Sofistikuoto skonio sūris

Keptas varškės sūris su medumi ir čili

Sūris

Ką suval­gy­ti prie alaus žiū­rint krep­ši­nį, nei­nant į par­duo­tu­vę ir tin­gint ką nors sudė­tin­gai galvoti… 🙂

Pir­ma­sis recep­tas, kurį rei­kia apra­šy­ti tvar­kin­gai, nes bus skir­tas pla­tes­nei audi­to­ri­jai, nei kad tik keliems face­bo­ok’o skai­ty­to­jams. Kodėl kep­tas sūris? Todėl, kad jau gera savai­tę šal­dy­tu­ve guli lie­tu­viš­kas varš­kės sūris iš par­duo­tu­vės, dar dėl to, kad vaka­re bus krep­ši­nis ir rei­kės užkan­dos prie alaus:) O šis sūris šiam rei­ka­lui tin­ka labai. Aiš­ku tin­ka jis ne tik prie alaus, bet ir prie vyno, ir aiš­ku tekilos.

Daug ką gali gąs­din­ti atro­do du nesu­de­ri­na­mi sko­niai — medaus ir čili. Nerei­kia nusi­gąs­ti, nes šie du daly­kai čia labai pui­kiai dera, ir kaip sakė vie­nas mano sūrio ska­nau­to­jas: “sofis­ti­kuo­to sko­nio sūris”.

Tai­gi, norint paruoš­ti sofis­ti­kuo­to sko­nio patie­ka­lą, terei­kia visai nedaug 🙂 Sūrį rasi­te kiek­vie­noj par­duo­tu­vėj ar mais­to turguj,o medaus tur­būt net pirk­ti nerei­kės. Labai lie­tu­viš­ka, nors kar­tu ir visiš­kai ne. Beje, medus kurį nau­do­siu čia (čia dar vie­na prie­žas­tis šio patie­ka­lo, kad turiu daug medaus) visai nelie­tu­viš­kas, o graikiš­kas. Man labai keis­ta, nes jam jau trys metai, o jis dar toks pat skys­tas, kaip ir šie­me­ti­nis lie­tu­viš­kas natū­ra­lus medus. Negi mane graikai apga­vo ir įki­šo dirb­ti­nį medų. Nesi­ti­ki, bet vis­ko gali būti, o gal tie­siog graikiš­kas medus ir ski­ria­si nuo lie­tu­viš­ko, kad vie­nas kie­tė­ja, o kitas ne.

Jei dar ilgiau rašy­čiau, tai gau­tų­si, kad sūrį ruoš­ti rei­kia trum­piau, nei vis­ką čia sura­šy­ti. Taigi..

 • Varš­kės sūris
 • medus
 • čili mil­te­liai
 • drus­ka
 • kmy­nai
 • žino­ma čiobrelis

Varš­kės sūris turė­tų būti kuo rie­bes­nis — toks ska­nes­nis, beto mažiau tru­pės. Tai­gi sūrį  įpjau­na­me, kad geriau įsi­sunk­tų medus ir apte­pa­me medu­mi. Jei kaž­ka­da skys­tas buvęs medus jau sukie­tė­jo — pašil­dy­ki­te jį.  Rei­kia turė­ti kant­ry­bės, nes medus neno­ri lip­ti prie sūrio. Ište­pę medu­mi sūrį pabars­to­me čili mil­te­liais, drus­ka, kmy­nai ir aiš­ku čiob­re­liais. Kiek­vie­nam pagal sko­nį. Kmy­nai ir čiob­re­liai labai tin­ka prie varš­kės sūrio. Šitaip paruoš­tą sūrį rei­kia dėti į foli­ją, suvy­nio­ti ir palik­ti pasto­vė­ti porai valan­dų arba kol ateis drau­gai, pra­si­dės krep­ši­nis ar tie­siog išalksit.

IMGP95804IMGP95825

Iš esmės gali­ma jo ir nelai­ky­ti, bet paste­bė­jau, kad palai­kius jis būna kitoks — medus jau­čia­si netik kraš­tuo­se, bet ir viduje.

IMGP95876 IMGP959210

IMGP95909 IMGP959412

Kepa­me orkai­tėj 20 min 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­roj. Aš 15 min kepu papras­tai, o liku­sį lai­ką įjun­gęs gri­liaus funk­ci­ją, kad apskrus­tų viršus.

IMGP959614

Tikiuo­si paju­si­te sofis­ti­kuo­tą skonį.

Komentarai

Atsakymų į “Sofistikuoto skonio sūris”: 30

 1. Audrius

  ska­nu 🙂

 2. Name (required)

  beje, gal malo­ne­tu­me­te para­sy­ti ir sal­ti­ni is kurio pae­me­te recepta?

