Mėnuo: 2012 spalio

  • Aš ir alus

    Aš ir alus

    Kas skai­to mano įra­šus arba kas mane pažįs­ta tas nenu­stebs, kad aš mėgs­tu alų. Mėgs­tu viso­kį, vie­ną­kart vie­ną, kitą­kart kitą, pri­klau­so­mai, nuo vie­tos, lai­ko, aplin­kos. Pasi­tai­kė pro­ga suda­ly­vau­ti Švy­tu­rio alaus daryk­los orga­ni­zuo­ja­ma­ja­me pro­jek­te apie alaus ir mais­to deri­ni­mą, ir žino­ma aš suti­kau. Šio pro­jek­to esmė ir pag­rin­di­nė idė­ja pasa­ko­ti žmo­nėms apie tai, kad alus nėra…