Mėnuo: 2012 lapkričio

  • Apie dovanas ir Adler Bock alų

    Apie dovanas ir Adler Bock alų

    Šįkart ne recep­tas, o tik įra­šas susi­jęs su maistu…ir alu­mi 🙂 Beje, už šį įra­šą, aš iš nie­ko negau­siu, nė cen­to, tad papir­ki­mu manęs irgi nega­lė­si­te apkal­tin­ti 🙂 Beje, karts nuo kar­to aš gau­nu dova­nų, tai kokią kny­gą, tai kokių nors mais­to pro­duk­tų, bet, kaip supran­ta­te, apie tai para­šau ne visa­da. O rašau tik tada,…