Mėnuo: 2010 gegužės

 • Atostogos Turkijoje

  Atostogos Turkijoje

  Paga­liau para­šy­siu apie ato­sto­gas Tur­ki­jo­je. Kadan­gi mano blo­gas apie mais­tą, tai papa­sa­ko­siu tik apie tai, kas susi­ję su mais­tu 🙂 Žino­ma, galė­čiau papa­sa­ko­ti ir apie kit­ką, bet jūs gi mane skai­to­te, ne dėl to, kad kal­bu apie poli­ti­ką, spor­tą, žvaigž­des ar filosofiją 🙂 Pra­dė­siu pir­mą nuo vie­no pokal­bio, kuris vyko prieš 1,5 metų Atėnuo­se, per vie­ną…

 • Traški žuvis kinietiškai

  Traški žuvis kinietiškai

  Pra­si­dė­jo tik­ra vasa­ra. Nesi­no­ri, ne tik, kad sėdė­ti dar­be, bet ir ką nors gamin­ti vir­tu­vė­je. Tik­rai, pra­dė­jom mažiau val­gyt 🙂 O ir gami­nant nori­si, ko nors leng­vo ir, svar­biau­sia, grei­to. Tai­gi kiniš­ki patie­ka­lai ati­tin­ka šiuos rei­ka­la­vi­mus.  Esu jau visai nema­žai pri­ruo­šęs kiniš­kų patie­ka­lų, bet su žuvim dar nebu­vo. Šian­dien kaip tik toks. Vis dar nie­ko nepa­ra­šiau…

 • Dovanos. Atostogos

  Dovanos. Atostogos

  Kas skai­tė — tas atsi­me­na, kas neskai­tė — dar per­skai­tys, kad rašiau, jog gavau daug dova­nų (ir dar čia). Nors pra­ėjo jau­be­veik trys mėne­siai, bet dar vie­ną dova­ną panau­do­jau tik dabar 🙂 Tai­gi, kole­gos pado­va­no­jo čekį, kurį rei­kė­jo išleis­ti prie­sko­nių par­duo­tu­vė­je Delo­na. Pri­si­rin­kau pil­ną mai­šą viso­kių gėry­bių, jau net fan­ta­zi­jos nebe­tu­rė­jau, kaip išleis­ti rei­kia­mą sumą.…