Ką Suvalgyti?

Trinta pievagrybių sriuba
Publikuota 23. Vas, 2011, autorius - kategorija 60min, Sriubos, Vegetariška

Užtruk­site apie 60min

Šiame recepte, bei atei­nan­čiuose mano recep­tuose steng­siuos para­šyti ne tik tikslų savo receptą, tačiau pri­dė­siu ir įvai­rius nau­do­jamų pro­duktų bei gami­nimo deri­nius. Šį apsi­spren­dimą nulėmė mano įgim­tas anti­ve­ge­ta­riz­mas (aš neval­gau jokių dar­žo­vių išsky­rus bul­ves) bei daž­nai labai labai ribo­tas pro­duktų pasi­rin­ki­mas Dani­joje. Daž­niau­siai dėl kai kurių, protu nesu­vo­kiamų kainų (pvz: krapų ar pet­ra­žo­lių bun­te­lis, kai­nuo­jan­tis 5-10LT ar rau­do­na­sis svo­gū­nas, kuris par­duo­da­mas tik mai­šais po 0,5kg ir kai­nuo­jan­tis 5 lt). Mano stu­den­tiš­kas biu­dže­tas negali tempti tokios sun­kios naš­tos, todėl daž­nai sukuosi iš padė­ties su papras­tes­niais pro­duk­tais: džio­vin­tais prie­sko­niais vie­toj švie­žių, vie­toj natū­ra­laus sul­ti­nio (kau­lai kai­nuoja apie 15 Lt) nau­doju sul­tinį iš kube­lio ir pan… Dau­giau įdo­my­bių apie maisto ypa­tu­mus Dani­joje pri­dė­siu toli­mes­nėse savo raš­lia­vose, o dabar – pui­kios ir natū­ra­lios sriu­by­tės recep­tas. Prieš gamin­da­mas per­žvel­giau dau­gybę receptų, tačiau dau­guma jų nau­dojo mil­tus ar krak­molą — tokiu atveju gau­nas kaž­kas pana­šaus į skystą Becha­mel padažą su pie­vagry­biais ir tai man visai nepatiko.Taigi įkvė­pimo sėmiausi iš Jamie Oli­ver recepto, tačiau kelios deta­lės yra pakeis­tos ir, žinoma, jokių tirštiklių.

 

Jums rei­kės (6 porcijos):

 • 500g pie­vagry­bių
 • 1l viš­tie­nos arba dar­žo­vių sultinio
 • 100g sviesto
 • 1 v.š. aliejaus
 • 1 svo­gū­nas
 • 2–3 čes­nako skiltelės
 • 100-200ml grie­ti­nė­lės (geriau riebi)
 • Druska, pipi­rai, žole­lės (kra­pai, bazi­li­kas, pet­ra­žo­lės, rau­do­nė­lis, čiob­re­lis – ką turite)
 • Pusės citri­nos
 • Pelė­si­nio sūrio (geriau­siai tinka mėly­nojo pelėsio).

Iš pra­džių rei­kia supjaus­tyti svo­gūną bei čes­naką – nebū­tina smul­kiai – vis tiek sriuba bus tri­nama. Į kep­tuvę pilam šaukštą alie­jaus, suver­čiam svo­gūną su čes­naku ir palie­kame lėtai kepti.Tuo tarpu nuplau­name ir supjaus­tome pie­vagry­bius. Į kep­tuvę dedam paruoš­tus gry­bus, viską api­bars­tom druska, pipi­rais, sude­dam turi­mus prie­sko­nius bei įde­dam sviestą.

Viską pamai­šom, toliau kepam/troškinam ant lėtos ugnies apie 20 minu­čių. Taip troš­ki­nant nie­kas nepri­dega, tačiau gry­bai ilgai­niui išski­ria savo sul­tis, kurias rei­kia nuga­rinti. Po 20 minu­čių visa masė turėtų šiek tiek sutirš­tėti ir beveik nebe­likti vandens/sulčių.

Prieš bai­giant troš­kinti gry­bukus, užkai­ti­nam savo turimą sul­tinį – jam pra­dė­jus virti, sude­dam grybų masę ir toliau ver­dam 20 minu­čių. Nuo šio momento pra­si­deda pasto­vus raga­vi­mas ir prie­sko­nių „derinimas“.

