Privatumo politika

Privatumo politika

kasuvalgyti.lt sve­tai­nė­je gali b8ti ren­ka­mi ir val­do­mi jūsų asme­ni­niai duomenys.

Ši Pri­va­tu­mo poli­ti­ka išaiš­ki­na, kaip kasuvalgyti.lt nau­do­ja jūsų asme­ni­nius duo­me­nis bei patei­kia prie­žas­tis jūsų asme­ni­nių duo­me­nų rin­ki­mui. Dėl to, prieš nar­šant kasuvalgyti.lt sve­tai­nė­je, per­skai­ty­ki­te šį dokumentą.

Mes užtik­ri­na­me jūsų asme­ni­nių duo­me­nų sau­gu­mą ir konfidencialumą.

Asmeniniai duomenys, kuriuos renkame:

Kuo­met nar­šo­te kasuvalgyti.lt, auto­ma­tiš­kai ren­ka­me tam tik­rą infor­ma­ci­ją apie jūsų įren­gi­nį – nar­šyk­lė, IP adre­sas, lai­ko juos­ta ir jūsų įren­gi­nio sla­pu­kai. Taip pat ren­ka­me sta­tis­ti­nius duo­me­nis apie nar­šy­mą sve­tai­nė­je: pus­la­piai, kuriuo­se apsi­lan­ko­te, pro­duk­tai, kuriuos per­žiū­ri­te bei kita sve­tai­nės nar­šy­mo infor­ma­ci­ja. Šią auto­ma­tiš­kai ren­ka­mą infor­ma­ci­ją vadi­na­me „Įren­gi­nio infor­ma­ci­ja“. Taip pat, gali­me rink­ti asme­ni­nius duo­me­nis, kuriuos jūs mums sutei­kia­te (var­das, pavar­dė, adre­sas, mokė­ji­mo infor­ma­ci­ja ir t.t.) sukur­da­mi pasky­rą mūsų svetainėje.

Kodėl renkame jūsų duomenis?

Jūsų duo­me­nų sau­gu­mas mums yra ypa­tin­gai svar­bus, dėl to ren­ka­me ir val­do­me tik būti­niau­sius jūsų asme­ni­nius duo­me­nis, be kurių nega­lė­tu­me užtik­rin­ti sklan­daus sve­tai­nės vei­ki­mo. Auto­ma­tiš­kai ren­ka­mi duo­me­nys yra nau­do­ja­mi sve­tai­nės ana­li­ti­ko­je. Tačiau užtik­ri­na­me, kad sta­tis­ti­nė­je infor­ma­ci­jo­je neįma­no­ma atpa­žin­ti konk­re­čių var­to­to­jų tapatybės.

Gali­te apsi­lan­ky­ti mūsų sve­tai­nė­je, nesu­teik­da­mi jokios infor­ma­ci­jos, kuria būtų gali­ma iden­ti­fi­kuo­ti jūsų asmens tapa­ty­bę. Tačiau, jei­gu norė­si­te pasi­nau­do­ti mūsų sve­tai­nės funk­ci­jo­mis, norė­si­te gau­ti mūsų nau­jien­laiš­kį arba užpil­dy­si­te mūsų kon­tak­ti­nę for­mą, tuo­met taip gali­te suteik­ti mums savo asme­ni­nių duo­me­nų: el. paš­to adre­są, var­dą, pavar­dę, gyve­na­mo­sios vie­tos infor­ma­ci­ją, tele­fo­no nume­rį. Turi­te pasi­rin­ki­mą nesu­teik­ti mums savo asme­ni­nių duo­me­nų, tačiau tokiu atve­ju nega­lė­si­te nau­do­tis dau­gu­ma sve­tai­nės tei­kia­mų funk­ci­jų. Sve­tai­nės lan­ky­to­jai, neži­nan­tys, kokią infor­ma­ci­ją pri­va­lo­me rink­ti, gali susi­siek­ti su mumis el. paš­tu audrius@kasuvalgyti.lt.

Jūsų teisės:

Jei­gu esa­te Euro­pos gyven­to­jas, jūs turi­te įvai­rių tei­sių, susi­ju­sių su jūsų asmens duo­me­nų apsauga:

  • Tei­sė būti informuotam.
  • Tei­sė gau­ti savo infor­ma­ci­ją, kurią mes tvarkome.
  • Tei­sė tai­sy­ti netiks­lią ar netei­sin­gą infor­ma­ci­ją apie jus.
  • Tei­sė ištrin­ti visus duo­me­nis apie jus.
  • Tei­sė apri­bo­ti duo­me­nų tvarkymą.
  • Tei­sė per­kel­ti visus surink­tus duo­me­nis apie jus kitam valdytojui.
  • Tei­sė paprieš­ta­rau­ti asmens duo­me­nų tvarkymui.
  • Tei­sės, susi­ju­sios su auto­ma­ti­nių duo­me­nų valdymu.

Jei­gu nori­te dau­giau infor­ma­ci­jos, susi­sie­ki­te su mumis pasi­nau­do­ję žemiau pateik­ta kon­tak­ti­ne informacija.

Per­spė­ja­me, kad val­do­me Euro­pos gyven­to­jų asme­ni­nius duo­me­nis, norė­da­mi išpil­dy­ti jūsų užsa­ky­mus arba kitaip įgy­ven­din­ti tiks­lus, išvar­dy­tus doku­men­to pra­džio­je. Atkreip­ki­te dėme­sį, kad jūsų duo­me­nys gali būti per­kel­ti už Euro­pos ribų (pavyz­džiui, į Kana­dą arba JAV).

Nuorodos į kitas svetaines:

Mūsų sve­tai­nė­je gali būti kitų sve­tai­nių, kurių mes neval­do­me, nuo­ro­dos. Pažy­mi­me, kad mes nesa­me atsa­kin­gi už kitų sve­tai­nių ar tre­čių­jų šalių asme­ni­nių duo­me­nų rin­ki­mo pro­ce­sus. Pali­kus mūsų sve­tai­nę, reko­men­duo­ja­me per­skai­ty­ti tre­čių­jų šalių sve­tai­nių pri­va­tu­mo politikas.

Duomenų apsauga:

Jūsų asme­ni­nių duo­me­nų apsau­gai pasi­tel­kia­me aukš­čiau­sios koky­bės ser­ve­rius, kuriuos gali pasiek­ti tik įga­lio­ti asme­nys. Mes regu­lia­riai ste­bi­me savo sis­te­mas, norė­da­mi nusta­ty­ti, ar nėra kokių nors pažei­džia­mų vie­tų ar kiber­ne­ti­nių ata­kų, kurių metu galė­tų nuken­tė­ti jūsų asme­ni­niai duo­me­nys. Nepai­sant to, nega­ran­tuo­ja­me abso­liu­taus jūsų asme­ni­nių duo­me­nų saugumo.

Duomenų atskleidimas:

Įsta­ty­mo numa­ty­ta tvar­ka pasi­lie­ka­me tei­sę atskleis­ti jūsų asme­ni­nius duo­me­nis, jei rei­kė­tų apgin­ti savo tei­ses, savo ir aplin­ki­nių sau­gu­mą, ištir­ti nusi­kal­ti­mą arba atsa­ky­ti į vyriau­sy­bės pra­šy­mą atskleis­ti jūsų asme­ni­nius duomenis.

Kontaktinė informacija:

Jei­gu nori­te gau­ti dau­giau infor­ma­ci­jos apie šią pri­va­tu­mo poli­ti­ką arba apie jūsų asme­ni­nius duo­me­nis, kreip­ki­tės į mus el. paš­tu audrius@kasuvalgyti.lt.