Silkė su morkomis

Ar žino­te, kaip šis patie­ka­las vadin­tų­si Klai­pė­doj ir kaip aš jį vadi­nu? 🙂 ‘Sil­kė su mor­kais’. Kai dar­be taip užsi­sa­ki­nė­ju sil­kę visi iš manęs juo­kia­si 🙂 Klai­pė­die­čio meniu sil­kės nebū­ti nega­li. Ska­nu, grei­tai paga­mi­na­ma ir svei­ka (sil­kė yra rie­bi žuvis, todėl joje yra daug neso­čių­jų rie­ba­lų). Svar­bu išsi­rink­ti gerą sil­kę. Pir­miau­sia, tai rei­kia rink­tis sūdy­tą sil­kę, o ne mari­nuo­tą alie­ju­je. Aiš­ku veng­ti viso­kių dūmų sko­nio ar kito­kių sko­nių. Aš nie­kad neper­ku jau paruoš­tos ir išda­ri­nė­tos sil­kės filė, o daž­niau­siai per­ku neiš­da­ri­nė­tas sil­kes su gal­va. Tokia sil­kė bus ska­niau­sia 🙂 Taip, pat ren­kuo­si, kuo dides­nę ir rie­bes­nę silkę 🙂

Sil­kes išva­ly­ti nėra sun­ku — nupjau­nam gal­vą, išimam vidu­rius, per­pjau­nam palei stu­bur­kau­lį, jį išimam, ištrau­kiam liku­sias aša­kas ir nulu­pam filė nuo odos. Paste­bė­ki­te kaip ski­ria­si filė iš maniš­kės sil­kės ir jau par­duo­tu­vė­je paruoš­tų sil­kės filė 🙂 Ir beje filė gaba­liu­kai bus daug dides­ni ir riebesni.

 • dvi sil­kės;
 • 4 dide­li svogūnai;
 • 1 kg morkų;
 • 5 v.š. natū­ra­laus pomi­do­rų padažo.

Nepa­mirš­kit, jei sil­kė sūdy­ta, drus­kos nereikia.

Tai­gi, pasi­ruo­šiam sil­kę, filė supjaus­to­me kąs­nio dydžio gaba­liu­kais. Nusilu­pam svo­gū­nus, nusku­ta­me mor­kas. Dabar jums labai pra­vers­tų vir­tu­vi­nis kom­bai­nas, bet jei jo netu­ri­te — nenu­si­min­ki­te — vis­ką pasi­da­ry­sit ran­ko­mis. Smul­kiai supjaustom/sukapojam svogūną.

Deda­me į kep­tu­vę ir kepa­me kol pasi­da­rys per­ma­to­mi ir auk­si­niai (jokiu būdu nesu­ke­pi­nam). Sutar­kuo­ja­me mor­kas ir deda­me ant pake­pu­sių svo­gū­nų. Alie­jaus gali rei­kė­ti įpil­ti papil­do­mai, todėl nepa­gai­lė­ki­te. Vis­ką kepame/troškiname ant vidu­ti­nės ugnies maž­daug 20 min.

Mor­kos turi sukri­sti, suminkš­tė­ti, bet jokiu būdu nesu­kep­ti. Beli­ko uždė­ti pomi­do­rų pada­žą ir išmai­šy­ti. Palau­kia­me kol atvės ir sude­da­me sil­kę, vis­ką išmaišome.

Ska­niau­sia val­gyt, kai vis­kas pasto­vi per nak­tį — dalis sil­kės sūri­mo paten­ka į mor­kas, todėl būna labai ska­nu. Beje, taip paruoš­tos mor­kos su svo­gū­nais man ska­nios ir be silkės 🙂

Ska­naus


sukūrė

Komentarai

Atsakymų į “Silkė su morkomis”: 18

 1. su mor­kais” 😀 mes, žemai­čiai — jėga 😀

 2. Nors aš ne klai­pė­dė­tie­tė, bet irgi nuo Žemai­ti­jos kraš­to. mano mama taip pat sako sil­kė su ‘mor­kais’ ir tik dabar tai supra­tau, nes anskčiau nie­ka­da neat­kreip­da­vau dėme­sio, nes tėve­lis tai nor­ma­liai, “lie­tu­viš­kai” vadina ;))

  Sma­gu 🙂

 3. liepa

  ”cibu­lės” ir ”mor­kai” ir iš mano vai­kys­tės… Sugraudino…

 4. astyte

  Gyve­nu Nor­ve­gi­jo­je ‚nedi­de­liam miestelyje,ir,patikekit,silkes nor­ma­lios nusi­pirk­ti nele­bai galima,nes ner.……o paruos­tos jos sal­dzios ir visi­skai neskanios,na tik para­gaut idomu.Tad teks nusi­pirkt sal­dy­tos sil­kes file,nes ji daz­niau­siai buna neprasta,ir pasi­ga­mint lie­tu­vis­kai sil­kes su morkais.…

