Aromatinga kava namų sąlygomis

Pasta­ruo­ju metu nere­tai ten­ka keliau­ti po Lie­tu­vą, o kad kelio­nės nepra­ilg­tų – sugal­vo­ti būdų, kurie padė­tų kelio­ne mėgau­tis. Jau ne kar­tą susi­mąs­čiau – dabar­ti­nės dega­li­nės labiau pana­šė­ja į pake­lės kavi­nes. Užsu­kus, susi­da­ro įspū­dis, kad žmo­nės daž­niau čia atva­žiuo­ja užsi­sa­ky­ti grei­to, ne itin svei­ko mais­to, nei įsi­pil­ti dega­lų. Tik­riau­siai jei taip pat ieš­ko būdų, kaip mėgau­tis kelio­ne, netei­siu,  kiek­vie­nas ieš­ko savų… Na o mane į dega­li­nę atvi­lio­ja ne švie­žios ban­de­lės, deš­rai­niai ar sumuš­ti­niai, kurių gau­sa, turiu pri­pa­žin­ti trau­kia akį ir net­gi kelia nuo­sta­bą kas­kart užsu­kus. Tačiau grei­tas mais­tas nėra mano silp­ny­bė ir tuo didžiuo­juo­si. Į dega­li­nę (tais atve­jais kai nerei­kia kuro) mane atvi­lio­ja – kvapni, aro­ma­tin­ga, tin­ka­mos tem­pe­ra­tū­ros kava – karš­ta, šal­ta, su pie­nu, su pie­no puta, su siru­pu ar tie­siog kla­si­ki­nė juo­da kava, pasi­rin­ki­mas tik­rai ne mažas, o asor­ti­men­tas karts nuo kar­to pasi­pil­dan­tis. Mėgs­tu ragau­ti įvai­rius sko­nius, tačiau daž­niau­siai turiu favo­ri­tų sąra­šiu­ką savo gal­vo­je, šiuo metu daž­niau­siai ren­kuo­si „Flat whi­te“ – esp­res­so su smul­kia­pu­čiu pie­nu. Smul­kia­pu­tis pie­nas sutei­kia švel­nes­nę tekstū­rą, atsklei­džia sub­ti­lų kavos sko­nį. Ne kar­tą kilo min­tis, o kaip tokią kavą pasi­ga­min­ti namuo­se? Ar tik­rai tik pro­fe­sio­na­lūs kavos apa­ra­tai gali paga­min­ti ska­nią kavą? Pra­dė­jau dau­giau domė­tis kavos gami­ni­mu, eks­per­i­men­tuo­ti, daž­niau kavą ger­ti ne tik kelio­nė­je, bet ir namuo­se, tie­siog mėgau­jan­tis lai­ku ski­ria­mu kavos puo­de­liui ar gerai kom­pa­ni­jai. Kaip paruoš­ti tobu­lą smul­kia­pu­tį pie­ną, būdo dar neat­ra­dau, tačiau kavos gami­ni­mo įpro­čiai pasi­kei­tė ir kele­tu pata­ri­mų noriu pasidalinti.

Namuo­se netu­riu kavos apa­ra­to, spe­cia­laus kavi­nu­ko ar kitų prie­mo­nių, išsky­rus kavos mali­mo malū­nė­lį, kurį užsi­sa­kiau iš pigu.lt už nedi­de­lę kai­ną akci­jos metu. Man pri­im­ti­nas įpras­tas lie­tu­viš­kas kavos gami­ni­mo būdas, užpi­lant van­de­niu. Tačiau iš patir­ties jau galiu pasa­ky­ti, kad tokiu būdu paga­min­tą kavą gali tei­gia­mai įver­tin­ti ir išla­vin­tą sko­nį turin­tys mėgėjai.