Per šias 20 minu­čių sul­ti­nys pasi­sa­vins visą „grybų troš­ki­nio“ skonį, šiek tiek nuga­ruos bei pra­dės mini­ma­liai tirš­tėti. Jei gry­bus pjaus­tėt labai stam­biai, gali tekti pavi­rinti ilgiau – iki 30 minučių.

Kol ver­dam sriubą, pui­kus metas išsi­plauti indus, susi­tvar­kyti vir­tuvę ir paruošti sriu­bos pagardą iš citri­nos. Sutar­kuo­jam pusę citri­nos žie­ve­lės (svarbu netar­kuoti bal­tos dalies, nes ji sutei­kia daug kar­tumo), įspau­džiam pusės citri­nos sul­tis bei įde­dam šiek tiek drus­kos ir pipirų. Iš pirmo žvilgs­nio tai gali pasi­ro­dyti labai keis­tas deri­nys, tačiau šis rūgš­tus pagar­das tik­rai paįvai­rina sriu­bos skonį gerąja prasme, juo­lab, kad grie­ti­nėlė natū­ra­liai pasal­dina sriubą. Bai­gus ruošti citriną, metas sutrinti sriubą. Aš tai dariau du kar­tus – pirmą kartą sutry­nęs, viri­nau sriubą dar kelias minu­tes ir per­try­niau antrą kartą – taip išgau­nama vien­ti­sesnė, kre­minė struk­tūra. Jei turite galingą trin­tuvą, manau užteks ir vieno karto. Pabai­gai į never­dan­čią sriubą (kad nesu­trauktų) pilame grie­ti­nėlę. Pil­kit pagal skonį – jei norisi švel­nes­nės sriu­bos sko­nio pil­kite dau­giau. Aš nau­do­jau apie 150ml.

Į  paruoštą sriubą įber­kite šiek tiek švie­žių kapotų prie­sko­nių, smul­kiais kube­liais pjaus­tyto mėly­nojo pelė­sio sūrio ir užpil­kitė 1–2 šaukš­te­lius citri­ni­nio pagardo. Sriubą geriau­siai patiekti su švie­žiai kep­tais nami­niais paplo­tė­liais, bet apie juos kitą kartą 😉

Ska­naus!

Pata­ri­mai ir variacijos:

 1. Galima nau­doti bet kokius turi­mus grybus.
 2. Į paga­mintą sriubą labai skanu įdėti pakeptų, nes­mul­kintų grybų.
 3. Geriau nau­doti ne džio­vin­tus, bet švie­žius prieskonius.
 4. Gel­to­nąjį svo­gūną galima keisti rau­do­nuoju, tačiau jis suteiks dau­giau kartumo.
 5. Jamie Oli­ver savo recepte vie­toj grie­ti­nė­lės nau­dojo Mas­carpone sūrį – manau sko­nio požiū­riu rezul­ta­tas turėtų gau­tis pana­šus, nebent sriuba gali gau­tis kiek tirštesnė.

Žymos: , , , , , , , , , , , , , ,21 komentarai straipsniui “Trinta pievagrybių sriuba”

 1. Jurga2011.02.23.

  jau seno­mai suku galva, kaip pasi­ga­mint trin­tos pie­vagry­biu sriu­bos nenau­do­jant grietineles/grietines ar pieno :/
  tur­but nieko nepa­vyktu. vis tiek reik bent jau pieno ir miltu, ane? 🙂

  • Paulius2011.02.23.

   Šis recep­tas būtent ir ypa­tin­gas, nes nerei­kia tirš­tik­lio — miltų ar krakmolo.

   O kodėl neno­rit nau­dot pieno pro­duktų? Jei sko­nis ten­kina, galima grie­ti­nė­lės ir visai nepilti, bet ji sutei­kia kre­minę struk­tūrą, šiek tiek pašvel­nina ir pasal­dina skonį 🙂

 2. Gintarė2011.02.23.

  Labai patiko 🙂

  Skru­dinta duona irgi tinka prie šios sriu­by­tės, bet nepri­lygsta nami­niams paplotėliams 🙂

 3. astyte2011.02.24.

