Čili troškinys

Nepa­mir­šo­te, kad šian­dien pasninkas? 🙂

Užtruk­si­te ~60 min

Čili troš­ki­nys — patie­ka­las, kurį norė­jau pada­ry­ti jau labai senai, bet vis ruo­šiaus mora­liš­kai, nes įsi­vaiz­da­vau, kad sudė­tin­ga. O kai pada­riau — paaiš­kė­jo, kad labai leng­va ir papras­ta, o ir labai ska­nu 🙂 Pri­si­skai­čiau 327 čili troš­ki­nio recep­tus, iš visų sudė­jau, kas man patin­ka, išme­čiau, kas nepa­tin­ka, ir gavau savo čili 🙂 Labai nuste­bau per­skai­tęs, kad sko­niui page­rin­ti į troš­ki­nį rei­kia įdė­ti kak­a­vos. Ir aš įdė­jau, gavo­si ska­niai, bet neži­nau, kaip būtų buvę be jos. Matyt taip pat skaniai 🙂

Troš­ki­nio užteks dviem dienom 🙂

 • 500 gr. far­šo (lie­ses­nio) arba mėsos, kurią rei­kės susipjaustyti;
 • 2 dide­lių svogūnų;
 • 3 čes­na­ko skiltelių;
 • 2 čili pipirų;
 • 2 a.š. mal­to kumino;
 • 2 a.š. mal­tos papri­kos miltelių;
 • 1 v.š. cukraus;
 • 1 skar­di­nė kon­ser­vuo­tų pomi­do­rų (svei­kų arba trintų);
 • 700 gr. pomi­do­rų tyrės (nau­do­jau savo, nami­nę, gali­ma pakeis­ti skar­di­ne pomi­do­rų ir dar įpil­ti vandens);
 • 1 skar­di­nė rau­do­nų­jų pupelių;
 • sūrio;
 • drus­kos, pipirų.

Pir­miau­siai pake­pi­na­me pad­ru­skin­tą papi­pi­rin­tą far­šą. Apke­pi­nus sudė­ti į puo­dą, kuria­me vir­si­me čili. Toje pačioj kep­tu­vėj pake­pam svo­gū­ną, česnaką.

Bai­giant juos kep­ti sude­da­me pjaus­ty­tą čili pipi­rą, kumi­ną, papri­kos mil­te­lius ir dar trum­pai vis­ką pake­pi­na­me. Vis­ką sude­dam į tą patį puo­dą. Ten pat dar supi­lam pomi­do­rus (jei netrin­ti — su šaukš­tu sutrin­ti), pomi­do­rų tyrę (arba dar tokių pat kon­ser­vuo­tų pomi­do­rų skar­di­nę ir kokia pusę stik­li­nės vandens).

Puo­dą užvi­ri­na­me. Ir tada ugnį suma­ži­na­me iki mini­mu­mo, puo­dą užden­gia­me ir pamirš­ta­me 45 min. Po 45 min para­gau­ja­me. Įde­da­me cuk­raus, drus­kos. Jei pomi­do­rai buvo rūgš­tes­ni, tai cuk­raus rei­kės dar įdė­ti. Sude­dam pupe­les, įde­dam šaukš­te­lį kakavos.

Dar paver­da­me ant silp­nos ugnies ~ 15 min ir val­go­me 🙂 Nepa­mirš­kit sūrio 🙂

Komentarai

Atsakymai į “Čili troškinys”: 42

 1. Koks vyriš­kas ir nepro­por­cin­gas bato­no gabalas! 😀

  O šiaip tai labai gun­do, mano mėgs­ta­ma sriu­ba. Ir apskri­tai mėgs­tu trin­tas sriu­bas: gry­bų, dar­žo­vių, mor­kų, žir­nių… Tik va tokios tirštesnės 🙂

  1. Noriu pabrėž­ti, kad čia ne sriu­ba, o troškinys 🙂
   O pran­cū­ziš­ko bato­no kitaip ir nesupjaustysi 🙂

 2. ot žal­tys, pasnin­kas, o mėsa gundai 😀
  aš ir pana­šiai čili darau, tik dar fina­le su švie­žiais pomi­do­rais val­gau, nes būna taip aštru kad atvė­sint lie­žu­vį tenka 🙂

