Kelionės — geriausias būdas pažinti įdomiausias pasaulio virtuves. Italija

IMGP3942

Mais­to gami­ni­mą lai­kau vie­nu didžiau­sių malo­nu­mų savo gyve­ni­me. Tačiau turiu ir dar vie­ną aist­rą, kuri mažai kuo nusi­lei­džia eks­per­i­men­ta­vi­mui bei kūry­bai vir­tu­vė­je. Taip, kal­bu apie kelio­nes. Net galė­čiau pri­si­pa­žin­ti, jog avia bilie­tai mano kiše­nė­je daž­nai atsi­du­ria spon­ta­niš­kai bei nepla­nuo­tai. Tuo­met žinau, jog ir vėl lei­siuo­si į nuo­sta­bią ir kupi­ną neti­kė­tų atra­di­mų kelio­nę, kurio­je mane lydės patys įvai­riau­si pasau­lio sko­niai. Manau, jog nėra kelia­vi­mo būdo, kuris padė­tų pažin­ti sve­čią šalį geriau ir malo­niau nei mėga­vi­ma­sis ypa­tin­gais jos vir­tu­vės patie­ka­lais. Grį­žęs iš kelio­nių daž­nai paste­biu, jog mano kas­dien gami­na­mi patie­ka­lai pasi­pil­do nau­jais bei neti­kė­tais sko­niais. Visi jie — įkvėp­ti kelionių.

IMGP3883 IMGP3787

Pavyz­džiui, visai nese­nai grį­žau iš Ita­li­jos. Vie­ną rytą pabu­dęs supra­tau, jog jau pats metas pabėg­ti nuo ruti­nos ir iške­liau­ti į nau­ją ir dar neat­ras­tą vie­tą. Tad, iš kar­to puo­liau tik­rin­ti kelio­nių pasiū­ly­mus įvai­riuo­se inter­ne­ti­niuo­se tink­la­piuo­se, tokiuo­se kaip greitai.lt. Po kelių minu­čių inten­sy­vios paieš­kos išsi­aiš­ki­nau, jog pigiau­si skry­džiai tuo metu buvo siū­lo­mi į Ita­li­ją. Neil­gai tru­kus jau važi­nė­jo­me po mažus ir jau­kius Ita­li­jos kaimelius.

IMGP3761 IMGP3573

Visų pir­ma, žino­ma, Ita­li­jo­je rei­kia para­gau­ti kavos, bent man, ji, Ita­li­jo­je yra pati ska­niau­sia. Ir tekai­nuo­ja 1 EUR 🙂 Tada dar nepa­mirš­ki­te ledų. Ir dar picos, maka­ro­nų, jūrų gėrybių..žodžiu Ita­li­joj mais­tas yra labai ska­nus ir geras. Net mažiau­sia­me Ita­li­jos kai­me­ly­je gali­ma ras­ti nuo­sta­bių res­to­ra­nų, kuriuo­se gami­na­mas tik­ras nami­nis ir geras mais­tas, sta­lai apklo­ti bal­to­mis stal­tie­sė­mis, o prie mais­to siū­lo­mas geras vie­ti­nio regio­no vynas.

IMGP9897 IMGP9866

Tai, jog ita­lai nuo­šir­džiai mėgau­ja­si mais­tu aki­vaiz­du jau nuo pir­mų­jų aki­mir­kų šio­je šaly­je. Tai — tik­ra gur­ma­nų tau­ta. Ita­lai val­go daug, bet ilgai. Val­gy­da­mi mėgau­ja­si mais­tu, bend­rau­ja. Tai ypač paste­bi­ma vaka­rais ir savait­ga­liais, kai į res­to­ra­nus susi­ren­ka dide­lės šei­mos ir mėgau­ja­si mais­tu. Beje, ar žino­jo­te, kad maka­ro­nai ita­li­jo­je nėra ant­ra­sis patie­ka­las kaip pas mus, ten tai tik pir­mas patie­ka­las po užkan­džių ir prieš pag­rin­di­nį patie­ka­lą 🙂 Apie picas ir maka­ro­nus reik­tų rašy­ti atski­rai, ten jie yra visai kito­kie negu bet kur kitur. Tik­rai ver­ta tai para­gau­ti, o ne apie tai skaityti 🙂

Žino­ma, kal­bant apie Ita­li­ją neįma­no­ma nepa­mi­nė­ti ita­liš­ko vyno. Neti­kė­tai įsi­gy­ti lėk­tu­vo bilie­tai man tapo tie­sio­gi­niu rak­tu į vyno paži­ni­mo pasau­lį. Ita­li­ja iš tie­sų yra bene geriau­sia vie­ta pasau­ly­je, kurio­je gali­ma susi­pa­žin­ti su tur­tin­ga vyno isto­ri­ja. Tai pui­ki vie­ta susi­pa­žin­ti su pag­rin­di­nė­mis vyno ir mais­to deri­ni­mo taisyklėmis.