  Jau šitą sriu­bytę kuo sku­biau­siai reiks virti,nes labai mėgstu trintas.….Ačiū,Pauliau.Sveikas šiame Bloge ir sėkmės…Lauksiu naujų receptų,netikėtų idėjų.…

 4. Juliana2011.02.25.

  O rim­tai, blo­gas turi du auto­rius? Tur­būt kažką pra­žiop­so­jau. Pra­šom pla­čiau 🙂
  Man tai to pus­ki­lo­gra­mio svo­gūnų, apie kurį rašei pra­džioje, vos mėne­siui pakaktų ;D

  • Paulius2011.02.26.

   Taip, atsi­rado nau­jas auto­rius:) Aud­rius parašė pri­sta­tymą anks­tes­niame įrašę, apie šve­diš­kus mėsos kukulius:)

   O tų svo­gųnų, man užtektų porai mėne­sių, jei ne dau­giau… Nes kaip sakiau, neval­gau daržovių 😀

 5. Giedre2011.02.28.

  gaminu zyy­y­y­y­y­y­y­y­miai papras­ciau 🙂 bet sei­myna valgo ir giria. Pakepu puode su sviestu svo­gu­nus, mor­kas, salie­rus, tada dedu kelias bul­ves, pie­vagry­bius, uzpilu van­de­niu, kai bul­ves gata­vos viska per­trinu el. trin­tuvu. Val­gome paska­nine lydytu sure­liu ir su ces­na­ki­nes duo­nos skre­bu­ciais. pabars­tom svie­ziais krapais.

 6. Exuss2011.03.01.

  aš neval­gau jokių dar­žo­vių išsky­rus bul­ves“
  Hell yeah 🙂

 7. astyte2011.03.01.

  Labai skani ir soti sriubytė!…Teks gaminti dažnai.…

 8. Birute2011.04.15.

  aciu uz recep­tuka! labai patiko sriu­byte! tas citri­ni­nis pagar­das suteike “dva­sios” 🙂 uzskaityta!

 9. Irma2011.06.19.

  nie­kad neskai­tau tokiu ilgu receptu. Bet patrauke aki, kad kaz­kas nemegsta taip pat dar­zo­viu. ir taip pat val­gau bulve… bet dau­ge­lio nemegstu. nie­kad neval­giau salotu. nere­aliai megstu gaminti, bet nie­kad nega­minu pagal tikslu recepta. kaip suprantu ir auto­rius nepa­si­k­liove tuom, ka kaz­kur isvydo. o dar suta­p­i­mas, skan­di­na­vija 😀 liuks, man ne tiek kiek recep­tas patiko, bet patiko skai­tyt.. 🙂 bet aisku, buti­nai ban­dy­sim rytoj si recepta 🙂

 10. fatalis2011.09.23.

  tai o kur ta 100g sviesto det?

 11. Julija2011.10.05.

  Ragauju. 🙂 Labai skanu, ypač citrina sutei­kia tokį išskir­tinį skonį. Tik va sviesto dėčiau mažiau. Bet vis tiek bepro­tiš­kai fantastiška! 🙂

 12. dey2011.10.21.

  Jurga, paga­minti trintą sriubą galima ir be grie­ti­nė­lės. Aš vir­dama įmetu bulvę, kuri sutrinta duoda tirš­tumą. Į sutrintą sriubą įmai­šau šaukštą grietinės 😉

 13. Lina2012.08.16.

  Super sriu­bytė gavosi!!

 14. Indre2013.04.12.

  Labai skani sriu­byte!!! super receptukas!

 15. valdas2014.02.05.

  labai patiko sriuba:)

 16. Ausra2014.09.04.

  Aciu uz recepta, labai ska­niai gavosi :))

 17. Aistė2014.12.27.

  Recep­tas labai geras, leng­vas. Tik man visiš­kai netiko, ir nepa­tiko citri­nos pagar­das. Kitą sykį dary­siu taip pat tik be citri­nos. Ačiū 🙂

Palikti komentarą

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+