Mėnuo: 2014 gegužės

  • Konkursas, prizai!

    Konkursas, prizai!

    Svei­ki, šįkart įra­šas be recep­to, o pui­ki pro­ga lai­mė­ti neblo­gą pri­zą 🙂 Ar paste­bė­jo­te, kad mano blo­ge trūks­ta resep­tų su kepi­niais, pyra­gais, tor­tais ir taip toliau. Prie­žas­tis papras­ta — aš jų beveik neke­pu, tai­gi apie juos ir nera­šau. Bet va, atsi­ra­do toks pro­jek­tas — KEPINIŲ AKADEMIJA, kuria­me yra nema­žai įdo­mių daly­kų net­gi man (gar­bės žodis).…