Spanguolių šerbetas arba kaip ledus pasidaryti namuose

IMGP0645_8

Dar vie­nas iššū­kis. Pada­ry­ti ledus be ledų maši­nos (ice maker). Turint šią maši­ną vis­kas papras­ta ir ele­men­ta­ru — sumai­š­ei ką tik nori, supi­li į maši­ną, įjun­gi ir po kelių valan­dų val­gai ledus. Tuo tar­pu, jei visa tai dary­si be maši­nos ir tik papras­tai sudė­si į šal­dy­tu­vo kame­rą, tai gau­si ledo gaba­lą, kurį nebent galė­si tik pačiulpti.

Tai va. Vis­kas pra­si­dė­jo nuo išsi­aiš­ki­ni­mo kaip vei­kia ledų maši­na. Ir pasi­ro­do nie­ko blat­no. Maši­na šal­do ir po tru­pu­tį mai­šo ledų masę. Tai šiuos veiks­mus gali pada­ry­ti kiek­vie­nas ir be maši­nos. Rei­kia tik regu­lia­riai su plak­tu­vu išplak­ti šąlan­čią masę, kad pra­dė­ję for­muo­tis ledo kri­sta­lai sutru­pė­tų į daug mažes­nių, ir taip gau­tų­si vie­na­ly­tė mažų ledo kri­sta­liu­kų masė. Darant žemiau apra­šy­tus veiks­mus turė­tų gau­tis bet kokie ledai.

 • 200 gr. trin­tų spanguolių;
 • 100 gr. cuk­raus (+/- pagal skonį);
 • 400 gr. rau­do­nų vynuo­gių sul­čių (pagal skonį);
 • 200 gr. vandens.

Sumai­šo­me trin­tas span­guo­les su cuk­ru­mi ir gerai išmai­šo­me, kad cuk­rus ištirp­tų. Gali­ma pakai­tin­ti, bus leng­viau išmai­šy­ti. Įpi­lam sul­tis, van­de­nį ir vis­ką gerai išmai­šo­me su plaktuvu.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Visą šia masę rei­kia supil­ti į dides­nį indą, kad pavir­šiaus plo­tas būtų kuo dides­nis — taip grei­čiau šals ledai. Supy­lus masę deda­me indą į šal­dy­tu­vo kame­rą. Po ~30 min masės kraš­tai jau turė­tų būti sus­tin­gę, o vidu­rys dar tik tirš­tas. Jei taip yra tai labai gerai, jei ne — irgi neblo­gai 🙂 Vis­ką vėl gerai per­va­rom plak­tu­vu, ir vėl kiša­me į kame­rą. Po 30 min vėl kar­to­ja­me tą patį — vis­ką gerai išmai­šo­me. Taip masė nesu­šals į ledą, o tik tirš­tės ir tirš­tės. Aš tokių pla­ki­mų dariau gal 6. Po pas­ku­ti­nio ledus kame­roj pali­kau per nak­tį. Kitą die­ną jau buvo gali­ma ska­nau­ti tik­ro šer­be­to, šim­tą kar­tų ska­nes­nio negu siū­lo mūsų vie­ti­nės ita­liš­kos ledainės 🙂

Beveik 900 gr. ledų.


Paskelbta

-

, ,

sukūrė

Komentarai

Atsakymai į “Spanguolių šerbetas arba kaip ledus pasidaryti namuose”: 8

 1. Man žiau­riai žiau­riai patin­ka braš­ki­nis šer­be­tas. ir dar citri­ni­nis su mėto­mis ir trin­to­mis žemuo­gė­mis. Et, pri­si­mi­niau vasa­rą, o už lan­go bal­ta. bet mažu reiks ir man kokį susi­meis­traut? Ačiū, kad nepa­mirš­ti bal­tą žie­mą (juk jau žie­ma, ar ne?) atnešt biš­kiu­ką vasa­ros, kad ir šiek tiek rude­niš­ko, t.y. spanguoliškos.

  1. 🙂 ledų nori­si visada 🙂

 2. Giedrė

  Kam toks sudė­tin­gas pro­ce­sas? Aš papras­čiau­siai dedu sušal­dy­tas uogas (mėgs­tu braš­kes) į kom­bai­ną su pei­liais mėsai kapo­ti, įpi­lu cuk­raus kiek nori­si, ir suka­po­ju vis­ką į ledo masę (kom­bai­ną rei­kia gerai lai­ky­ti, kad nepa­bėg­tų). Kol dar nebai­gė mal­ti (turi lik­ti mato­mi gaba­lė­liai ledi­nių uogų), po tru­pu­tį pra­de­du pil­ti grie­ti­nė­lę (arba jogur­tą). Tokiu būdu ir išsi­pla­ka, ir sušą­la. Pora minu­čių — ir turiu puo­dą ledų 🙂

  1. Dėl to, kad čia gau­na­si šer­be­tas, o tavuo­ju atve­ju šal­dy­ta grie­ti­nė­lė su uogiene 🙂

   1. jx

    Tik­rai ne — gau­na­si jei ne šer­be­tas, tai bent jau vai­si­nis plom­by­ras 🙂 Mes irgi taip darom ir tai pui­kus grei­tas būdas jei namie pri­trūks­ta ledų, o jų labai norisi.

    Uogie­nė nesi­gau­na, nes šal­dy­tos uogos pakan­ka­mai porė­tos, ir pei­liai jas suka­po­ja o ne suma­la. Be to uogos turi dide­lę šal­čio iner­ci­ją kuri momen­ta­liai sting­do grie­ti­nė­lės putas, todėl rezul­ta­tas yra šal­tas ir purus.

 3. Rūta

  O dabar­ti­nėms karš­toms die­noms tai pui­ki idė­ja, kuria būti­nai pai­nau­do­siu 😉 Aiš­ku, iš turi­mų uogų.

 4. Vilmoška

  Auto­re, pasi­da­lin­ki­te, pra­šau, šiuo recep­tu­ku su kitais kon­kur­se — http://www.anonsas.lt/portal/index/article/28584

  1. Auto­riau, autoriau …

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.