Trinta pievagrybių sriuba

Užtruk­si­te apie 60min

Šia­me recep­te, bei atei­nan­čiuo­se mano recep­tuo­se steng­siuos para­šy­ti ne tik tiks­lų savo recep­tą, tačiau pri­dė­siu ir įvai­rius nau­do­ja­mų pro­duk­tų bei gami­ni­mo deri­nius. Šį apsi­spren­di­mą nulė­mė mano įgim­tas anti­ve­ge­ta­riz­mas (aš neval­gau jokių dar­žo­vių išsky­rus bul­ves) bei daž­nai labai labai ribo­tas pro­duk­tų pasi­rin­ki­mas Dani­jo­je. Daž­niau­siai dėl kai kurių, pro­tu nesu­vo­kia­mų kai­nų (pvz: kra­pų ar pet­ra­žo­lių bun­te­lis, kai­nuo­jan­tis 5–10LT ar rau­do­na­sis svo­gū­nas, kuris par­duo­da­mas tik mai­šais po 0,5kg ir kai­nuo­jan­tis 5 lt). Mano stu­den­tiš­kas biu­dže­tas nega­li temp­ti tokios sun­kios naš­tos, todėl daž­nai sukuo­si iš padė­ties su papras­tes­niais pro­duk­tais: džio­vin­tais prie­sko­niais vie­toj švie­žių, vie­toj natū­ra­laus sul­ti­nio (kau­lai kai­nuo­ja apie 15 Lt) nau­do­ju sul­ti­nį iš kube­lio ir pan… Dau­giau įdo­my­bių apie mais­to ypa­tu­mus Dani­jo­je pri­dė­siu toli­mes­nė­se savo raš­lia­vo­se, o dabar – pui­kios ir natū­ra­lios sriu­by­tės recep­tas. Prieš gamin­da­mas per­žvel­giau dau­gy­bę recep­tų, tačiau dau­gu­ma jų nau­do­jo mil­tus ar krak­mo­lą — tokiu atve­ju gau­nas kaž­kas pana­šaus į skys­tą Becha­mel pada­žą su pie­vagry­biais ir tai man visai nepatiko.Taigi įkvė­pi­mo sėmiau­si iš Jamie Oli­ver recep­to, tačiau kelios deta­lės yra pakeis­tos ir, žino­ma, jokių tirštiklių.

 

Jums rei­kės (6 porcijos):

 • 500g pie­vagry­bių
 • 1l viš­tie­nos arba dar­žo­vių sultinio
 • 100g svies­to
 • 1 v.š. aliejaus
 • 1 svo­gū­nas
 • 2–3 čes­na­ko skiltelės
 • 100–200ml grie­ti­nė­lės (geriau riebi)
 • Drus­ka, pipi­rai, žole­lės (kra­pai, bazi­li­kas, pet­ra­žo­lės, rau­do­nė­lis, čiob­re­lis – ką turite)
 • Pusės citri­nos
 • Pelė­si­nio sūrio (geriau­siai tin­ka mėly­no­jo pelėsio).

Iš pra­džių rei­kia supjaus­ty­ti svo­gū­ną bei čes­na­ką – nebū­ti­na smul­kiai – vis tiek sriu­ba bus tri­na­ma. Į kep­tu­vę pilam šaukš­tą alie­jaus, suver­čiam svo­gū­ną su čes­na­ku ir palie­ka­me lėtai kepti.Tuo tar­pu nuplau­na­me ir supjaus­to­me pie­vagry­bius. Į kep­tu­vę dedam paruoš­tus gry­bus, vis­ką api­bars­tom drus­ka, pipi­rais, sude­dam turi­mus prie­sko­nius bei įde­dam sviestą.

Vis­ką pamai­šom, toliau kepam/troškinam ant lėtos ugnies apie 20 minu­čių. Taip troš­ki­nant nie­kas nepri­de­ga, tačiau gry­bai ilgai­niui išski­ria savo sul­tis, kurias rei­kia nuga­rin­ti. Po 20 minu­čių visa masė turė­tų šiek tiek sutirš­tė­ti ir beveik nebe­lik­ti vandens/sulčių.

Prieš bai­giant troš­kin­ti gry­bukus, užkai­ti­nam savo turi­mą sul­ti­nį – jam pra­dė­jus vir­ti, sude­dam gry­bų masę ir toliau ver­dam 20 minu­čių. Nuo šio momen­to pra­si­de­da pasto­vus raga­vi­mas ir prie­sko­nių „deri­ni­mas“.