  1. Mačiau keliuo­se bloguose 🙂

 3. Kaimyne:)

  Ismo­kyk si patie­ka gamin­ti nuo pat pra­dziu — t.y. nuo paties surio slegimo 🙂

  1. Būti­nai reiks pamėginti 🙂

 4. Vaidas

  Man tai patin­ka tra­di­ci­skai: suris + drus­ka + cina­mo­nas + kmy­nai 🙂 Na bet reiks gal ir sita kada pabandyt

 5. Gaby

  O kep­ti jį suvy­nio­tą į tą foli­ją? nes kai kepiau kaž­ka­da suvy­nio­tą„ gavo­si sūrio bala :(…

  1. uzda­rius, o bai­giant kep­ti gali­ma pra­da­ry­ti ir paskru­din­ti vir­su. Gal suris buvo labai lie­sas arba plonas?

 6. Esu ban­dęs šį recep­tą. Į foli­ją nevy­nio­jau tai labai ska­niai apskru­do įšorė, gavo­si ruda plutelė. (:

 7. Būti­nas vertimas:
  Sophisticated
  1) pri­ty­ręs; 2) sudė­tin­gas; 3) rafinuotas

 8. Mano mama tokius gami­na… Pri­si­per­ka iš par­duo­tu­vės pas­ku­ti­nės die­nos nupi­gin­tų sūrių kal­ną, o tada tėčiui prie alaus, o sau prie vyno… Tik ji be medaus, tie­siog su įvai­riais prieskoniais.

  Man pati­ko tik plu­ta, kadan­gi pačio sūrio nela­bai mėgs­tu, o aštru­mas man prie šir­dies. Tad teta sakė kar­tą su prie­sko­niais išmin­kė patį sūrį, iš nau­jo sufor­ma­vo, o tik tada kepė. Čia tam, kad ne tik išorė­je, bet ir vidu­je būtų malonumas…

 9. astyte

  Ir as vie­na kar­ta ban­dziau kepti,bet nie­ko nesigavo-istizo,isbego skys­ti­mas kazkoks.….…ir suris buvo nei plonas,nei liesas.…buvo labai gaila.…

  1. Visa­da išei­na. Gal per ilgai kepėt?

 10. astyte

  Gali buti,kad perkepiau.…reiks buti­nai paban­dyt dar karta,kai tik ture­siu lie­tu­vis­ko vars­kes surio.…

 11. o įma­no­ma tokį sūrį ant lau­žo su gro­te­lėm išsi­kept? spon­ta­niš­kai sugalvojau ;]

 12. Inesa

  O aš darau taip:perku kep­tą varš­kės sūrį (Zana­vy­kų ar kt.) ‑jis jau būna ska­niai sup­rie­sko­niuo­tas. Tada jį kišu į orkai­tę arba mik­ro­ban­gę, pašildau,kad suminkštėtų.
  Dedi į lėkš­tę daug dar­žo­vių salo­tų su aly­vų alie­jum (kopūstas,pomidoras,agurkas,alyvuogės,žalumynai), pašil­dy­to sūrio rie­ke­lių ir … gali lie­žu­vį pra­ryt iš skanumo.
  Vaka­rie­nei ar prie vyno tau­rės ‑super.

 13. reiks išmė­gin­ti 🙂

 14. Zivile

  Niam niam patie­ka­las, tik papri­kos padauginau 🙂

 15. Birute

  Super gavo­si, labi ska­nu! dary­siu dar!
  tik jau­ciu medaus padauginau 🙂

  1. O, Biru­te, pir­mas komentaras 🙂

 16. Birute

  nu kad ne pir­mas 🙂 vis­tie­na komen­ta­vau, kur gaminai.

 17. Birute

  vis­tie­na su makarais 😉

  1. Nu tada antras 🙂

 18. JURGITA

  Wau…Kaip ido­miai sugalvota…Reiks buti­nai isbandyt.

 19. […] in rock’n’roll Bix Bar, whi­ch I’m hap­py to recom­mend! Ano­ther local dish is deli­cious whi­te che­e­se with spi­ces, best enjo­y­ed with beer, or a swe­et ver­sion baked with honey. The “mirac­le […]

 20. […] kaip prie­sko­nis įvai­riems mėsiš­kiems patie­ka­lams, nuo­sta­biai tin­ka pagar­din­ti orkai­tė­je apke­pa­mam varš­kės sūriui su medu­mi ir čili. Prie­sko­niams ir arba­toms var­to­ja­mos čiob­re­lių šake­lės su lape­liais. Dau­giau infor­ma­ci­jos apie […]

 21. Super suris gavo­si 🙂 Aciu 🙂

 22. Nela­bai seniai uzma­ciau si pus­la­pi, bet, jei nesu­me­la­vus, isban­dziau apie 7 patie­ka­lus 🙂 Nie­kad neko­men­ta­vau ir nepa­gy­riau, bet dabar, kai bur­no­je tirps­ta sis suris, neis­ten­giau nuty­le­ti :)) Visa­da ji kep­da­vau foli­jo­je ant lau­zo su prie­sko­niais, majo­ne­zu ir tru­pu­ciu gars­ty­ciu- ska­nu, bet sitas… kaz­kas tokio- mmmmmmm.… 🙂

 23. Kri­sta­li­zuo­ta medu pasil­dyk, jis vel taps skys­tas ir nebe­su­kie­tes visam (tai nerei­s­kia kad jis geresnis).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.