  1. Ištik­rų­jų sūdy­ta sil­kė yra seno­vės pali­ki­mas, kuris pas mus dar gyvas. Daug kur tokio kon­ser­va­vi­mo būdo nie­kas nebežino 🙂

 5. ruta

  Taip megs­tu kep­tas mor­kas su svo­gu­nais, kad galiu val­gy­ti ir be sil­kes :))) ska­niau­siai man jas pada­ro mociu­te 🙂 ir nie­kad nesu­pras­da­vu, kodel kai­me sitas prie­das prie sil­ku­tes kaz­koks kitoks 🙂 o gi pasi­ro­do mociu­te turi slap­ta recep­ta: mor­ky­tes ir svo­gu­niu­kus pake­pa atski­rai ir tik pas­kui deda i bend­ra puo­da ir pila pomi­do­ru pada­za ir toliau tro­ski­na kar­tu 🙂 ir… buti­nai deda sauks­te­li cuk­raus!!! 🙂 siu­lau pabandyti 😉

 6. Taip, ‘mor­kai’ ne tik Klai­pė­do­je, bet visoj Žemai­ti­joj 🙂 Džiu­gu, kad yra mane suprantančių 🙂

 7. Kuli­na­ri­nių tink­la­raš­čių auto­rius kvie­čia­me daly­vau­ti vaka­rė­ly­je-kon­kur­se, ren­gia­ma­me tarp­tau­ti­nės tnk­la­raš­ti­nin­kų die­nos pro­ga: http://www.facebook.com/album.php?aid=101688&id=67343846614&saved#!/pages/Vakareliu-Gidas/67343846614

 8. alba

  Vakar išban­džiau sil­kę su MORKAIS. Labai ska­nu. Pri­si­pa­žin­siu, tin­gi­si dari­nė­ti tas sil­kes, užtat ir per­kam viso­kias neaiš­kiai paruoš­tas. Taip gra­žiai nudo­ro­ti kaip iš par­duo­tu­vės nepavyksta…
  Tik aš, tau­py­da­ma bran­gų lai­ką, pir­miau ruo­šiau CIBULIUS IR MORKUS, o kol dar­žo­vės vėso, nuda­ri­nė­jau silkutes.

  1. na taip, mor­kus pasi­ruoš­ti ver­ta pirmiau 😀

 9. Indre

  o dabar uzduo­siu toki klau­si­ma, del kurio gal kas nors pagal­vos, kad esu trenk­ta, bet as nela­bai pazen­gu­si kuli­na­ri­joj 😀 jei­gu nusi­per­ku is par­duo­tu­ves sil­kes su gal­vom, jas isda­ri­ne­ju, supjaus­tau, bet juk jos nera sudy­tos jei su gal­vom? rei­kia jas su drus­ka api­bert ar kaip?

  1. alba

   Vis­kas gerai, jos sūdy­tos! Gali būti net per sūrios. Pagal šį recep­tą išei­na labai ska­nus val­gy­mu­kas, ne kar­tą gami­nom! Kibk į darbą!

   1. Indre

    ech, nusi­pir­kau sil­kes su gal­vom, isda­ri­ne­jau jas, ir po to nuspren­dziau para­gaut ar nera jos per surios..o pasi­ro­do, kad drus­kos jos ir nemaciusios…tai pati api­bars­ciau drus­ka, bet tik­riau­siai per mazai, taip ir nepa­jau­ciau to sil­kes surumelio…(as gyve­nu uk, tik­riau­siai cia nie­kas nesu­do ju)

    1. alba

     Na, bet mor­kos su cibu­liais tik­rai buvo skanios?

     1. Indre

      Buvo ska­nu, beriau siek tiek drus­kos ant mor­ku ir cibu­liu, tai tas sil­kes nesu­ru­mas uzsi­mas­ka­vo siek tiek 😀 kita­kart zino­siu kad rei­kia sil­ke gerai uzsi­su­dyt ir bus pats tas 😉

    2. Lie­tu­voj nesū­dy­tų sil­kių tai neįma­no­ma būtų ras­ti. Visos pas mus jos sūdytos 🙂
     Bet pačiam pasi­sū­dy­ti vie­ni nie­kai. Į van­de­nį įde­di drus­kos, sil­kes ir laikai 🙂

 10. Jūratė

  Bai­giant kep­ti mor­kas įdė­jau tar­kuo­tą rūgš­tų obuo­lį. Labai tiko.

 11. As visa­da sil­ke taip val­gau, labai ska­nu su duo­na.. tik as dar ir pie­vagry­biu ar kokiu vove­rus­ku pasikepinu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.