Ką Suvalgyti?

Keptas batonas aka french toast
Publikuota 23. Lap, 2009, autorius - kategorija 15min, Lietuviški, Pusryčiai, Vakarienė, Vegetariška

Skanu

Užtruk­site 15 min.

Įsi­vaiz­duo­jate, Vil­niuje atsi­rado “Klai­pė­dos duo­nos” duo­nos ir batono. Pačios ska­niau­sios duo­nos. Man, klai­pė­die­čiui buvo labai sunku pra­džioj Vil­niuj, nes nebuvo ska­nios duo­nos. Kiek­vieną kart grįž­da­mas iš Klai­pė­dos visada par­si­vež­da­vau daug duo­nos. Ir sau ir dar kam­ba­rio­kams 🙂 Būti­nai pamė­gin­kit Klai­pė­dos pli­kytą arba Močiu­čių duoną.

Klaipedos duona

O dabar apie batoną 🙂 Taip atsi­tiko, kad pasto­vėjo neval­gy­tas bato­nas, paliko kie­tas ir nebe toks ska­nus kaip švie­žias. Bet pats tin­ka­miau­sias kepi­mui 🙂 Aš visada gal­vo­jau, kad kep­tas bato­nas, kurį daž­nai val­gy­da­vau vai­kys­tėj, yra gry­nai mūsų regiono patie­ka­las. Labai tau­pus, papras­tas ir pri­ei­na­mas. Bet pasi­rodo aš labai kly­dau. Šitaip kep­tas bato­nas žino­mas ir Vakarų Euro­poj ir net Ame­ri­koj, ir vadi­nasi labai netgi gur­ma­niš­kai — french toast (pran­cū­ziš­kas skre­bu­tis). Va koks atradimas.

Kepto batono sko­nis yra tar­pi­nis tarp blynų ir vaf­lių. Jei netu­rite vaf­li­nės, o su bly­nais tin­gite ter­lio­tis, kep­tas bato­nas kaip tik jums. O ir pro­duk­tai ran­dami beveiki visada ir beveik pas kiek­vieną. Val­goma su cuk­rumi, uogiene arba kaip kas nori 🙂

 • padžiū­vu­sio batono;
 • 2kiaušinių;
 • 2 v.š. cukraus;
 • 200 ml pieno;

Taip pat galima įdėti cina­mono, medaus.

Kiaušiniai, pienas Sviestas
IMGP0736_4 Ir kitą pusę
Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų.

Kiau­ši­nius su pienu ir cuk­rumi išpla­kame. Kelioms sekun­dėms pamer­kiame batono rie­kes, pamir­kome ir dedame į kep­tuvę su sviestu. Pake­pam, kol gra­žiai paskrus.


Norė­dami pama­tyti dides­nes nuo­trau­kas — spau­s­kite ant jų

Matot kaip paprasta:)

skanaus

Žymos: , , , , , , , ,36 komentarai straipsniui “Keptas batonas aka french toast”

 1. egidija2009.11.23.

  tai išeina, kad mano mama pran­cūzė kokia ar ką — mus daž­nai vai­kys­tėj tokiu val­giu lepin­davo. įdomu čia tik pajūry pas mus lie­tu­voj ši pran­cū­ziška kuli­na­rinė tra­di­cija gaji ar ir kitur?…

  • Audrius2009.11.24.

   Manau, kad visur, nes ir lai­kai tokie buvo, kad reik­davo viską suval­gyti, o čia geras būdas panau­doti padžiū­vusį batoną 🙂

 2. Eglė2009.11.24.

  Oi, tik­rai visur, Egi­dija. Tik­rai visur. Mano mama irgi tokius darydavo.

  O kal­bant apie French toast, tai skanu vos page­rin­tas varian­tas — su Bur­bono vanile (jau pra­ban­go­kas deser­tas išeina :D) ir ledų kaušeliu.

  Visuo­met dary­da­vau taip kaip ir mama, bet turiu tokią nere­alią knygą “Culina Mundi”, ten įvai­rių pasau­lio regionų šefų sudėti žino­miausi tra­di­ci­niai šalių patie­ka­lai. Tai ten siūlo page­rinti skre­butį dalį pieno kei­čiant grie­ti­nėle. NEREALUS skonis!!

