Mėnuo: 2012 gruodžio

  • Kelionė į Švyturio šalį

    Kelionė į Švyturio šalį

    Kelio­nė į mano tėviš­kę — Klai­pė­dą, o jei dar būti tik­s­les­niam — į Klai­pė­dos Švy­tu­rio alaus daryk­lą. Švy­tu­rys vie­ną gra­žią die­ną blo­ge­riams suor­ga­ni­za­vo kelio­nę į šią daryk­lą, nuve­žė, vis­ką paro­dė, papa­sa­ko­jo, pavai­ši­no alu­mi bei mie­lė­mis, išsklai­dė 27 mitus, panei­gė 19 gan­dų. Bet apie vis­ką nuo pradžių. O pra­dė­ti, aiš­ku, reik­tų nuo to, kas jau dau­ge­liui…