Keptas batonas aka french toast

Skanu

Užtruk­si­te 15 min.

Įsi­vaiz­duo­ja­te, Vil­niu­je atsi­ra­do “Klai­pė­dos duo­nos” duo­nos ir bato­no. Pačios ska­niau­sios duo­nos. Man, klai­pė­die­čiui buvo labai sun­ku pra­džioj Vil­niuj, nes nebu­vo ska­nios duo­nos. Kiek­vie­ną kart grįž­da­mas iš Klai­pė­dos visa­da par­si­vež­da­vau daug duo­nos. Ir sau ir dar kam­ba­rio­kams 🙂 Būti­nai pamė­gin­kit Klai­pė­dos pli­ky­tą arba Močiu­čių duoną.

Klaipedos duona

O dabar apie bato­ną 🙂 Taip atsi­ti­ko, kad pasto­vė­jo neval­gy­tas bato­nas, pali­ko kie­tas ir nebe toks ska­nus kaip švie­žias. Bet pats tin­ka­miau­sias kepi­mui 🙂 Aš visa­da gal­vo­jau, kad kep­tas bato­nas, kurį daž­nai val­gy­da­vau vai­kys­tėj, yra gry­nai mūsų regio­no patie­ka­las. Labai tau­pus, papras­tas ir pri­ei­na­mas. Bet pasi­ro­do aš labai kly­dau. Šitaip kep­tas bato­nas žino­mas ir Vaka­rų Euro­poj ir net Ame­ri­koj, ir vadi­na­si labai net­gi gur­ma­niš­kai — fren­ch toast (pran­cū­ziš­kas skre­bu­tis). Va koks atradimas.

Kep­to bato­no sko­nis yra tar­pi­nis tarp bly­nų ir vaf­lių. Jei netu­ri­te vaf­li­nės, o su bly­nais tin­gi­te ter­lio­tis, kep­tas bato­nas kaip tik jums. O ir pro­duk­tai ran­da­mi bevei­ki visa­da ir beveik pas kiek­vie­ną. Val­go­ma su cuk­ru­mi, uogie­ne arba kaip kas nori 🙂

 • padžiū­vu­sio batono;
 • 2kiaušinių;
 • 2 v.š. cukraus;
 • 200 ml pieno;

Taip pat gali­ma įdė­ti cina­mo­no, medaus.

Kiaušiniai, pienas Sviestas
IMGP0736_4 Ir kitą pusę
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Kiau­ši­nius su pie­nu ir cuk­ru­mi išpla­ka­me. Kelioms sekun­dėms pamer­kia­me bato­no rie­kes, pamir­ko­me ir deda­me į kep­tu­vę su svies­tu. Pake­pam, kol gra­žiai paskrus.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų

Matot kaip paprasta:)

skanaus

Komentarai

Atsakymai į “Keptas batonas aka french toast”: 36

 1. tai išei­na, kad mano mama pran­cū­zė kokia ar ką — mus daž­nai vai­kys­tėj tokiu val­giu lepin­da­vo. įdo­mu čia tik pajū­ry pas mus lie­tu­voj ši pran­cū­ziš­ka kuli­na­ri­nė tra­di­ci­ja gaji ar ir kitur?…

  1. Manau, kad visur, nes ir lai­kai tokie buvo, kad reik­da­vo vis­ką suval­gy­ti, o čia geras būdas panau­do­ti padžiū­vu­sį batoną 🙂

 2. Oi, tik­rai visur, Egi­di­ja. Tik­rai visur. Mano mama irgi tokius darydavo.

  O kal­bant apie Fren­ch toast, tai ska­nu vos page­rin­tas varian­tas — su Bur­bo­no vani­le (jau pra­ban­go­kas deser­tas išei­na :D) ir ledų kaušeliu. 

  Visuo­met dary­da­vau taip kaip ir mama, bet turiu tokią nere­alią kny­gą “Culi­na Mun­di”, ten įvai­rių pasau­lio regio­nų šefų sudė­ti žino­miau­si tra­di­ci­niai šalių patie­ka­lai. Tai ten siū­lo page­rin­ti skre­bu­tį dalį pie­no kei­čiant grie­ti­nė­le. NEREALUS skonis!!

