Mėnuo: 2015 rugsėjo

  • Kelionės — geriausias būdas pažinti įdomiausias pasaulio virtuves. Italija

    Kelionės — geriausias būdas pažinti įdomiausias pasaulio virtuves. Italija

    Mais­to gami­ni­mą lai­kau vie­nu didžiau­sių malo­nu­mų savo gyve­ni­me. Tačiau turiu ir dar vie­ną aist­rą, kuri mažai kuo nusi­lei­džia eks­per­i­men­ta­vi­mui bei kūry­bai vir­tu­vė­je. Taip, kal­bu apie kelio­nes. Net galė­čiau pri­si­pa­žin­ti, jog avia bilie­tai mano kiše­nė­je daž­nai atsi­du­ria spon­ta­niš­kai bei nepla­nuo­tai. Tuo­met žinau, jog ir vėl lei­siuo­si į nuo­sta­bią ir kupi­ną neti­kė­tų atra­di­mų kelio­nę, kurio­je mane lydės…