  1. Kadan­gi aš labai aštriai neval­gau, tai ir troš­ki­nys nela­bai ašt­rus — tik 2 čili pipi­rai. Nei kaje­no, nei jela­pe­no nede­jau 🙂 Bet ir taip buvo aštru, ypač ant­rą die­ną, nes sėk­ly­tes nela­bai ati­džiai išvaliau 🙂

 3. nuo tre­čia­die­nio man die­ną-nak­tį gal­voj šitas patie­ka­las 😀 na, jau paga­liau kun­ku­liuo­ja ant viryk­lės 😀 neiš­lai­kiau. Tie­sa, kele­toj vie­tų kaip visa­da teko impro­vi­zuot, bet tikiu, kad bus LABAI GERAI

  1. gerai išėjo? 🙂

 4. nu tie­są sakant.. nela­bai 😀 nebu­vo taip aštru kaip tikė­jau­si, bet troš­ki­nys kaip troš­ki­nys. labai norė­jau tik­ros mėsos 🙂

 5. pokstinikas

  Daraus kaz­ka pana­siai bet skys­tas gau­nas pas mane, noris tirs­tes­nio, juk tro­ski­nys 🙂 nes mano tro­ski­nys skys­tes­nis nei Cilia­ke ju cili sriuba 😀

  1. Per­daug van­dens ir mažai prie­dų 🙂 Gali paban­dyt šaukš­tą krak­mo­lo šal­ta­me van­de­ny išmai­šyt ir supil­ti į troš­ki­nį. Bus tirš­ta ir ska­nu, ir krak­mo­lo nesijaus.

 6. inga

  Labai aciu uz recepta,buvo l.skanu,visi kas val­ge labai patiko,gaminti buvau leng­viau nei tikejausi,tik nesu­ri­zi­ka­vau ide­ti kakavos,bet kita kar­ta paban­dy­siu surizikuoti.

  1. Svar­biau­sia nebi­jot eks­per­i­men­tuo­ti 🙂 ačiū, malonu

 7. Gunda

  Pri­ta­riu pasi­sa­kiu­siems — labai skanu 🙂

 8. šiaip turė­tu būti sriu­bų kategorijoje,man irgi tokia patinka,tik va bėda pupe­lių nemegs­tu todel nega­liu jos valgyti,tad reik­tu pasi­ga­min­ti tokia paciam ir be pupeliu,eh man butu cia rim­tas isukis…

  1. Aš irgi pupe­lių nemėgs­tu, bet čia jos tiap tin­ka ir deri­nas, kad net nesi­jau­čia jų 🙂

 9. Samanta

  Gal galė­tu­mėt patiks­lin­ti kiek maž­daug g. yra 1 skar­di­nė kon­ser­vuo­tų pomidorų ?

 10. Maž­daug 300 — 400 gramu

 11. Kristina

  Gami­nau jau du kar­tus — labai papras­ta ir ska­nu! Ačiū už recep­tą 🙂 Beje, pir­mą kar­tą dariau be kak­a­vos, ant­rą — su kak­a­vą. Skir­tu­mo labai nepajutau 🙂

  1. nu va, aš irgi nepajutau 🙂

 12. Svogerka

  Na, paga­mi­nau, ir su kak­a­va! tik ast­ru­mo truks­ta, bijau perast­rint 🙂 bisku­tu­ka gal kajeno?

  1. Geriau jau čili pipi­ras, nebus taip aštru

 13. Inga

  Nere­alus tro­ski­nys… Gami­nau per nau­ja­me­ti 🙂 Visi pirs­tus apsi­lai­ze 😀 O gyre… ir klau­se is kur recep­ta gavau 😀
  Aciu aciu aciu!!! Beje, del ast­ru­mo… kuo ilgiau tro­ski­nys pasto­vi tuo ast­res­nis gau­na­si, sekan­cia die­na val­ge­me su maka­ro­nais, nu bur­na dege :DDD