Visų pir­ma, ren­kan­tis kavos pupe­les svar­bu kavos rūšis, ji pri­klau­so nuo to, kokio­je vie­to­je užau­gin­tas kava­me­dis. Per­kant kavą, atkreip­ki­te dėme­sį – nuro­dant augi­ni­mo vie­tą pažy­mė­ta aukš­tis virš jūros lygio. Šie skai­čiai svar­būs – kuo aukš­čiau užau­gin­tos kavos pupe­lės, tuo jos bus koky­biš­kes­nės. Nuo pupe­lių rūšies pri­klau­so kavos sko­nis – jis bus rūgš­tus, inten­sy­vus, stip­res­nis ar mažiau kof­ei­no… Kam teko bent kiek domė­tis kava, tik­riau­siai žino, kad kavos pupe­lių rūšys pag­rin­di­nės yra 3: ara­bi­ka, robus­ta ir mažiau­siai papli­tu­si libe­ri­ka. Popu­lia­riau­sia ir koky­biš­kiau­sia kava ara­bi­ka, iš kurios gali­ma paga­min­ti ypač sod­raus sko­nio bei aro­ma­to kavos gėri­mą. Suma­lę robus­ta kavos pupe­les, išvir­si­te kavą su gra­žia pute­le, tačiau ji bus kar­tes­nio sko­nio ir turės dau­giau kof­ei­no. Libe­ri­ka rūšies kava yra api­bū­di­na­ma kaip mažiau­siai geros kavos savy­bių turin­ti rūšis, tačiau jos daž­nai yra par­duo­tu­vės par­da­vi­nė­ja­muo­se kavos miši­niuo­se. Nie­ko nau­jo nepa­sa­ky­siu, tik patvir­tin­siu fak­tą, kad ska­niau­sią kavą namuo­se išvir­si­te suma­lę Ara­bi­ka rūšies pupe­les. Sumo­kė­si­te kiek dau­giau, tačiau lai­kas pra­leis­tas su kavos puo­de­liu bus tik­rai koky­biš­kes­nis. Vis dėl­to, jei­gu esa­te tik kelio pra­džio­je kavos gur­ma­nų link, gali­te rink­tis Ara­bi­ka ir Robus­ta miši­nį – eko­no­miš­kes­nis ir tik­rai neblo­gas varian­tas namų sąlygoms.

Skru­di­ni­mas – svar­bus rodik­lis kavos sko­niui. Sie­kiant aukš­čiau­sios koky­bės, kavos pupe­lės turė­tų būti skru­din­tos ne anks­čiau kaip prieš 7–10 die­nų. Skru­di­ni­mas namuo­se – sekan­tis lygis, kurios dar nepa­sie­kiau, bet viliuo­si atei­ty­je išmok­ti ir šio meno. Tai 1 iš paslap­čių, kodėl kava ska­nes­nė spe­cia­li­zuo­to­se kavi­nė­se, kur pupe­lės skru­di­na­mos vie­to­je – jos visa­da švie­žios. Žino­ma, namuo­se visa­da švie­žiai skru­din­tų pupe­lių turi tik užkie­tė­ję gur­ma­niš­kos kavos mėgė­jai. Tačiau aš stip­riai reko­men­duo­ju kavos pupe­les pirk­ti nedi­de­liais kie­kiai, spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se, domė­tis kada jos buvo skru­din­tos, skai­ty­ti eti­ke­tes ir rink­tis kuo švie­žes­nio skru­di­ni­mo pupeles.

Tin­ka­mai pasi­rin­kus kavos pupe­les, sekan­tis žings­nis – paga­min­ti iš jų ska­nų gėri­mą. Pasi­kar­to­siu, kad ska­niau­sia kava – švie­žia kava. Todėl namuo­se kavos pupe­lių malu tik tiek kiek pla­nuo­ju išger­ti vie­nu kar­tu. Tokiam gami­ni­mo būdui, kai kava užpi­la­ma van­de­niu, labiau­siai tin­ka pupe­les sumal­ti ne per smul­kiai – vidu­ti­nio dydžio gaba­liu­kais. Sto­vė­da­ma ilges­nį lai­ką sumal­ta kava tie­siog pra­ran­da savo aro­ma­tą, todėl ir sko­nis bus  ne toks sod­rus. Nau­jas daly­kas kurį atra­dau – kavą pli­ky­ti pašil­dy­ta­me puo­de­ly­je. Namų sąly­go­mis puo­de­lį įde­du į karš­tą van­de­nį, palai­kau kele­tą minu­čių, išėmu­si šva­riai nuva­lau ir tuo­met dedu sumal­tą kavą bei užpi­lu van­de­niu. Dau­ge­lis gal­vo­ja, kad kavos kie­kį kiek­vie­nas pasi­ren­ka pagal sko­nį, tačiau idea­lus varian­tas kai 90 ml van­dens skai­čiuo­ja­me 1 stan­dar­ti­nį šaukš­te­lį mal­tos kavos. Van­duo turi būti jokiais būdais ne ką tik užvi­ręs, rei­kia palauk­ti kele­tą minu­čių kol van­duo atvės iki 85–90 laips­nių ir tuo­met užpil­ti kavą. Užpi­lant van­de­nį, puo­de­ly­je jokiais būdais netu­ri būti šaukš­te­lio, pra­džiai lei­s­ki­te kavai paskleis­ti aro­ma­tą, įsi­ger­ti, tik vėliau gali­ma nugrieb­ti kavos tirš­čius šaukš­te­liu ir mai­šy­ti. Tik­rai tikiu, kad pati koky­biš­kiau­sia kava yra juo­da, be cuk­raus, pie­no ir kitų prie­mai­šų. Tačiau žinau, kad tin­ka­mai pasi­rin­kus kavos pupe­les ir paruo­šus mano aukš­čiau apra­šy­tu būdu, šla­ke­lis pie­no, nesu­ga­di­na nei kavos aro­ma­to, nei sko­nio. Pie­ną ren­kuo­si nerie­bų arba daž­niau auga­li­nį. Pakai­ti­nu jį ant viryk­lės, nedi­de­lės tem­pe­ra­tū­ros, ir nugrie­bu­si kavos tirš­čius įpi­lu jį į kavos puodelį.