  Jei įdo­mu, recep­tas buvo čia —> http://www.zaidimuaikstele.lt/2009/06/pusryciai-i-lova-prancuziski-skrebuciai.html

  1. Atro­do ska­niai ir prabangiai:)

 3. Senas geras vai­kys­tės patiekalas 🙂

  1. ja ja 🙂 o tava­sis tai šim­ta­sis komen­ta­ras buvo. Pri­zą galė­si ryt atsiimti 🙂

 4. su duo­na yra toks feno­me­nas — klai­pė­die­tis, pane­ve­žie­tis ar mari­jamp­po­lie­tis — kiek­vie­nas savo kraš­to val­go 🙂 aš dar ir dabar vežiuojuos 😀

  1. Čia tik iki tol, kol nepa­ra­gau­ja Klai­pė­dos duo­nos 🙂 mes ją ir į sve­čius vež­da­vo­me, nes visi jos prašydavo 🙂

 5. Jurga

  nian, o mums būti­nai dar reik­da­vo vai­kys­tėj užsi­bar­syt cina­mo­no su cuk­rum, dieviška 🙂

  1. Aiš­ku, cuk­rus tai čia būti­nai 🙂 ir dar būti­niau pienas 🙂

 6. Aud­riau, gal aš neo­b­jek­ty­vi, nes esu gimu­si ir augu­si Klai­pė­do­je, bet man Klai­pė­dos duo­na irgi pati pati! 🙂 Beje, ji pati natū­ra­liau­sia, nes nenau­do­ja­mi kon­ser­van­tai ir daug kitų prie­dų kuriais tie­siog pri­kimš­ta Vil­niaus duona.
  Gal gali išduo­ti “taš­ką” kur gau­ti Vil­niu­je Klai­pė­dos duonos? 😉

  1. Taip, kon­ser­van­tų tik­rai nėra.
   O taš­kas — maxima 🙂

   1. Once I click on it, a pop up wonidw appe­ars and I get a ‘Webpa­ge can­not be found’ ..Not sure what exact­ly I did wrong?

 7. Xrum...

  O man mama dare vai­kys­te­je “grien­kas” sitas surias, drus­ka pabars­ty­da­vo, nes as sal­daus nemegs­tu, taip darau ir savo vai­kams. niam niam.ryte, vie­toj sal­du­mo siek tiek paska­nin­ti dru­s­ky­te ir tiek ziniu…

 8. neringa

  geras!! as sita rei­ka­la nuo­lat vai­kys­tej val­gy­da­vau!! bet as siaip jau irgi is tu zemai­ti­sku kras­tu tai ir svars­tau, kad kito­se Lie­tu­vos daly­se zmo­nes kazkaip ko klau­siu nela­bai zino sito “gur­ma­nisko patie­ka­lo” :DDD ziau­riai ska­nu ir dar labiau papras­ta :)) aciu, uz pri­mi­ni­ma, buvau.. uzmir­sus :p 😀

  1. pra­šau 🙂

 9. Mmmm… vai­kys­tės sko­nis… Būti­nai rei­kės paban­dy­ti su grie­ti­nė­le, kokiu nors ekst­rak­tu, ledų rutu­liu­ku… 🙂 risi­de­du prie padė­kų už gero seno ska­nės­to pri­mi­ni­mą. Beje, mes sėk­min­gai nau­do­jo­me jam visai nepa­džiū­vu­sį, ką tik nupirk­tą švie­žią bato­ną — ska­nu lygiai taip pat 🙂

  1. MInkš­tas bato­nas labiau pri­trau­kia rie­ba­lų, tik dėl to padžiu­vęs geriau.

 10. Geras recep­tu­kas 🙂 Aš irgi vai­kys­tėj šitą val­gy­da­vau. Jau­čiu, kad mėgs­ta­miau­si pusryčiai/vakarienė būda­vo. Bet dabar jau tik­rai seniai beval­giau, būti­nai reiks kada pasidaryti.