Per šias 20 minu­čių sul­ti­nys pasi­sa­vins visą „gry­bų troš­ki­nio“ sko­nį, šiek tiek nuga­ruos bei pra­dės mini­ma­liai tirš­tė­ti. Jei gry­bus pjaus­tėt labai stam­biai, gali tek­ti pavi­rin­ti ilgiau – iki 30 minučių.

Kol ver­dam sriu­bą, pui­kus metas išsi­plau­ti indus, susi­tvar­ky­ti vir­tu­vę ir paruoš­ti sriu­bos pagar­dą iš citri­nos. Sutar­kuo­jam pusę citri­nos žie­ve­lės (svar­bu netar­kuo­ti bal­tos dalies, nes ji sutei­kia daug kar­tu­mo), įspau­džiam pusės citri­nos sul­tis bei įde­dam šiek tiek drus­kos ir pipi­rų. Iš pir­mo žvilgs­nio tai gali pasi­ro­dy­ti labai keis­tas deri­nys, tačiau šis rūgš­tus pagar­das tik­rai paįvai­ri­na sriu­bos sko­nį gerą­ja pras­me, juo­lab, kad grie­ti­nė­lė natū­ra­liai pasal­di­na sriu­bą. Bai­gus ruoš­ti citri­ną, metas sutrin­ti sriu­bą. Aš tai dariau du kar­tus – pir­mą kar­tą sutry­nęs, viri­nau sriu­bą dar kelias minu­tes ir per­try­niau ant­rą kar­tą – taip išgau­na­ma vien­ti­ses­nė, kre­mi­nė struk­tū­ra. Jei turi­te galin­gą trin­tu­vą, manau užteks ir vie­no kar­to. Pabai­gai į never­dan­čią sriu­bą (kad nesu­trauk­tų) pila­me grie­ti­nė­lę. Pil­kit pagal sko­nį – jei nori­si švel­nes­nės sriu­bos sko­nio pil­ki­te dau­giau. Aš nau­do­jau apie 150ml.

Į  paruoš­tą sriu­bą įber­ki­te šiek tiek švie­žių kapo­tų prie­sko­nių, smul­kiais kube­liais pjaus­ty­to mėly­no­jo pelė­sio sūrio ir užpil­ki­tė 1–2 šaukš­te­lius citri­ni­nio pagar­do. Sriu­bą geriau­siai patiek­ti su švie­žiai kep­tais nami­niais paplo­tė­liais, bet apie juos kitą kartą 😉

Ska­naus!

Pata­ri­mai ir variacijos:

 1. Gali­ma nau­do­ti bet kokius turi­mus grybus.
 2. Į paga­min­tą sriu­bą labai ska­nu įdė­ti pakep­tų, nes­mul­kin­tų grybų.
 3. Geriau nau­do­ti ne džio­vin­tus, bet švie­žius prieskonius.
 4. Gel­to­ną­jį svo­gū­ną gali­ma keis­ti rau­do­nuo­ju, tačiau jis suteiks dau­giau kartumo.
 5. Jamie Oli­ver savo recep­te vie­toj grie­ti­nė­lės nau­do­jo Mas­carpo­ne sūrį – manau sko­nio požiū­riu rezul­ta­tas turė­tų gau­tis pana­šus, nebent sriu­ba gali gau­tis kiek tirštesnė.

Komentarai

Atsakymas į “Trinta pievagrybių sriuba”: 21

 1. Jurga

  jau seno­mai suku gal­va, kaip pasi­ga­mint trin­tos pie­vagry­biu sriu­bos nenau­do­jant grietineles/grietines ar pieno :/
  tur­but nie­ko nepa­vyk­tu. vis tiek reik bent jau pie­no ir mil­tu, ane? 🙂

  1. Šis recep­tas būtent ir ypa­tin­gas, nes nerei­kia tirš­tik­lio — mil­tų ar krakmolo.