Būtent tokiu ruo­ši­mo ritu­alu ir sko­niu namuo­se mėgau­juo­si aš ir vai­ši­nu savo sve­čius. Neslėp­siu, kad vis daž­niau pagal­vo­ju ir apie kavos apa­ra­to įsi­gi­ji­mą, kava pra­ras­tų dalį gami­ni­mo ritu­a­lo žave­sio, tačiau padė­tų atras­ti dar kito­kius skonius.

Lin­kiu ir Jums kava mėgau­tis iš tik­rų­jų, skir­ti pakan­ka­mai dėme­sio tiek pupe­lių pasi­rin­ki­mui, tiek gami­ni­mo ir svar­biau­sia raga­vi­mo pro­ce­sui. Gamin­ki­te sau ir kitiems, ragau­ki­te, eks­per­i­men­tuo­ki­te, pale­pin­ki­te su mei­le išvir­tos kavos puo­de­liu savo arti­muo­sius. Nors dar tik spa­lis, bet kalė­di­nės dova­nos arti­mie­siems jau yra mano malo­nių dar­bų sąra­še. Kas žino, gal šis straips­ne­lis padės suras­ti įkvė­pi­mo bei idė­jų ir Jūsų myli­mų žmo­nių dovanoms…

 


Paskelbta

-

sukūrė

Žymos:

Komentarai

Atsakymai į “Aromatinga kava namų sąlygomis”: 3

  1. fak­tas, jog švie­žiai mal­ta kava pati aro­ma­tin­giau­sia. Sva­jo­ju ir aš apie kavos apa­ra­tą ir ramų rytą su garuo­jan­čiu kvapniuo­ju gėri­mu ran­ko­se. Gal­būt ver­tė­tų jį nusi­pirk­ti? tačiau kiek skai­tau atsi­lie­pi­mų, piges­ni, leng­vai įper­ka­mi apa­ra­tai nėra tokie jau ir koky­biš­ki. Gal pasi­rįž­ti imti nedi­dukę pas­ko­lą http://kku.lt/naudinga/paskolu-palukanos/ ir pasi­do­va­no­ti rim­ta kavos ruošėją?

  2. Svei­ki,
    Rašau infor­muo­ti, kad siū­lo­me asme­ni­nes pas­ko­las 2%. Mes gali­me suteik­ti jums pas­ko­las pirk­ti trak­to­rius ar žemę, kad galė­tu­mė­te atlik­ti ūki­nin­ka­vi­mą ar kitus daly­kus, kuriuos nori­te pada­ry­ti. Susi­sie­ki­te su mumis tie­sio­giai el. Paš­tu: sduplens@gmail.com
    Mano geriau­si linkėjimai

  3. SVEIKI ATVYK:: PASKOLA RIMTŲ IR Sąži­nin­gų asme­nų internetu.
    Pas­ko­los pasiū­ly­mas tarp asme­nų grei­ta grei­ta pas­ko­la, kad jūsų rūpes­čiai būtų paša­lin­ti grei­čiau nei per 72 valan­das. Jūs esa­te uždraus­tas nau­do­tis savo ban­ku ir visi jūsų ban­dy­mai kituo­se ir kito­se finan­si­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se iki šiol nie­ko neda­vė dėl jūsų blo­go kre­di­to ar kitų. nebe­si­jau­din­ki­te, susi­sie­ki­te su mani­mi ir per mažiau nei 72 valan­das pri­im­ti­nu 2% per metus tari­fu, o jums tin­kan­tį grą­ži­ni­mo lai­ką sutei­kiu jums pas­ko­lą, kuri išgel­bės jūsų gyvy­bę. Pra­šau susi­siek­ti su mani­mi el. Paš­tu marialeydi06@gmail.com

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.