Laimingieji džiovinti pomidorai

IMGP8737_8

Tur­būt gal­vo­jat kas tokiu lai­ku, kai jau nebė­ra pomi­do­rų gali džio­vin­ti pomi­do­rus? Aiš­ku, dabar jau ne lai­kas džio­vin­ti pomi­do­rus, o ir aš juos džio­vi­nau vasa­ra, tik recep­tą dedu dabar. Šie mano džio­vin­ti pomi­do­rai yra vie­na iš prie­žas­čių, kodėl atsi­ra­do ir ši sve­tai­nė 🙂 Recep­tas buvo sėk­min­gas vie­na­me iš Del­fio skelb­tų kon­kur­sų, lai­mė­jo ten ant­rą vie­tą, o man — pei­lius 🙂 Visas var­gas (ir elekt­ra 🙂 ) atsi­pir­ko su kaupu 🙂

Turint daug pomi­do­rų ir mėgs­tant džio­vin­tus pomi­do­rus šis būdas yra labai labai tin­ka­mas. Džio­vin­ti pomi­do­rai kon­ser­vuo­ti alie­ju­je gali lai­ky­tis ilgai. Turė­sit ska­nių pomi­do­rų net ir žie­mą 🙂 Labai gur­ma­niš­kas val­gis, gali­ma val­gy­ti vie­nus, užsi­dė­ti ant skre­bu­čio, val­gy­ti su maka­ro­nais, dary­ti salo­tas. Aly­vuo­gių alie­jus, kuria­me yra kon­ser­vuo­ja­mi džio­vin­ti pomi­do­rai bus labai aro­ma­tin­gas ir tin­ka­mas daug kur. Žino­ma, dar­bo daug, pomi­do­rų rei­kia daug, nors galų gale iš kokių 5 kilo­gra­mų nesi­gau­na nė dvie­jų pil­nų pus­li­tri­nių 🙂 Tačiau verta.

Kadan­gi pomi­do­rų šią vasa­rą turė­jo­me daug, o pir­mo­ji džio­vin­tų pomi­do­rų par­ti­ja buvo ska­ni, tai džio­vin­tus pomi­do­rus dariau du kar­tus. Ant­rą kar­tą dary­da­mas iš pomi­do­rų paša­li­nau skys­ti­mą su sėk­lom. Dėl­to pomi­do­rai grei­čiau išdžiū­vo, ir gali būti, kad taip bus ska­niau (šitų dar nera­ga­vau 🙂 ). Jei sugal­vo­si­te dary­ti jūs — sėk­las ir skys­ti­mą šalinkite.

 • Gerai pri­no­ku­sių pomidorų,
 • pora skil­te­lių česnakų,
 • aly­vuo­gių alie­jaus (geriau­siai tik­tų Ext­ra Virgin),
 • bal­to­jo vyno acto,
 • drus­kos,
 • prie­sko­ni­nių žole­lių pagal sko­nį (tin­ka čiob­re­liai, bazi­li­kai, roz­ma­ri­nai – kiek­vie­nam pagal skonį).

Džio­vi­ni­mas

Nuplau­nam pomi­do­rus ir palie­kam juos nudžiū­ti. Sau­sus pomi­do­rus supjaus­to­me vidu­ti­nio dydžio skil­te­lė­mis (jei pomi­do­ras labai mažas – dali­na­me jį į dvi dalis, jei dides­nis – į dau­giau). Skil­te­les dedam į skar­dą, prieš tai ją išklo­ję kepi­mo popie­riu­mi. Pomi­do­rus pabars­to­me drus­ka (drus­kos tiek, kiek beria­me pomi­do­rus val­gy­da­mi žalius), prie­sko­ni­nė­mis žole­lė­mis. Skar­dą (arba kelias) pašau­na­me į orkai­tę, nusta­to­me maž­daug 60–70 laips­nių tem­pe­ra­tū­rą, pra­ve­ria­me orkai­tės dure­les ir taip palie­ka­me pomi­do­rus 8–10 valan­dų, pvz. nakčiai.

IMGP8734_5 IMGP8736_7

Kadan­gi mūsų orkai­tė elekt­ri­nė ir pasto­viai dir­ba ven­ti­lia­to­rius, tai visą nak­tį gir­dė­jo­si, kaip džiūs­ta pomi­do­rai. Rei­kia dar pami­nė­ti, kad visi namai ryte kve­pė­jo pomi­do­rais 🙂  Rei­kė­tų karts nuo kar­to patik­rin­ti kaip džiūs­ta pomi­do­rai – svar­bu, kad jie neper­džiū­tų, bet kad ir nebū­tų šla­pi. Pomi­do­ras yra gerai išdžiū­vęs, jei jis būna kaip gumi­nis. Pabai­gus džio­vin­ti pomi­do­rai labai susi­trau­kia, todėl reik­tų nenu­steb­ti, kad kon­ser­vuo­ti reiks nedi­de­lį pomi­do­rų kiekį.