IMGP3535 IMGP9835

Pavyz­džiui, ar žino­jo­te, jog rau­do­na mėsa turė­tų būti deri­na­ma su rau­do­nu vynu? Tuo tar­pu, bal­tą mėsą tin­ka­miau­sia ska­nau­ti su bal­tuo­ju vynu. Ši vyno bei mais­to deri­ni­mo tai­syk­lė yra vie­na iš pag­rin­di­nių. Taip pat labai pra­var­tu žino­ti, jog rau­do­nas vynas gali užgož­ti leng­vų patie­ka­lų sko­nį. Dėl šios prie­žas­ties reko­men­duo­ju rau­do­ną­jį vyną derin­ti su sotes­niais patie­ka­lais, o bal­tuo­ju vynu mėgau­tis kar­tu su leng­vais užkan­džiais ar salo­to­mis. Savo vie­š­na­gės Ita­li­jo­je metu įsi­ti­ki­nau, jog keliau­jant ver­ta kuo nuo­šir­džiau domė­tis tos šalies vir­tu­ve. Tai garan­tuo­ja nuo­sta­bius kuli­na­ri­nius atra­di­mus, kuriuos grį­žus iš kelio­nės leng­va pri­tai­ky­ti savo kasdienybėje!

 

 


Paskelbta

-

sukūrė

Komentarai

Atsakymai į “Kelionės — geriausias būdas pažinti įdomiausias pasaulio virtuves. Italija”: 7

  1. Tik­rai pri­ta­riu, o ita­li­ja apskri­tai pui­ki šalis pale­pin­ti pil­vą. Dar labai įdo­mi ir gru­zi­jos vir­tu­vė, pui­kus recep­tas su bakla­ža­nais yra ČIA: https://alkisnedraugas.wordpress.com/2015/08/01/gruziniski-baklazanai-su-graikiniais-riesutai/

  2. sei­ki, klau­si­mas ne i tema:) gal zinot kokia ture­tu buti iske­pu­sio elnie­nos kum­pio tem­pe­ra­tu­ra ( matuo­jant mais­to termometru)
    aciu

  3. lABAI NORECIAU DAUGIAU RECEPTU IS MEKSIKIECIU VIRTUVES.

  4. Mane taip pat itin zavi ita­lu vir­tu­ve. Na, nera ko nemeg­ciau. Gai­la, kad retai ten­ka pasi­me­gau­ti. O pas mus ita­lu res­to­ra­ne­lio jokio nera. tad ten­ka imi­tuo­ti namuo­se suse­dus ant baro kedziu ir pasi­ga­mi­nus patiems

  5. O AR IŠVIS GALIMA GERTI VALGIO METU PAGAL TAISYKLINGOS MITYBOS TAISYKLES?

  6. Po sėk­min­gos kelio­nės daž­niau­siai užsi­kre­čiu tos šalies vir­tu­vės liga kaip pati ją vadi­nu. Tada savait­ga­liais ilgą lai­ko tar­pą ban­dau atgai­vin­ti ato­sto­gų pri­si­mi­ni­mus ir per­pras­ti mais­to ruo­šos sub­ti­ly­bes. Gerai, kad įsi­gy­jant būs­tą, didžiu­lį dėme­sį sky­riau erd­vi­ai ir pato­giai vir­tu­vei, nes eskper­i­men­tuo­jant man labai daug indu­in­gri­dien­tams pri­rei­kia ir vie­tos jiems surikiuoti

  7. Taip, pri­ta­riu, jog kelio­ne­se susi­pa­zys­ti ne tik su archi­tek­tu­ra, gam­ta, bet ir su vir­tu­ve. Ir tai labai svar­bus atra­di­mai. Yra ide­ju, kurias nori kar­to­ti namuo­se ar vakareliuose

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.