką, nes rei­kės pjaus­ty­ti stu­bu­rą. Pir­miau­sia nupjau­na­me apa­ti­nę nuga­ros dalį su dubens kaulais.

Pjau­na­me ten kur pra­si­de­da nuga­ros rau­me­nys. Ši apa­ti­nė dalis irgi nera tin­ka­ma kepi­mui, nes mėsos ten jau nebė­ra daug, bet pui­kiai tiks sriu­bai. Liku­sią triu­šie­na pada­li­na­me į trys lygias dalis ir supjaustome.

Tai­gi val­gy­mui gau­na­me 9 dalis — 4 kojas, tris nuga­ros dalis ir dvi prie­ki­nes filė.

Dabar jau gali­ma kep­ti arba troškinti 🙂


Paskelbta

-

,

sukūrė

Komentarai

Atsakymų į “Triušiena”: 13

 1. Paulius

  Brrr… Man visad tų triu­šiu­kų gaila..

  1. …bet mėsą valgai 🙂

 2. Simona

  Tik­rai bai­so­kas rep­or­ta­žas. Nors manau, kad atei­ty­je bus nau­din­gas, nes ruo­šiuo­si nepri­si­ruo­šiu vie­ną­kart išban­dy­ti paga­min­ti ką nors iš triušienos.

 3. astyte

  Tu,Audriau,tikras šaunuolis.Ne tik pui­kių recep­tų pridedi,bet dar ir ver­tin­gų pamo­kų duodi.Ir ne-mo-ka-mai!Neįtikėtinai .….Ačiū ir didžiau­sios sėkmės.…

 4. Va triu­sie­nos as nega­liu val­gy­ti, nes labai gai­la triu­siu­ku. Val­giau tik kar­ta gyve­ni­me, bet tri­go gerk­le­je kasnis. Net­gi foto ziu­re­da­ma siur­pas eina.…

 5. agga

  Man tai ido­mu, o kodel nie­kam negai­la ver­siu­ku, vis­ciu­ku, kiau­ly­ciu, zuvyciu 😀

 6. nezi­nau, gal todel, kad visi kiti nera tokie svel­nus. O ir pasi­ziu­re­ki­te i nulup­ta uzpa­ka­liu­ka triu­sio, tai kaip zmogaus.

 7. whats my name

  oh jesus…horror movie

 8. Exuss

  Na štai ko prie pri­ve­da išpin­dė­ju­sių mies­tie­čių gyve­ni­mas, pama­tę nesu­ka­po­tą sker­de­ną dre­bi­na kinkomis.
  Kiau­lės irgi mei­lios, mėgs­ta kai paau­sius joms pakaso.

  1. uzskai­tau 🙂

 9. Iveta

  Mane nese­nai pamo­kė, tai gal įdo­mu bus išban­dyt kito­kį pjaus­ty­mo būdą (ypač aktu­alu jei gau­na­te 3–5 triušius). 

  sustot reik­tu ties ta vie­ta kur lie­ka stu­bu­ras — ir nesku­bėt dalint jo į tris dalis. Ten tooo­kia pui­ki nuga­ri­nė, kad man (kai pamo­kė, ran­ka neky­la jos taip supjaus­tyt). Ta nuga­ri­nė išš­si­ma ašt­res­niu pei­liu laabai leng­vai. O jei triu­šiu­k­as dides­nis, tai net­gi vidi­nė file (vidu­rių pusė­je) būna puiki 🙂

  ir mesy­te nuo papil­ves — ne plė­vė 🙂 visus juos suma­lu — pui­kus far­šas. Kojy­tes atski­rai, filiu­kus atski­rai, mesy­tes liku­sias atski­rai, kau­liu­kus puo­dan — nuver­du, pui­kus daly­ke­lis į žemai­čių bly­nus, lie­ti­nius ir pan. Gau­nas kad trių­šį ‘išnau­do­ju’ vis­kam — ir keps­niam, ir gulia­šui ir kot­le­tams ir blynams 🙂

  aš labai džiau­giuos, kai mane pamo­kė to ♥

 10. Jurate

  oi kaip čia gerai vis­kas paaiš­kin­ta. Vakar pre­ky­bos cent­re mačiau triu­šį ir pagal­vo­jau, kad būtų nie­ko ką nors iš jo pasi­da­ry­ti, bet pažiū­rė­jau pažiū­rė­jau ir pama­niau, kad neži­no­siu, kaip jį supjaus­ty­ti, o bet kaip gaba­lais sudar­ky­ti nesi­no­ri. Labai ačiū už ver­tin­gą informaciją.

 11. […] Vakar rašiau, apie tai kaip rei­kia supjaus­tyti triu­šį prieš jį kepant ar troš­ki­nant. Šian­dien para­šy­siu, ką aš su juo dariau […]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.