Žyma: Staltiesės ritmu

  • Dovanos I

    Dovanos I

    Kadan­gi esu van­de­nis, tai taip jau gau­na­si, kad vasa­rį būna gim­ta­die­nis 🙂 jau pra­ėjo 😛 Kadan­gi gavau Yspū­din­gų dova­nų, tai nega­lė­čiau apie tai nepa­si­gir­ti savo blo­ge 🙂 Tokia trum­pa įžanga. Pir­mo­ji dova­na, tai kny­ga, kurią gavau iš Tyto Alba lei­dyk­los. Ir ši dova­na visai ne su gim­ta­die­niu, tie­siog taip išpuo­lė, bet vis­tiek pasigirsiu. Tai­gi gavau…