Dovanos I

Kadan­gi esu van­de­nis, tai taip jau gau­na­si, kad vasa­rį būna gim­ta­die­nis 🙂 jau pra­ėjo 😛 Kadan­gi gavau Yspū­din­gų dova­nų, tai nega­lė­čiau apie tai nepa­si­gir­ti savo blo­ge 🙂 Tokia trum­pa įžanga.

Pir­mo­ji dova­na, tai kny­ga, kurią gavau iš Tyto Alba lei­dyk­los. Ir ši dova­na visai ne su gim­ta­die­niu, tie­siog taip išpuo­lė, bet vis­tiek pasigirsiu.

Tai­gi gavau dar dažais kve­pian­čią Pau­liaus Jure­vi­čiaus kny­gą  “Stal­tie­sės rit­mu”. Kny­gos recen­zi­jo­je rašo­ma: 

tai kelio­nė po gero ir blo­go sko­nio Euro­pą, šmaikš­tūs prak­ti­niai pata­ri­mai geros vir­tu­vės ieš­ko­to­jams ir teo­ri­niai gast­ro­no­mi­jos kaip bend­ro­sios kul­tū­ros dalies pagrindai.

Apra­šy­mas malo­niai nutei­kia gomu­rį:) Kol kas kny­gos neska­i­čiau, tik per­me­čiau aki­mis, per­skai­čiau pora vie­tų iš belen­kur (aš visa­da taip darau ren­kan­tis kny­gą) ir pir­ma­sis įspū­dis buvo geras. Patin­ka vyriš­ka mąs­ty­se­na, rašy­se­na. Patin­ka taik­lūs, iro­niš­ki paste­bė­ji­mai ir paly­gi­ni­mai. Ar esat paste­bė­ję, kad žmo­nės val­go picas su majo­ne­zu? Bet kodėl? Arba, kokį mine­ra­li­nį van­de­nį užsi­sa­ky­ti res­to­ra­ne? Arba kaip gyve­na Ita­li­jos sūri­nin­kai ir mėsi­nin­kai? Temų daug ir apie viską 🙂

Moky­tis ir smal­siai žval­gy­tis, lygiuo­tis į šau­nes­nius ir dau­giau pasie­ku­sius – tik­rai ver­ta. Kad nacio­na­li­niai vir­tu­vės ypa­tu­mai būtų be kon­ser­van­tų, kad vynas vėl tap­tų ne alko­ho­lio laips­nių suma, o krikš­čio­niš­ko­sios Vaka­rų kul­tū­ros sim­bo­liu, kad virė­jai būtų vadi­na­mi kūrė­jais. Kad vėl grįž­tų stal­tie­sės rit­mas ir pra­ras­ta gast­ro­no­mi­nė atmin­tis. Kas žino, gal­būt iš bal­to­jo varš­kės sūrio. Ar iš stik­lo drums­to nami­nio alaus. Juk net pran­cū­zui Mar­ce­liui Prous­tui pra­ras­to lai­ko beieš­kant aust­rių ir moliu­skų sko­nis kaž­ko­dėl netikdavo…

Nors lais­vo lai­ko pas mane ypa­tin­gai mažai, bet kny­gą tik­rai per­skai­ty­siu ir aiš­ku para­šy­siu, kaip ji man patiko 🙂

O jūs dar neskai­tė­te jos?


Paskelbta

-

sukūrė

Komentarai

Atsakymai į “Dovanos I”: 7

 1. Su pra­ėju­siu, kole­ga van­de­ni 😉 Būk toliau toks suma­nus vir­tu­vėj ir laimingas.

  1. Dide­lis ačiū 🙂

 2. oho, nema­ty­ta negir­dė­ta šita kny­ga, bet būti­nai per­skai­ty­siu, būti­nai būtinai.
  tikiuo­si, ligi vasa­ros atsi­ras bibliotekoje ‚)

 3. Bal­tas pavy­das 🙂 Kny­ga vis gi. niam niam

 4. […] (bal­tai, žino­ma ), nes dova­na buvo gau­ta iš lei­dyk­los! Apie dova­ną gali­te paskai­ty­ti čia. Žino­ma, aš labai džiau­giuo­si, kad kiti gau­na dova­nų, bet aš irgi noriu , todėl visų […]

 5. […] skai­tė — tas atsi­mena, kas neskai­tė — dar per­skai­tys, kad rašiau, jog gavau daug dova­nų (ir dar čia). Nors pra­ėjo jau­be­veik trys mėne­siai, bet dar vie­ną dova­ną panaudojau […]

 6. Amber

  Skaiciau,parsisiunciau is Lie­tu­vos i JAV, esu lb paten­kin­ta ja.Patariu kiek­vie­nam ras­ti lai­ko siai knygai.Ir as vandenis;]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.