IMGP9389_21 IMGP9390_22 IMGP9392_24

Kon­ser­va­vi­mas

Sudžio­vin­tus pomi­do­rus jau turi­me. Paima­me nedi­de­lį puo­dą ir jame užver­da­me bal­to vyno actą (turė­tų tik­ti ir papras­tas actas su tru­pu­čiu van­dens). Kai actas užver­da į jį nedi­de­lė­mis por­ci­jo­mis nar­di­na­me džio­vin­tus pomi­do­rus. Acte pomi­do­rus palai­ko­me tik kele­tą sekun­džių ir ištrau­kę deda­me tie­siai į išplau­tą šva­rų stiklainį.

IMGP8740_11 IMGP8742_13

Tai kar­to­ja­me, kol bai­gia­si pomi­do­rai arba stik­lai­niai. Nulup­tą čes­na­ką taip pat panar­di­na­me į actą ir deda­me į stik­lai­nį kar­tu su pomi­do­rais. Sudė­ję vis­ką į stik­lai­nius į juos pila­me aly­vuo­gių alie­jų. Alie­jus turė­tų apsem­ti pomi­do­rus, kuriuos dar tru­pu­tį paspau­džia­me, kad nelik­tų oro tar­pų. Kai vis­kas pada­ry­ta, belie­ka stik­lai­nius su visu turi­niu paste­ri­zuo­ti. Tru­pu­tį pri­su­kę dang­te­lius deda­me stik­lai­nius į ver­dan­tį puo­de van­de­nį ir pavi­ri­nam 15 minu­čių. Belie­ka gerai pri­suk­ti dang­te­lius ir palau­kus bent mėne­sį ragau­ti gur­ma­niš­kus pomidorus.

IMGP8743_14

Komentarai

Atsakymai į “Laimingieji džiovinti pomidorai”: 38

 1. Laura

  Ska­niai atro­do, net sei­le tis­ta… O ar is pirk­ti­niu “ant sake­liu” pomi­do­ru gali­ma sita gur­ma­nis­ka patie­ka­la “sumeis­trau­ti”? Ar tin­ka tik nami­niai, is siltnamio?
  Aciu.

  1. Aiš­ku gali­ma, svar­bu kad būtų gerai prisirpę.

 2. Kaip ska­niai atro­do! Ar dar liko? Mie­lai pasivaisinciau 😛

  1. Kadan­gi tau­pau, tai dar liko 🙂

 3. qwerty

  nuo kada elekt­ri­ne orkai­te vadi­na­ma saule 🙂

 4. dalia

  Geras. Aš labai mėgs­tu džio­vin­tus pomi­do­rus, galiu juos be nie­ko val­gy­ti. O jei labai sau­lė­ta vasa­ra, tai manau gali­ma juos tada ne orkai­tej, o kaip ir tik­rai — sau­lė­je džiovini?

  1. Šitie, nami­niai, nepa­ly­gi­na­mi su par­duo­tu­vi­niais. 184 kar­tus geriau gaunasi 🙂

 5. Ruste

  Nuo­sta­bu. As taip juo smegs­tu, bet labai bran­gu pirk­ti.. O cia toks atra­di­mas. Super. Lau­kiu nesu­lau­kiu vasa­ros, kuo­met pri­noks savi pomi­do­rai, o ju buna laaaabai daug, tai gaminsiu. Gal dar pavyks peciu­je padzio­vin­ti (turim toki seno­vi­ni dalyka).
  Aciu, aciu uz ideja.

 6. albertas

  na ir gud­riai sugalvota

 7. Eimis

  O kokį konk­re­čiai alie­jų geriau­sia nau­do­ti? (Kurios šalies ar konk­re­čiai pavadinimų)
  Ar Ext­ra Vir­gin neper­duos to tokio jam būdin­go kartumo?
  Dėkoju.

  1. pil­ki­te tokį, koks jums patin­ka. Taip pat ska­niai su natū­ra­liu sau­lė­gra­žų alie­jum. O man ir su aly­vuo­gių labai skanu

 8. Ing

  O ar tiks šiam visam rei­ka­lui rau­do­no vyno actas? Ar būti­nai rei­kia baltojo?

  1. nuo rau­do­no­jo vyno acto liks jo sko­nis, tuo tar­pu bal­ta­sis — neutralesnis

 9. Sol

  Svei­ki, Matau kad recep­tas senas, bet nore­jau paklaus­ti — ar orkai­te ijung­ta rei­kia lai­ky­ti 8 valan­das, ar ikai­tin­ti iki 60–70 ir palik­ti pra­vi­ra? Dekui

  1. Rei­kia lai­ky­ti įjungtą.

 10. Svei­ki, pomi­do­rai jau bai­gia išdžiū­ti, jau dabar labai ska­nu 😀 Klau­si­mas — kaip su tuo paste­ri­za­vi­mu. supy­lus alie­jų, dėti šal­tus stik­lai­nius į ver­dan­tį van­de­nį? Šal­tus? Į Ver­dan­tį? Vir­ti 15 min? Nesu­truks stiklainiai?