  1. taip, tik­rai, su lai­ku jis tik aštrė­ja ir aštrėja

 14. Ruta

  Nie­kaip nega­lim atsi­val­gy­ti, žiau­riai ska­nus <3

  1. pri­ta­riu 🙂

   1. Ramunas

    Dekui už recep­tą, cia jis ne vie­nas geras 🙂 Cili jau bai­gia tro­skin­tis 🙂 Del kak­a­vos- įdė­jau tik­ros Domi­ny­kos Res­pub­li­kos kak­a­vos, aky­se pasi­kei­te spal­va ir šiek tiek sutirs­te­jo, sko­nis taip pat pasi­kei­te, pagal mane į gera 🙂 tie­sa vie­to­je kon­ser­vuo­tu pupe­liu, nau­do­jau lie­tu­viš­kas is tur­gaus, jau­čia­si tik­ra pupe­le. Ir Cili nerei­kia gai­le­ti, nes mūsų par­duo­tu­vė­se jis LABAI silp­nas, nau­do­jau par­vez­tus džio­vin­tos is Sei­se­liu salų, jų dvie­jų mažu užten­ka atimi­niam skoniui 🙂

 15. jollka

  Geras!

 16. severiux:)*

  kaip ska­nu kai pada­riau tie­siog pirs­tus apsi­lai­zy­ti nori­si nuo sio patie­ka­lo .nu sis cili tro­ski­nys tie­siog kai­ti­na :DDDDDD

 17. Svei­ki, sios sriu­bos jie­sko­jau ilgai ir paga­liau radau tur­but ban­dy­siu uzkai­tint vie­na puo­da issi­vaiz­duo­ju kaip ska­nu aciu uz recep­ta 😛 mmm

  1. Pra­šom 🙂

 18. eitvyde

  man ir mano sei­mai labai patin­ka cili bet par­duo­tu­ve­je nera­dau cili pipi­ru tai mari­nuo­tus dedu slo­vi­kiu­ke ir ir lb gerai

 19. Edita

  Man labiau patin­ka deti tik­ras pupe­les. Dau­giau dar­bo aisku gaunasi.

 20. Audra

  Hmm… o jei­gu man rei­kia apie 12 žmo­nių pamai­tint, tai dvi­gu­bint por­ci­ją manau turė­tų užtek­ti gal? 🙂

  1. turė­tų. Tik neaiš­ku kiek tie žmo­nės valgo 🙂

 21. Išsa­mus apra­šy­mas ir nuo­tai­kin­gi komen­ta­rai! įtrau­kiau šį recep­tą į ban­dy­ti­nų sąra­šą. Kaip sako ernis, reiks užkai­tint vie­ną puodą

 22. labai ska­nu- su vyru apsivalgem 😀

 23. Darem su Drau­gais savait­ga­li, labai patiko!
  Dekui uz recepta 🙂

 24. Ačiū, auto­riui, vis­kas pavy­ko pui­kiai, norė­jo­si kar­to­ti ir kar­to­ti, tie­sa nau­do­jau švie­žius pomi­do­rus, kuriuos sutry­niau smulkintuvu.

 25. Gami­nam jau ant­ra kar­ta, pui­kiai vis­kas gau­na­si, kak­a­vos buti­nai rei­kia idet sutei­kia sod­res­nia spal­va. kadan­gi megs­tam ast­riai, dedam smul­kin­ta jala­pe­na ir is usa par­vez­tus itin ast­rius prie­sko­nius. dekui uz pui­ku recepta

 26. As ir gami­nau ši patie­ka­la. tik dar pri­de­jau­ža­liu papri­ku ir mor­ku. van­dens visai nepy­liau. po to dar per­try­niau vis­ka. nu man ska­nu:) išsi­ke­piau picos ban­de­liu ir pasi­da­riau aly­vuo­giu užte­pe­le. pasaka

 27. lABAI SKANU, TUOJ BEGSIU I VIRTUVE PASIDARYT!

 28. Užskai­tau! Beje pabai­go­je kar­tu su pupe­lė­mis gali­ma įber­ti ir neper­plau­tų ryžių. Bus sočiau bei krak­mo­las tru­pu­tį sutirš­tins troškinį.

 29. Pats geriau­sias mais­tas šal­tuo­ju metų sezo­nu. Mėgs­tu val­gy­ti įsi­su­pu­si į ple­dą prie TV. Išsi­ver­du gan dide­lį puo­dą ir kelias die­nas dau­giau nie­ko nereikia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.