 11. JurateS

  Kaip tik pra­e­jui savait­ga­li­ma­ma aplan­kiau ir pus­ry­ciams kepiau sita ska­ne­sta,- toki pat mama vai­kys­tej kep­da­vo. Man tai ir paus­ry­ciai ir deser­tas,- ziau­riai ska­nu. Beje, manau, kad su regio­nais jis nie­ko bend­ra netu­ri, nes mes jis kirs­da­vom zana­vy­ku kraste ;]

  1. tai taip, jis popu­lia­rus visur 🙂

 12. Alba

  Tik­rai ska­nus val­gy­mu­kas. Tikiu, kad Klai­pė­dos duo­na ska­ni, bet man tai Joniš­kio ska­niau­sia. Čia, matyt, kiek­vie­nam savo…

  1. matyt nera­ga­vot Klaipėdos 😀

 13. Alba

  Tik­rai nera­ga­vau, ban­dy­siu dai­ry­tis. Ačiū už įdo­mius, eks­p­re­sy­vius val­gių gami­ni­mo apra­šy­mus. Turi­te gyvą stilių!

 14. EMS

  Na Klai­pė­dos Duo­nos neban­džiau, bet vat Klai­pė­dos bato­nas vie­nin­te­lis bato­nas kurio paban­dęs pasa­kiau “vat ČIA yra bato­nas” . O žiū­rint duo­nos atžvil­giu, tai lie­tu­vių duo­na yra šedev­ras lygi­nant su tuo kas par­duo­da­ma Vokie­ti­jo­je ar Dani­jo­je (kaž­ko­kios pasū­dy­tos pju­ve­nos su gaba­lė­liu plast­ma­sės :D),

  1. pri­ta­riu visu 100 % 🙂

   1. Alba

    Tai­gi per ato­sto­gas pra­lei­dom porą die­ne­lių prie myli­mos Bal­ti­jos, nepa­mir­šau spe­cia­liai paieš­ko­ti Klai­pė­dos duo­nos. Labai ska­ni! Komp­li­men­tai pajū­rio kraš­tui už gar­džią duo­ne­lę! Tačiau siū­ly­čiau Aud­riui pro­gai esant para­gau­ti ir Joniš­kio duonytės.

    1. Aš daž­niau­siai ir per­ku mažų kepyk­lė­lių duoną 🙂

 15. Indruliukas

  Man sis patie­ka­las taip pat aso­ci­juo­ja­si su vai­kys­te, nors esu vil­nie­te iki pat sak­nu, man ir mama, ir dar mociu­te gamin­da­vo si “imant­ru” patiekaliuka 😛
  Kas del Klai­pe­dos bato­no — tai jis nuo­sta­bus, pra­de­jo­me ji val­gy­ti vasa­ro­da­mi paju­ry­je. Nors esu vil­nie­te gyve­nan­ti Kau­ne, taciau jokiu sen­ti­men­tu netu­riu nei Kau­no, nei Vil­niaus batonams 😀
  Nety­cia atra­dau sia sve­tai­ne, nes uzsi­ma­niau kaz­ko ska­naus ir grei­to pasigaminti…Audriau, dide­lis aciu uz nuo­sta­bias foto ir smaiks­cius aprasymus.

 16. Nyte

  O bato­nas buti­nai turi buti padziu­ves? Su minks­tu netaip gausis?

  1. nebū­ti­na 🙂

 17. Vaida

  Oj, mamy­te… Aš lygiai tą patį išgy­ve­nau:-) Kol stu­di­ja­vau ilgė­jau­si Klai­pė­dos duo­nos Vil­niu­je… Kai išvy­kau ilgė­jau­si Lie­tu­viš­kos duo­nos apskri­tai… Jau nekal­bant apie Klai­pė­dos duoną… 🙂

  1. Nepa­žįs­tu klai­pė­die­čio, kuriam taip nebū­tų nutikę 🙂

 18. Giedrė

  Mano močiu­tė tokius irgi kep­da­vo, labai ska­nu 🙂 nors mes ir ne iš Klaipėdos 😉

 19. o sitas geris pas mus vadi­no­si Teve­liu Bly­nais 🙂 tik iske­lia­vus i pla­tu­ji pasau­li paaiske­jo, kad koks tai pran­cuzi­skas rei­ka­las… As bato­na sto­ro­kai supjaus­tau ir pamir­kau pie­ne, tada i plak­ta kiau­si­ni ir kep­tu­ven. Tokio neap­sa­ko­mo puru­mo skanestas…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.