  Jei įdomu, recep­tas buvo čia —> http://www.zaidimuaikstele.lt/2009/06/pusryciai-i-lova-prancuziski-skrebuciai.html

 3. Aurimas2009.11.24.

  Senas geras vai­kys­tės patiekalas 🙂

 4. Giedrė2009.11.24.

  su duona yra toks feno­me­nas — klai­pė­die­tis, pane­ve­žie­tis ar mari­jamp­po­lie­tis — kiek­vie­nas savo krašto valgo 🙂 aš dar ir dabar vežiuojuos 😀

  • Audrius2009.11.24.

   Čia tik iki tol, kol nepa­ra­gauja Klai­pė­dos duo­nos 🙂 mes ją ir į sve­čius vež­da­vome, nes visi jos prašydavo 🙂

 5. Jurga2009.11.24.

  nian, o mums būti­nai dar reik­davo vai­kys­tėj užsi­bar­syt cina­mono su cuk­rum, dieviška 🙂

 6. Vilma2009.11.25.

  Aud­riau, gal aš neo­b­jek­tyvi, nes esu gimusi ir augusi Klai­pė­doje, bet man Klai­pė­dos duona irgi pati pati! 🙂 Beje, ji pati natū­ra­liau­sia, nes nenau­do­jami kon­ser­van­tai ir daug kitų priedų kuriais tie­siog pri­kimšta Vil­niaus duona.
  Gal gali išduoti “tašką” kur gauti Vil­niuje Klai­pė­dos duonos? 😉

 7. Xrum...2009.11.26.

  O man mama dare vai­kys­teje “grien­kas” sitas surias, druska pabars­ty­davo, nes as sal­daus nemegstu, taip darau ir savo vai­kams. niam niam.ryte, vie­toj sal­dumo siek tiek paska­ninti dru­s­kyte ir tiek ziniu…

 8. neringa2009.12.03.

  geras!! as sita rei­kala nuo­lat vai­kys­tej val­gy­da­vau!! bet as siaip jau irgi is tu zemai­ti­sku krastu tai ir svars­tau, kad kitose Lie­tu­vos dalyse zmo­nes kazkaip ko klau­siu nela­bai zino sito “gur­ma­nisko patie­kalo” :DDD ziau­riai skanu ir dar labiau paprasta :)) aciu, uz pri­mi­nima, buvau.. uzmir­sus :p 😀

 9. Laima2010.01.06.

  Mmmm… vai­kys­tės sko­nis… Būti­nai rei­kės paban­dyti su grie­ti­nėle, kokiu nors ekst­raktu, ledų rutu­liuku… 🙂 risi­dedu prie padėkų už gero seno ska­nėsto pri­mi­nimą. Beje, mes sėk­min­gai nau­do­jome jam visai nepa­džiū­vusį, ką tik nupirktą švie­žią batoną — skanu lygiai taip pat 🙂

 10. Indrė2010.06.26.

  Geras recep­tu­kas 🙂 Aš irgi vai­kys­tėj šitą val­gy­da­vau. Jau­čiu, kad mėgs­ta­miausi pusryčiai/vakarienė būdavo. Bet dabar jau tik­rai seniai beval­giau, būti­nai reiks kada pasidaryti.

 11. JurateS2010.06.30.

  Kaip tik pra­e­jui savait­ga­li­mama aplan­kiau ir pus­ry­ciams kepiau sita ska­ne­sta,- toki pat mama vai­kys­tej kep­davo. Man tai ir paus­ry­ciai ir deser­tas,- ziau­riai skanu. Beje, manau, kad su regio­nais jis nieko bendra neturi, nes mes jis kirs­da­vom zana­vyku kraste ;]

 12. Alba2010.07.08.

  Tik­rai ska­nus val­gy­mu­kas. Tikiu, kad Klai­pė­dos duona skani, bet man tai Joniš­kio ska­niau­sia. Čia, matyt, kiek­vie­nam savo…

 13. Alba2010.07.08.

  Tik­rai nera­ga­vau, ban­dy­siu dai­ry­tis. Ačiū už įdo­mius, eks­p­re­sy­vius val­gių gami­nimo apra­šy­mus. Turite gyvą stilių!

 14. EMS2010.10.24.

  Na Klai­pė­dos Duo­nos neban­džiau, bet vat Klai­pė­dos bato­nas vie­nin­te­lis bato­nas kurio paban­dęs pasa­kiau “vat ČIA yra bato­nas” . O žiū­rint duo­nos atžvil­giu, tai lie­tu­vių duona yra šedev­ras lygi­nant su tuo kas par­duo­dama Vokie­ti­joje ar Dani­joje (kaž­ko­kios pasū­dy­tos pju­ve­nos su gaba­lė­liu plast­ma­sės :D),

  • Audrius2010.10.24.

   pri­ta­riu visu 100 % 🙂

   • Alba2010.10.25.

