Mėnuo: 2018 lapkričio

  • Kepti šonkauliukai

    Kepti šonkauliukai

    Ilgai žadė­ti ir tik dabar aprašyti 🙂 Net pats nuste­bau, kai savo blo­ge nera­dau kep­tų šon­kau­liu­kų recep­tų — vien tik troš­kin­ti. Tai nuspren­džiau šį nesu­si­pra­t­imą ištai­sy­ti. Tam rei­ka­lui rei­kia ras­ti tik gerų, mėsin­gų kiau­lie­nos šon­kau­lių — val­gy­mui, ir tokių kūdes­nių, mažes­nių — užsi­ska­ni­ni­mui arba prie alaus 🙂 Iš ant­rų­jų šon­kaul­lių nei paval­gy­si, nei ką, nes kep­da­mi…

  • Aromatinga kava namų sąlygomis

    Aromatinga kava namų sąlygomis

    Pasta­ruo­ju metu nere­tai ten­ka keliau­ti po Lie­tu­vą, o kad kelio­nės nepra­ilg­tų – sugal­vo­ti būdų, kurie padė­tų kelio­ne mėgau­tis. Jau ne kar­tą susi­mąs­čiau – dabar­ti­nės dega­li­nės labiau pana­šė­ja į pake­lės kavi­nes. Užsu­kus, susi­da­ro įspū­dis, kad žmo­nės daž­niau čia atva­žiuo­ja užsi­sa­ky­ti grei­to, ne itin svei­ko mais­to, nei įsi­pil­ti dega­lų. Tik­riau­siai jei taip pat ieš­ko būdų, kaip mėgau­tis…