Mėnuo: 2013 lapkričio

  • Kavos?

    Kavos?

    Svei­ki mie­li skaitytojai, Šįkart įra­šas tru­pu­tį kitoks nei visa­da. Šįkart nie­ko apie alų 🙂 Ir beveik nie­ko apie mais­tą, tik apie gėri­mą, gal ir mažiau tau­rų nei vis­kis, bet vis­tiek labai gerą — kavą. Kodėl apie kavą? Nes gavau dova­nų dide­lį mai­šą kavos pupe­lių iš Kavos Drau­gų. Sutik­da­mas pri­im­ti dova­ną sakiau, kad rašy­siu tei­sy­bę, ir…