  1. Dėki­te į šal­tą van­de­nį ir vir­ki­te kar­tu su stik­lai­niais. Jei nelai­ky­si­te ilgai, gali­te net nepa­ste­ri­zuo­ti. Pas mane pakai­tin­ti sto­vė­jo tris metus ir buvo tokie pat skanūs 🙂

   1. Ačiū. meda­lis už valią, jei turint namie tokį ska­nės­tą, neval­gy­ti jo tris mem­tus net 😀

 11. Aš per­nai įsi­gi­jau džio­vyk­lę. tai džio­vi­nau joje vis­ką, kas po ran­ka papuo­lė:)) Pomi­do­rus taip pat. Dar „niurkdžiau” į obuo­lių actą ir į stik­lai­niu­kus pri­mė­čiau čes­na­kų skil­te­lių ir po kelis grū­de­lius pipi­rų. Į vie­nus stik­lai­niu­kus dėjau roz­ma­ri­no šake­lę, į kitus- pur­pu­ri­nio bazi­li­ko lape­lius. Kalė­dom gavo­si pui­ki dova­na- atro­do gra­žiai ir sko­nis visiems patiko.
  Dabar vėl džio­vi­nu- eks­per­i­men­tuo­siu toliau.
  Ačiū, pui­kus-pui­kus- pui­kus receptas!

  1. Ar džio­vi­nant džio­vyk­lė­je vis­kas pavyks­ta taip pat kaip orkaitėje?

   1. Turė­tų būti tas pats. Pamė­gin­kit ir parašysit.

 12. Svei­ki, išban­džiau ir aš šitą recep­tą- leng­va, papras­ta ir skanu 🙂
  Ačiū už recepta.

  Egle man džio­vyk­lėj daug leng­viau išdžio­vin­ti nei orkai­tėj, lai­ka nusta­čius nereik pri­žiū­rėt, o ir išsi­džio­vi­na bent man atro­do kad geriau.

 13. Laba die­na, norė­jau pasi­tei­raut, pomi­do­rus apver­dant acte, rei­kia gry­nam acte virt ar skiest su van­de­niu, jei taip, tai kokia skie­di­mo pro­por­ci­ja. vĖLIAU dedant į stik­lai­nius, kai rei­kiA UŽPILT ALYVUOGIŲ ALIEJUM. aLIE­JŲ REIKIA SKIEST IRGI,AR UŽPILT POMIDORUS GRYNU ALIEJUM? aČIŪ

  1. Užpil­ti rei­kia gry­nu alie­ju­mi, o acto gali­ma skeis­ti maž­daug per pusę

  2. Kiek lai­ko džio­vin­ti džio­vyk­lė­je ir kiek ‘C?

 14. Dzio­vi­nau. Nami­nius. Nak­ti 10 valan­du ir dar die­na 6 val. Ijun­giau orgai­te ant 80–90. Iki­sau men­te­le, kad dure­les butu pra­vi­ros. Gal kad dejau is kart 2 skardas?

 15. Gal tie­siog labai van­de­nin­gi ir dide­li buvo.

 16. PRnai darem 3 kar­tus pagal si pui­ku recep­ta, abe­jin­gu sko­niui neli­ko 🙂 , tada dzio­vi­nom orkai­tej, sie­met dzio­vyk­lej. dekojam 🙂

 17. Ir aš dariau per­nai pagal jūsų recep­tą, tačiau net ir orkai­tė­je su vėje­lių džiū­vo labai ilgai…O šie­met 1 val kai­ti­nau 90C, 1 val 80cm ir tada suma­ži­nau iki 70- 6 val. gavo­si pui­kūs, beli­ko šian­dien sudė­ti į stiklainius:).

 18. p.s. Džio­vi­nau iš kar­to 3 skar­das, dure­les užda­riau bet visą lai­ką su vėje­liu, tai užtru­ko 8 val.

  1. Vis­kas pri­klau­so nuo pomi­do­rų — kiek jie van­de­nin­gi, ir nuo jų dydžio.

 19. Dėkui už pui­kų recep­tą 🙂 Jau tre­čia vasa­ra nau­do­ju (tarp kit­ko, pomi­do­rus džio­vi­nu džio­vyk­lė­je) ir rezul­ta­tas — nuostabus.

 20. paga­liau dŽIO­VYK­LĖS DĖKA VISĄ TAI ATLIKAU, O NE ORKAITĖS. dAUG PAPRASČIAU IR LENGVIAU, O REZULTATAS DŽIUGINA. :))

 21. Nami­niai džio­vin­ti pomi­do­rai tik­rai daug daug kar­tų skanesni.

 22. aš irgi džio­vyk­lė­je džio­vi­nau. Tai­gi kas turi rusiš­ką rotor 7,5 val terei­kia džio­vint. Pomi­do­rus i 4 dalis pjoviau

 23. i acta Dedu cukraus,kad butu saldziargstis,gaunasi tik­rai sknei

 24. Supe­ri­nis recep­tas, sau­nuo­lis ide­jos autorius.

 25. o pra­da­rius stik­lai­niu­ka sal­dy­tu­ve kiek laikote?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.