Žyma: Kaunas

  • Svečiuose pas Stumbrą

    Svečiuose pas Stumbrą

    Kelio­nė į Kau­ną, bet ne į zoolo­gi­jos sodą, o į seniau­sią ir didžiau­sią alko­ho­li­nių gėri­mų gamyk­lą. Skai­ty­ki­te toliau, jei esa­te sulau­kę bent 18 metų. Beto, nepa­mirš­ki­te, kad var­to­da­mi alko­ho­lį rizi­kuo­ja­te savo svei­ka­ta, šei­mos, bei visuo­me­nės gero­ve. Šiuo straips­niu aš visiš­kai neno­riu ska­tin­ti, rekla­muo­ti ar gir­ti jokių alko­ho­li­nių gėri­mų, paga­min­tų tiek čia, “Stumb­re”, tiek kaž­kur kitur. Kadan­gi…