   O kodėl neno­rit nau­dot pie­no pro­duk­tų? Jei sko­nis ten­ki­na, gali­ma grie­ti­nė­lės ir visai nepil­ti, bet ji sutei­kia kre­mi­nę struk­tū­rą, šiek tiek pašvel­ni­na ir pasal­di­na skonį 🙂

 2. Gintarė

  Labai pati­ko 🙂

  Skru­din­ta duo­na irgi tin­ka prie šios sriu­by­tės, bet nepri­lygs­ta nami­niams paplotėliams 🙂

 3. astyte

  Jau šitą sriu­by­tę kuo sku­biau­siai reiks virti,nes labai mėgs­tu trintas.….Ačiū,Pauliau.Sveikas šia­me Blo­ge ir sėkmės…Lauksiu nau­jų receptų,netikėtų idėjų.…

 4. O rim­tai, blo­gas turi du auto­rius? Tur­būt kaž­ką pra­žiop­so­jau. Pra­šom plačiau 🙂
  Man tai to pus­ki­lo­gra­mio svo­gū­nų, apie kurį raš­ei pra­džio­je, vos mėne­siui pakak­tų ;D

  1. Taip, atsi­ra­do nau­jas auto­rius:) Aud­rius para­šė pri­sta­ty­mą anks­tes­nia­me įra­šę, apie šve­diš­kus mėsos kukulius:)

   O tų svo­gų­nų, man užtek­tų porai mėne­sių, jei ne dau­giau… Nes kaip sakiau, neval­gau daržovių 😀

 5. Giedre

  gami­nu zyy­y­y­y­y­y­y­y­miai papras­ciau 🙂 bet sei­my­na val­go ir giria. Pake­pu puo­de su svies­tu svo­gu­nus, mor­kas, salie­rus, tada dedu kelias bul­ves, pie­vagry­bius, uzpi­lu van­de­niu, kai bul­ves gata­vos vis­ka per­tri­nu el. trin­tu­vu. Val­go­me paska­ni­ne lydy­tu sure­liu ir su ces­na­ki­nes duo­nos skre­bu­ciais. pabars­tom svie­ziais krapais.

 6. Exuss

  aš neval­gau jokių dar­žo­vių išsky­rus bulves”
  Hell yeah 🙂

 7. astyte

  Labai ska­ni ir soti sriubytė!…Teks gamin­ti dažnai.…

 8. Birute

  aciu uz recep­tu­ka! labai pati­ko sriu­by­te! tas citri­ni­nis pagar­das sutei­ke “dva­sios” 🙂 uzskaityta!

 9. Irma

  nie­kad neskai­tau tokiu ilgu recep­tu. Bet patrau­ke aki, kad kaz­kas nemegs­ta taip pat dar­zo­viu. ir taip pat val­gau bul­ve… bet dau­ge­lio nemegs­tu. nie­kad neval­giau salo­tu. nere­aliai megs­tu gamin­ti, bet nie­kad nega­mi­nu pagal tiks­lu recep­ta. kaip supran­tu ir auto­rius nepa­si­k­lio­ve tuom, ka kaz­kur isvy­do. o dar suta­p­i­mas, skan­di­na­vi­ja 😀 liuks, man ne tiek kiek recep­tas pati­ko, bet pati­ko skai­tyt.. 🙂 bet aisku, buti­nai ban­dy­sim rytoj si recepta 🙂

  1. bet recep­tas gi ne ilgas 🙂

 10. fatalis

  tai o kur ta 100g svies­to det?

 11. Ragau­ju. 🙂 Labai ska­nu, ypač citri­na sutei­kia tokį išskir­ti­nį sko­nį. Tik va svies­to dėčiau mažiau. Bet vis tiek bepro­tiš­kai fantastiška! 🙂

 12. dey

  Jur­ga, paga­min­ti trin­tą sriu­bą gali­ma ir be grie­ti­nė­lės. Aš vir­da­ma įme­tu bul­vę, kuri sutrin­ta duo­da tirš­tu­mą. Į sutrin­tą sriu­bą įmai­šau šaukš­tą grietinės 😉

 13. Lina

  Super sriu­by­tė gavosi!!

 14. Indre

  Labai ska­ni sriu­by­te!!! super receptukas!

 15. labai pati­ko sriuba:)

 16. Aciu uz recep­ta, labai ska­niai gavosi :))

 17. Recep­tas labai geras, leng­vas. Tik man visiš­kai neti­ko, ir nepa­ti­ko citri­nos pagar­das. Kitą sykį dary­siu taip pat tik be citri­nos. Ačiū 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.