    Taigi per ato­sto­gas pra­lei­dom porą die­ne­lių prie myli­mos Bal­ti­jos, nepa­mir­šau spe­cia­liai paieš­koti Klai­pė­dos duo­nos. Labai skani! Komp­li­men­tai pajū­rio kraš­tui už gar­džią duo­nelę! Tačiau siū­ly­čiau Aud­riui pro­gai esant para­gauti ir Joniš­kio duonytės.

 15. Indruliukas2011.09.02.

  Man sis patie­ka­las taip pat aso­ci­juo­jasi su vai­kyste, nors esu vil­niete iki pat saknu, man ir mama, ir dar mociute gamin­davo si “imantru” patie­ka­liuka 😛
  Kas del Klai­pe­dos batono — tai jis nuo­sta­bus, pra­de­jome ji val­gyti vasa­ro­dami paju­ryje. Nors esu vil­niete gyve­nanti Kaune, taciau jokiu sen­ti­mentu netu­riu nei Kauno, nei Vil­niaus bato­nams 😀
  Nety­cia atra­dau sia sve­taine, nes uzsi­ma­niau kazko ska­naus ir greito pasigaminti…Audriau, dide­lis aciu uz nuo­sta­bias foto ir smaiks­cius aprasymus.

 16. Nyte2012.02.12.

  O bato­nas buti­nai turi buti padziu­ves? Su minkstu netaip gausis?

 17. Vaida2012.08.05.

  Oj, mamyte… Aš lygiai tą patį išgy­ve­nau:-) Kol stu­di­ja­vau ilgė­jausi Klai­pė­dos duo­nos Vil­niuje… Kai išvy­kau ilgė­jausi Lie­tu­viš­kos duo­nos apskri­tai… Jau nekal­bant apie Klai­pė­dos duoną… 🙂

 18. Giedrė2013.01.10.

  Mano močiutė tokius irgi kep­davo, labai skanu 🙂 nors mes ir ne iš Klaipėdos 😉

 19. Rutuke2013.11.04.

  o sitas geris pas mus vadi­nosi Teve­liu Bly­nais 🙂 tik iske­lia­vus i pla­tuji pasauli paaiskejo, kad koks tai pran­cuzi­skas rei­ka­las… As batona sto­ro­kai supjaus­tau ir pamir­kau piene, tada i plakta kiau­sini ir kep­tu­ven. Tokio neap­sa­komo purumo skanestas…

Leave a Reply to Giedrė

Naujausi Komentarai

Populiariausi

      

hipster.lt

Paremkite ‘Ką Suvalgyti?’ aplankydami rėmėjo hipster.lt puslapį!

5% nuolaida Jums su kodu „kasuvalgyti.lt“

1a

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb3RoZW1lc19zZXR0aW5nczwvc3Ryb25nPiAtIGE6MDp7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2Fkc19yb3RhdGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0yNTB4MjUwLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTQ2OHg2MC0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMS5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0yLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTMuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV81PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzY8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSB3aGl0ZS5jc3M8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfZXg8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb21tZW50X3Bvc3RzPC9zdHJvbmc+IC0gNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfYXJjaGl2ZXM8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NvbnRlbnRfZmVhdDwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLmljbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfY2F0czwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2V4Y2x1ZGVfcGFnZXM8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDE8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vZmVlZHMuZmVlZGJ1cm5lci5jb20va2FzdXZhbGd5dGk8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9hcmM8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfZGVzYzwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfbGlua190ZXh0PC9zdHJvbmc+IC0gSG9tZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV90aHVtYl93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDI0NzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ltYWdlX3NpbmdsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDcwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQ3MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gNzAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdHdpdHRlcjwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3VwbG9hZHM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjI6e2k6MDtzOjU4OiJodHRwOi8va2FzdXZhbGd5dGkubHQvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy80LWZhdmljb24uaWNvIjtpOjE7czo4NDoiaHR0cDovL2thc3V2YWxneXRpLmx0L3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy00OTFweC1IZWFydF9sZWZ0LWhpZ2hsaWdodF9qb25fMDEuanBnIjt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2FkX2N1c3RvbV9lcnJvcnM8L3N0cm9uZz4gLSBhOjA6e308L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb191cGxvYWRfZXJyb3JzPC9zdHJvbmc+IC0gYTowOnt9PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdmlkZW9fY2F0ZWdvcnk8L3N0cm9uZz4gLSBTZWxlY3QgYSBjYXRlZ29yeTo8L2xpPjwvdWw+